motto:

A blog célja, hogy eligazítson a TEREMTÉS vagy EVOLÚCIÓ kérdésben, rámutatva arra, hogy miközben az egyetlen őssejtből való evolúciós leszármazás és fajátalakulás csupán egy társadalomra erőltetett tudományos hipotézis, addig a Biblia kijelentései a történelmi világpróféciák, az emberi jellemábrázolás és erkölcsi alapvető irányadó mértékek tekintetében abszolút pontosak, időtállóak és az emberiség jövőjére vonatkozóan megbízhatóan iránymutatóak. Részletesen foglalkozik a bibliai kereszténység alaptanításaival, eligazítást ad a tekintetben, hogy mik azok a téves tanítások, amelyek a különböző egyházakhoz kapcsolódnak és amik eltorzítják az Istentől sugalmazott Szentírás valódi mondanivalóját, aminek következtében a Krisztusban való hitgyakorlás által elnyerhető üdvösség útja az átlagember számára nehezen vagy szinte alig megismerhető.

2013. december 23., hétfő

ŐRTORONY-TANÍTÁS ÉS KERESZTYÉN HIT

ŐRTORONY-TANÍTÁS ÉS
KERESZTYÉN HITJehova Tanúi
Történetük, tanításuk, értékelésük
Lothar Gassmann
EVANGÉLIUMI KIADÓ

Végezetül még egyszer összefoglalom a legfontosabb tanításbeli
különbségeket. Itt már nem szerepelnek bibliai és egyéb hivatkozások,
ezeket ld. a könyv megfelelő fejezeteiben.

Őrtorony-tanítás
Keresztyén hit (Lothar Gassmann)
Megjegyzéseim
A Biblia
A Biblia

teljesen Istentől ihletett
teljesen Istentől ihletett
Isten ihlette a Bibliát, és azt is, hogy benne megörökítve legyenek a nem Istentől ihletett kijelentések is. Pl.: 1Móz 3:4; Zsolt 10:4; Máté 16:22
minden része egyenértékű
üdvtörténetének dinamikája
van (Ószövetség - Újszövetség,
ígéret - beteljesedés, törvény
- evangélium, betű - lélek/
Lélek;
Ebből a szempontból, a végeredményt tekintve egyenértékű. Vö. 3Móz 18:5; Zsolt 19:10-12; 119:165; 2Tim 3:16, Károli
Jehova királyságára irányul
Krisztus és megváltói műve
van a középpontban;
A kettő teljesen összefügg, hiszen a megváltói mű által jön létre a királyság. Vö. Jel 1:5-6
csak az Őrtorony Társulat
képes helyesen és mértékadóan
magyarázni.
önmagát magyarázza, és az
üdvösséghez szükséges kijelentéseit csak a Szentlélek vezetésével értheti meg minden
keresztyén;
Minden önmagát kereszténynek valló felekezet a saját magyarázatait helyesnek tartja, miként L.G. is a magáét. Mégis alapvető dolgokban a J.T. magyarázatai helytállóak, a kereszténységé pedig nem!
sok helyen előárnyékolás,
párhuzamok és allegorizálás által érthető;
alapvetően a szó szerinti értelem és a szövegösszefüggés
ismeretében érthető;
Egyik a másikat nem zárja ki!
adatokat tartalmaz történeti és végidei események pontos kiszámításához;
tartalmaz adatokat, de nem
tesz lehetővé hézagmentes
kronológiát, és figyelmeztet a
végső időpontokra vonatkozó
spekulációkra;
Attól függ milyen kronológiáról van szó. (Vö. Dán 9:26, Károli) A figyelmeztetés a hamis tanítók hamis tanításaira is kiterjed. Vö. Ap 20:29-30; 2Pét 2:1-2; 3:16
az „Uj Világ Fordításiban,
például a „Jehova-név" beillesztésével nyerte el Istentől rendelt formáját.
Kéziratok szövegén alapul, amelyektől az „Új Világ Fordítás" parafrázisok, értelemzavaró beszúrások, hamis fordítások, továbbá félrevezető lábjegyzetek
és apparátusok által eltér.
Az igaz imádat tekintetében legalább annyira eltérnek a görög szövegtől a kereszténység fordításai, pl. a proszküneó szó kettős jelentésű, imádat (vö. Ján 4:23-24) ill. hódolat (vö. Jel 3:9). Jézussal kapcsolatban csak azért fordítják imádatnak (vö. Luk 24:52; Zsid 1:6), mert eleve Istennek tartják, tehát megerőszakolják a szöveget a saját értelmezésük szerint.
Isten
Isten

a, Jehova" nevet viseli;
a , JHVH" nevet (tetragramm)
viseli, amelyet valószínűleg
, Jahve"-nak ejtettek;
Isten a neve dicsőítőiről emlékezik meg, nem kifejezetten a nevét helyesen kiejtőkről. Vö. Mal 3:16
egy; a Szentháromságtan
bibliátlan és pogány eredetű.
egy lényeg három személyben:
Atya, Fiú és Szentlélek; bár a
Szentháromság-fogalom nem
található a Bibliában, jelzések
azonban vannak rá.
Isten vagyok. (Ézsaiás 43:12) Atya vagyok. (Malakiás 1:6)
Szentháromság vagyok. (???) Kérném a bibliai idézetet!!!
Jézus Krisztus
Jézus Krisztus

Istennek egy fia, vagyis Mihály arkangyal (=Jehova első teremtménye, aki tökéletes emberré lett), halála és feltámadása
által (újjáteremtés értelmében) magasabb angyali szintre emelkedett;
Ő az Isten Fia, azaz a Fiúisten,
a Háromság második személye,
egyszerre valóságos Isten
és valóságos ember.
Akármennyire valóságos Istennek tartják, nem Jézus Krisztus a Legfelségesebb Isten, hanem csak és kizárólag az Atya (vö. Zsolt 83:19; Luk 6:35), Aki Jézusnak is és nekünk is az Istenünk (vö. Ján 20:17; Jel 1:6; 3:12), a többi ezen felüli magyarázat csupán emberi értelmezés/filozófia és nem bibliai kijelentés!
tökéletes emberként Ádámmal egy szinten van.
valóságos emberként és valóságos Istenként végtelenül felette áll Ádámnak és minden
teremtménynek.
J.T. Tanítása szerint isteni kinevezése minden teremtmény föli emeli, viszont Isten a feje, Akinek ő aláveti magát, mint Istenének. Vö. Fil 2:9-10; 1Kor 11:3; 15:28
A Szentlélek
A Szentlélek

Jehova személytelen „hatékony ereje", vagy „ihletett kinyilatkoztatás".
Isten, azaz az isteni Háromság
harmadik személye: beszél,
gondolkodik, tanít, ismeri a
jövőt, meg lehet szomorítani,
csalni, lehet káromolni, ő a vigasztaló (Paraklétosz), aki Jézust felmagasztalása után képviseli a gyülekezetben.
Meg van személyesítve, senkivel nem folytat önálló párbeszédet, nem csak Jézust képviseli, hanem Istent is. Vö. Ap 5:4; Róm 8:9; 1Pét 1:11
Az ember
Az ember

nincs lelke, hanem ő lélek;
összességében, lényében lélek,
van azonban lelke, abban az
értelemben, hogy személyiségének van elpusztíthatatlan magja.
Hol van Ádám és Éva személyiségének elpusztíthatatlan magja? Csak nem a porban, ahová visszatértek?! Vö. 1Móz 3:19
mindenestől meghal a földi halállal. Feltámadás csak a teljes újjáteremtés értelmében létezik, a Jehova emlékezetében
tárolt életminta alapján.
A földi halálkor elpusztítha-.
tatlan személyiségének formájában köztes állapotba
megy át (földi test nélküli további lét), amelyben a feltámadást (új, örök testtel való
felruházást) várja;
A „további lét” megkérdőjelezi Isten büntetését, a halált, amit kirótt Ádámra és Évára. Vö. 1Móz 2:17
Jehova elutasítása esetén nem kerül örök kárhozatba vagy gyötrelemre („pokol"), hanem egyszerűen megsemmisül. A „pokol" sírt jelent, és a nyugalom helye.
A Háromságos Isten elutasítása
esetén a gyehennára („tűzpokol", Istentől való távolság, örök kárhozat) kerül, amelyet a Biblia a szüntelen tudatos gyötrelem helyeként jellemez.
A „szüntelen tudatos gyötrelem” teljes félreértése annak a jelképes kifejezésnek, amit Jézus az ítélettel kapcsolatban mond. (vö. Márk 9:44) Ádám és Éva, és az özönvízben megítéltek sem szenvednek ezen a módon.
A megváltás
A megváltás

úgy történik, hogy Mihály-Krisztus mint második Ádám feláldozza tökéletes testét a
kínzócölöpön, azért, hogy alapot szolgáltasson az embernek, aki megfelelő cselekedetek által
szintén tökéletességre juthat. Az emberi cselekedetek tehát szükségesek a megváltáshoz.
Jézus Krisztus tökéletes keresztáldozata által történik, aki mindent elvégzett értünk, és
legyőzte a bűnt, a halált és az
ördögöt. Az emberi cselekedetek a Jézusban mint megváltóban való hit gyümölcsei és következményei, de nem a megváltás feltétele(i).
aki megfelelő cselekedetek által szintén tökéletességre juthat.” Ilyen tanításuk nincsen J.T-nak. A tökéletességre jutás Isten újjáteremtése nélkül nem valósulhat meg. Egyébként a bibliai tanítás az alap a tökéletességre jutáshoz, a Krisztus képére való kiformálódáshoz. Vö. Gal 4:19; 2Tim 3:16-17
A gyülekezet
A gyülekezet

Jehova Tanúinak végidei üdvgyülekezeteként
létezik, amely ilyen minőségben lép fel az
államokkal és a vallási közösségekkel szemben, és amenynyire csak lehet, távoltartja magát tőlük;
minden, Krisztus tökéletes
áldozatával megváltott és Isten
hittel fogadott Szentlelke által
új jászült keresztyén láthatatlan
közössége, akik különböző látható felekezetekben gyűlnek
össze, és ott képmutatókkal és
hitetlenekkel keveredve élnek;
Pál minden gyülekezetben érvényes rendeleteket adott, ezért azoknak egybe kellett tartozniuk és láthatóaknak kellett lenniük, ahol a gyülekezet tisztaságát kinevezett elöljárók vigyázták. Vö. 1Kor 5:13; 7:17
144 000 személyre, akik Pünkösd óta, de különösen az Őrtorony
Társulaton belül lettek
összegyűjtve, azért, hogy
Krisztussal mennyei osztályként uralkodjanak, és több millió „más juhok"-ra (= nagy
sokaság) tagolódik, akik örök életre vannak rendelve a paradicsomian
megújult földön
(nem pedig a mennyben);
bár ma felekezetekre, továbbá
pogánykeresztyénekre és a
messiásban (Krisztusban) hívő
zsidókra tagolódik, ezek azonban legkésőbb a mennyei dicsőség örökkévalóságában
egyesülnek.
Mivel a kereszténység imádata a Jézus imádatára koncentrálódik – a Legfelségesebb Isten, az Atya imádata helyett -, így bálványimádásban vétkesek, bálványimádók pedig nem öröklik Isten királyságát. Vö. 2Móz 34:14; Ján 4:21-24; Jel 22:15
az Őrtorony Társulaton belüli Vezető Testület formájában „Jehova látható földi kormányzatának"
birtokosa.
egyedül Krisztus, a Fő alá
tartozik, földi helyettes nélkül
(a protestantizmusban mindenesetre).
A gyülekezet nem csak Krisztus alá tartozik, hanem a gyülekezet vezetői/irányítói alá is, akiknek engedelmeskedni szükséges, amennyiben szolgálatuk a Szentírásra épül. Vö. Zsid 13:17
A végső idő
A végső idő

1914-ben kezdődött, amikor Krisztus felállította láthatatlan
királyságát a mennyben, a Sátánt pedig levetette a földre; Krisztus tehát 1914 óta láthatatlanul
jelen van, nem tér(t)
vissza láthatóan;
Krisztus felmagasztalásával és
mennybemenetelével (Kr. u.
30-33 körül) megkezdődött,
eközben szaporodnak az idők
jelei (mindenekelőtt az izraeli
államalapítás 1948-ban);
Krisztus a jövőben láthatóan,
hatalommal és dicsőséggel
vissza fog jönni;
A Krisztusban hitetlen zsidó nemzet államalapítása hogy lehet az idők jele, amikor Isten Krisztus személye és tanítása által irányítja a népét, a Krisztusban hitetlen zsidóság pedig a 70-es pusztulást sem élte túl, ami a jövőre nézve előrevetíti a sorsukat. Vö. Ap 3:22-23
az armageddoni csata felé
halad, amelyben Jehova és az Őrtorony Társulat ellenségei világszerte megsemmisülnek,
ezután a túlélők megtisztítják a földet a pusztulás maradványaitól,
a föld örökkévaló paradicsommá
fog változni, amely a „nagy sokaság" számára
van rendelve.
Jézus visszajövetele, a jelen
világ elmúlása és az új ég, új
föld teremtése felé halad (lehetséges, hogy ezt megelőzi
egy - időben korlátozott -
ezeréves birodalom").
Ésaiás próféciája is a földre irányul, ahogy ezen a földön fognak élni azok is, akik tanúi lehetnek az ezer év végén élő lázadók megsemmisítésének. Vö. Ésa 11:1-9; Jel 20:9
mennyei reménységet csak a János-osztály" 144 000-re korlátozott tagjának ad.
minden embernek, aki szereti
Jézus Krisztust és hozzá tartozik, mennyei reménységet ad.
Kétféle reménység van: mennyei – vö. 2Kor 5:1; Zsid 3:1; 1Pét 1:3-4 - és földi – Máté 5:5; Mert nem angyaloknak vetette alá a jövendő lakott FÖLDET, melyről beszélünk.” (Zsid 2:5, Csia-Vida ford.)
Kiegészítés (Eredetileg nem része a táblázatnak.)
Kiegészítés (Eredetileg nem része a táblázatnak.)

Isten „csatornája”
Isten a történelem folyamán mindig is egy
látható szervezeten keresztül vezette az övéit,
kezdve Izrael népével. Amikor Izrael nem
fogadta el, hogy Jézus a Messiás, Isten új, prófétai „kommunikációs csatornát” rendelt:
a keresztény gyülekezetei. A kereszténység
hitehagyása után Isten beteljesítette a Máté
24,45-47-ben olvasható jézusi próféciát, miszerint egy „hű és értelmes rabszolga” fog „lelki eledelt” osztani Jehova népének az utolsó időkben. A próféciát az Őrtorony Társulat tölti be világméretű tanító és
kiadványterjesztő programjával.
Az Igazság egy személy,
nem pedig egy szervezet
A Biblia azt tanítja, hogy Jézus az egyetlen közbenjáró Isten és ember között (lTim 2,5). Az ószövetségi időkben az izraelita papság által felajánlott áldozatokon keresztül közeledhettek Istenhez
az emberek, később azonban Jézus, az utolsó áldozat véget vetett Isten és az ember bűn miatti elválasztottságának.
Mivel Jézus a mi örökkévaló Főpapunk (Zsid 6,20; 7,24), nincs többé szükségünk
földi szervezetekre ahhoz, hogy
Istenhez járulhassunk. Jézus ezt mondta: „Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis
énáltalam” (Jn 14,6).
J.T. is Jézus közbenjárása alapján közelednek Istenhez, különösen az imádatban a Fiú által közelednek az Atyához (vö. Ján 14:6), de ettől még léteznek gyülekezeti vezetők, akik gondoskodnak a szellemi legeltetésről. Vö. Ap 20:28; 1Pét 5:2
Az apostoloknak és más, korai keresztény tanítványoknak voltak bizonyos helytelen elképzeléseik, a Biblia mégsem sorolja őket a „hamis próféták” közé. (Lásd: Lukács 19:11; János 21:22, 23; Cselekedetek 1:6, 7.)
Nátán próféta arra buzdította Dávid királyt, hogy tegye meg, amire Jehova imádati házának felépítésével kapcsolatban a szíve indítja. Később azonban Jehova azt mondta Nátánnak, hogy közölje Dáviddal, hogy nem ő fogja felépíteni a templomot. Nátánt a korábbi kijelentése miatt nem vetette el Jehova, hanem továbbra is felhasználta, mivel alázatosan helyreigazította a dolgot, amikor Jehovától megkapta az erre vonatkozó felvilágosítást (1Krón 17:1–4, 15).
A Biblia szerint egyetlen hamis prófécia is hamis prófétává teszi azt, aki kijelentette. Mivel az Őrtorony Társulat hamisan prófétált az 1914, 1915, 1918, 1920, 1925 és 1975-ös éveket illetően, kétségtelenül bizonyítja, hogy hamis próféta.
Az USZ-ben /a Krisztus 2. eljövetele előtti időben/ a hamis prófétákat az elhitetés és csodatevés jellemzi, mivelhogy az ördög által inspiráltak erre összpontosítanak, a jelek és a csodák (gyógyítás, nyelveken szólás, stb.) tevésére, ami teljesen törvénytelen, hiszen a szent szellem ajándékaiból csak ÍZELÍTŐT adott Isten az I. században! Akkor a halottfeltámasztás képességét is megadta, de ezt az Ördög leutánozni nem tudja! (Vö. Máté 24:3-4; 11; 24:24, 7:22-23; Jel 19:20, 2Thessz 2:8-10; 1Kor 12:28-29; 2Kor 2:12; Zsid 2:3; 6:5) Vigyázat, a mai karizmatikus gyülekezetekben a halottfeltámasztást manipulálják, mintha volna képességük rá, de a valóságban nincsen!!!
Jehova Tanúi nem állítják magukról, hogy ihletett próféták. Voltak tévedéseik. Mint Jézus Krisztus apostolainak, nekik is voltak időnként téves várakozásaik (Luk 19:11; Csel 1:6). Amiben nézeteik helyreigazításra szorultak, viszonylag csekélység volt azokhoz a létfontosságú bibliai igazságokhoz képest, amelyeket felismertek és hirdetnek. Ilyen igazságok például: Jehova az egyedüli igaz Isten; Jézus Krisztus nem valamilyen istenháromság része, hanem Isten egyszülött Fia; csak a Krisztus váltságáldozatába vetett hit alapján lehetséges a bűneink megváltása; a szent szellem nem személy, hanem Jehova tevékeny ereje, és a gyümölcsének meg kell mutatkoznia az igaz imádók életében; az emberi lélek nem halhatatlan — miként az ókori pogányok állították —, hanem halandó, s a jövő élet reménysége a feltámadáson alapszik; Isten az egyetemes szuverenitás vitakérdése miatt engedi meg a gonoszságot; Isten Királysága az emberiség egyetlen reménysége; csak 144 000 hűséges keresztény lesz Krisztussal király és pap az égben, míg az engedelmes emberiség többi része a paradicsomi földön nyeri el az örök életet, stb...
Ez a vallási szervezet ráadásul ismétlődően megváltoztatta a tantételeit és ellentmondott korábbi nézeteinek, mindvégig állítva, hogy kizárólagosan birtokolja az igazságot. Összhangban van ez Isten tökéletességével és szentségével?
Az esetleges téves nézetek megváltoztatása helyes és szükséges is! „És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.” (Vö. Róm 12:2) Ha egy nézetről vagy eljárásról kiderül, hogy helytelen, azt ki kell javítani. Isten is VÁLTOZTATOTT a saját elhatározásán, ha úgy látta jónak. (Vö. Ez 20:21-22) Pontosan az a baj a kereszténységgel, hogy megmerevedtek a hamis nézeteikben, és nem hajlandóak változtatni, a rosszat jóra cserélni, hanem körömszakadtáig ragaszkodnak a saját elképzeléseikhez, hagyományaikhoz, akárcsak a Jézus korabeli zsidóság. (Vö. Márk 7:7-8) Istennek nem tetszik, ha hamisan szólnak Róla! Vö. Jób 42:7
Az efézusi gyülekezet véneinek Pál ezt mondta: „közületek is támadnak majd férfiak, akik kiforgatott dolgokat fognak beszélni”. Péter pedig ezt írta a hittársainak: „közöttetek is lesznek hamis tanítók.” Tehát honnan származnak a hamis tanítók? A gyülekezetből kerülhetnek ki. Az ilyen személyek hitehagyottak. Mi a szándékuk? Ők nem elégednek meg annyival, hogy elhagyják a szervezetet, melyet egyszer talán szerettek. A céljuk az, ahogy Pál kifejti, hogy „maguk után vonják a tanítványokat”. Figyeld meg, hogy Pál határozott névelőt használ – „a tanítványokat”. Ahelyett, hogy mennének, és saját tanítványokat keresnének, a hitehagyottaknak Krisztus tanítványaira fáj a foguk. ’Prédaleső farkasokhoz’ hasonlóan a hamis tanítóknak az a céljuk, hogy a gyülekezet bennük megbízó tagjait felfalják, lerombolják a hitüket, és elszakítsák őket az igazságtól (Máté 7:15; 2Tim 2:18). [Őrt. 2011. 7/15]
J.T. általában őszinte, odaszánt emberek. Bizonyos értelemben sokkal inkább elveszett bárányok, mintsem ragadozó farkasok, hiszen egy olyan szervezett vezette őket félre, amelynek a története hamis próféciák és tévtanítások története. Jehova Tanúi sajnos tényleg elhiszik az Őrtorony Társulatnak, hogy ha elhagyják a szervezetét, akkor Armageddon idején el lesznek pusztítva.
A kereszténység hamis szócsövei (különösen az ex J.T.-i, akik elhagyták a szervezetet) csak azt hangsúlyozzák, hogy a kitartó tanúk hagyják el az Őrt. Társulatot, de azt már nem tudják megmondani, hogy hová kellene menni, ahol az igaz imádatot gyakorolják, mivel hogy arról fogalmuk sincsen. Minden igyekezetük csak a rombolásra épül, nem az építésre!

                  Zsotza 
     (A könyv egyik lektora)
Mit jelent az, hogy kerüljük 
a hamis tanítókat? Nem fogadjuk őket az otthonunkban, és nem is üdvözöljük őket. Nem fogjuk elolvasni a kiadványaikat, megnézni azokat a tévéműsorokat, amelyekben szerepelnek, meglátogatni a weblapjaikat, vagy kommentálni az internetes blogjaikat. Miért ragaszkodunk annyira ehhez? A szeretet késztet erre minket. Mi az ’igazság Istenét’ szeretjük, ezért nem vagyunk nyitottak a kiforgatott tanításaikra, melyek ellentmondanak az Isten Szavában található igazságnak (Zsolt 31:5; Ján 17:17). Továbbá szeretjük Jehova szervezetét is, amelyen keresztül nagyszerű igazságokat tanulhattunk meg, például Jehova nevével, annak jelentésével, Isten földre vonatkozó szándékával, a halottak állapotával és a feltámadás reménységével kapcsolatban. Emlékszel még arra, hogy hogyan éreztél, amikor először hallottad ezeket vagy más értékes igazságokat? Akkor miért hagynád, hogy bárkinek a hazugsága szembefordítson azzal a szervezettel, amelyik megtanította neked ezeket az igazságokat? (Ján 6:66–69). [Őrt. 2011. 7/15]
Igazából mi szeretjük a Jehova Tanúikat, és tiszteljük őket állhatatosságukért. Megbízható emberek, kiállnak a hitükért, nem alkudtak meg a második világháborúban sem (sajnos ez nem minden, magát egyháznak nevező struktúrára érvényes). Szóval minta keresztények lehetnének belőlük, ha nem lennének ezek a súlyos elhajlások az igétől. Mert ez már nem egy szombat kérdés, mint az adventistáknál (ők is sorra jönnek egyszer), hanem az evangélium súlyos elferdítése, amit Pál az átokkal azonosított. Tehát aki elferdíti Isten igéjét, átkot mond ki magára, átok lesz mindenki számára. Lehet, hogy sok dologban kiválóak, sőt túltesznek az átlag keresztényeken is. Kitartásban, életvitelben, összetartásban, összefogásban... De az nem jelenti azt, hogy az igétől való elhajlás jóvá lett téve. Mert ha elhajlok az Igétől, akkor egy hamis Istent, egy hamis Krisztust vetítek ki magam köré. És az emberek ehhez a hamis Krisztushoz térnek meg, és a hamis Krisztus nem hordozza a megváltást, az utat az Atyához, az örök életet. Ezért kell mindenkinek az Igaz Krisztushoz térni, hogy megkaphasd azokat az áldásokat, amelyek meg lettek ígérve, főleg a Szent Szellemet. Az igaz kereszténység összejövetelein ott van a Szent Szellem.
A karizmatikusok hangsúlyozzák feltűnően a szent szellemet, hogy az lenne a legfontosabb tényező az igaz hitben, mivelhogy őket egyfajta erő inspirálja, de ami a valóságban nem az Igaz Isten szent szelleme! A földön való vonaglások, hanyatt esések, hamis csodák mind az Ördög trükkjei, amelyekkel elhiteti a gyanútlan felkészületleneket. És miután betöltődnek a szellemmel, megüvegesednek a szemeik, és önállóan gondolkozni képtelen bábukká válnak. Aztán hogy az igével való elhajlást szajkózzák, ez csak arra jó, hogy elpalástolják a saját bálványimádásukat, amit a Jézus imádása által gyakorolnak. A szentháromság a legbrutálisabb tévelygése a kereszténységnek, amely a Legfelségesebb Isten egyedüli személyének az elködösítésére épül.


Nincsenek megjegyzések: