motto:

A blog célja, hogy eligazítson a TEREMTÉS vagy EVOLÚCIÓ kérdésben, rámutatva arra, hogy miközben az egyetlen őssejtből való evolúciós leszármazás és fajátalakulás csupán egy társadalomra erőltetett tudományos hipotézis, addig a Biblia kijelentései a történelmi világpróféciák, az emberi jellemábrázolás és erkölcsi alapvető irányadó mértékek tekintetében abszolút pontosak, időtállóak és az emberiség jövőjére vonatkozóan megbízhatóan iránymutatóak. Részletesen foglalkozik a bibliai kereszténység alaptanításaival, eligazítást ad a tekintetben, hogy mik azok a téves tanítások, amelyek a különböző egyházakhoz kapcsolódnak és amik eltorzítják az Istentől sugalmazott Szentírás valódi mondanivalóját, aminek következtében a Krisztusban való hitgyakorlás által elnyerhető üdvösség útja az átlagember számára nehezen vagy szinte alig megismerhető.

2013. május 15., szerda

Bivalyok és a keresztények

Bivalyok és a keresztények ...
 

Egy bivalycsorda, amely csapatként legelészik a végeláthatatlan sztyeppén, az oroszlánok számára bevehetetlen bástyának bizonyul. Tudva, vagy tudattalanul, hogy egységben van az erő, amíg szorosan együtt vannak, nincsenek kitéve az oroszlánok sikeres támadásának.

Hasonlóképpen a keresztény testvéri közösség is, amíg teljesen egységben van, mindenki figyel és vigyáz a másik szellemi és testi épségére, addig ezt az egységet fenn tudja tartani, és ellenségük, az ordító oroszlán nem tud közéjük törni és elrabolni közülük bárkit.

Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek! Olyan ez, mint mikor a drága olaj a fejről lecsordul a szakállra, Áron szakállára, amely leér köntöse gallérjára. Olyan, mint a Hermón harmatja, amely leszáll a Sion hegyére. Csak oda küld az ÚR áldást és életet mindenkor.” (133. Zsoltár 1-3)

Józanok legyetek és vigyázzatok, mert ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán körüljár, keresve, kit nyeljen el.” (1Péter 5:8)


A bivalybika önmagában is félelmetes látványt nyújt, az erő és a rettenthetetlenség szelleme sugárzik belőle. Mindazonáltal neki is, csak mint a csorda egyik tagjának van esélye az oroszlánok támadásával szemben, hiszen 'sok lúd disznót győz', ha egymaga van és körbeveszik az oroszlánok, egy idő után legyűrik és felfalják, bármennyire is próbálja állni a sarat ellenük.

Ugyanígy a keresztények számára is az a felhívás, egységben az erő:

Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek!” (1Korinthus 16:13)

Most pedig az Isten elhelyezte a tagokat a testben egyenként mindeniket, a mint akarta. Ha pedig az egész egy tag volna hol volna a test? Így azonban sok tag van ugyan, de egy test. Nem mondhatja pedig a szem a kéznek: Nincs rád szükségem; vagy viszont a fej a lábaknak: Nem kelletek nékem.

Sőt sokkal inkább, a melyek a test legerőtelenebb tagjainak látszanak, azok igen szükségesek:

És a melyeket a test tisztességtelenebb tagjainak tartunk, azoknak nagyobb tisztességet tulajdonítunk; és a melyek éktelenek bennünk, azok nagyobb ékességben részesülnek; A melyek pedig ékesek bennünk, azoknak nincs erre szükségök. De az Isten szerkeszté egybe a testet, az alábbvalónak nagyobb tisztességet adván, Hogy ne legyen hasonlás a testben, hanem ugyanarról gondoskodjanak egymásért a tagok.

És akár szenved egy tag, vele együtt szenvednek a tagok mind; akár tisztességgel illettetik egy tag, vele együtt örülnek a tagok mind. Ti pedig a Krisztus teste vagytok, és tagjai rész szerint.” (1Korinthus 12:18-27)

Tehát, nők, férfiak, csak egységben tudnak erősek maradni, és csak így tudják sikeresen felvenni a harcot ősellenségükkel szemben, aki rendre ott ólálkodik körülöttük, hogy kiszemelje áldozatát, egy legyengült és a közösség biztonságos védőbástyái közül elkódorgott személyt.


Abban a pillanatban, ahogy elkallódik a csordától egy állat valamilyen okból, máris sebezhetővé válik, és a hátrelévő percei meg vannak számlálva, mert biztosra vehető, hogy a sűrűből egyszer csak hirtelen lecsapnak rá, akár egyetlen oroszlán egymagában, vagy akár egyszerre több is, és percek alatt a földre döntik, megfojtják és szétmarcangolják.

Mit gondoltok? Ha egy embernek száz juha van, és azok közül egy elkóborol, nem hagyja-e ott a kilencvenkilencet a hegyeken, nem megy-e el és nem keresi-e meg az eltévedtet? Amikor pedig megtalálja, bizony, mondom nektek: jobban örül annak, mint a kilencvenkilencnek, amely el sem veszett. Ugyanígy a ti Atyátok, aki a mennyekben van, nem akarja, hogy egy is elvesszen e kicsik közül.” (Máté 18:12-14)

A szentekkel vállaljatok közösséget szükségeikben, gyakoroljátok a vendégszeretetet. … Tartozunk pedig mi az erősek, hogy az erőtelenek erőtlenségeit hordozzuk, és ne magunknak kedveskedjünk” (Róma 12:13; 15:1)

Kérünk titeket, testvéreink, intsétek a tétlenkedőket, biztassátok a bátortalanokat, karoljátok fel az erőtleneket, legyetek türelmesek mindenkihez.” (1Thessalonika 5:14)

Ha valamely hívő férfinak vagy nőnek vannak özvegyei, segítse azokat, és ne terheltessék meg a gyülekezet; hogy azokat segíthesse, a kik valóban özvegyek.” (1Timótheus 5:16)

Könyörüljetek azokon, akik kételkednek, mentsétek meg őket kiragadva a tűzből. Másokon is könyörüljetek, de félelemmel, utálva még a ruhát is, amelyet testük beszennyezett.” (Júdás 1:22-23)

Különösen a vezetőknek kell Jézus példája nyomán együtt érzőknek és jó koordinátoroknak lenniük, hogy a szükséges segítségnyújtást megszervezzék. Ugyanakkor a tagoknak is készséges segítségnyújtóknak kell lenniük:

Mert minden főpap, akit emberek közül választanak, az emberekért rendeltetett Isten szolgálatára, hogy ajándékokat és áldozatokat mutasson be a bűnökért. Együtt tud érezni a tudatlanokkal és a tévelygőkkel, mivel ő maga is körül van véve erőtlenséggel.” (Zsidók 5:1-2)

Hát ezt, az Ábrahám leányát, kit a Sátán megkötözött ímé tizennyolcz esztendeje, nem kellett-é feloldani e kötélből szombatnapon?” (Lukács 13:16)

Olyan lesz mindegyik, mint a rejtek szél ellen, mint oltalom zivatar ellen, mint patakok száraz vidéken, mint nagy kőszál árnyéka a szomjúhozó földön.” (Ésaiás 32:2)

Mert ennek a szolgálatnak az ellátása nemcsak a szentek szükségleteit elégíti ki, hanem sokakat hálaadásra is indít az Isten iránt.” (2Korinthus 9:12)

Mert ti testvéreim, szabadságra vagytok elhíva; csak a szabadság nehogy ürügy legyen a testnek, hanem szeretetben szolgáljatok egymásnak.” (Galata 5:13)

Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai:” (1Péter 4:10)

Tehát amíg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, főképpen pedig hittestvéreinkkel.” (Galata 6:10)

Aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi: bűne az annak.” (Jakab 4:17)


Megfigyelhető, hogy sokszor a bivaly csorda, ha észreveszi az oroszlán támadását, képes ösztönösen cselekedni, és közös erővel fellépni a betolakodóval szemben.

Ugyanígy a gyülekezet is, ha ébren van és a tagok figyelnek egymásra, készek lehetnek arra, hogy az Ördög oroszlánmódra történő támadásával szembe szálljanak:

A kinek (Sátánnak az Ördögnek) álljatok ellen, erősek lévén a hitben, tudva, hogy a világban lévő atyafiságotokon ugyanazok a szenvedések telnek be” (1Péter 5:9)


Engedelmeskedjetek azért az Istennek; álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek.” (Jakab 4:7)


Úgy az egyénnek, mint a gyülekezetnek azt kell mondania, és úgy kell fellépnie, ahogy Jézus is tette az Ördöggel szemben, bátran, eltökélten, rendíthetetlenül, akkor az megfutamodik:

Ekkor monda néki Jézus: Eredj el Sátán, mert meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak néki szolgálj. Ekkor elhagyá őt az ördög.” (Máté 4:10-11)


Ellenben, ha a csorda magára hagyja a lemaradt, elkódorgott, legyengült, figyelmetlenné vált állatot, akkor az oroszlánt semmi nem tartja vissza, hogy rátámadjon a védtelen, magára maradt áldozatra, és addig űzi-hajtja, míg annak fölébe kerekedik, és annak életére tör. Ugyanígy tör árván maradt áldozatára az Ördög is:

A tolvaj nem egyébért jő, hanem hogy lopjon és öljön és pusztítson;” (János 10:10)

Jaj a föld és a tenger lakosainak; mert leszállott az ördög ti hozzátok, nagy haraggal teljes, úgymint a ki tudja, hogy kevés ideje van.” (Jelenések 12:12)


A gyülekezetet Krisztus annak idején felvértezte hatalommal az Ördög és démonai ellen, és kioktatást kaptak az ellene való harcmodorral kapcsolatban. Ugyanígy kaptak oktatást a házastársak is ebben a tekintetben:

Minekutána pedig összehívta Jézus az ő tizenkét tanítványát, ada nékik erőt és hatalmat minden ördögök ellen, és betegségek gyógyítására.” (Lukács 9:1)

Se pedig az ördögnek ne adjatok helyet.” (Efézus 4:27)

Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravaszságával szemben.” (Efézus 6:11)

A kinek pedig megbocsáttok valamit, én is: mert ha én is megbocsátottam valamit, ha valakinek megbocsátottam, ti érettetek cselekedtem Krisztus színe előtt; hogy meg ne csaljon minket a Sátán. Mert jól ismerjük az ő szándékait.” (2Korinthus 2:10-11)

Ne foszszátok meg egymást, hanemha egyenlő akaratból bizonyos ideig, hogy ráérjetek a bőjtölésre és az imádkozásra, azután ismét együvé térjetek, hogy a Sátán meg ne kísértsen titeket, mivelhogy magatokat meg nem tartóztathatjátok.” (1Korinthus 7:5)

És monda a kígyó az asszonynak: Bizony nem haltok meg;

Hanem tudja az Isten, hogy a mely napon ejéndetek abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lésztek mint az Isten: jónak és gonosznak tudói.” (1Mózes 3:4-5)

ama régi kígyó, a ki neveztetik ördögnek és a Sátánnak, ki mind az egész föld kerekségét elhiteti,” (Jelenések 12:9)

Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja.” (János 8:44)


Az oroszlánok a kiszolgáltatott áldozatot könyörtelenül megölik és felfalják, a maradékot pedig a keselyűknek és egyéb hulladékeltakarítóknak hagyják. Végül ott marad a koponya-csontváz a pusztán, tanulságul és elrettentő példaként.

A bivalyok ösztönlények, nem biztos, hogy az ilyen halálesetekből tanulni tudnának és le tudnák vonni a reájuk nézve hasznos tanulságokat.

Az ember azonban értelemmel megáldott lény, képes tanulni a maga és mások hibájából, de kérdés, hogy erre milyen szinten hajlandó. Képes Isteni fegyverzettel felruházott egyénekként és közösségként tudatosan szembe szállni az Ördöggel, és nem kiszolgáltatnia magát és másokat támadásainak, csalásainak, körmönfont módszereinek? Vagy úgy gondolkodik a közösség apraja-nagyja, mint Káin gondolkodott testvére felől:

Talán bizony őrzője vagyok én a testvéremnek?” (1Mózes 4:9)

Holott így kellene éreznie és gondolkodnia a tagok mindegyikének:

' Bizony őrzője vagyok én a testvéremnek!'

Sokféle probléma, nehézség, gond ütheti fel a fejét családon, ill. a gyülekezeten belül. Munkanélküliség, betegség, érzelmi lehangoltság, társtalanság és sok egyéb más probléma. Vajon a gyülekezet vezetői és tagjai megtesznek minden tőlük telhetőt, hogy orvosolni próbálják ezeket a nehézségeket, vagy úgy gondolják, hogy mindenkinek a maga baja a saját baja, oldja meg, ahogy tudja?! És ezen felfogás alapján kiszolgáltatják a keresztényt az Ördög karmainak, mint ahogy a csorda magára hagyja az oroszlán kiszemelt áldozatát? Vagy a csorda megfordul és szembeszáll az oroszlánnal?

Eredj a hangyához, te rest, figyeld, hogy mit tesz, és okulj!” (Példabeszédek 6:6) Tanácsolja Isten szava. De nem csak a hangyától tanulhatunk, hanem akár a bivalyoktól is! Sőt, leginkább Krisztustól:

Nékem cselekednem kell annak dolgait, a ki elküldött engem, a míg nappal van: eljő az éjszaka, mikor senki sem munkálkodhatik.” (János 9:4)

Na és mikor akarsz segíteni a testvéreden, amikor elmész mellette úgy, hogy észre sem veszed a problémáját, és meg sem kérdezed, miben tudnál segíteni neki? Hallottam olyan vezetőt, aki azt mondta, azért nem látogatja meg a gyülekezet tagjait otthonaikban, mert nincs pénze benzinre. Persze a gyülekezetbe autóval jár. Aztán ha valaki elmarad hetekre-hónapokra, akkor az már úgy is marad!

Na és hány embert közösítenek ki évente erkölcstelenség miatt? Állítólag kb. 40 ezret világviszonylatban. Hányan nem találnak maguknak keresztény társat a saját gyülekezetük kis elszigetelt körein belül? Nyilván százak és ezrek. Azzal el van intézve a dolog, hogy erősen ajánlják nekik a pótszereket, amikkel foglalják el magukat, mert a mások szolgálata minden igényüket maradéktalanul kielégíti. Ha ez igaz volna, akkor akár örökké is így maradhatnának, magukban és másokat kiszolgálva.

Mintha azt mondta volna a Teremtő, hogy: „Nem jó az embernek egyedül lenni; szerzek néki segítő társat, hozzá illőt.” (1Mózes 2:18) Na és napjainkban kiken keresztül segít a Teremtő, mondjuk az egyéb szükséget szenvedőknek?

A kinek pedig van miből élnie e világon, és elnézi, hogy az ő atyjafia szükségben van, és elzárja attól az ő szívét, miképen marad meg abban az Isten szeretete? Fiacskáim, ne szóval szeressünk, se nyelvvel; hanem cselekedettel és valósággal.” (1János 3:17-18)

Vagy úgy gondoljuk, hogy ez nem a mi feladatunk? A gyülekezetnek semmi mással nem kell foglalkoznia, csak a misszióval, a vezetőknek meg a misszióra buzdítással, és semmi más felelősségünk nincsen? Akkor ne csodálkozzon senki, az évi 40 ezer kiközösítetten, vagy a többi sok száz és ezer elmaradotton. Akik talán úgy érezték, hogy magukra maradtak, önnön vagy mások hibájából. Aztán egyszerre csak hirtelen rájuk tört a sűrűből az oroszlán, és rögtön megcsapta őket a halál szaga?!

Netán őrzője vagyok én a testvéremnek? Menj, te rest, és tanulj a hangyától, tanulj a bivalyoktól! De legfőképpen tanulj Uradtól, aki tiszta lelkiismerettel kijelenthette szolgálata végeztével:

Mikor velök valék a világon, én megtartám őket a te nevedben; a kiket nékem adtál, megőrizém, és senki el nem veszett közülök, csak a veszedelemnek fia,...” (János 17:12)

Te is elmondhatod ugyanezt magadról, hogy megteszel minden tőled telhetőt a testvéred érdekében?


Nincsenek megjegyzések: