motto:

A blog célja, hogy eligazítson a TEREMTÉS vagy EVOLÚCIÓ kérdésben, rámutatva arra, hogy miközben az egyetlen őssejtből való evolúciós leszármazás és fajátalakulás csupán egy társadalomra erőltetett tudományos hipotézis, addig a Biblia kijelentései a történelmi világpróféciák, az emberi jellemábrázolás és erkölcsi alapvető irányadó mértékek tekintetében abszolút pontosak, időtállóak és az emberiség jövőjére vonatkozóan megbízhatóan iránymutatóak. Részletesen foglalkozik a bibliai kereszténység alaptanításaival, eligazítást ad a tekintetben, hogy mik azok a téves tanítások, amelyek a különböző egyházakhoz kapcsolódnak és amik eltorzítják az Istentől sugalmazott Szentírás valódi mondanivalóját, aminek következtében a Krisztusban való hitgyakorlás által elnyerhető üdvösség útja az átlagember számára nehezen vagy szinte alig megismerhető.

2013. július 5., péntek

EGÉSZ TÖRVÉNY jelentése

Mit jelent az „EGÉSZ TÖRVÉNY” kifejezés?A következő, EGÉSZ TÖRVÉNNYEL kapcsolatos áttekintés teljes képet ad a törvény egységéről és oszthatatlanságáról:

5Mózes 4:8 „És melyik nagy nemzet az, a melynek olyan rendelései és igazságos végzései volnának, mint ez az egész törvény, a melyet én ma adok elétek?!” (vö. Zsoltárok 78:5; 147:19-20)

Mivel Mózes Isten minden parancsolatát tolmácsolta a népnek, így az „EGÉSZ TÖRVÉNY” a tízet is és a többit is /603/ magában foglalja. (vö. 5Mózes 5:1, 5, 27, 31; 2Krónika 33:8; Zsidók 9:19)

2Király 17:13 „...Térjetek meg a ti gonosz útaitokról, és őrizzétek meg az én parancsolataimat és rendeléseimet, az egész törvény szerint, a melyet parancsoltam a ti atyáitoknak; és a melyet ti hozzátok küldöttem az én szolgáim, a próféták által:” (vö. 2Mózes 20:1; 21:1)

Isten saját parancsolatait és rendeléseit nevezi „EGÉSZ TÖRVÉNY”-nek, ezért nem jelentheti csak a tízet, vagy csak a többit /603/, hiszen minden parancsolat Tőle származik. (vö. Nehémiás 9:13-14; Zakariás 7:12; Malakiás 4:4)

2Király 21:8 „És nem kell többé továbbvándorolnia Izráelnek arról a földről, amelyet őseiknek adtam, de csak akkor, ha megtartják és megteszik mindazt, amit megparancsoltam nekik, az egész törvényt, amelyet szolgám, Mózes parancsolt nekik.” (MBT. ford.)

Nyilván ugyanarról az „EGÉSZ TÖRVÉNY”-ről van szó, amit Isten parancsolt, de Mózes által. (vö. Józsué 1:7-8; 1Krónika 22:13; 2Krónika 34:14; Nehémiás 8:1; 10:29, Ezsdrás 7:6; Malakiás 4:4)

2Krónika 33:8 „És nem mozdítom ki Izrael lábát a földről, melyet atyáiknak adtam, de csak úgy, ha megtartják cselekedettel, a miket nekik Mózes által parancsoltam, és az egész törvényt és a szertartásokat és itéleteket.” (Káldi ford.)

Isten /Mózes által adott/ parancsolatai /az „EGÉSZ TÖRVÉNY”-ben/ a tízparancsolat tételeit ugyanúgy tartalmazták (vö. 2Mózes 20:6; Máté 19:17-19a), mint az azon kívülieket. (vö. Máté 19:19b; Márk 12:29-30; Lukács 10:26-27)

Máté 22:40 „E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták.”

Mózes törvénye tartalmazza a két legnagyobb parancsolatot (vö. 5Mózes 6:5; 3Mózes 19:18b), és ha Jézus szerintaz összes többi ezen „fordul meg” (Csia); „függ” (Vida), tehát a tízparancsolat is, akkor az „EGÉSZ TÖRVÉNY” kifejezés magában kell hogy hordozza valamennyi parancsolatot kivétel nélkül.

Galata 5:3 „Bizonyságot teszek pedig ismét minden embernek, a ki körülmetélkedik, hogy köteles az egész törvényt megtartani.” (vö. Róma 2:25; Galata 3:10)

Jakab 2:10-11 szerint az „EGÉSZ TÖVÉNY”-be beletartozik a Ne törj házasságot, és a Ne ölj parancsolat is. Tehát a tízparancsolat /és a többi/. És ezt az „EGÉSZ TÖRVÉNY”-t /benne a tízparancsolatot/ csak akkor kell megtartani, ha valaki vallási előírásból metélkedik körül /tehát valamely mózesi törvényt újra érvényesít/.

Pál itt nem az un. 'ceremoniális törvény'-re gondolt – hiszen nem is azt írta -, hanem nyilván arra az „EGÉSZ TÖRVÉNY”-re, amely magában foglalja a Ne ölj (János 7:19), Ne kívánd (Róma 7:7b) stb. parancsolatokat is. Tehát „a parancsolatoknak tételekben való /EGÉSZ = 10+603/ törvényét.” (Efézus 2:15)

[Különben a János 7:19-ben nem azt olvassuk, hogy Mózes adta a 'ceremoniális' törvényt, és senki nem teljesíti közületek az 'erkölcsi' törvényt (Ne ölj - tízparancsolat). Jézus a száján ki nem ejtette ezt a két E.G.White által hamisan használt műszót!

Ha Mózes törvénye a 'ceremoniális' törvény, akkor Jézus miért nem nevezte a Mózes törvényét 'ceremoniális' törvénynek? Azért, mert ilyen törvény-elnevezést a Biblia nem használ, különösen azért nem, mert nincsen megkülönböztetés 'erkölcsi és ceremoniális' törvény között a Mózes törvényén belül.

Ha lenne, miért nem nevezte Jézus 'erkölcsinek' azt a törvényt, amely az ő megölésével kapcsolatos, tehát a NE ÖLJ-ről van szó, tízparancsolat. A János 7:19-ben mindkét szónak ('erkölcsi és ceremoniális') szerepelnie kellene, ha létezne, de nem szerepel.]

Galata 5:14 „Mert az egész törvény ez egy ígében teljesedik be: Szeresd felebarátodat, mint magadat.”

Mivel a felebaráti szeretetben nem csak a tízparancsolat tételei (vö. Róma 13:9a) foglaltatnak egybe, hanem „valamely más parancsolat” is (Róma 13:9b), ezért az „EGÉSZ TÖRVÉNY” a 10+603-at együtt jelenti.

Jakab 2:10 „Mert ha valaki az egész törvényt megtartja is, de vét egy ellen, az egésznek megrontásában bűnös.” (vö. 2Király 17:16; Dániel 9:11)

Mivel Jakab a személyválogatás (!) kapcsán (vö. Jakab 2:9) hozza fel az „EGÉSZ TÖRVÉNY”-t, ezáltal rámutat, hogy Mózes /törvénykönyvének/ személyválogatás elleni parancsa (vö. 3Mózes 19:15; 5Mózes 1:17) , és a tízparancsolat tételei (vö. Jakab 2:11) együttesen adják ki az „EGÉSZ TÖRVÉNY”-t, ha valaki bármelyiket megszegte, az EGÉSZ megrontásában bűnös volt.

Ehhez hasonlóan a Róma 2:21-22 is – bár a tízparancsolat tételeiből idéz, mégis az „EGÉSZ TÖRVÉNY”-re vonatkozik, a 10+603 együttes megrontására (vö. Róma 2:23), hiszen a zsidók az „EGÉSZ TÖRVÉNY”-ben kapták meg „az ismeret és az igazság formáját” (vö. Róma 2:20, 18; 5Mózes 4:6, 6:20, 24-25) -, nem csak a tízben. Ezért is kérte számon Isten a hűtlen Izraelitáktól nem csak a tízparancsolatot, hanem az egészet. (vö. 3Mózes 26:15; 4Mózes 15:40; 5Mózes 5:29, 31)

[Egyébként Jakab 2:10-11 nem állítja, hogy a tízparancsolat érvényes lenne a keresztények számára, csupán a személyválogatás tiltása (1. vers) kapcsán hozza fel a tanulságul a törvény egységét, hogy okuljanak belőle a Szent Iratokkal rendelkezők. (vö. Róma 15:4; 1Korinthus 10:11) Hiszen ugyanez az alapelv érvényes azok számára is, akik a Krisztus szabadság törvénye alapján lesznek megítélve (vö. Jakab 1:25; 2:8, 12), nem pedig 'a halált szolgáló, betűkkel kőbe vésett' szolgálatát felügyelő törvény által. (vö. 2Korinthus 3:7; Kolossé 2:16-17) Mégpedig, hogy egynek megrontása mindnek megrontásával azonos.]

Mit értenek a Hetednapi Adventisták az „EGÉSZ TÖRVÉNY”alatt?

A törvény tökéletes engedelmességet igényel: "Mert ha valaki az egész törvényt megtartja is, de vét egy ellen, az egésznek megrontásában bűnös" (Jak 2:10). A Tízparancsolat egyike sem hágható át anélkül, hogy a menny Istenéhez hűtlenné ne válnánk.” (Szemelvények E.G.White írásaiból: Isten törvényének egyszerűsége)

Láthatjuk, hogy számukra az „EGÉSZ TÖRVÉNY” csak a tízparancsolatot jelenti, a többiről tudomást sem vesznek. Mintha Isten is csak a tízparancsolat megtartását kérte volna számon Izrael nemzetétől, amikor az „EGÉSZ TÖRVÉNY” megtartására célzott, hogy azt tartsák meg! [Lásd a fenti idézeteket.]

Jézus földi életében egy törvénytudó ezt a kérdést tette fel Neki: "Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Jézus pedig monda néki: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták." Máté 22,36-40. Tehát láthatjuk, hogy a Mózes által leírt, de Isten ujjával a kőtáblára írt tíz parancsolat örökérvényű, hiszen az első négy parancsolatra utal itt Jézus - az "első parancsolattal", s a többi hatra utal a "második " parancsolattal.” (Feketéné Bokor Katalin: A húsvét lelki értéke)

Bokor Katalin nem veszi észre, hogy olyannyira szűklátókörűen magyarázza Jézus szavait, hogy azt már jobban szinte nem is lehet. Csak ennyit lát meg a kijelentésből: első négy parancsolat, és a többi hat parancsolat. Az összesen tíz. És hol van a többi 603 parancsolat, amit Mózes leírt és átadott a nemzetnek? Azoknak nincs közük az Isten és a felebarát szeretetéhez? Hihetetlen rövidlátás, amely szinte az összes adventistára jellemző!

A Hetednapi Adventista Gyülekezet érdi közösségének információs lapja „A törvény és az evangélium” címszó alatt tárgyalja Isten törvényeit és rendeléseit, de egy szót sem szól arról, hogy Isten egy egységes „EGÉSZ TÖRVÉNY”-t adott át Izraelnek, mondhatni elhallgatja, sőt, amikor ezt a tanítást másoknak átadja, akkor mondhatni meghamisítja az Isten Igéjét. (Lásd itt: http://www.erdiadventistagyulekezet.hu/advent/49-tanulmany.html)

Ez az elhallgatás, félrevezetés, meghamisítás sajnos az egész tízparancsolatra épülő adventizmusra jellemző. Nem csoda, ha önmagukat félrevezetik, akkor másokat szintúgy! Isten héber szövegű bibliai kinyilatkoztatása többször is tárgyalja, említi Isten részéről az „EGÉSZ TÖRVÉNY” elkívánását, és akik ezt elhallgatják, azok hamisításban vétkesek.

nem járunk ravaszságban, nem is hamisítjuk meg az Isten igéjét, hanem az igazság nyílt hirdetésével ajánljuk magunkat minden ember lelkiismeretének az Isten előtt. Ha pedig nem elég világos a mi evangéliumunk, csak azok számára nem világos, akik elvesznek.” (2Korinthus 4:2-3, MBT. ford.)

Mit jelent a Galata 5:3 egész törvénye?

Bizonyságot teszek pedig ismét minden embernek, a ki körülmetélkedik, hogy köteles az egész törvényt megtartani.”

Csak a tízparancsolatot nem jelentheti (adventista szemszögből különösen nem), mert hiszen csak a körülmetélkedés miatt kell megtartani (az indokolja a megtartását). Ez esetben, ha nem metélkedek körül (vallási okból) – akkor nem kell megtartanom az egész törvényt (vagyis a tízparancsolatot), ez azonban a szombatünneplők szerint nem lehetséges, mert azt mindenképpen meg kell tartani (hiszen minden kor minden embere számára örök erkölcsi alaptörvény).

Viszont a Galata 5:3 egész törvénye a többi 603-at sem jelentheti önmagában, mert ha ez igaz lenne, akkor ugyanott lennénk, mint az előző esetben, hogy meg kell tartani a 603-at (de a tizet nem, hiszen nem a tizet jelenti), - ez esetben a tizet megint csak nem kell megtartani, ez azonban a szombatünneplők szerint nem lehetséges, mert azt mindenképpen meg kell tartani (hiszen az minden kor minden embere számára örök erkölcsi alaptörvény).

Marad az a magyarázat, hogy a szombatünneplők szerint azért jelenti a Galata 5:3 az egész 603 törvényt, mert már a tízparancsolatot úgy is meg kell tartani, (hiszen az minden kor minden embere számára örök erkölcsi alaptörvény).

Ezzel a magyarázattal viszont az a baj, hogy a Jakab 2:10-11 az egész törvénybe beleszámítja a tízparancsolatot is, viszont két különálló egész törvény nem lehetséges, mert az Istentől egyetlen egész törvény adatott ki, és nem kettő (féle) egész törvény, amely az adventisták szerint először, mint egész törvény állana a tízparancsolatból, és továbbá, mint egész törvény állana a többi 603 törvényből.

Az egyetlen egész törvényre bibliai bizonyíték: 5Mózes 4:8; 2Királyok 17:13; 21:8; Máté 22:40; Galata 5:14; Jakab 2:10.

Tehát a Galata 5:3 egész törvénye a 613 törvényt együttesen jelenti, amelyet csak akkor kell megtartania bárkinek, ha az üdvözülése szempontjából, vallási szükségszerűségből körülmetélkedik (nem pedig egészségügyi okból), viszont akkor valóban és hiánytalanul meg kell tartania, különben a körülmetélkedése nem ér semmit (vö. Róma 2:25), - csupán annyit, hogy általa kiesett a krisztusi kegyelemből! Ez pedig arra mutat, hogy a tízparancsolat egyáltalán nem örök erkölcsi alaptörvény minden kor minden embere számára, hanem csupán a zsidók számára volt előírva a mózesi törvény (szövetség) részeként. (vö. 2Mózes 34:28; 5Mózes 4:13)

Hogy a szombat is Mózes törvénye volt, bizonyítja Nehémiás 10:29 is, mely megállapítja, hogy Isten törvénye Mózes által adatott ki (vö. Malakiás 4:4; János 1:17), amit a nép meg fog tartani, és ennek szellemében nem fog tőlük venni szombatnapon (és más napokon) semmit. Ez összecseng Jézus kijelentésével, hogy a szombat Mózes törvénye volt, amely nem romlik meg se a körülmetélkedés végrehajtásával (amit a zsidók minden további nélkül megtesznek), de ugyanígy a gyógyítással sem (amit meg Jézus tett meg). – Lásd. János 7:23.

összegezve: Mit jelent a Galata 5:3 egész törvény kifejezése? A szombatünneplők szerint semmiféleképpen nem jelentheti a

                      10 parancsolatot meg többi Mózes által adott törvényt egyszerre együtt

(mivel ha ez igaz lenne, akkor a körülmetélkedéstől függne a tízparancsolat megtartásának a szükségessége, vagyis, ha már körülmetélkedtél vallási okból (amire nem lett volna szükség, sőt helytelenül tetted!) – akkor tartsd meg (de csak akkor) azt az egész törvényt, aminek része a tízparancsolat is.) Gyakorlatilag a körülmetélkedés váltja ki a tízparancsolat megtartását is, hiszen a tízparancsolat is hozzátartozik a Mózes törvényéhez. Ebből viszont az következik, ha nem metélkedek körül, evidens, hogy nem kell megtartanom azt a törvényt, aminek része a tízparancsolat is.

Ezt azonban semmiképpen nem fogadják ez a szombatünneplők, azt mondva, a tízparancsolatot akkor is meg kell tartani, ha nem metélkedek körül, mert az örök erkölcsi törvény, tehát ezzel kiveszik a Galata 5:3 egész törvényéből a tízparancsolatot, mivelhogy nem annak megtartását írja elő Pál, hanem a többi (egész) törvény megtartását. De ez esetben viszont két (kettő) egész törvénynek kellene lennie, mégpedig olyan formában:

-Jakab 2:10 egész törvénye amiben a tizparancsolat is benne van + Galata 5:3 egész törvénye, amiben nincs-

Ebből látszik, hogy manipuláció van a törvény szétszedésének hátterében, mivelhogy nincs kettő egész törvény, hanem csak egy, Mégpedig olyan egész törvény van, amiben együtt van a többi törvény a tízparancsolattal egyszerre – hiszen eredetileg így kapták a Zsidók (vö.5Mózes 4:8) És ez van a Gal 5:3-ban is!!!

Nincsenek megjegyzések: