motto:

A blog célja, hogy eligazítson a TEREMTÉS vagy EVOLÚCIÓ kérdésben, rámutatva arra, hogy miközben az egyetlen őssejtből való evolúciós leszármazás és fajátalakulás csupán egy társadalomra erőltetett tudományos hipotézis, addig a Biblia kijelentései a történelmi világpróféciák, az emberi jellemábrázolás és erkölcsi alapvető irányadó mértékek tekintetében abszolút pontosak, időtállóak és az emberiség jövőjére vonatkozóan megbízhatóan iránymutatóak. Részletesen foglalkozik a bibliai kereszténység alaptanításaival, eligazítást ad a tekintetben, hogy mik azok a téves tanítások, amelyek a különböző egyházakhoz kapcsolódnak és amik eltorzítják az Istentől sugalmazott Szentírás valódi mondanivalóját, aminek következtében a Krisztusban való hitgyakorlás által elnyerhető üdvösség útja az átlagember számára nehezen vagy szinte alig megismerhető.

2014. július 11., péntek

Telomeráz és a hosszú élet

Telomeráz és a hosszú életA józanul gondolkodó egészséges emberek közül ki az, aki megjelölné a saját halálának óráját, vagy éppen nem vágyna az örökké tartó életre jó körülmények között? Ennek gondolata sokak számára képtelenségnek tűnik, pedig ma már a tudomány is feszegeti az örökké tartó élet határait.

A tudósok kiderítették, hogy minden sejt több billió, sokkal kisebb, molekulának nevezett egységből áll, egy valóságos mikrouniverzum. Még a legegyszerűbb élő sejt rendes növekedéséhez is több tízezer kémiai reakciónak kell összehangolt módon végbemennie. Minden sejtben van egy bonyolultan működő irányító központ, melyet sejtmagnak neveznek. A sejtmag irányítja a sejt működését, egy kódolt információsort követve. Ezek az információk a kromoszómákban vannak tárolva. Kromoszómáink főként dezoxiribonukleinsavból vagy rövidebben DNS-ből, valamint fehérjékből állnak.

Idővel a biológusok kezdték megérteni azt a 'nyelvet', melyet a DNS-molekulák használnak a genetikai információ hordozására. Ezzel párhuzamosan rájöttek, hogy mi okozza a sejtek öregedését. A genetikai anyag telomereknek nevezett parányi részei, melyek a kromoszómák végét fedik, minden sejtosztódás alkalmával megrövidülnek. Ötven-száz sejtosztódás után a telomerek elkopnak, és a legtöbb sejt osztódása leáll. Ám a legújabb tudományos felfedezések arra mutatnak, hogy egy telomeráznak nevezett enzim segítségével az emberi sejtek korlátlan ideig képesek tovább osztódni. Az elmélet szerint tehát ez biztosítani tudná, hogy a sejtek a végtelenségig osztódjanak.

[Telomérek és a velük kapcsolatos mechanizmusok felfedezését 2009-ben orvosi Nobel díjjal jutalmazták - Elizabeth Blackbum, Carol Greider és Jack Szostak kapták, akik felismerték, hogy a sejtek élettartama a telomérek (DNS védősapkák a kromoszómák végein) hosszától függ – lásd: http://www.origo.hu/tudomany/20091005-orvosielettani-nobeldij-2009.html].

Ennek lehetősége azt mutatja, hogy egy minden apró részletében összefüggő rendszerrel van dolgunk, amely csak azok számára vezethető vissza anyagi eredetű véletlen folyamatokra, akik szándékosan tagadják a TUDATOS TERVEZÉS céltudatos munkálkodását, csak mert a tudomány a szellemi szférák észlelésével/bizonyításával nem tud mit kezdeni. Annál inkább vannak meglepően pontos kijelentések ezzel /a DNS-el/ kapcsolatban a Bibliában.

Az emberi test összes részlete, a szív, a tüdő, a vese, a szem, a fül, a kar, a láb és a lélegzetelállító agy — ezek mind, és a test összes többi része ’be van írva’ az anyaméhben rejtőzködő, megtermékenyített petesejt genetikai kódjába. E kódban megszabott időrend határozza meg az egyes testrészek megjelenésének pontos sorrendjét. Ezt a tényt közel 3000 évvel korábban természetfeletti módon feljegyezték a Bibliában, még mielőtt a modern tudomány a genetikai kódot felismerte volna!

Magasztallak téged, mert félelmes és csodálatos vagy; csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt. Csontjaim nem voltak rejtve előtted, amikor titkon formálódtam, mintha a föld mélyén képződtem volna. Alaktalan testemet már látták szemeid; könyvedben minden meg volt írva, a napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg belőlük.” (Zsoltárok 139:14-16, MBT. ford.)

Isten a DNS-nyelvén írta meg az élőlények tervrajzát, de nem véletlenül, hiszen „egyetlen gramm DNS-ben 455 exabájt adat tárolható, ami hozzávetőlegesen 100 milliárd dvd kapacitásának felel meg és 4-5-ször nagyobb adatsűrűséget tesz lehetővé, mint például a flash memória. Emellett a DNS-be írt információknak nagy előnye, hogy több száz évvel később is olvashatóak maradnak, miközben egy dvd élettartama legfeljebb néhány évtized.”  (http://index.hu/tech/2012/08/17/az_adattarolas_jovoje_a_dns/)

Ennek a DNS információtömegnek az őseredetére mondják az evolucionista tudósok, hogy egyértelműen személytelen, anyagi eredete van: „ ...a darwini természetes szelekció az egyetlen ismert megoldás az információ eredetének máskülönben megoldhatatlan rejtélyére.”(Richard Dawkins: Isteni Téveszme) Ugyanakkor az általuk kreált minimális mennyiségű információt tartalmazó legfőbb üzenetük tíz betűje személyes, intelligens eredetről tanúskodik: „nincs Isten”, ami a tudományos következetlenségnek nyilvánvalóan az egyik legszembetűnőbb mintapéldája.

Jehova Istenek az emberiséghez szóló Könyvében /a Bibliában/ azonban az van kinyilatkoztatva, hogy az embert Isten teremtette, de Ádám és Éva bűne miatt az emberi család elvesztette az örök élet lehetőségét, amit viszont az Isten Fiának, a Jézus Krisztusnak a kiontott vére által bárki visszanyerhet:

Annakokáért, miképen egy ember által jött be a világra a bűn és a bűn által a halál, és akképen a halál minden emberre elhatott, mivelhogy mindenek vétkeztek … Orczád verítékével egyed a te kenyeredet, míglen visszatérsz a földbe, mert abból vétettél: mert por vagy te s ismét porrá leszesz.... Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (Róma 5:12; 1Mózes 3:19; János 3:16)

Jézus Krisztus legyőzte a halált, ebből kifolyólag egyedülállóan elmondhatta: „És az Élő; pedig halott valék, és ímé élek örökkön örökké Ámen, és nálam vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai.” (Jelenések 1:18; vö. 2Timótheus 1:10)

Ezzel összhangban amikor a földön járt, több embert is feltámasztott halottaiból, közöttük Lázár nevű barátját, aki már négy napos halott volt és ehhez mérten hullaszagot árasztott. (vö. János 11:1-45)

A továbbiakban ezt olvashatjuk Jézus saját kijelentése kapcsán: „Mert a miként az Atyának élete van önmagában, akként adta a Fiúnak is, hogy élete legyen önmagában: És hatalmat ada néki az ítélettételre is, mivelhogy embernek fia. Ne csodálkozzatok ezen: mert eljő az óra, a melyben mindazok, a kik a koporsókban vannak, meghallják az ő szavát, És kijőnek; a kik a jót cselekedték, az élet feltámadására; a kik pedig a gonoszt művelték, a kárhozat feltámadására.” (János 5:26-29)

Két lehetősége van bárkinek is, aki az örök életre vágyik: vagy hisz abban, hogy a tudomány a korszerű technika és a telomeráz enzim latbavetésével valóra váltja a hozzá fűzött reményeket, vagy pedig hisz a Biblia szavának, az örök élettel kapcsolatos isteni kinyilatkoztatásoknak.

Mindenesetre a tudomány, ha örök életet nem is garantálhat, az életkort minden bizonnyal kitolhatja, nyilván azok számára, akik anyagilag az ilyen kezeléseket megengedhetik maguknak. A Biblia Istene azonban anyagi helyzettől függetlenül bárkinek adhat örök életet, aki hitet gyakorol Jézus Krisztus váltságáldozatában, és az ő akarata szerinti viselkedésre rendezi be az életét.

És az az ígéret, a melyet ő ígért nékünk: az örök élet... Az örök élet reménységére, melyet megígért az igazmondó Isten örök időknek előtte,” (1János 2:25; Titusz 1:2) 

Nincsenek megjegyzések: