motto:

A blog célja, hogy eligazítson a TEREMTÉS vagy EVOLÚCIÓ kérdésben, rámutatva arra, hogy miközben az egyetlen őssejtből való evolúciós leszármazás és fajátalakulás csupán egy társadalomra erőltetett tudományos hipotézis, addig a Biblia kijelentései a történelmi világpróféciák, az emberi jellemábrázolás és erkölcsi alapvető irányadó mértékek tekintetében abszolút pontosak, időtállóak és az emberiség jövőjére vonatkozóan megbízhatóan iránymutatóak. Részletesen foglalkozik a bibliai kereszténység alaptanításaival, eligazítást ad a tekintetben, hogy mik azok a téves tanítások, amelyek a különböző egyházakhoz kapcsolódnak és amik eltorzítják az Istentől sugalmazott Szentírás valódi mondanivalóját, aminek következtében a Krisztusban való hitgyakorlás által elnyerhető üdvösség útja az átlagember számára nehezen vagy szinte alig megismerhető.

2013. január 4., péntek

bibliamagyarázat: 1János 5:20

Krisztus az igaz Isten?1János 5:20 magyarázata


Károli fordításában így szól a szöveg: „De tudjuk azt is, hogy az Isten Fia eljött, és értelmet adott nékünk arra, hogy megismerjük az igazat, és hogy mi az igazban, az ő Fiában, a Jézus Krisztusban vagyunk. Ez az igaz Isten és az örök élet.”

Vannak akik úgy értelmezik és úgy is adják tovább ezt a szöveget, hogy a Jézus Krisztust összekötik az – igaz Isten – szókapcsolattal, vagyis hogy Jézus Krisztus az igaz Isten. Felületes olvasásra ez könnyen el is hihető, bár a szellemi értelemben felnőttek (Zsidók 5:14) rögtön észrevehetik, hogy ebben a szövegben nem csupán Jézusról van szó. Az ugyanis, akit megismerhetünk a Krisztustól kapott értelem által, az az Isten, akit az ÓSZ-ben is igaz Istenként ismertünk. (vö. 2Krónika 15:3; 33:13; Zsoltárok 7:10; 64:11; Ézsaiás 45:21; 65:16.) 
 
A Jeremiás 10:10 pedig ezt mondja: „De a Jehova igaz Isten, ő az élő Isten, és örökkévaló Király.” (Komáromi Csipkés György fordítása.1670.) Maga Jézus is utalt rá korábban (János leveléhez képest), hogy az jelenti az örök életet, ha megismerjük „az egyedül igaz Istent.” (János 17:3) Bár az 1János 5:20 görög szövegében az Isten szó csak kétszer szerepel: „Isten Fia”; „ez az igaz Isten”, de nyilván a szöveg könnyebb érthetősége miatt több fordítás is úgy adja vissza, hogy: „az Isten Fia eljött és észt adott nekünk, hogy megismerjük az igaz I s t e n t, és az ő igaz Fiában legyünk.” (P. Soós István ford. Lásd még: Békés-Dalos; Káldi)
 
Az utolsó mondatrész az ú ((h)útosz) szóval kezdődik, aminek a jelentése: „mutató névmás: ez-az(Győrkösy-Kapitánffy-Tegyei-féle ógörög nagyszótár, 758.old.) Tehát nem Ő az igaz Isten” (Békés-Dalos; Csia; Vida) - hanem: Ez az igaz Isten” (Károli; D. Raffay S.; Komáromi; Káldi; P. Soós ford.).

Hogy az ú ((h)útosz) szót nem fordítják következetesen, példa rá a Cselekedetek 4:11, mely ezzel a szóval kezdődik: Ez az a kő” (Vida). Ugyanezt Csia úgy fordítja: Ő az a kő”. Azonban a helyes fordítás a szótárak szerint: ez, és nem ő!. De vajon hogyan tudjuk eldönteni, hogy az „igaz Isten” – görögül: áó ó (aléthinosz theosz) kire vonatkozik? Hiszen itt szó van az igaz Istenről is, és az ő igaz Fiáról is. Kettőjük közül melyik az igaz Isten? Meg kell néznünk, hogy ez a szókapcsolat hol másutt fordul elő a Bibliában, és rögtön közelebb kerülünk a megoldáshoz. 
 
Azt már láttuk, hogy az ÓSZ-ben az igaz Isten a JHVH (Jahve-Jehova). De mit mond az Újszövetség? Megnézzük, hogy az „igaz” szó milyen görög szóból van fordítva? Két majdnem azonos szót találunk:  (aléthész=igaz), és  (aléthinosz=igaz-i). Az előbbi 26-szor, az utóbbi 28-szor található a ÚSZ görög szövegében.

Most azt kell megnéznünk, hogy az összes előforduló igehelyből hol található az „igaz Isten”  ó(aléthész theosz) szókapcsolat, és főleg kire van vonatkoztatva, Istenre vagy Jézus Krisztusra?

Az  (aléthész) szó előfordulási helyei a következők: Máté 22:16; Márk 12:14; János 3:33; 4:18; 5:31,32; 6:55 (2x); 7:18; 8:13,14,17,26; 10:41; 19:55; 21:24; ApCsel 12:9; Róma 3:4; 2Korinthus 6:8; Filippi 4:8; Titusz 1:13; 1Péter 5:12; 2Péter 2:22; 1János 2:8,27; 3János 12. Ebben a felsorolásban az általunk keresett szókapcsolat háromszor fordul elő:
   1. János 3:33 ó  (theosz aléthész=Isten igaz);
   2. Róma 3:4 ó  (theosz aléthész=Isten igaz);
   3. 1Péter 5:12   ú ú (aléthé kharin toú theou=igaz kegyelme az Istennek). Itt tehát SEHOL NEM VONATKOZOTT JÉZUSRA az „igaz Isten” szókapcsolat!
Nézzük a másik szót: az  (aléthinosz=igaz-i) előfordulási helyei a következők: Lukács 16:11; János 1:9; 4:23,37; 6:32; 7:28; 8:16; 15:1; 17:3; 19:35; 1Thessalonika 1:9; Zsidók 8:2; 9:24; 10:22; 1János 2:8; 5:20 (3x); Jel 3:7,14; 6:10; 15:3; 16:7; 19:2,9,11; 21:5; 22:6. Itt is háromszor találjuk a szókapcsolatot:
    1. János 17:3 ó (aléthinosz theosz=igaz Isten);
    2. 1Thessalonika1:9 (vö. a 10-el)  (theo dzonti kai aléthinó=Isten élő és igaz);
    3. 1János 5:20   (aléthinosz theosz=igaz Isten).
A vizsgálat eredménye önmagáért beszél. Az előző eseteket is figyelembe véve, ha sehol nem Jézussal kapcsolatban fordul elő a szókapcsolat, akkor semmi sem indokolja azt, hogy az 1Ján 5:20 hirtelenül és váratlanul Krisztusra vonatkoztassa!
 
Összegezve a mondanivalót, Jézus adott szellemi világosságot (Lukács 24:45) megismerni az igaz Istent (a JHVH-t). Ezt önmaga megismertetése által tette lehetővé – akkor élőben, ahogy a János 14:7-ben mondta. De ez nem jelenti azt, hogy ő lett volna az Atya! Hanem csupán „lényének képmása” (Zsidók 1:3, Vida) volt és az ma is. 
 
János ezután írja: az ő igaz Fiában legyünk. (vö. Róm 6:11; 12:5) És ha benne vagyunk, akkor megvalósul a Róma 6:23 ígérete: örök élet Krisztusban. AKI ADJA ezt nekünk: „Ez az igaz Isten és az örök élet.” (1János 5:20; vö. János 7:28-29)

Nincsenek megjegyzések: