motto:

A blog célja, hogy eligazítson a TEREMTÉS vagy EVOLÚCIÓ kérdésben, rámutatva arra, hogy miközben az egyetlen őssejtből való evolúciós leszármazás és fajátalakulás csupán egy társadalomra erőltetett tudományos hipotézis, addig a Biblia kijelentései a történelmi világpróféciák, az emberi jellemábrázolás és erkölcsi alapvető irányadó mértékek tekintetében abszolút pontosak, időtállóak és az emberiség jövőjére vonatkozóan megbízhatóan iránymutatóak. Részletesen foglalkozik a bibliai kereszténység alaptanításaival, eligazítást ad a tekintetben, hogy mik azok a téves tanítások, amelyek a különböző egyházakhoz kapcsolódnak és amik eltorzítják az Istentől sugalmazott Szentírás valódi mondanivalóját, aminek következtében a Krisztusban való hitgyakorlás által elnyerhető üdvösség útja az átlagember számára nehezen vagy szinte alig megismerhető.

2012. március 29., csütörtök

Kiről írt Mózes?

Kiről írt Mózes?Ha Jézus Krisztus prófétai minőségben tudott fellépni, akkor biztosan nem lehetett a mindenható Isten.

A Biblia szerint Jehova „a szent próféták Istene” (Jelenések 22:6), és Mózes nem úgy írt Jehováról, mint prófétáról, hanem mint Istenről:

Mózes pedig monda: Nincs rendjén, hogy úgy cselekedjünk, hogy mi azt áldozzuk az Úrnak a mi Istenünknek,...Háromnapi járó földre megyünk a pusztába és úgy áldozunk a mi Urunknak Istenünknek...” (2Mózes 8:26-27; vö. 2Mózes 24:4, stb.)

Jézus meg azt állította, hogy Mózes róla írt:

Mert ha hinnétek Mózesnek, nékem is hinnétek; mert én rólam írt... Mert Mózes ezt mondotta az atyáknak: Prófétát támaszt néktek az Úr, a ti Istenetek a ti atyátokfiai közül, mint engem; azt hallgassátok mindenben, a mit csak szól néktek.” (János 5:46; Apcsel 3:22)

Ha Jézus a testben megjelent Isten lett volna, akkor azonosnak kellett volna lennie – a próféták Isteneként – a saját maga által támasztott prófétával, és a saját szájába kellett volna adnia a saját igéjét, saját magának megparancsolva, hogy mit mondjon:

Prófétát támasztok nékik az ő atyjokfiai közül, olyat mint te [ezt Isten mondja Mózesről], és az én igéimet adom annak szájába, és megmond nékik mindent, a mit parancsolok néki.” (5Mózes 18:18)

Ugyanakkor Mózesnek is Istennek kellett volna lennie (szó szerint), hiszen ő olyan volt, mint a Jehova által támasztott próféta:

Prófétát támaszt néked az Úr, a te Istened te közüled, a te atyádfiai közül, olyat mint én: [ezt Mózes mondja magáról], azt hallgassátok!” (5Mózes 18:15)

Továbbá akkor Mózes, Lukács és Fülöp, meg a próféták is hiányos ismerettel rendelkeztek volna Jézusról, ha csak a prófétát ismerték fel benne, de a próféták Istenét nem. Jézus pedig félrevezetett volna mindenkit azzal, hogy a Mózes és a a próféták által írt prófétával azonosította magát, és nem a próféták Istenével:

És elkezdvén Mózestől és minden prófétáktól fogva, magyarázza vala nékik minden írásokban, a mik ő felőle megírattak.... Találkozék Filep Nátánaellel, és monda néki: A ki felől írt Mózes a törvényben, és a próféták, megtaláltuk a názáreti Jézust, Józsefnek fiát.” (Lukács 24:27; János 1:45)

Ha pedig ő magát nem azonosította a próféták Istenével, akkor ő nem is lehetett a testben megjelent Isten – a próféták testben megjelent Istene -, ahogy ezt a háromsághívők tévesen terjesztik róla:

„Isten az Ő személyében, mint Jahve, Izrael férje, de mint Isten Jézus személyében, Ő a Gyülekezet Vőlegénye.” (Éjféli Kiáltás Misszió, 2006. szept. 9. 21. old.)Nincsenek megjegyzések: