motto:

A blog célja, hogy eligazítson a TEREMTÉS vagy EVOLÚCIÓ kérdésben, rámutatva arra, hogy miközben az egyetlen őssejtből való evolúciós leszármazás és fajátalakulás csupán egy társadalomra erőltetett tudományos hipotézis, addig a Biblia kijelentései a történelmi világpróféciák, az emberi jellemábrázolás és erkölcsi alapvető irányadó mértékek tekintetében abszolút pontosak, időtállóak és az emberiség jövőjére vonatkozóan megbízhatóan iránymutatóak. Részletesen foglalkozik a bibliai kereszténység alaptanításaival, eligazítást ad a tekintetben, hogy mik azok a téves tanítások, amelyek a különböző egyházakhoz kapcsolódnak és amik eltorzítják az Istentől sugalmazott Szentírás valódi mondanivalóját, aminek következtében a Krisztusban való hitgyakorlás által elnyerhető üdvösség útja az átlagember számára nehezen vagy szinte alig megismerhető.

2015. július 27., hétfő

Jehova ellenségei az ezoterikus törpék
Jehova ellenségei az ezoterikus törpék

Vannak akik szinte életcélként, vagy tudományos munkásságként választották, hogy lépten-nyomon belekössenek a Bibliába, és megpróbálják ott cáfolni, ahol csak tudják. Pl. Golenya Ágnes és Jakab István egyik nyilvános ezo/terikus/ tereferéje pont ezt a célt tűzte ki magának - A genezis helyett génezés – címmel.

Szerintük az hagyján, hogy Ádám és Éva történelmileg nem is létezett, de maga a zsidóság is eredetileg egyvérű ősi nép volt /a szkíták leszármazottai/, akiket egy jehova nevű akárki csak erőszakkal láncolt magához, hogy leigázza, biológiailag, szellemi, lelki szinten megerőszakolja őket, és a 40 éves vándorlás alatt genetikai manipulációt hajtson végre rajtuk. A gyilkossá lett Mózest pont azért karolta fel, hogy ebben segédkezzen, és a népet erőszakkal térítse át, hogy ne az ég királynőjének, a Nagyboldogasszonynak áldozzanak, hanem neki.

Jehova egy manipulatív erőteret bocsátott rájuk, miként a mai zsidóságra is, és az egész világra, aminek következménye a megosztottság, a gyűlölet, a félelemkeltés. A genetikai befertőződése az emberiségnek ennek a jehovai szisztémának köszönhető, és ennek a leírását találhatjuk abban a könyvben, amit utólag, Jézus előtt 500 évvel írt le Ezsdrás, csak tudni kell olvasni a sorok között.

Golenya Ágnes szerint: Ha az elismert forrásokat kezdjük el olvasgatni, akkor teljes homályban tapogatózunk”. Tehát mindaz, amit Isten 1600 év alatt írásban lefektetett az emberiség megváltásának évszázadokon át kibontakozó történelmi részleteiről, az az olvasót a homályba vezeti. Ellenben Golenya Ágnes megmondja, hogy mi a tuti, mert ő képes a sorok között olvasni, és az olvasóit eligazítani ebben a szeretetlen világban, ahol a női mágneses erőket vagy energiateret leárnyékolják, a világ népeit szellemi maszlaggal etetik, és egy irányba forgó erőteret generálva egymás ellen uszítják.

A világot azért kell manipulálni, hogy ezt a típusú világot fenn lehessen tartani, amelyben nukleáris szellemi maghasadás van, mesterséges elektroszmog, amely megosztottságot szül. Jehova átvitt értelemben szellemi szinten még a mai napig körözteti a zsidókat, de a világ népeit ugyanúgy félelemben tartja, amelyben elhülyült vallások, mókuskerékhajtó emberek DNS szinten degenerálva vannak és visszafejlődést mutatnak.

Holott mindenki Nimród ősi népéhez tartozik, egy előző, romlatlan civilizációhoz, amelyben idővel megjelenik a turáni átok, a jehovai istenkép, amely a megosztást a csalfaságot és a hazugságot hozta be az addigi tiszta és ősi nép/ek/ közé.

Viszont Jézus Krisztusban nincsen megosztottság, se zsidó sem görög, hanem egységes szeretet, az elferdített Bibliában is megvannak az igazság magjai, minden ott van előttünk, csak el kellene tiszta aggyal olvasni.

Amikor Jézus az újjászületésről beszél, az egy rejtett szellemi kód, aki újjászületik, annak megváltozik a DNS-e, mint ahogy az őstengerek kiszáradásakor a hal DNS-e is átváltozott egy generáció alatt, amikor kilépett a szárazföldre és kopoltyúból tüdeje lett. Így kell átváltoznia mindenkinek, aki érzi a fényt, az ős szellemet, az egység tudatát, érzi a magját, érzi az aranykor energiáját. Így lesz a gyűlölet energiájából a szeretet energiája, ami megmenti a világot a pusztulástól.

Golenya Ágnes, Jakab István /és a hozzá hasonlók/ munkássága abban áll, hogy az emberiséget felébresszék ez irányú Csipkerózsika-álmából, és kizsákmányolóik, jehova és az általa manipulált pénzmágnás zsidóság rabszolgasága alól felszabadítsák.

Ami azt illeti, minden vélemény mögött egyéni érdek húzódik meg, tehát mindenki a saját szemszögéből magyarázza a dolgokat, és akik bibliaellenes álláspontot képviselnek, azok ezt azért teszik, mert azt tartják igaznak, amit ők képviselnek.

Golenya és Jakab ezotériája

Elöljáróban meg kell jegyezni, hogy az ezotéria /amit Golenya és Jakab is képvisel/ teljesen át van itatva démoni szellemiséggel, mondhatni annak a szellemi áramlatnak a ponyva szintű megtestesítője, amely mindent abból az alapállásból közelít meg, amire a beavatottsága predesztinálja, vagy amire az ő saját lelki attitűdje készteti.

Hogy eleve koncepciós alapállásból közeledik a Bibliához, már abból is látszik, hogy miközben alapvető bizonyítékok hiányáról beszél, amely a zsidó nép egyiptomi kivonulását alátámasztaná, a saját elképzelését az egyetlen, ősi, szkíta nép létezéséről evidensen bizonyítottan létezőnek tartja, tehát ami szerinte mást nem igazol, ugyanannak hiánya őt nem cáfolja. /?/ Elképesztő következetlenség!

Amikor az elismert forrásokra utalva szellemi tapogatózásról beszél, az egy teljesen légből kapott kritika, hogy a saját könyveinek igyekezzen hitelt adni, nyilván hogy azoknak eladási darabszámát növelje. Az isteni kinyilatkoztatás rendszerét magas lóról leminősíti, helyette azonban nem ad semmit, a tarka, egyébként meg lejárató hangnemű fantáziaterméken kívül.
Golenya írói ars poétikájáról írja egy internetes forrás: „új információk közvetítése az olvasó „saját élményén keresztül”. Magyarul, nem csak az észnek, de a szívnek, a léleknek is írni, hisz valódi gondolkodásváltozás csak így lehetséges. Ezért alakított ki egy egyéni stílust és műfajt, a spirituális (kaland) regényt, de hívhatjuk felnőtt meséknek is.” Hát aki az ilyen típusú mesékre vevő, az meg is érdemli, hogy bevigyék az ezotéria sűrű rengeteg erdejébe, ahonnét kijönni aligha fog tudni, különösen ha jól is érzi magát abban a ragadós démoni szirupban, amelynek legfőbb jellegzetessége a tömény bibliaellenesség.
Golenya frappáns szójáték mögött megbújó ténynek gondolja, hogy genezis helyett génezés történt – annyiban, hogy egy jehova nevű istenség egy korábban nem létező, egységes zsidó identitással-vallással nem rendelkező népet erőszakkal hoz ki Egyiptomból azon Mózes által, akinek gyilkosság miatt a talaj forró lett a lába alatt. Azt mondja neki: – „én segítek neked, ha kihozol ide embereket.” -
A kihozatalnak és a 40 évig történő vándoroltatásnak pedig az volt a célja, hogy genetikailag manipulálja a zsidókat /innét a génezés gondolata/, hogy erőszakkal átprogramozza az agyukat és a saját szolgálatára beállítsa őket. Azért is kellett bemutatkoznia Mózesnek a csipkebokorban, mivel az Egyiptomban élő zsidók nem ismerték jehovát, tehát mint zsidók nem is léteztek korábban.
A szerencsétlen maroknyi nép pedig tíz körömmel tiltakozik jehova ellen, századszorra utasítják vissza Mózes erőszakos hittérítését mondván - de mi az ég királynőjének /Nagyboldogasszonynak/ áldoztunk, ősatyáink óta, és jó volt dolgunk. A 40 év arról szól, hogy a nép nem hajlandó jehovát elfogadni – lásd az aranyborjú történet.
Különben is ennek a zsidó mesének az egyiptomi fogságról semmiféle bizonyítéka nincsen, hanem 500 évvel Jézus előtt Ezsdrásék a babiloni fogságban mindent jól összeszedtek és utólag írták meg a teremtéstörténetet.
Na és vajon kiket erőszakoltak ott meg biológiailag szellemi és lelki szinten – ha nem a mi véreinket alakították át, amíg abból lett egy massza, amit zsidóságnak lehet nevezni.

Golenya verziója legalább annyira légből kapott, mint amennyire a bibliai verziót annak gondolja, de nem is próbálja a saját hitelességét próbára tenni, hiszen eleve arra épít, hogy a silány rágalmazásnak így is lesz éppen elég követője azok között, akik legalább annyira utálják a Biblia Istenét, mint ő.

De ha az ő sorai között olvasunk, rögtön látszik, hogy pancser laikussal van dolgunk, akit egyébként mélyről jövő ellenszenv fűt, hiszen alapvető tényekkel sincsen tisztában, és a kritikáját ebből az egyébként képzetlen tudálékosságból fogalmazza meg.

Súlyos problémának gondolja, hogy Istennek be kellett mutatkozni, és a néppel szemben a nulláról indulnia, mivel sem Mózes, sem a nép nem ismerte, mivelhogy korábban nem létezett az a zsidó nép, amely ismerte volna. De miért is kellett volna léteznie, amikor „A zsidó név az ország kettészakadása után válik közhasználatúvá: a szó jelentésének megfelelően a D-i országrészből, Júdából származót, az odatartozót mondták zsidónak (júdabeli), szemben az É-i országrész izráeli lakójával (2Kir 16,6; 25,25; Jer 34,9).” /Keresztyén bibliai lexikon - „Zsidó”- címszó alatt./

Magának a népnek az ősei különben sem szkíták voltak, hanem ők egy ősi szemita faj héberül beszélő ágának leszármazottai. Közel 4000 évvel ezelőtt ősatyjuk, Ábrám a sumériai káldeusok virágzó nagyvárosából, Urból Kánaán földjére vándorolt. Az 1Mózes 14:13-ban úgy fordul elő mint „Ábrám, a héber”; neve azonban később Ábrahámra lett változtatva (Vö. 1Mózes 17:4–6). 

Leszármazási vonalukat a zsidók tőle kezdve vezetik le; ez a vonal a fiával, Izsákkal kezdődik, s az unokájával, Jákobbal folytatódik, akinek nevét Isten Izraelre változtatta Vö. 1Mózes 32:27–29. Izraelnek 12 fia volt, ők lettek a 12 törzs alapítói. Egyiküket Júdának hívták, az ő nevéből alakult ki végül a „zsidó” szó. Vö. 2Királyok 16:6 

A későbbi zsidó néven ismert közösség tehát az egyiptomi fogság alatt vált nagy számú néppé, akik nyilván nem ismerhették Jehovát, Aki az ősatyáikkal foglalkozott, nem velük. Ábrahámnak a hűsége folytán ígérte meg Isten esküvel, hogy utódait oly számosakká teszi, mint az ég csillagait. Ez az eskü Ábrahám fiának és unokájának megismételtetett, majd érvénye Júda törzsén, Dávid vonalán folytatódott tovább. Így fog létrejönni végül Ábrahám szellemi magva, amely által Isten a világ népeit áldásban részesíti. Vö. 1Mózes 22:15–18; 26:3–5; 28:13–15; Zsoltárok 89:4, 5, 29, 30, 36, 37; Apcsel 3:25.

Hogy a nép kihozásának eltitkolt célja lett volna a génállományuk átprogramozása, majd egy agymosás általi manipuláció végrehajtása, amellyel Isten az emberiség szellemi megrontását kívánta volna véghezvinni, ezt állítani puszta szellemi vakság kevés, hiszen ez több mint félreértés, több mint félremagyarázás. Ez szándékos lejáratási és befeketítési kísérlet, amely még a bibliai Ördög módszerein is túltesz, aki sosem merte nyíltan támadni Jehovát, hanem csak fondorlatos módon próbálta az embereket ellene hangolni. Golenya meg a vádak özönét zúdítja Istenre, és a Tőle elfajzott zsidók másokra gyakorolt negatív kisugárzásait Neki tulajdonítja.

Ehhez a kommentárhoz igencsak passzol azon állítása: „ ennek a zsidó mesének az egyiptomi fogságról semmiféle bizonyítéka nincsen”. Hogy a szkíta eredetről az ő meséjében miféle bizonyítéka van, azt nem tudjuk meg, mert ő maga nem bizonyít semmit, csak vádaskodik és a levegőben vagdosva cáfol. De a cáfolatának lényege: úgy tekeredik a szájából a szó, mint az ősi kígyó farka, akinek a szolgálatába szegődött – anélkül, hogy a bibliai üzenetből egy kukkot is megértett volna. Így kerülnek vakvágányra azok, akik a saját kényszerképzeteikkel rukkolnak elő, beleragadnak a saját szellemi mocsarukba, minél inkább hangoztatják azokat.

Mielőtt bárki kritizálásra adná a fejét a bibliai kinyilatkoztatással kapcsolatban, azt tudnia kell, hogy a Biblia egy összefüggő rendszert alkot, és olyan szinten precízek a kijelentései, hogy még a legapróbb részletek is dokumentálva vannak. Ezek a kijelentések - adott esetben - évszázadokat, ill. évezredeket is átfognak, egymásra épülnek, egymást kiegészítik, amik csak abban az esetben lehetnek valóságosak, ha egyazon Szerzőjük van, még ha a Könyv konkrét írói mások is.

Azután ha valaki beleviszi a koncepciót az olvasásba és nem áll következetesen a tárgyilagosság talaján, az ne csodálkozzon, ha végkövetkeztetéseiben a saját dilettantizmusának ékeskedő tollait rajzolja meg, és amit leleplezni akart, pontosa az leplezi le őt. Elvégre Isten Igéjével áll szemben az ember, mint bakter az agysebésszel vagy az atomfizikussal szemben, de még ez a hasonlat is rendkívüli módon sántít, olyan végtelen nagy intelligencia különbség van a kettő között.

A Bibliát csak azok érthetik meg összefüggéseiben, akik ehhez kulcsot kaptak Istentől, ez a kulcs pedig a szent szellem. Enélkül legfeljebb kritikai óbégatásra tellik az ember erejéből, ami az önáltatást 100%-osan kielégíti ugyan, de másra nem alkalmas, legfeljebb, hogy az ember a saját ítéletét munkálja ki vele. Le is van írva, az ember csak a saját vesztére forgathatja ki az Isten Szavát, nem pedig az Isten ellen. /Vö.2Pét 3:16/

Hogy az izraeliták Egyiptomból való kivonulására nem találtak régészeti bizonyítékot, az még nem cáfolja annak igazát. Egyrészt a fáraók jellemzően istenítették magukat, a piramisok is az ő nagyságukat és időtállóságukat hivatottak szemléltetni, aminek pont az ellenkezője a kivonuló izraelitáktól való csúfos vereség, nyilván nem esett ínyükre ennek dokumentálása. Másrészt az egyiptomiak nem riadtak vissza attól, hogy megváltoztassák a történelmi feljegyzéseket, amikor az igazság kínos volt, vagy ellentétben állt politikai érdekeikkel. Pl. amikor III. Thotmesz került hatalomra, megpróbálta kitörölni elődjének, Hatsepszut fáraónőnek az emlékét. John Ray egyiptológus ezt mondja erről: „Feliratait kitörölték, obeliszkjeit fallal vették körül, emlékművei feledésbe merültek. Neve nem jelenik meg a későbbi krónikákban.”

Jóllehet az egyiptomi feljegyzések nem említik kifejezetten az izraelitákat, egyiptomi sírrajzok és tekercsek megerősítik, hogy az egyiptomiak idegenekkel készíttettek téglát sárból és szalmából. Egyiptomi feljegyzésekből az is kiderül, hogy a munkafelügyelők írásban meghatározták a téglamennyiséget, melyet el kellett készíteni. Ez is összhangban van a Bibliával Vö. 2Mózes 5:14,19. Hoffmeier professzor ezt írja: „Az egyiptomi források megerősítik, hogy rabszolgamunkát végeztettek az idegenekkel … abban az időszakban, amikor az izraelitákat is elnyomták. Összegezve, hitelesnek mondható, hogy az ókori héberek Egyiptomba mentek … az éhínség idején, azután pedig rabszolgák lettek.”

A tényt, hogy a robotot az izraeliták valóban II. Ramszesz idején végezték, olyan napon szárított téglák bizonyítják, melyek a Delta keleti részében kerültek elő, és User-maat-Ré /"User-maat-Ré" II. Ramszesz egyik királyi neve/ cartouche-t viselnek. [Cartouche-nak (ejtsd: kártus) hívjuk a fáraók neveit tartalmazó bekeretezett formát a hieroglif szövegekben. (A királyi családok minden tagjának nevét ilyen cartouche-ba írták.)]

Ennél is érdekesebb azonban, hogy a bibliai József pátriárka képmásával és nevével ellátott ókori pénzérméket fedeztek föl Kairóban, az Egyiptomi Múzeum raktárában, amelyről a National Geographic egyik cikke /2009. 09. 29./ számolt be. /Forrás itt/

 Ez pedig azért fontos adat, mert a Biblia szerint az ő Egyiptomba kerülésével kezdődik a néppé válás története, amit tagadnak mindazok, akiknek egyéni érdekük a Biblia összes szavahihető állításának tagadása, hogy a saját pöffeszkedő verziójukat csillogtathassák mindazok előtt, akik erre lelki beállítottságuk kapcsán olcsón kaphatóak.

Ha a Biblia írja, akkor az egy történelmi adat, ami a kinyilatkoztatás rendszerének a része, és van száz és ezer olyan történelmi dokumentum, régészeti lelet, amely a Biblia egyéb különböző kijelentéseit erősítik meg – mind a mai napig. Hogy pedig ezek bizonyos néprétegeket nem győznek meg, ez nem azért van mert nem alkalmas a meggyőzésre, hanem mert egyesek a csökönyös tagadásukból fakadó előnyökből akarnak maguknak hírnevet szerezni, vagy egyéb haszonhoz jutni, hogy kisebb-nagyobb köreikben elismerést arathassanak.

Golenya pl. Jakab István bólogató elismerését aratja, Jakab meg a Goleányét, és így jól meg vannak a saját tudálékosságuktól elragadtatva. De nem azokat győzik meg, akik ismerik a rendszer egészét, hanem akiknek leplezett Vö. 2Kor 4:3, mert nem őszintén kutatják és keresik a tárgyilagos igazságot, és ezért azt soha nem is találhatják meg!

Ők állítják, hogy valaha mindenki Nimród ősi népéhez tartozott, de maga az állítás bizonyítja, hogy démoni eredetű, hiszen a Mózes első könyvének 10. fejezete úgy mutatja be őt, mint aki „Jehovának ellenszegülő, hatalmas vadászVö. 1Mózes 10:9, NW volt. Több tudós egyetért azzal, hogy a Nimród név nem egy születéskor adott név volt, hanem inkább olyan névnek tartják, melyet később kapott, és amely megfelel lázadó természetének, miután az nyilvánvalóvá vált. Például C. F. Keil megállapítja: „Maga a . . . [ma·radhʹ]-ból származó Nimród név, ’fellázadunk’, az Istennel való valamilyen erőszakos szembehelyezkedésre mutat. Ez annyira jellegzetes, hogy csakis kortársai adhatták neki, és így vált tulajdonnévvé.”

A Nimród tehát a mindenható Istennel való szembeszegülés szimbóluma, s mivel ugyanez jellemző a démonokra is, nem véletlen, hogy Golenyáék Nimródot pozitív színben tüntetik fel. Ami pedig a „Nagyboldogasszonynak” /földanyának/ való áldozást illeti, ez abba a legendakörbe tartozik, mint az, hogy a magyarok ősei a valamikori szkíták voltak [vö. Anonymus I: , pp.: 77-78, Kézai Krónika I:5$ , Képes Krónika 5-6 pp.: 37-40], hiszen ha a szkíta kultúrát a magyar népi kultúrával összevetjük, egyértelműen az látszik, hogy a kettő nem egyezik, egymást kizáró módon különbözik.

A Peutinger-tábla /római térkép kb. az V. századból/ több bibliai helyet és eseményt is megnevez. A Sínai-hegynél két latin felirat található. „ A sivatag, ahol Izrael gyermekei Mózes vezetésével 40 évig vándoroltak” — mondja az egyik (Józsué 5:6). Erre mondja Golenya, hogy a jehova itt manipulálta a zsidók génjét, ami nem más, mint démoni agyszülemény, semmiféle bibliai alapja nincsen, más alap meg erre vonatkozóan egyáltalán nincsen. Ez a „puszta rágalom a pusztában” című szójáték kategóriájába tartozik.

A valóságban a kémek 40 napig kémlelték Kánaánt, amit Istenben való hit nélkül hajtottak végre, és a nép is hitetlenséget tanúsított. E 40 napos hitetlenség következménye lett a pusztai vándorlás 40 éve. Annak ellenére, hogy mennyi mindent tett meg Jehova az izraelitákért, nem gyakoroltak hitet, fellázadtak Mózes ellen, inkább elhitték a kedvezőtlen hírt Kánaánról, és nem voltak hajlandók bemenni az Ígéret földjére, hanem inkább visszavágytak Egyiptomba Vö. 4Mózes 14:1–4. Jehova ezért úgy döntött, hogy 40 évet fognak a pusztában tölteni, ami elég hosszú idő ahhoz, hogy annak a nemzedéknek a hitetlen tagjai kihaljanak. Tehát semmiféle genetikai átprogramozásról nem volt szó!

Innentől kezdve amiket Golenya Jakabbal karöltve állít a magyarok vérének átalakításáról, a zsidóságnak nevezett massza létrehozásáról, az emberiség szándékos megrontásáról, a női mágneses erők leárnyékolásáról, és a világ népeinek egymás ellen való uszításáról, nos ez mind annak a szellemi agyhasadásnak a terméke, amely a kifejezett bibliaellenességből származik. Nukleáris szellemi maghasadás ugyanis nem a Biblia világában van, hanem Sátán világában, amely Jehovától és Jézustól is elidegenedett.

A világot nem Jehova Isten manipulálja /amit Jakab István jehovai szisztémának nevez/, hanem az Ördög, tőle van a mesterséges elektroszmog, a világ népeinek szellemi maszlaggal való etetése, az elhülyült vallások fenntartása, és mindenféle uszítás, amely ellenkezik a szeretet törvényével, a Biblia fő parancsával.

Hogy Golenya összekeveri az igaz Istent az Ördöggel, miközben az Ördögöt /a legelső Isten ellen lázadt angyalt/ meg sem említi, mutatja, hogy Golenya mögött az Ördög van, annyi különbséggel, hogy Golenya a vádjaiban még az Ördögön is túltesz. És ha már genetikai agymosásról és károsodásról van szó, éppen ideje neki a tükörbe néznie, meg azoknak is, akik csüggenek káromló szavain, azt gondolván, hogy következmények nélkül gyakorolhatják az istenkáromlást.

Erre mondja a Biblia: „Ne tévelyegjetek, Isten nem csúfoltatik meg; mert a mit vet az ember, azt aratándja is ... Mondom nektek: Minden hiábavaló szóról, amelyet kimondanak az emberek, számot fognak adni az ítélet napján. Mert szavaid alapján fognak felmenteni, vagy szavaid alapján fognak elítélni.« (Gal 6:7; Máté 12:36-37)

Ezen aztán az sem segít, ha valaki az ítéletnap előtt elhalálozik, és halálával lefizeti a bűn zsoldját. Az örökölt bűnét igen, de a szerzett bűnét nem. Különben nem volna igaz, amit Jézus mond az ítéletnapon történő elítélésről! Ne vegye hát senki félvállról, hogy miket hord össze a Biblia ellen, Isten ellen, különösen ne Jézus szeretetére hivatkozva. Ugyanis pontosan Jézus volt az, aki Jehovát képviselve Mózesnek megjelent a csipkebokorban. „Ezt a Mózest, akit megtagadtak, amikor azt mondták: „Ki rendelt téged följebbvalóvá és bíróvá?” Isten vezérül és szabadítóul küldte az angyal által, aki megjelent neki a csipkebokorban.” (Apcsel 7:35)

Tehát a Jehova szidása meg a Jézus ajnározása semmiféleképpen nem fér össze, erre csak az igazán elvetemültek ragadtatják magukat, akiknek oly nagy a dilettantizmusuk, hogy még a saját kritikájuk súlyosságát sem ismerik fel, érzelmi elvakultságukban olyannyira elvetik a sulykot. Mi tartja vissza őket az örök élettől ha nem a saját Istenre zúdított vádjaik, amikből sürgősen meg kell hogy térjenek, ha nem akarnak örökre elkárhozni.

Mindenki Szent, aki Istennel éli életét. Mindenki pap és papnő, aki Istenhez mutatja az utat”. (Agnes Golenya Purisaca)

Ez szépen hangzik, csak akkor van baj, ha valaki az igaz Istent, Jehovát összekeveri e világ Istenével, az Ördöggel! (Vö. 2Kor 4:4)

Ami pedig a Jézusban való újjászületést illeti, Golenya verziója fényévekre van a bibliai kinyilatkoztatástól, úgy hogy szót sem érdemes ejteni róla, annyira eldeformált fantáziára vall.

A Biblia különlegessége

A Biblia különlegessége az a tárgyilagos precizitás, amely a legapróbb részletekre is kiterjed /akár pozitív, akár negatív esemény az/, és ami által, amiknek figyelembe vételével az ember bizalma rettenthetetlen módon megerősödik abban, hogy az valóban az Isten Igéje.

Na persze ennek felismeréséhez fel kell tudni nőni, ahhoz pedig hogy valaki ehhez felnőhessen, az életéből áldoznia kell időt, energiát, őszinte odafigyelést, pártatlan vizsgálódási készséget, stb. Ha erre az érettségre eljut, akkor tudni fogja a bibliai választ a felmerülő kérdésekre, ha viszont a Bibliát akarja meglovagolni /megcáfolni vagy a maga javára felhasználni/, akkor a Biblia fogja leleplezni őt.

Mindez azért lehetséges, mert a Biblia valóban az Isten Könyve, az aminek mondja magát, azért is szól különleges tekintéllyel az emberhez és jelenti ki nyomatékosan, hogy mihez tartsa magát!

A Biblia teljes képet ad

Aki valamely ideológia mögé bújva vadászik az emberi lelkek megnyerésére, úgy gondolja, hogy erre elegendő saját filozófiájának felvázolása, amellyel a társadalom erre kapható rétege megnyerhető. Tképpen ezt jól is gondolja, mert az emberi természet annak a filozófiának nyerhető meg, amely filozófiára a romlott emberi természet éppen hajlik.

Ez olyan, mint ahogy az emberi test is afelé a betegség felé hajlik, amelyre a testének gyengesége őt készteti. Egy bélproblémákkal küszködő ember nem fog süketségre hajlani, hanem olyan betegségekre, amelyek a gyomorral kapcsolatosak.

Pl. ha valaki a keleti filozófia felé hajlik, akkor oda őt /az átlagembert/ leginkább a lélekvándorlásról szóló tantétel vonzza, amely szerint az élet egy /tényleges halál nélküli/ állandó körforgás egyik életformából egy másikba, amiben van valami visszatükröződése az emberi természetnek, hogy ki mire méltó.

De a taszítás törvénye is működik, pl. ha valaki látja, hogy az iszlámban a ramadán alatt még az extrém hőségben sem lehet inni /nappal/, éjjel meg akár dőzsölni is lehet – az látja a következetlenséget, és magát távol tartja. [Lásd: Ramadánkor szinte mindenhol igazi „terülj-terülj asztalkám” fogad minket, bármerre is járjunk az iszlám világban. Ilyenkor a szokásosnál jóval több ételt készítenek... „ /NAPPALI KOPLALÁS – ÉJSZAKAI DŐZSŐLÉS – Ramadán-ÁBC/ /Forrás: http://ablak-a-vilagra.blogspot.hu//

A zsidóságban meg lát olyan vonásokat, hogy vannak köztük akik falsul uralják a pénzpiacot, ami őket taszítja, és távol maradnak.

Vagy látja a katolicizmusban a történelmi nyomatékosságot, meg az erődemonstráló népszerűséget /leginkább a laikusok körében/, s nem utolsó sorban a szemet rabul ejtő pompát, és vonzódik hozzá természeténél fogva. S ha netán van benne valami rejtett anyakomplexum, az még inkább nyom a latban, hogy azt válassza.

Akik leragadnak ezeknél a részletkérdéseknél, azok olyan filozófiáknál kötnek ki, amelyek részletkérdésekre épülnek. Ami pedig a Nagy Egészről szóló tanítást illeti, odáig el sem jutnak.

A Nagy Egésznek a lényege, arra választ adni, hogy mi okozza az emberi társadalomban lévő széles körű felbolydultságot, a visszásságokat, a harmónia hiányát, és mi a probléma teljes terjedelmű megoldása.

A bajok gyökere az emberi faj Istentől és a /Bibliában rögzített/ törvényeitől való távol levése, ami helyébe az emberi és azon vallási ideológiákat tették, amelyek csupán részletkérdéseket érintenek, és az általános problémák egészére választ nem adnak.

A Biblia válasza a bajok megoldására Ábrahám szellemi magva, amelyet Isten az évszázadok alatt hozott elő, és amely a kezében az az eszköz, amivel az akaratát végrehajtja, és az emberi történelmet a maga akarata felé hajlítja.

Pál apostolnak van egy kulcskijelentése a Galata 3:8-ban: „Mivel pedig az Írás előre látta, hogy Isten a hit által ad megigazulást a pogányoknak, előre hirdette Ábrahámnak: »Tebenned nyer áldást minden nemzet«.”

A „Mag”-ról szóló tanítás már az édenkerti eseményeknél megjelenik Vö. 1Móz 3:15, a testi mag a kiválasztást nyert zsidóságban /Ábrahám leszármazottaiban/ realizálódik Vö. 1Móz 15:13, abból jön elő a szellemi „Mag”, Jézus Krisztus és a szellemi Izrael /amely Krisztusban hívő testi és pogány származásúakból tevődik össze Vö. Róma 9:24, akik Ábrahám hitével rendelkeznek Vö. Róma 4:11-12, 16, és övéké az örökkévaló örökség ígérete Vö. Zsid 9:15 az emberiség feletti uralkodásra Vö. Jel 5:10; 20:4b.

A Mag a Jelenések könyvében /a Biblia utolsó könyve: Vö. Jel 12:17 is megjelenik, és ott további kiegészítést adnak a vele kapcsolatos történésekről. Isten válasza tehát az emberiség problémájára Ábrahám szellemi magvának létrehozása, élén Jézus Krisztussal, aki minden hatalmat megkapott Jehova Istentől Vö. Máté 28:18 az emberiség feletti uralkodásra, az emberiség igazságos megítélésére. Ehhez képest a világ vallásainak összes filozófiája az önmegvalósításra csupán szellemi gügyögés, a problémák orvoslásának végrehajtására alkalmas személyes erő nélkül.

Sem Buddhának, sem Mohamednek, sem Krisnának /sem senki másnak/ nincsen hatalma a világ bajait megoldani, a világot igazságban megítélni, hiszen se Buddha, se Mohamed a sírjából fel nem támadt, az ötezer évenként a földre szálló és testet öltő Krisna meg tiszta fantazmagória, akit furulyázó táncolók sokasága vesz körül. A díszes körítés meg a kántáló zene, és a démoni csodák – ezekkel operál az Ördög.

A távolmaradás célja az ember Isten nélküli önállósítása, az emberiség legyen önnön ura saját magának /és a kizsákmányoltak parancsolója/, csak ezt nem teszik hozzá, nem verik nagy dobra. Holott ez van a világban, a győztes ideológiák uralják az emberi faj azon rétegeit, amelyek az adott filozófiákra kaphatók, amelyekre érzékenyen reagálnak.

Krisztus egyedülálló hatalma

Jézus Krisztus a földön létekor bemutatta hatalmát az Ördög felett, a bűn felett, a világ felett, az éhezés felett, a betegség felett, az élet értelmetlenségét hirdető ateista ideológia felett, minden emberi és ördögi vívmány felett, amelyet az Isten akaratának megvalósításával szemben valaha is felvonultattak. Na és természetesen az örök Élet nagy vívmánya és adománya ellen is, amelynek része a földi bolygó paradicsomi parkká történő alakítása.

A Bibliában ez jelenik meg, az út az elveszett Paradicsomtól a visszanyert Paradicsomig, sok emberi könnyel, fájdalommal, szenvedéssel. De Jézus Krisztus vállalta ugyanezt a sorsot, hogy ez alól a sors alól kihozhassa azokat, akik nem filozófiai részletkérdések bűvkörében érzik jól magukat, hanem az isteni kinyilatkoztatás egészére rálátással vannak, és az engedelmességüket ehhez a kinyilatkoztatott isteni elrendezéshez – a teokráciához igazítják.

Akik tehát fel tudnak nőni ennek a rendszernek a meglátásához és átvételéhez, azokat Isten Szava irányítja egy új világ felé, akik pedig filozófiai részletkérdések bűvkörében ragadnak le, azok annak illékony örömein kívül mást elnyerni aligha fognak. Konkrétan – nem nyerik el az örök életet!

Mi végre vagyunk a világon?

Vizsgálja meg tehát mindenki őszintén, hogy mi tartja vissza az örök élet elnyerésétől, mert ezek az okok az ember legbelsőbb énjében vannak, ott lapulnak, és őszinte önvizsgálat nélkül az ember a helyét nem találhatja meg ebben az Isten által teremtett, és az Ördög által eldeformált világban.

S ha valaki vágyik az örök élet elnyerésére, akkor mondhatja, hogy megtalálta a helyét, mert ezt a vágyat Isten adja a szívébe.

Nem azért élünk tehát a világban, hogy otthon legyünk benne, hanem hogy amíg benne élünk, megtaláljuk az utat az Istenhez.

És kerestek engem és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem.” (Jeremiás 29:13)

Nincsenek megjegyzések: