motto:

A blog célja, hogy eligazítson a TEREMTÉS vagy EVOLÚCIÓ kérdésben, rámutatva arra, hogy miközben az egyetlen őssejtből való evolúciós leszármazás és fajátalakulás csupán egy társadalomra erőltetett tudományos hipotézis, addig a Biblia kijelentései a történelmi világpróféciák, az emberi jellemábrázolás és erkölcsi alapvető irányadó mértékek tekintetében abszolút pontosak, időtállóak és az emberiség jövőjére vonatkozóan megbízhatóan iránymutatóak. Részletesen foglalkozik a bibliai kereszténység alaptanításaival, eligazítást ad a tekintetben, hogy mik azok a téves tanítások, amelyek a különböző egyházakhoz kapcsolódnak és amik eltorzítják az Istentől sugalmazott Szentírás valódi mondanivalóját, aminek következtében a Krisztusban való hitgyakorlás által elnyerhető üdvösség útja az átlagember számára nehezen vagy szinte alig megismerhető.

2013. augusztus 20., kedd

Isten testet öltései

Isten testet öltései


Szentháromság
A Szentháromságtan fő kérdésével, a keresztyénség azt is állítja, hogy Egyistenhitű.
Álláspontja megőrzi az Istenség egységét.
Nem 1+1+1=3. Hanem 1X1X1=1.
Az Atya egy a Fiúval, és a Szentlélekkel az Istenségben.
Az Egy Isten, három személyben mutatkozik be.
Ha az Atya Isten, és a Fiú Isten, akkor a Szentlélek is Isten.
Három személy van az Istenségben, amely mégis egyetlen lényeg.
Isten egyetlen, de egyetlensége nem egyszerű, hanem összetett.
(Lélekmentő Misszió Közösség)

Keresztény nézőpontok

Isten a Názáreti Jézusban öltött testet, (Református hitvallások a testet öltés csodájáról)

Ezek szerint maga Isten öltött testet.

Az Úr Jézus Krisztus Isten testet öltött Fia, tökéletes Isten. … Az Atya különbözik a Fiútól, és különbözik a Szentlélektől; a Fiú különbözik az Atyától, és különbözik a Szentlélektől; a Szentlélek különbözik az Atyától, és különbözik a Fiútól; és ez a három mégis egy. Egy isteni lényeg, három isteni személy. A három személy együtt osztozik az egy isteni lényegben. Ezért mondja ez a hitvallási pont is - János evangéliumából kiindulva -, hogy Krisztus az Isten Fia." (Krisztus személye; evangéliumi.hu)

Ezek szerint nem maga Isten öltött testet, hanem a Fia. Az Atya-Fiú Szentlélek, három isteni személy, akik különböznek egymástól, mégis egyek, mert együtt osztoznak az egy isteni lényegben. A János evangélium szerint Krisztus az Isten Fia.

Miért lett Isten emberré? Isten Fia, a Logosz öltött testet, nem az örök Atya. A Jó Isten szeretete abban nyilvánult meg, hogy "adta", az Ő egyszülött Fiát.” (lelekmentomisszio)

Az Atya nem öltött testet, hanem Isten lett emberré, mivel Isten az egyszülött Fiát adta.

A János evangélium jelentős eltéréseket mutat a szinoptikusokhoz képest. Benne Jézust mint az emberi testet öltött Istent mutatják be, és nem mint Isten fiát.” (Forrás: magyar irodalom érettségi tételek)

A János evangélium Jézust emberi testet öltött Istenként mutatják meg, nem mint Isten Fiát.

Az "Atya Fia" cím úgy mutatja be az Urat, mint az Istenségen belüli önálló személyt, ami a Szentháromság egységére vonatkozó igazság megerősítése. Ez a cím arra is emlékeztet bennünket, hogy a Fiú az Atya testet öltött kinyilatkoztatása (Isten nevei és címei – Velünk az Isten)

Az Atya Istenségén belüli kinyilatkoztatása a testet öltött Fiú.

E három, az Atya, a Fiú, és a Szent Lélek az egy Isten három lényege, amelyek egyet alkotnak, miként a lélek, a test és a tevékenység is egyet alkot az emberben. E világ teremtése előtt ez a Háromság nem létezett; de a világ teremtése után, amikor Isten testet öltött, elkészült és megvalósult ez a háromság, és azóta az Úr Istenben, a Megváltó és Üdvözítő Jézus Krisztusban van.” (EMANUEL SWEDENBORG: AZ ISTENI HÁROMSÁG)

A Háromság a világ teremtése előtt nem is Létezett.

Kommentár és konklúzió

Bárki láthatja, hogy milyen zűrzavaros ez a tanítása a kereszténységnek, hogy az Atya és Fiú nem ugyanaz, ámbár a Fiú az Atya Istenségének testet öltése. Ráadásul mint háromság, a világ teremtése előtt nem is léteztek. /?/ A háromságban lévő személyek különbözőek, mégis egyek az isteni lényeg szerint, vagyis mind a hárman valóságos, tökéletes Istenek. Még sincs három Isten, hanem csak egy. Ésszel megérteni ezt nem nagyon lehet, mert – szerintük – ez egy misztérium.

Feltételezzük azonban, hogy ha mindhárman valóságos személyek, akkor mindhárman testet is tudnának ölteni. Játszunk el a gondolattal, hogy mindhárman testet öltenek itt a földön, és mindhárman elmennek, mondjuk egy színházba. Vajon hány székre ülnek le, ha hárman vannak. Egyre, netán háromra? 


Mivel egyen hárman nem férnek el, még akkor sem, ha három széknek van két lába, így három székre kell leülniük. Három székhez pedig három jegyet kell venniük. Ha pedig három jegyet vesznek, akkor az három személyt jelent. És ha mind a három személy Isten, akkor három földre szállt, testet öltött Isten tartózkodik a színházban.

És ha valamelyiket keresik, akkor mind a három nem mehet ki a színházból hanem csak az, amelyiket keresik. Mind a három csak akkor mehet ki, ha mindhármat egyszerre keresik. És ha megkérdezik a pénztárostól, hogy hány Istennek adott jegyet, akkor az megmondja, hogy háromnak: az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

És ezt abból tudja, hogy hárman mentek be a színházba, akármennyire is állítják, hogy csak egy Isten van. Mert bizony, ha mindhárom személy, és mindhárom valóságos Isten, akik különböznek egymástól, az három Isten, és nem egy Isten. (Ahogy a kereszténység manipulatív Isten-tanítása mutatja.)

Viszont a Biblia szerint egyetlen Legfelségesebb Isten van (Zsidók 7:1), egyetlen egyedül Igaz Isten van (János 17:3), és ez az Isten a mi Istenünk – legalábbis Jézus Krisztus ezt tanította (János 20:17), aki ennek a Legfelségesebb/Magasságos Istennek a Fia. (Lukács 1:32) Ennek az Istennek adott hálát Pál apostol is, és nem keverte össze a kettőt. (Róma 1:8)

Ugyanezt tanítják Jehova tanúi is, aztán hogy a kereszténység mit tanít össze-vissza Istenről (az egy Istennek álcázott három isteni személyről), az az ő felelőssége![Lásd még ugyanebben a blogban: Isten valóban testet öltött?; Három cáfolhatatlan érv a szentháromsággal szemben; Kicsoda a mi Istenünk?; stb...]

Nincsenek megjegyzések: