motto:

A blog célja, hogy eligazítson a TEREMTÉS vagy EVOLÚCIÓ kérdésben, rámutatva arra, hogy miközben az egyetlen őssejtből való evolúciós leszármazás és fajátalakulás csupán egy társadalomra erőltetett tudományos hipotézis, addig a Biblia kijelentései a történelmi világpróféciák, az emberi jellemábrázolás és erkölcsi alapvető irányadó mértékek tekintetében abszolút pontosak, időtállóak és az emberiség jövőjére vonatkozóan megbízhatóan iránymutatóak. Részletesen foglalkozik a bibliai kereszténység alaptanításaival, eligazítást ad a tekintetben, hogy mik azok a téves tanítások, amelyek a különböző egyházakhoz kapcsolódnak és amik eltorzítják az Istentől sugalmazott Szentírás valódi mondanivalóját, aminek következtében a Krisztusban való hitgyakorlás által elnyerhető üdvösség útja az átlagember számára nehezen vagy szinte alig megismerhető.

2012. május 11., péntek

Népszámlálás katolikus szemmel

Népszámlálás katolikus szemmel


Népszámláláskor valljuk meg, hogy katolikusok vagyunk!

Kedves Katolikus Honfitársaim!

A központi Statisztikai Hivatal 2011. október 1. és 31. között népszámlálást végez Magyarországon. A tízévenkénti felmérés a társadalom mélyebb megismerésén és feltérképezésén túl a gazdasági, az egészségügyi, az oktatási, a szociális és a kulturális fejlesztések tervezésekor is alapul szolgál. Éppen ezért a társadalom jövője szempontjából is fontos, hogy megvallja a katolikus egyházhoz való tartozását. Jézus mondja: „Azokat, akik megvallanak engem az emberek előtt, én is megvallom majd mennyei Atyám előtt” (Mt 10,32)

A lakossági kérdőív 38. kérdése: Mely vallási közösséghez, felekezethez tartozónak érzi magát?
  • válaszul írja be: katolikus...
Figyelmét megköszönve:

Erdő Péter
bíboros prímás, érsek
a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke

* * *

komment:

Itt is, mint annyi másban fellelhető a katolikus csúsztatás, amikor a bibliai szöveget (szövegeket) kisajátítják maguknak. Jézus idézetét arra hozzák fel, hogy a hívők vallják meg a katolikus egyházhoz való tartozásukat. Azonban Jézus az idézett helyen nem azt mondta, hogy az egyházhoz való tartozásunkat valljuk meg, hanem valljuk meg őt az emberek előtt, minekutána ő is megvall minket a mennyei Atyja előtt. Ahogy olvassuk a Bibliában:

„Fiacskáim, ezeket azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek. De ha valaki vétkezett is, van szószólónk az Atyánál, Jézus Krisztus, az igaz. Ő az engesztelés a mi bűneinkért, de nemcsak a mieinkért, hanem az egész világ bűneiért is.” (1János 2:1-2, Káldi Neovulgáta ford.)

Továbbá, a bíboros úr azt írja: „Éppen ezért a társadalom jövője szempontjából is fontos, hogy megvallja a katolikus egyházhoz való tartozását.”

Hát ami a társadalmat és annak jövőjét illeti, feltehetjük a kérdést:

Valóban keresztény nemzet a magyar?
  
Állítólag a magyarság István király idejében kereszténnyé lett. Ez azonban nagyon nem pontos fogalmazás, ugyanis, mondhatni, intézményesített katolikus keresztény lett (leginkább római), és nem biblikus keresztény, - ami egyáltalán nem ugyanaz.

A nagyobb egyházi ünnepek, pl. a húsvét (karácsony, stb.) idején szökik szembe leginkább, hogy a magyarság mennyire telített pogány szimbólumokkal, amikor is előkerül a nyúl, a locsolóvíz, meg a tojás, melyeket a katolikus papság minden további nélkül áldásban részesít.


Erdő Péter római katolikus bíboros a Népszabadság 2007. ápr. 7-i számában megjelent nyilatkozatában úgy fogalmazott:
Tipikus jelenség, hogy egy kultúra, egy vallás átvesz egy másik néptől vagy egy korábbi időszakból származó jelképet, és azt új jelentéssel tölti meg. Ilyen a kereszténység történetében is sok helyütt előfordul.”
A bíboros úr csak azt felejti el, hogy ezek a gyakorlatok – főként pogány jelképek átvétele más népektől – a katolikus kereszténységre jellemző, és nem a bibliai kereszténységre! A Isten ókori nemzeténél ilyesmi nem hogy szokás nem volt, hanem egyenesen tiltva volt:
Ezt mondja az Úr (YHVH): A nemzetek útjait el ne tanuljátok, és ne féljetek az égi jelektől, mert csak a pogány nemzetek félnek tőlük.” (Jeremiás 10:2)
A hithű zsidókra nem volt jellemző, hogy a pogányoktól vették volna át az ünnepeiket, vagy a pogányok hamis, pogány rítusoktól átszőtt ünnepeit a saját ünnepeikbe olvasztották volna. Hanem a zsidóság ünnepei kifejezetten az Ő Istenükkel (YHVH, Jahve/Jehova) való szövetségükből adódtak, amikhez a pogányoknak semmi közük nem volt. Éppen hogy a rituális tisztaság/szentség megőrzése miatt, amit az Istentől kapott imádati forma megkövetelt.
A katolicizmus meg éppen nem arról híres, hogy ezt a tisztaságot megőrizte volna, hanem pontosan ellenkezőleg, szívesen magába olvasztotta a pogányság legkülönbözőbb szimbólumait, mint a húsvétban is a pogányság termékenységhez kapcsolódó szokásait, vallásos hiedelmeit. Azután meg ráhúzott egy álkeresztény mázat, adott neki egy új nevet, és a neki kényszerűen (vagy önként) behódolt tömegekkel már azt ünnepeltette meg.
egy termékenységi ünnep maradványai, illetve egy tavaszünnep emlékei keverednek a mai húsvétunkban... időnként - sajnos, nem is olyan ritkán - a kereszténység tűzzel-vassal irtotta a tőle eltérő hagyományokat, vagy pedig magába olvasztotta a pogány tradíciókat és azokat keresztény köntösbe öltöztette... Így aztán a régi európai termékenységünnepek maradványa lehet például a tojásfestés, a tojások kultusza, amely nehezen vezethető le a héber pészachból, a bárányáldozatból, vagy a keresztény Jézus-kultuszból, vagyis Isten Bárányának, Krisztusnak a keresztáldozatából. A tojások ajándékozása, festése Kelet-Európában maradt meg a legtartósabban, és Magyarországon különösen divatos ma is. Hímes, a maiakhoz hasonlóan díszített tojásokat egyébként már avarkori sírokban is találtak hazánk területén...
A germán – tehát a kereszténytől eltérő hagyományok élnek tovább a német Ostern, illetve az angol Easter elnevezésekben, amelyek a húsvétot jelentik a két nép körében. Ez az elnevezés egy Ostara nevű germán istennőre vezethető vissza, aki a mitológia szerint az alvilág úrnője volt, s – micsoda véletlen – ünnepe éppen a tavaszi napéjegyenlőség környékére esett, akárcsak a húsvét! Más források szerint még egyértelműbb a húsvét és Ostara összefüggése, minthogy az istennő a hajnalpír a tavasz és a termékenység istene is volt egyben.” (Szegő Iván Miklós: Mit ünnepeltek a kereszténység előtt húsvétkor Európában? Forrás: Geographic.hu)
A tavasz visszatérését megünneplő számos szokást átmentettek a húsvét megünneplésébe. A tojás a kora tavasszal kisarjadó élet jelképe... A nyúl pogány szimbólum, és mint ilyen, mindig is a termékenység jelképe volt.” (The Catholic Encyclopedia: 1913. 5. kötet. 227.old.)
A húsvét a Biblia ószövetségi és újszövetségi elemeiből eredendően számos hagyományt olvaszt magába. A húsvéti ünnepkörhöz kötődik talán a legtöbb falusi szokás, mint amilyenek a virágvasárnap, a villőzés, a zöldágjárás, a tojásfestés, a locsolás, a komatál küldése, a köszöntő versek.” (Szentírásmagyarázat az egyházban - a Pápai Biblikus Bizottság 1993-ban kiadott dokumentuma, Bp., 1998. SZIT)
A bíboros úr feltesz a kérdést: „megfelelő-e az a mód, az a nyelvezet, ahogyan a nem hívők világához szólunk, tényleg utat találunk-e a lelkükhöz.” (u.o.)
Hát lehet, hogy a pogány szokások katolizálásával igen sok ember lelkéhez utat találtak a római 'szentatya' nagy megelégedésére. Csak kérdés, hogy a Biblia egyetlen Szentatyájának, (a mennyeinek, Jézus Krisztus Szent Atyjának – vö. János 17:11) tetszésére van-e mindez, Akinek az az akarata, hogy a pogány (világi nemzethez tartozó) öltsön magára új keresztényi egyéniséget, és nem az, hogy a keresztény vegyen fel (ál)keresztény köntösbe öltöztetett pogány beidegződéseket.
hogy ne emberi vágyaitokat követve, hanem az Isten akarata szerint éljetek földi életetek hátralevő idejében. Épp elég, hogy eddigi időtöket a pogányokhoz hasonlóan töltöttétek el, kicsapongásokban, érzéki gyönyörökben, részegeskedésekben, nagy evés-ivásokat rendezve és bűnös módon bálványokat imádva. Ezért csodálkoznak most rajtatok, hogy nem fetrengtek velük együtt a kicsapongások posványában, és szidnak benneteket. De számot adnak majd annak, aki készen áll rá, hogy ítélkezzék élők s holtak fölött.” (1Péter 4:2-5)
De – ahogy az ábra mutatja -, a pogány világ evangélizálta meg a (katolikus) kereszténységet, és nem a kereszténység a pogány világot! (Mintha az orvostudomány úgy számolta volna fel a himlőt, hogy mindenkinek bibircsókos maradt volna az arca.)
Azonban a keresztény húsvét kellékeiben megtalálható nyúl, piros tojás meg a locsolkodás az teljességgel pogány bibircsóknak mondható, és pontosan a meg nem térés feltűnő jellegzetességei közé tartoznak.
A valóság tehát az, hogy keresztényi szempontból félresiklott nemzet a magyar, és ezt elsősorban a római katolikus egyház népbutító évszázados propagandájának, hagyományszeretetének köszönheti.
És ezen az sem segít, hogy „Szent István a boldogságos szűznek ajánlotta koronáját, országát és népét.” (Katolikus Szentírásmagyarázat)

Állítólag azóta lenne a magyar 'Mária országa', csakhogy a valóságban nem Máriának van országa, hanem Mária is annak az országnak a haszonélvezője, amit Isten készít, mégpedig az Isten országának.
Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.” (Máté 6:10)
És hogy ezek a visszás dolgok senkinek sem tűnnek fel és senki nem emeli fel a szavát ellene (tisztelet a kevés kivételeknek), ez is azt mutatja, hogy a magyar nemzet pontosan úgy félre van vezetve, mint annak idején a zsidó nép is a hamis vallásvezetői által – ahogy Jeremiás Siralmaiban olvashatjuk a babiloni fogság idején:
És nem fedték fel a te álnokságaidat, hogy elfordították volna fogságodat.” (2:14)
A magyar nemzet ugyanígy pogány szokások katolizált változatainak rabságába van beterelve, és nem az Istentől ihletett Szentírás szerinti kritériumok alapján létezik, mint bibliai keresztény nemzet - (vö. 1Péter 2:9) -, hanem annak egy felhígított, ősbabiloni szokásokkal átitatott, félrevezetett formájában.
Éppen ezért a társadalom jövője szempontjából is fontos, hogy megvallja a katolikus egyházhoz való tartozását” - mondja Erdő Péter. Nos, minél többen tesznek eleget ennek a felszólításnak, annál többen járulnak hozzá ahhoz, hogy a magyarság – ahelyett, hogy áldást nyerhetne Ábrahám szellemi magva által – vö. Örökösök - Cselekedetek 3:25 - megmaradjon ezeknek a papi áldással szentesített pogány szokásoknak a szorításában.
Buzdítás: „Testvérek, Isten irgalmára kérlek benneteket: Adjátok testeteket élő, szent, Istennek tetsző áldozatul. Ez legyen szellemi hódolatotok. Ne hasonuljatok a világhoz, hanem gondolkodástokban megújulva alakuljatok át, hogy felismerjétek, mi az Isten akarata, mi a helyes, mi a kedves előtte és mi a tökéletes.” (Róma 12:1-2, katolikus ford.)
Lásd még:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Igaz, a húsvéti főétkezés fogásait nem jelölte ki hagyomány, országszerte mégis hasonló ételek kerülnek a szépen megterített, tavaszi virágokkal díszített asztalra. A magyar nyelvterületen a báránysült csak helyenként vált igazi húsvéti étellé, annál kötelezőbb a katolikusok által még meg is szenteltetett húsvéti sonka, tojás, kalács. „ (Hagyományos húsvéti étkek – modern receptekkel)

Nincsenek megjegyzések: