motto:

A blog célja, hogy eligazítson a TEREMTÉS vagy EVOLÚCIÓ kérdésben, rámutatva arra, hogy miközben az egyetlen őssejtből való evolúciós leszármazás és fajátalakulás csupán egy társadalomra erőltetett tudományos hipotézis, addig a Biblia kijelentései a történelmi világpróféciák, az emberi jellemábrázolás és erkölcsi alapvető irányadó mértékek tekintetében abszolút pontosak, időtállóak és az emberiség jövőjére vonatkozóan megbízhatóan iránymutatóak. Részletesen foglalkozik a bibliai kereszténység alaptanításaival, eligazítást ad a tekintetben, hogy mik azok a téves tanítások, amelyek a különböző egyházakhoz kapcsolódnak és amik eltorzítják az Istentől sugalmazott Szentírás valódi mondanivalóját, aminek következtében a Krisztusban való hitgyakorlás által elnyerhető üdvösség útja az átlagember számára nehezen vagy szinte alig megismerhető.

2011. február 27., vasárnap

Az ateizmus 'vívmányai'
Az ateizmus 'vívmányai'

"Azt hangoztatják, hogy ismerik Istent, de tetteikkel megtagadják,
mert utálatosak, hűtlenek, és minden jótettre alkalmatlanok."

(Titusz 1:16, Káldi Neovulgáta ford.)


A fenti idézet azokról szól, akik magukat keresztényeknek vallják, de - ahogy az ábra mutatja - a cselekedeteik teljesen mást mutatnak. Az ilyenek a valóságban nem istenhívők, hanem istentagadók, vagyis kőkemény ateisták, akármit is vallanak magukról. 

Viszont ha az ateizmus egy magas erkölcsi nívót képviselő világnézet, akkor, valójában kicsodák azok, akik ezeket a 'vívmányokat' létrehozták és egyes formájukat még ma is produkálják? Ha ők nem ateisták, és őket nem motiválja [motiválta]  az istentagadásuk rejtetten a háttérben, akkor micsoda? Az igaz Istenben való istenhitük biztosan nem, hiszen nekik olyan nincs. De ha lenne, akkor ezek sosem történtek volna meg, és a mai napig nem történnének meg!

A valódi istenhittel és istenfélelemmel rendelkezők megfogadják az alábbi isteni utasításokat, akik pedig ezeket figyelmen kívül hagyják, azok nem nevezhetők istenhívőknek, legfeljebb a hamis vallásosság álcája mögé bújó ateistáknak.
"Szeresse hát mindegyiktek a feleségét, mint önmagát, az asszonyok meg tiszteljék férjüket."
(Efézus 5:33)
"És ugyanígy, ti férfiak is, megértően éljetek együtt feleségetekkel, mint a gyengébb féllel, adjátok meg nekik a tiszteletet mint örököstársaitoknak is az élet kegyelmében, hogy a ti imádkozásotok ne ütközzék akadályba."
(1Péter 3:7)

"Ti apák pedig ne ingereljétek gyermekeiteket,
hanem neveljétek az Úr tanítása szerint fegyelemmel és intéssel."
(Efézus 6:4)

"Jézus ezt felelte: „Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, 
teljes lelkedből és teljes elmédből.
Ez a legnagyobb, az első parancs. A második hasonló hozzá: 
Szeresd felebarátodat, mint saját magadat."
(Máté 22:37-39)

 "A szeretet nem tesz rosszat az embertársnak. A törvény tökéletes teljesítése
tehát a szeretet."
(Róma 13:10)"A ti szelídlelkűségetek ismert legyen minden ember előtt. Az Úr közel! "
(Filippi 4:5)

 szigetfesztivál 2010

"Kik pompás ételeket evének, elpusztulának az utczákon; 
a kik bíborban neveltetének, a szemétdombot ölelgetik."
(Jeremiás sir. 4:5)


"Szóla az én szerelmesem nékem, és monda:
kelj fel én mátkám, én szépem, és jöszte.

Mert ímé a tél elmult,
az eső elmult, elment.

Virágok láttatnak a földön,
az éneklésnek ideje eljött,
és a gerliczének szava hallatik a mi földünkön.

A fügefa érleli első gyümölcsét,
és a szőlők virágzásban vannak, jóillatot adnak;
kelj fel én mátkám, én szépem, és jőjj hozzám!

Én galambom, a kősziklának hasadékiban,
a magas kőszálnak rejtekében,
mutasd meg nékem a te orczádat, hadd halljam a te szódat;
mert a te szód gyönyörűséges,
és a te tekinteted ékes!"
(Énekek éneke 2:10-14)
"Tele is vannak mindenféle gonoszsággal, hitványsággal, kapzsisággal, ravaszsággal, tele irigységgel, gyilkossággal, vetélkedéssel, ármánykodással, rosszindulattal.

Megszólók, rágalmazók, istengyűlölők, gyalázkodók, fennhéjázók, kérkedők, agyafúrtak, szüleik iránt engedetlenek,

értetlenek, hitszegők, lelketlenek, könyörtelenek.

Bár fölismerték Isten rendelkezését, hogy aki effélét művel, méltó a halálra, mégis ilyeneket tesznek, sőt a tetteseknek még helyeselnek is."
(Róma 1:29-32)


taposóakna

"Magatokért bosszút ne álljatok szerelmeseim, hanem adjatok helyet ama haragnak; 
mert meg van írva: Enyém a bosszúállás, én megfizetek, ezt mondja az Úr.


Azért, ha éhezik a te ellenséged, adj ennie; ha szomjuhozik, adj innia; mert ha ezt míveled, eleven szenet gyűjtesz az ő fejére. Ne győzettessél meg a gonosztól, 
hanem a gonoszt jóval győzd meg." 
(Róma 12:19-21)


parlament

"És a hitetlenek olyanok, mint egy háborgó tenger, a mely nem nyughatik, 
és a melynek vize iszapot és sárt hány ki.

Nincs békesség, szól Istenem, a hitetleneknek!"
(Ésaiás 57:20-21)"Az igaz az ő barmának érzését is ismeri, az istentelenek szíve pedig kegyetlen."
(Példabeszédek 12:9, Károli ford.)
"Parázna férfiak és asszonyok, nem tudjátok-é, hogy a világ barátsága 
ellenségeskedés az Istennel? A ki azért e világ barátja akar lenni, 
az Isten ellenségévé lesz."
(Jakab 4:4)
"Boldogok, akik megmossák ruhájukat (a Bárány vérében). Hatalmuk lesz az élet fája fölött, és a kapukon mennek be a városba.

A kutyák, csalók, erkölcstelenek, gyilkosok, bálványimádók és mindazok, akik a hamisságot szeretik és művelik, kinn maradnak."
 
(Jelenések 22:14-15)"Mondjátok az igaznak, hogy jól lészen dolga, mert cselekedeteik gyümölcsével élnek.

Jaj a gonosznak, gonoszul lesz dolga, mert kezeinek cselekedete szerint fizetnek néki." 
(Ésaiás 3:11-12)
Valószínűleg nincs Isten,
hát ne aggódj, hanem élvezd az életet!

Richard Dawkins már élvezi. 
A híres tudós a brit ateista kampány buszánál. (2009. jauár)

"Dicsekszik kapzsiságával a bűnös, és áldást mond a haszonleső, 
de ezzel megcsúfolja az URat.

Fennhéjázva mondja a bűnös: Nem lesz számonkérés, nincs Isten! Ez minden gondolata. "
(Zsoltárok 10:3-4)
 "A kik elhagynak téged, mind megszégyenülnek! 
A kik elpártolnak tőlem, a porba iratnak be, mert elhagyták az élő vizeknek kútfejét, az Urat!"
(Jeremiás 17:13)


"Tudjuk pedig, hogy az Istennek ítélete igazság szerint van azokon, a kik ilyeneket cselekesznek.

Vagy azt gondolod, óh ember, a ki megítéled azokat, a kik ilyeneket cselekesznek, 
és te is azokat cselekszed, hogy te elkerülöd az Istennek ítéletét?

Avagy megveted az ő jóságának, elnézésének és hosszútűrésének gazdagságát, nem tudván, hogy az Istennek jósága téged megtérésre indít?
 
De te a te keménységed és meg nem tért szíved szerint gyűjtesz magadnak haragot
a haragnak és az Isten igaz ítélete kijelentésének napjára.

A ki megfizet mindenkinek az ő cselekedetei szerint: Azoknak, a kik a jó cselekedetben való állhatatossággal dicsőséget, tisztességet és halhatatlanságot keresnek, örök élettel; 

Azoknak pedig, a kik versengők és a kik nem engednek az  igazságnak, hanem engednek a hamisságnak, búsulással és haraggal." 
(Róma 2:2-8)


ELLENVETÉSEK

Magukat ateistáknak nevező személyek a fentiekkel kapcsolatban a következő ellenvetéseket tették:

1. „A darwinizmusnak és Darwin-nak nincs köze ezekhez. Darwin egy tudós, a darwinizmus meg az evolúció elméletére alapuló BIOLÓGIAI szemlélet mód A TUDOMÁNYBAN! Nem világkép, nem ateizmus, nem akármi más.”

Válasz: A darwinizmus a tudomány köntösébe bújtatott istentagadás, hiszen kifejezetten materialista módon kívánja magyarázni az egész univerzum és az élet eredetét. Végső soron tehát ateizmus. Azért is mondja magát sok ember ateistának, mert nem hisz Istenben, de hisz a tudományban. (Mert hogy az is egyfajta vallás – a maga módján). 

Hogy pedig Darwin magát istenhívőnek vallotta, és az elméletében Istennek is szerepet szánt, ez még nem menti fel az istentagadás alól, hiszen a bibliai istenhit definíciója ez:

Monda azért Jézus a benne hívő zsidóknak: Ha ti megmaradtok az én beszédemben, bizonnyal az én tanítványaim vagytok; És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket.” (János evangélium 8:31-32)

Ha valaki másfelé megy, és nem marad meg Krisztus tanításában, nincs annak Istene; Ha azonban valaki megmarad a tanításban, akkor az Atya is és a Fiú is az övé.” (2János levél 1:9)

Tehát a szoros és következetes Krisztus-követés jelent csak tanítványságot, és aki ettől eltér, annak nincsen Istene, kövképpen ateista, bármit is állítson magáról, vagy bármit is állítsanak mások róla.

Darwin nem maradt meg Krisztus tanításában, hiszen Krisztus azt tanította, hogy Isten kezdettől fogva férfit és nőt teremtett (vö. Máté 19:4), nem pedig azt, hogy Ádám állatból fejlődött ki évmilliók alatt evolúciós mechanizmusok következtében, - mint ahogy ezt Darwin állította.

Kövképpen Darwin bibliai szempontból istentelen volt, tehát ateista. Ennélfogva minden magát darwinistának tartó (vagy a teremtést az evolúcióval ötvöző) hasonlóképpen ateista, bármit is mondjon magáról! (Lásd: A katolikus evolúciós modell)

2. „Az ateizmusnak nincs ezekhez (mármint a fentiekhez) köze! Ha megnézzük a képeket, és főleg azt, hogy kik és miért tették ezeket, akkor rájöhetünk arra is, hogy a képeken látható dolgok zöméért a vallás és a vallásosok a felelősek!

Még ha fel is tesszük, hogy a képeken látható dolgok valamelyikéért egy ateista a felelős, akkor sem jelenti azt, hogy az ateizmusa miatt tette, nincs sem bizonyítva, sem alátámasztva.

Nem úgy, mint a vallásosoknál, ahol a bűnözés erősen összefügg a vallásossággal, a vallásos hittel, mert a hitükre alapozva teszik amit tesznek!”

Válasz: Hogy a fentiek zöméért a vallás és a vallásosok a felelősek? Nyilván, csakhogy ezek a vallásos cselekedetek semmiben sem követik Krisztust és a krisztusi evangélium szeretet-törvényét, ennélfogva ezek HAMIS VALLÁSOK, és HAMIS VALLÁSOKAT KÖVETŐ EMBEREK. Bibliai szempontból ez mind ateista, és olyan ítéletet is fognak kapni, amit tetteik által megérdemelnek. (vö. Róma 2:6)

Ha pedig ezen gonosztettek némelyikét ateisták tették, az még nem bizonyítaná azt, hogy ateizmusa miatt tette volna? Hát akkor miért tette? Biztosan nem azért tette, mert szorosan követte Krisztust és az ő tanítását. Hanem azért tette, mert fenn tartotta magának a jogot, hogy adott esetben a saját erkölcsi értékítélete szerint cselekedjen. Vagy mások értékítélete szerint, aminek átengedte magát.

De ha nem az Igaz Isten tanításának engedte át magát, akkor átengedte magát valamely hamis eszmének, végső soron az ateizmusnak, amely attól ateista, hogy fenntartja magának a jogot az emberi (nem isteni) értékítélet szerint cselekedni.

A kommunizmusnak volt egy pár száz millió áldozata, na és melyik kommunista volt istenhívő és Krisztus-követő? Alighanem mind ateisták voltak. Hogy pedig az ateizmusa miatt senki sem tenne gonosz dolgokat? Ha megteszi, hát pontosan azért teszi meg, mert az ateizmusa nem tartja vissza attól, hogy megtegye.

Az igaz hite – ha lenne neki -, az visszatartaná. De az ateistának nincsen igaz istenhite, hanem esetleg hamis vallásos hite van. Ez pedig előbb utóbb meg is nyilvánul, ha a helyzet úgy hozza, és ez megmutatkozik Krisztus-ellenes cselekedetben.

Kérdezhetné valaki, ez azt is jelenti egyben, hogy minden ateista gonosztevő? A válasz az, hogy nem minden ateista gonosztevő, ugyanis az ateistáknak is van Istentől kapott lelkiismeretük, ahogy Róma 2:12-15 mondja:

Mindazok ugyanis, akik törvény nélkül vannak és vétkeztek, elvesznek a törvény nélkül is; mindazokat pedig, akik a törvény alatt vétkeztek, a törvény alapján ítélik el,

mert nem a törvény hallgatói igazak Isten előtt, hanem a törvény megtartói nyernek megigazulást.

Ugyanis a pogányok, holott törvényük nincsen, a természettől vezérelve megteszik mindazt, ami a törvényben van, s noha törvényük nincsen, ők maguk a törvény maguknak,

és így megmutatják, hogy a törvény követése a szívükbe van írva. Lelkiismeretük tesz nekik erről tanúságot, és a gondolataik, amelyek hol vádolják őket, hol pedig felmentik

azon a napon, amikor Isten ítélkezni fog Jézus Krisztus által az emberek rejtett dolgairól az én evangéliumom szerint.” (Káldi Neovulgáta ford.)

Tehát, lehet valakinek Bibliája és ismerheti is azt valamilyen szinten, az abban levők által ítélet alá esik, ha nem aszerint cselekszik, ahogy az Isten a Bibliában leíratta.

A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.” (2Tim 3:16-17)

Ha pedig valakinek nincs Bibliája, és nem ismeri a krisztusi tanítást, de a saját lelkiismeretét megtagadva gonosz dolgokat cselekszik, az annyi mint szándékosan megtagadni Istennek a Bibliában leíratott parancsait. Az ilyen a tettei szerint meg lesz ítélve.

Na és azokkal mi van, akik nem követik Krisztust, de nem is követnek el gonosz cselekedeteket? Ha van tudomásuk a krisztusi tanokról, de azokat direkt nem követik, a mögött nyilván az van, hogy nem vállalják a Krisztus-követéssel együtt járó felelősségeket. És miért nem vállalják fel, ha nem azért, hogy attól szabadon, és attól ellentétesen is cselekedhessenek. Már amikor a kedvük tetszik.

Ők nem akarják elkötelezni magukat. Ez olyan, mint nem levizsgázni kreszből, de mégis részt venni a forgalomban, igyekezvén elkerülni a baleseteket. A közlekedési rendőr azonban nem csak azt nézni, hogy az úton nem döntött ki fákat, hanem az érvényes jogosítványt is elkéri. 

Erkölcsileg érvényes jogosítványa pedig csak annak van, aki magát kiiskolázza a Bibliából, és a mindennapokban szorosan követi a Krisztust. Ez az Isten akarata minden földi emberre nézve. És aki ezen csak vigyorog vagy nevet, és elutasítja, az nyilván azért teszi, mert kőkemény ateista, és ott a szívében legbelül megtagadja az Istent.

3.A WTC-t vallási fanatikusok rombolták le, a gépeltérítők őrült vallásosok voltak, akik azt hitték, hogy az istenük ezért őket jól megfogja jutalmazni.”

Válasz: A fanatikus hamis vallásosság legalább olyan gonosztettekre képes, mint adott esetben az ateizmus (lásd a kommunizmus – utólag felszínre hozott) vadhajtásai. A Biblia szerint bálványimádat (démonimádat) rejlik mindazon imádat mögött, amelyet nem Krisztus által mutatnak be Istennek, sőt, még a Krisztus imádata is bálványimádásnak számít, amennyiben nem ő a Biblia egyedül igaz istene. (Lásd:  Az igaz imádat központi személye)

4. „A nácizmus nem köthető az ateizmushoz, több okból sem a, Hitler mindig is hívő katolikusnak vallotta magát; b, A Vatikán támogatta a nácizmust; c, A náci katonák túlnyomó többsége vallásos volt.”

Válasz: Hogy a nácizmus és Hitler magát minek vallotta, teljesen mindegy, a tetteik mögött hamis vallásosság volt, amely Isten értékítélete szerint kőkemény ateizmus! Ami meg a Vatikánt illeti, fennállása óta a legalapvetőbb dolgokban nem követte Krisztus tanításait, mindazonáltal mégis képes rá, hogy kb. egy milliárd emberrel elhitesse, hogy egyedül ő jogosult a krisztusi tanítás képviseletére.

De hogy megtérésük után (mint szervezet) több gonosztettet követtek el, mint egyéb gonosztevők megtérésük előtt, mutatja, hogy valójában sohasem tértek meg! És hogy szinte mindent pénzért csinálnak (keresztelés, esküvő, temetés, stb.) mutatja, hogy számukra egy üzlet az evangéliumi kereszténység, és ez Luther idejében sem volt másként.

A katolicizmus bibliai szempontból az ateizmusnak egyik bálványimádó formája, vallják hogy Istent ismerik és Jézus követik, de legjellemzőbb tantételeik és gyakorlataik nem a Bibliából erednek, hanem csupán ők vallják azt, hogy mégis, sőt egyedül csak ők az igaziak, minden más felekezet hamis. (Na de melyik keresztény felekezet imádkozik Máriához és szentnek nevezett emberekhez, továbbá melyik használ az imádatban szobrokat és képeket? Csak a hozzájuk hasonlók. A protestánsok legnagyobb része nem!)

5. „Nincs olyan ismert bűn eset, sem polgári, sem háborús, sem politikai, ami visszavezethető lenne az ateizmusra.”

Válasz: Krisztus valódi követői egyetlen vérontásban sem vettek és vesznek rész, akkor hát kik követték (és követik) el ezeket a bűneseteket? Itt ez a fegyveres rabló mikulásnak öltözve. Magát bárminek is mondja, attól még bibliai szempontból kőkemény ateistának számít!


Vagy nézzük meg ezeket a képeket. Autók ezek vagy autónak álcázott állat vontatta szekerek? A gazdájuk nevezheti éppenséggel autóknak őket, de a valóságban is azok? Na és milyen kereszténység az, amely a szegény Krisztus bíborban-bársonyban dúskáló követője?


És milyen keresztény az, amely az imádatához kőszobrot használ? Bálványimádó! 
 

A bálványimádat mögött meg rejtett ateizmus lapul. Vallják ugyan, hogy ismerik az Istent, hogy „Hitben járunk és nem látásban” (2Kor 5:7), de cselekedeteikkel megtagadják! (vö. Titusz 1:16)

A vallásosság látszatát viselni fogják ugyan magukon, de megtagadják annak erejét. Az ilyeneket kerüld!” (2Tim 3:5, Káldi Neovulgáta ford.)

A római katolikus éjféli misére (egyszer egy évben) elzarándokoló katolikusok tömegei a vallásosság látszatát viselik ugyan magukon, de egész évben megtagadják annak erejét. Azért sem foglalkoznak vele csak egyszer egy évben. Aki pedig sűrűn jár templomba, arról sem garancia az, hogy nem ateista a valóságban, mivelhogy a Krisztus-követése a Biblián alapul-e, vagy csak egyházi hagyományokon.

Ezért minden magát kereszténynek valló embernek szólnak a bibliai figyelmeztetések a helyes Krisztus-követésre:

Aki tehát azt hiszi, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék.(1Kor 10:12)

Úgy van: azok hitetlenségük miatt törettek ki, te pedig a hit által állsz. Ne légy elbizakodott, hanem félj! Mert ha Isten a természetes ágakat nem kímélte, téged sem fog kímélni.

Lásd meg tehát Isten jóságát és keménységét: azok iránt, akik elestek keménységét, irántad pedig jóságát, ha megmaradsz ebben a jóságban, mert különben te is kivágatsz. (Róma 11:20-22)

Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból.

Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Ezért erőtlenek és betegek közöttetek sokan, és ezért halnak meg számosan.

Mert ha mi magunk ítélnénk meg önmagunkat, nem esnénk ítélet alá. De amikor az Úr ítél minket, akkor nevel, hogy a világgal együtt el ne vesszünk.” (1Kor 11:27-32)

Kísértsétek meg magatokat, ha a hitben vagytok-é? magatokat próbáljátok meg. Avagy nem ismeritek-é magatokat, hogy a Jézus Krisztus bennetek van? Kivévén, ha méltatlanok vagytok.
De reménylem, hogy megismeritek, hogy mi nem vagyunk méltatlanok.

Az Istent pedig kérem, hogy semmi gonoszt ne cselekedjetek; nem hogy mi méltóknak láttassunk, hanem hogy ti a jót cselekedjétek, mi pedig mintegy méltatlanok legyünk.” (2Kor 13:5-7)

Ezért tehát vessetek el magatoktól minden tisztátalanságot és a gonoszság utolsó maradványát is, és szelíden fogadjátok a belétek oltott igét, amely meg tudja tartani lelketeket. 
 
Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat. 
 
Mert ha valaki csak hallgatója az igének, de nem cselekszi, olyan, mint az az ember, aki a tükörben nézi meg az arcát. Megnézi ugyan magát, de elmegy, és nyomban el is felejti, hogy milyen volt.

De aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad mellette, úgyhogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója: azt boldoggá teszi cselekedete.” (Jakab 1:21-25) 

Lehet amellett érvelni, hogy az ateizmus egyáltalán nem hordoz magában semmilyen károsnak mondható filozófiát, mégis, ha körülnézünk a világban, iszonyú sok szenvedést és gyötrelmet látunk. És ezek zömét emberek okozzák embereknek.

Akik pedig ezeket minden lelkiismeret furdalás nélkül megteszik, azok Krisztus igazi követői nem lehetnek. Ateisták viszont lehetnek, mivel az ateizmus nem zárja ki, hogy valaki a saját érdekei szerint cselekedjen, ha éppen a helyzet úgy kívánja. A Krisztus-követés viszont kizárja, hiszen Isten eldöntötte, hogy mindenkinek az kell hogy legyen az érdeke, hogy tisztelje és becsülje a felebarátját – helyzettől és állapottól függetlenül!

A világban pedig ilyesmit nem hallani. Sem a nagypolitikában, sem a médiában nincs használva az a kifejezés, hogy felebarát, sőt: felebaráti szeretet. Meg hogy erkölcsös meg igazságos. Nyilván mert ez egy ateista világberendezkedés, ahol mindezek a fogalmak alá vannak rendelve az egyéni érdekeknek. A világban a pénz és a profit az Isten. A krisztusi közösség meg pont az ilyen és ehhez hasonló fogalmakra épül. Legfőképpen pedig a 

SZ E R E T E T R E

Nincsenek megjegyzések: