motto:

A blog célja, hogy eligazítson a TEREMTÉS vagy EVOLÚCIÓ kérdésben, rámutatva arra, hogy miközben az egyetlen őssejtből való evolúciós leszármazás és fajátalakulás csupán egy társadalomra erőltetett tudományos hipotézis, addig a Biblia kijelentései a történelmi világpróféciák, az emberi jellemábrázolás és erkölcsi alapvető irányadó mértékek tekintetében abszolút pontosak, időtállóak és az emberiség jövőjére vonatkozóan megbízhatóan iránymutatóak. Részletesen foglalkozik a bibliai kereszténység alaptanításaival, eligazítást ad a tekintetben, hogy mik azok a téves tanítások, amelyek a különböző egyházakhoz kapcsolódnak és amik eltorzítják az Istentől sugalmazott Szentírás valódi mondanivalóját, aminek következtében a Krisztusban való hitgyakorlás által elnyerhető üdvösség útja az átlagember számára nehezen vagy szinte alig megismerhető.

2011. október 2., vasárnap

Krisztus-követés katolikus módra

Krisztus-követés katolikus módra

Merre menjünk?

Mikor úton voltak, hogy fölmenjenek Jeruzsálembe, Jézus előttük ment, ők pedig félve és aggódva követték őt.” (Vö. Márk 10:32, Káldi Neovulgáta fordítás) Nemsokára útelágazáshoz értek. Megkérdezték Jézustól, hogy merre menjenek. Ő azt válaszolta, hogy menjenek jobbra. Azután hirtelen eltűnt előlük. A csoport elkezd tétovázni, hogy mégis merre tovább? Valaki megszólal és azt mondja: - „hát nem azt mondta Jézus, hogy menjünk jobbra”?!- „Igen ám, de az nem mondta, hogy ne menjünk balra”! Szólt oda valaki. - „Jé, tényleg, igaz”,- mondták erre többen is. Azután a csoport ketté vált, egyik része ment jobbra, a másik része pedig ment balra. Ön merre menne, jobbra vagy balra?  

Vagy egymilliárd római katolikus imádkozik buzgón Máriához a világon. Egyszer megkérdezték egy éppen a templomból kilépő katolikus paptól, hogy miért imádkoznak Máriához, hiszen Jézus egyértelműen azt tanította, hogy a mennyei Atyához imádkozzunk! (Vö: „Ti így imádkozzatok: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy...” Máté 6:9, katolikus fordítás) A pap azt válaszolta, az igaz, hogy Jézus azt tanította, hogy a mennyei Atyához imádkozzunk, de azt nem mondta, hogy ne imádkozzunk Máriához. Így aztán a katolikusok továbbra is imádkoznak Máriához az egész világon. De vajon ez összhangban van azzal, amit Jézus Krisztus tanított?

Jézus kijelentette: „Ha kitartotok tanításomban, valóban tanítványaim lesztek... Ha teljesítitek parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, a mint én is megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok szeretetében.” (János 8:31; 15;10, katolikus fordítás)

Ön merre menne?

Minden igaz keresztény válasza az kell hogy legyen: természetesen jobbra mennék. A keresztények legtöbbje azt is hiszi magáról, hogy jobbra megy, holott ez sajnos nem így van.

Nézzük meg ezt pl. az imádsággal kapcsolatban.

Az imádságban a bibliai kinyilatkoztatás szerint Istent szólítjuk meg. Lásd:

„Te meghallgatod imádságomat, eléd járul minden test a gonoszság miatt.” (Zsolt 65:3, Káldi Neovulgáta fordítás)

Mivel Jézus Krisztus hibátlanul visszatükrözte mennyei Atyjának jellemét és Vele összhangban tanított, ebből kifolyólag az imádsággal kapcsolatban sem tanított mást, mint amit az ÓSZ-i sugalmazott írásokban olvashatunk. Jézus így tanított:

„Ti így imádkozzatok: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, ” (Máté 6:9, katolikus fordítás).

Ha összevetjük ezt azzal, ami a példázatban van, akkor a kettő így függ össze. „Menjetek jobbra/így imádkozzatok: mi Atyánk, aki a mennyekben vagy...”

Tehát amikor azt állítjuk, hogy engedelmeskedünk Jézusnak, akkor a mennyei Atyához imádkozunk, illetve nem balra megyünk, hanem jobbra (ha már egyszer azt mondta a példázat szerint, hogy jobbra menjünk).

Eddig a dolog rendjén is volna. Van azonban egy hatalmas bökkenő. Sokan ugyanis nem mutatnak teljes engedelmességet Krisztusnak, hiszen mennek jobbra is meg balra is. Mennek erre is meg arra is. És mivel kétfelé menni egyszerre nem lehet, ennélfogva végeredményben a balra menésük engedetlenséget mutat.

Jézus azt tanította, hogy: „így imádkozzatok, mennyei Atyánk”, tehát Atyánk – és NEM ANYÁNK (Szűz Mária, meg Szent Antal, meg István király, meg akármelyik katolikus szent). Mert mindenki más, aki nem a mennyei Atya, az mind balra menés, és nem jobbra menés, az nem engedelmesség, hanem engedetlenség.

Amikor egy katolikus Máriához imádkozik, (stb.), akkor hogyan engedelmeskedik Krisztusnak, aki azt tanította, hogy „mi Atyánk”, tehát „így imádkozzatok”, vagyis ez egy útmutató felszólítás és tanítás a részéről, hogy 'merre menjünk'.

Az érdekes az, hogy egy átlag katolikus szemrebbenés nélkül figyelmen kívül hagyja, hogy mit tanított Jézus az imával kapcsolatban, hogy kihez imádkozzunk, ő továbbra is imádkozik Máriához meg a többi szenthez, és a szelíd figyelmeztetés lepereg róla. Ők ezt csinálják – és kész. És ha valakinek nem tetszik, amit pl. a Mária-rádióban csinálnak, hogy sorozatban ismétlik az „Üdvözlégy Mária” - katolikus imádságot, hát még meg is magyarázzák, hogy miért teszik. Vagyis hogy miért mennek balra:

Miért imádkozunk Szűz Máriához? Rövidre fogva és próbálom a lényeget elmondani:
Mária szava Jézus számára nem volt közömbös. A katolikusok Szűzanyához fordított imája merőbben más, mint azok az imák, melyet Jézushoz, az Atyához, vagy a Szentlélekhez intézünk. A Máriához történő imákban nem imádjuk Máriát. Talán a legkönnyebben úgy képzelhető el az ima mibenléte, mintha megkérnénk Máriát, hogy kérje meg Jézust, hogy... (Mint pl. ha te megkéred egy barátodat, hogy imádkozzanak érted/veled egy bizonyos dologban.) Leegyszerűsítve és szavakba öltve valahogy így történik az, hogy amikor egy katolikus imádkozik Máriához, akkor tulajdonképpen nem tesz mást, mint számít a Szűzanya teljesen emberi együttérzésére és ezen keresztül arra, hogy Mária szavai célba találnak Jézusnál.”
(egy katolikus magyarázat)

Tehát az igaz, hogy így imádkozzunk: - mennyei Atyánk (menjünk jobbra); de Mária szavai célba találnak Jézusnál, (vagyis mehetünk balra is). No valahogy így kell kijátszani a Biblia szavait, így kell kiforgatni a Szentírást. (vö. 2Pét 3:16)

Azonban ez az eljárás még a maga elképzelésében is járhatatlan, és bibliailag megcáfolható:

Amikor Jézus azt tanította, hogy ÍGY IMÁDKOZZATOK: mi Atyánk, - akkor ezzel nem azt fejezte ki világosan, hogy az Atyához imádkozzunk?! A Szentírás máshol sem tanít mást!

Vagy egy másik eset:

„Akár mondtok, akár tesztek valamit, tegyetek mindent Urunk Jézus nevében, ÍGY ADJATOK HÁLÁT általa Istennek, az Atyának.” (Kol 3:17) - Ezt valaki nem úgy érti, hogy Jézus nevében adjunk hálát, vagyis általa az Istennek?! Vagy lehet ezt másként is érteni?

Vagy egy másik eset:

ÍGY KÉSZÜLJETEK FÖL: csatoljátok derekatokra az igazság övét, öltsétek magatokra a megigazulás páncélját, ...” (Ef 6:14). – Valaki szerint ezt lehet másként is érteni, és nem úgy, hogy a szellemi /és nem testi/ fegyverzetet öltsük magunkra?

Nyilván minden római katolikus Krisztus-követőnek (kereszténynek) vallja magát. Róla azt olvashatjuk:

E szavak után Jézus az égre emelte tekintetét, és ÍGY IMÁDKOZOTT: „Atyám,” (Jn 17,1).

Ha őt követjük, akkor nem-e mi is ÍGY IMÁDKOZUNK: - mi Atyánk?! De nem csak, mert követjük a példáját, hanem mert engedelmeskedünk is a tanításának: "Ti azért így imádkozzatok: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben..." (Máté 6:9). Nem azt mondja, hogy ÍGY IMÁDKOZZATOK: - mi anyánk (Mária), vagy szent Antal (vagy akárki). Ha pedig nem mondja, akkor miért nem azt teszik, amit tanít?

Ami pedig a magyarázatot illeti, az teljesen másról szól, kérésről. Pl. én kértem-e gyerekkoromban az anyukámat abból a célból, hogy apukámat kérje meg valami ügyben? Lehet hogy kértem, de arra biztosan emlékszem, hogy NEM IMÁDKOZTAM AZ ANYUKÁMHOZ sem ilyen célokból kifolyólag sem semmilyen más célból. De szerintem senki sem tett ilyet.

Amikor pl. ezt olvassuk:

Zebedeus fiai, Jakab és János eléje járultak, s megszólították: „Mester, szeretnénk, ha teljesítenéd egy kérésünket.” (Mk 10,35) - akkor valaki szerint Jakab és János imádkozott Jézushoz? Ha nem, akkor miért gondolja bárki is, hogy a kérés és az ima az ugyanaz?

Ha valaki az I. században élt volna, akkor kérhetett volna Máriától valamit, miközben Mária ővele szemben állt volna, vagy éppen együtt sétáltak volna. Akkor az azt jelentette volna, hogy imádkozik Máriához? Talán ezt senki sem gondolja így! Na és azt ki találta ki, hogy Mária halála után lehet őhozzá imádkozni? Talán Jézus, vagy az apostolok? Talán mondja meg valaki, hogy ezt ki találta ki, hiszen a Szentírásban ennek nyoma sincs!

A katolikusok mondják: „mi is így vagyunk a szentekkel. Kérjük, hogy ők is kérjék Istent, segítsenek nekünk.” Viszont emlékezzünk csak, amikor Pál apostol azt kérte:

De ti is segítsetek: imádkozzatok értünk, hogy a nekünk jutott kegyelemért sokak ajkáról szálljon fel hála a nevünkben.” (2Kor 1,11)

Imádkozzatok egyúttal értünk is, hogy az Isten tárja fel előttünk az ajtót, hogy beszélhessünk, s Krisztus titkát, ami miatt bilincsbe is vertek,” (Kol 4,3).

Testvérek, imádkozzatok értünk is!” (1Tessz 5,25)

Végül, imádkozzatok értünk, testvérek, hogy az Úr szava terjedjen, és dicsőségre jusson, mint nálatok is,” (2Tessz 3,1).

Imádkozzatok értünk! Meg vagyunk győződve, hogy lelkiismeretünk tiszta, hiszen minden tekintetben törekszünk a helyes életre.” (Zsid 13,18)

- nos, akkor nem-e azokat a keresztény testvéreit kérte meg, akikkel együtt volt a gyülekezetben, vagy akiknek éppen írta a levelét?! Ezek szerint nem az akkor vele egy időben élőket kérte meg, hogy imádkozzanak értük? Hogy „Isten tárja fel” - vagyis nyilván az Istenhez, és nem emberekhez imádkozzanak?!

Vegyük pl. István vértanú esetét, akit megköveztek. (vö. Csel 7. rész) Halála után melyik keresztény imádkozott hozzá, hogy István járjon közbe érte az Istennél? Ha pedig nem imádkozott senki Istvánhoz, akkor mire fel imádkoznak némelyek pl. Szent István királyhoz? Ki találta ki, hogy lehet imádkozni pl. István királyhoz? Lásd:

Idvezlégy boldog szent István király, Te népednek nemes reménysége, Idvezlégy mi megtérésünknek Bizon doktora és apostola. Idvezlégy minden szentségnek És igazságnak fényes tüköre. Te miattad hittünk Krisztus Jézusban, Te miattad üdvözülünk és Krisztusban kérünk: Imádj ez a te népedért, Imádj egyházi szolgálókért is, Hogy egy ellenség se légyen Ragadozó ez te néped közt. Amen” - ezt olvashatta az egész város a Milecentenárium ünnepén! (Az egyház jóváhagyásával jelent meg Balatonalmádiban, az Új Almádi Újság, 1996. aug\VIII. sz. címlapján.)

Vajon nem az a cél, hogy megkülönböztetni tudjuk a helyest és a helytelent. Ahogy olvassuk Zsidók 5,14-ben:

A tökéletesnek viszont, aki gyakorlattal megfelelő érzéket szerzett a jó és a rossz megkülönböztetésére, szilárd eledel való.„

Vajon nem erre kell törekednie minden üdvözülni vágyónak?

Amikor tehát Jézus azt mondja, hogy az Atyához imádkozzunk, az pontosan olyan, mintha azt mondaná: - menjetek jobbra! Ebből pedig sehogy sem nem következik az, hogy mehetek balra is, mivelhogy azt nem mondta, hogy balra ne menjek. Hogy a katolikusok a pápáik vezetésével évszázadok óta nyíltan és következetesen mennek balra is meg jobbra is, mutatja, hogy Krisztus tanítványai is meg nem is. És mivel kétfelé nem lehet sántikálni -És odamenvén Illés az egész sokasághoz, monda: Meddig sántikáltok kétfelé?” (1Kir 18:21), különösen egy olyan alaptanításban, mint az imádság, csak azok vallhatják magukat Krisztus-követőknek, akik megmaradnak a tanításában. De ez éppen nem az az eset! Ez a vallási engedetlenség tipikus esete, amit világméretekben valósítanak meg!

Mert, mint a varázslásnak bűne, olyan az engedetlenség; és bálványozás és bálványimádás az ellenszegülés.” (1Sámuel 15:23)
 * * *
Nagyon megfontolandó, hogyha József és Mária nem lett volna engedelmes a világi hatóságot az időben képviselő római császár népszámlálást előíró parancsát tekintve, és nem utaztak volna el Betlehembe, akkor az a bibliai prófécia, hogy a Megváltó Betlehemben fog megszületni - be sem teljesedhetett volna. (vö. Mikeás 5:2) A valóságban tehát, hogy a katolikus egyház vezetői és tagjai Máriát választották példaképül az engedelmességben - egyszerűen nem igaz.

Nincsenek megjegyzések: