motto:

A blog célja, hogy eligazítson a TEREMTÉS vagy EVOLÚCIÓ kérdésben, rámutatva arra, hogy miközben az egyetlen őssejtből való evolúciós leszármazás és fajátalakulás csupán egy társadalomra erőltetett tudományos hipotézis, addig a Biblia kijelentései a történelmi világpróféciák, az emberi jellemábrázolás és erkölcsi alapvető irányadó mértékek tekintetében abszolút pontosak, időtállóak és az emberiség jövőjére vonatkozóan megbízhatóan iránymutatóak. Részletesen foglalkozik a bibliai kereszténység alaptanításaival, eligazítást ad a tekintetben, hogy mik azok a téves tanítások, amelyek a különböző egyházakhoz kapcsolódnak és amik eltorzítják az Istentől sugalmazott Szentírás valódi mondanivalóját, aminek következtében a Krisztusban való hitgyakorlás által elnyerhető üdvösség útja az átlagember számára nehezen vagy szinte alig megismerhető.

2015. november 12., csütörtök

Híres írók Istenről - 2. rész

30 Híres író Istenről - Magyar felirat


30 neves író véleménye istenről. Ez a film neves regényírók, nem fikciós írók, drámaírók és költők az istenséggel kapcsolatos kétségeikből készített összeállítás.
A világ legelismertebb írói közül 30 nyilatkozik istenről, a hitéről, illetve annak hiányáról. (a magyar feliratot külön be kell kacsolni a videó alatt levő 'felirat' gombbal) A megszólaló írók sorrendben:
18. Margaret Atwood, Booker Prize-díjas író és költő 
A mítosztok szerkezete tisztán mutatja, hogy mi van azon a "svédasztalon", ami az ember. Mit akarunk, mitől félünk, mit szeretnénk, ha lenne, mit szeretnénk nagyon, ha nem lenne, pokol és mennyország például. Mennyországot akarunk, poklot nagyon nem akarunk. Igaz? Például mindig is nagyon szerettünk volna repülni, a mítoszokban az istenek repülnek, mi pedig nem. Most már mi is repülhetünk, bár nem pont ugyanúgy. De minden, amit teszünk, minden egyes technológiai szerkezet, amit alkotunk, az egy vágyra vagy félelemre adott válasz. És ezek az emberi félelmek és vágyak nem igazán változtak. Visszatükröződnek a mítoszokban, melyek hosszú ideje kísérnek bennünket.
Megjegyzés: Az ember félelmeinek és vágyainak válasza lenne a mítosz, amit alkotott? Ez teljesen igaz, és a tudomány mítosza meg is felel ennek a célnak. Amit pedig ő a vallás mítoszának »gondol«, annak az a része igaz, amit a vallásról »gondol«. De a vallás lényege azon kívül van, amit ő gondol, mivelhogy ő azt nem ismeri.
Bárminek a lényege nem abban van, amit én gondolok róla, különösen ha azon a területen teljesen analfabéta vagyok. A labdarúgó szurkolók kemény magjának anyázása és randalírozása is azt mutatja, hogy nekik fogalmuk sincs a labdarúgás lényegéről. Amit róla gondolnak, annak válasza az a mítosz, hogy a labdarúgás lényege a tajtékzó rombolás, ami számukra a felgyülemlett feszültség levezetése és a tomboló bugrisság kiélése a labdarúgás ürügyén!
Hogy ebből a mítoszból kijózanítsák őket, abban a hatóságnak lenne nagy szerepe, de hogy újra és újra előjön a mítosz, ez mutatja, hogy nem lépnek fel kellő szigorral velük szemben. De amikor majd Isten fellép a káros mítoszgyártók ellenében, nem lesz szükség arra, hogy még egyszer fellépjen. Mert nem csak a káros mítoszok fognak megszűnni, hanem a gyártóik is velük együtt.
Ami pedig a vallás mítoszát illeti, nincs különbség a hamis vallás és a tudomány mítosza között. Mindegyik az önmagában rozzant erkölcsű és vágyaiban deformált lelkületű ember terméke. Mert micsoda az emberi történelem, ha nem ennek a deformált lelki világnak a kiteljesedése?! Állandó háborúskodás, a nemzetek leigázása és gyarmatosítása, a kizsákmányoltakon való élősködés. És a hatalomért és a vele járó koncon való örökös marakodás évezredes prolongálása.
Amilyen pedig a múlt, az annak a jövőnek a gyökere, ami azon fölnevelkedik. És hogy majd valaha jobbat termel ki önmagából az emberiség, az ennek a mítosznak az aranykeretbe foglalt önáltatása.
Ellenben az igaz vallás pontosan azt célozza, hogy az ember gondolkozásának a megváltoztatása által formálja át az egyéniségét, aminek az eredménye lehet majd azt megvalósítani, amiről egyébként még a technikai fejlődésben utazó tudomány nem is álmodik. Ehhez adja meg a segítséget Isten a Bibliában, amikor a Jézus Krisztus jellemének az elsajátítására tanít bennünket.
A Biblia fő kijelentése, hogy Isten az emberi fajnak a Fiát, az Úr Jézus Krisztust adja tökéletes, követendő példaképül, hogy a saját jellemünket formáljuk az ő egyéniségéhez idomítva. Ez pedig nem egy emberre erőltetett Krisztus-sablon akar lenni, hanem egy olyan kívánatos jellem-ideál, amely a szereteten, a másik ember tiszteletén és a teremtett világban található alkotások értékelő megbecsülésén alapszik.
Ha valaki ismer ilyen politikust, államvezetőt, akinek még hatalma is van mindezeket világ viszonylatban érvényre juttatni, akkor ne felejtsen el szólni!
19. Sir Salman Rushdie, Booker Prize-díjas regényíró 
Ez az, amiért a vallások léteznek, hogy választ adjanak erre a 2 alapvető kérdésre: Honnan jöttünk, és ha már itt vagyunk, akkor hogyan kellene élnünk. Nézetem szerint, minden vallásról tudjuk, hogy az első kérdésre adott válaszuk hamis. Nem ez a származásunk története. Ezek lehetnek gyönyörű történetek, a Genezis egy gyönyörű történet, a Hindu teremtésmítosz, ahol Shiva kavarja az univerzumot egy óriási edényben, egy gyönyörű történet, a skandináv teremtéstörténet, a tehénnel a Ginnungagap (óriási mélység) alján, ez is gyönyörű történet. Nincs semmi baj velük mint történetekkel, remek történetek. De nem igazak. Kitalációk. És ami az etikai kérdéseket illeti, őszintén szólva nem akarom, hogy egy pap mondja meg, hogy mit gondoljak. Bárhol és bármikor, ha a vallásnak döntő szava volt az etikai kérdésekben, akkor az inkvizícióhoz, ajatollahokhoz és elnyomáshoz vezetett. Tehát én magam nem a vallásban keresem a választ az élet igazi nagy kérdéseire. Másban keresem a válaszokat, ezért a vallás szükségtelen.
Megjegyzés: Hogy az első kérdésre adott válasz hamis, ez lehet az ő nézete, de tudás nem áll mögötte, mert a származás története nem abból áll, hogy a valami variálódását a saját szemszögéből magyarázza, hanem hogy a valami létrejöttének a történetét bizonyítsa. Erre viszont nem képes!
Az ősrobbanás mítosza tetszetős ugyan, de az ősrobbanásnak, meg a »szétrobbanásnak« a szándékos keverése manipulálási szándékot mutat /minden tapasztalati úton megismert robbanás szétszedi az anyagot, nem pedig a legprecízebb módon összerakja!/, a többi pedig ennek a folytatása...
A teremtésről szóló mítoszokat és a bibliai leírást is egy szinten említeni, ez pont olyan, mint a viccekben azon szórakozni, hogy minden rendőr hülye.
Abban teljesen igaza van, hogy egy pap ne mondja meg, hogy mi a helyes etika, különösen hogy annak a papnak semmi kifogása nincsen az ellen, hogy az elődei kényük-kedvükre tűzbe dobálták az embereket, majd az /Isten részéről engedély nélkül!/ kivégzettek évszázadokon át tartó pokoli kínjait elintézték egy pár száz évvel későbbi színlelt bocsánatkéréssel, mialatt magukat bíborban és bársonyban kényeztették. Holott ők ugyanabba a szellemi áramlatba álltak be, csak a módszereken változtattak, de a lelkületen nem.
És ma sem az isteni jog és felhatalmazás nélkül megégettek oldalán állnak ki, hanem a kínzók és az égetők oldalán. Ez a közösségvállalásnak a lényege, hogy beállnak ugyanabba sorba! És az őket támogató milliók ugyanúgy! /Ne hogy bárki félreértse, a római katolikusok millióiról beszélek!/
Amit az inkvizícióról mond, szóról szóra igaz! A hamis vallás a hamis egyház eszköze, a hamis egyház meg az Ördög eszköze. De Jézus azért jött, hogy az Ördög munkáját lerontsa. (vö. 1János 3:8)
A Bibliában nem csak a Genezis gyönyörű történetéről van szó, hanem Isten bosszújáról is, amelyet a hamis vallásra rázúdít. Az a kifejezés tehát, hogy a vallás szükségtelen, egy a témában járatlan laikus réteg személyes óhaja, amely nem tud különbséget tenni.
A hamis vallás is azt mondja egyesekről, hogy szükségtelenek, mert nem tud különbséget tenni. Az emberi gonoszság és önrendelkezés is azért káros, mert nem tud különbséget tenni. De ettől még nem maga az ember a káros. És az a megnyugtató, hogy ezt az Isten is tudja, mert különbséget tud tenni! Ezért az élet nagy kérdéseire a választ Nála kell keresni. Ő pedig ezeket a válaszokat közölte velünk az Ő könyvében, a Bibliában.
20. Norman MacCaig, elismert skót költő 
Egész életében ateista volt, mi győzte meg erről? A józan ész. A legkevésbé sem tudok a keresztény dogmában hinni. A hit szikrája sincs meg bennem ez iránt. Egyébként sem bízom a hitben. Mivel a hit azt jelenti, hogy olyanban higgyünk, amit nem tudunk bizonyítani. Én egy gyakorlatias skót vagyok, szeretem a bizonyítékot.
Megjegyzés: Hol a bizonyíték az univerzum és az élet spontán keletkezésére? Egy elméleti teória kollektív elfogadása még nem bizonyíték! Meg hogy Darwin galapagoszi pintyeinek variálódása következtében a pintyből olyan madár lett, ami már nem pinty? Ez evolúció lenne, de hogy a pintyeken belül a környezeti hatásokra különböző pintyek jöttek létre, az még nem bizonyíték a fajátalakulásra.
/Ugyanez igaz a majomvariánsokra is, hogy valamikor egy állatból a környezeti hatásokra olyan állat lett, ami már nem volt állat, ez csupán egy tudományosnak beállított fantazmagória. Áltudomány! Minden állat a szaporodását illetően önmagát produkálja, még ha néhány külső vonása meg is változik, de alapjaiban ugyanaz marad. Ha az ember állítólagos őse állat volt, akkor az állat is maradt. Ha pedig Isten az embert embernek teremtette, akkor az ember is marad, még ha sokan állatias vonásokat is mutatnak fel. Az ember csak annyira képes negatív módon megváltozni, hogy a börtön rácsa mögé dugják, de annyira nem, hogy az állatkert rácsai mögé helyezzék el!/
Emberünk a józan észre hivatkozik, aki olyan gyakorlatias, hogy leragad a tudomány mítoszainál. Nyúljon már bele az anyag atomokból felépülő zsákjába, úgy jó mélyen! Nem talál benne semmit?! Nincs is benne semmi? Talán az univerzum fizikai valósága a »semmiből« épül fel? Józanodjon már ki jóember!
Na és meddig tud a tudomány az anyag zsákjába hatolni, milyen szinten tudja az anyag létezését bizonyítani? Az atomnak azok a részecskéi, amikhez a tudomány eszközök híján nem fér hozzá, talán nem is léteznek? Ha léteznek, de nem tudja bizonyítani, akkor a tudomány bizonyítási képessége fogyatékos, amit pedig az anyag láthatatlansága miatti nem létezéséről állít, nevetséges.
Ha a gyakorlatias skót szereti a bizonyítékot, akkor érje tetten a tudományt, amint az az anyag szellemvilágába hatol, és annak valóságát az eszközeivel megragadja, és bemutatja, hogy na ez az, amiről beszélünk, a végső valóság. Ha pedig a tudomány erre nem képes, akkor a skót szokjon le a bizonyítékokról, és ne emlegesse azokat, úgy beállítva a dolgokat, hogy csak azok léteznek, amit a tudomány be tud bizonyítani, hogy léteznek.
Hogy pedig a hit azt jelentené, hogy olyanban higgyünk, amit nem tudunk bizonyítani? Ez a definíció éppenséggel a hiszékenységre vonatkozik, olyasmire, amivel a tömegek a tudományba kapaszkodnak, hogy általa vezessék /félre/ magukat. A két legnagyobb tudományos dogmára ugyanis nincsen semmiféle megdönthetetlen bizonyíték, hanem csak úgy vannak tálalva azok, hogy megfelelnek az általuk megfogalmazott tudományos elmélet kritériumainak. De hogyan lehet bármiféle dogmatikus kijelentést tenni az élet keletkezésének mikéntjéről, mikor azt sem tudják definiálni, hogy egyáltalán az élet az micsoda?!
A bibliai hit lényege a láthatatlan dolgokról való meggyőződés, nem pedig bizonyos ábrándképeknek a valóságkénti elfogadása. Norman MacCaig ha majd odáig eljut, hogy képes felfogni, miféle hitről beszél a Biblia, akkor szakavatottként, hiteles kijelentést tehet. De amíg laikusként nyilatkozik, csak laikus nyilatkozat tellik tőle.
21. Phillip Pullman, brit bestseller író 
Hiba a keresztény hitet, az elkötelezett hívőket támadni, kicsit sem tudjuk megváltoztatni a véleményüket, és tényleg nem is szeretném ezt tenni. Ez egy mítosz.
Megjegyzés: A keresztény hit egy mítosz? Ha Krisztus nem támadt volna fel, akkor tényleg az lenne. De mivel feltámadt, teljesen más alapja van a létezésnek. Hogy pedig ezt az ateista világ megmosolyogtatónak tartja? A kereszténynek nem feladata, hogy a vigyorgókat megtérítse, hanem hogy az arra méltókat komolyakká, érettekké, felvilágosultakká tegye. És hogy biztos választ fog mindenki kapni az összes felvetődő kérdésére, ezt is csak az igaz kereszténység hirdeti, a tudománynak semmi ilyen ígérete nem lehet, és nincs is amire építkezni lehetne.
Ami pedig a valódi mítoszt illeti, állítólag pl. „a vesék eredete abba az időbe nyúlik vissza, amikor a vízben élő állatok szárazföldi lényekké váltak, és már levegőt lélegeztek be víz helyett. A sós tengervízben élő halak testszöveteik víztartalmát állandó szinten tartották. Ezt a munkát a kopoltyú végezte, ugyanúgy, ahogy az embereknél a tüdő szabályozza a levegő összetételét. Amikor bizonyos ősi halfajoknál kialakult a tüdő, amivel már szárazföldön lehetett élni és lélegezni, valaminek át kellett venni a kopoltyú szerepét a vér-víz egyensúly fenntartásában. Erre a célra fejlődött ki a vese. ... A vese szerkezete lenyűgöző tanulmány; az elvégzendő munkához tökéletesen megtervezett gépezet.” /Dr. Henry Bieler: A vesebetegségek és a magas vérnyomás – kiemelés tőlem/
Kérdés: mialatt a vízben élő állatok szárazföldi lényekké váltak, az azzá válás rendkívül hosszú /állítólag évmilliós/ folyamata alatt, amíg még nem fejlődött ki teljesen sem a tüdő, sem a vese, de már a kopoltyú részben, apránként kezdett átalakulni, addig a félúton lévő félkezdemény /már nem kopoltyú, de még nem tüdő, nem vese/ mire volt jó?
Ha művégtagot írt fel neked az orvos, de még csak félig van kész a végtag, akkor mire mész vele? Nyissál ki egy félig kész konzervnyitóval egy konzervet! Ami nincs kifejlődve teljesen, az nem csak egyszerűbb, de működésképtelen is. Majd leírom egy mondat felét, kihagyok minden 2. betűt a szövegből, így egyszerűbb lesz, de működésképtelen is, mert egy kukkot sem értesz belőle.
Az evolucionisták szerint a végtagok, szervek, testrészek csak úgy maguktól kialakultak, a felfelé fejlődés igénye szerint átalakultak. Ugyanakkor az átalakulás folyamatában szükségszerűen használhatatlan, a fejlődésben kiforratlan, ebből kifolyólag kellően funkcionálni képtelen, megnevezhetetlen anatómiai sajátosságok hogy hogy nem akadályozták annak a valaminek az életben maradását, amely állítólag magasabb szinten folytatta a továbbiakban az életét?
Operáljanak már egy evolucionista biológus szívébe egy félig kifejlesztett műszívet, kössék rá egy félig kifejlesztett művesére, lélegeztessék egy félig kifejlesztett lélegeztetőgéppel vagy egy fél óráig, stb. vajon meddig bírja szuflával az illető? Meddig nem ábrándul ki ebből a fokozatosan kialakuló, átalakuló, tökéletesedő evolucionista teóriából?
Minden olyan szerv, ami tökéletlen, az nem versenyképes. Ami nem versenyképes, annak pusztulnia kell. A verseny képtelenség az nem előnyös az evolúció szempontjából. Ha több millió éven keresztül fejlődik egy szerv, akkor az menet közben mindig a relatív tökéletlenség állapotában van. Tökéletes akkor lesz, amikor kifejlődött? Hogy ért rá több millió éven keresztül az a bizonyos emlős, hogy fokozatosan neki tejmirigye fejlődjön? Hogyan táplálta kicsinyeit? Hogy lehet, hogy tökéletlen, fejletlen, össze nem illő nemi szerv alapján szaporodni volt képes? A millió éveket hogyan voltak képesek áthidalni tökéletlen szervekkel és tökéletlen egyedekkel? Ez általános iskolai szinten is rejtély.” /Prof. Tóth Tibor/
Na és mi oka van a természetnek a felfelé fejlesztési mechanizmus kellős közepén nem abbahagynia a kísérletezgetést, elvégre neki teljesen mindegy, hogy valami létrejön vagy nem, átalakul vagy nem, pusztul-e vagy nem. Hogy pl. a vese „az elvégzendő munkához tökéletesen megtervezett gépezet” lenne, ugyanakkor a természetnek meg nincsen előre tervezési képessége, mégis létrehozta bármiféle cél és tervezés nélkül az elvégzendő munkához szükséges, tökéletes rendszerben az egész szervezethez igazodóan a szükséges szervet, nem beszélve a rendszerhez tartozó, annak működéséhez igazodó mellékvesét is, no ez aztán az igazi mítosz! Tudományos mítosz! És még nekik ál feljebb a keresztény hitet mítosznak nevezni, amely tudatos tervezésről és Tervezőről beszél. Teljesen nonszensz, amit a saját hiszékenységük alapján állítanak!
Az evolúció alatt azt a folyamatot értik, hogy egy már létező élőlény változásával jöttek létre az élőlények. Az evolúció feltételezi, hogy minden egyes ősünk életképes szervvel rendelkezett és elég jól működött a maga környezetében, így lehettek csak utódai. Így az utolsó közös ős óta megszakítás nélküli a leszármazási sor a ma élő jószágokig.
Lefordítva a tudomány nyelvére, ahogy életképtelen szervvel rendelkező élőlények létezését sohasem feltételezték, így azt sem lehet feltételezni, hogy egy műszív, egy művese vagy egy lélegeztetőkészülék valaha is működésképtelen volt, hanem azok rögtön tökéletesen funkcionáltak. A tervezők rögtön tökéletesre és hiba nélküli működésre alkalmassá alkották őket. És ezt pillanatok alatt tették, ahogy nekifogtak, máris kész volt. Mint a természetben is.
Azonban ez nem így történt, hanem évtizedekig tervezték és tökéletesítették ezeket a modern tudomány által kifejlesztett készülékeket, tehát tudatosan vetették be a mérnöki intelligenciát, és addig volt működésképtelen a készülék, amíg el nem jutottak a hiba nélküli működés megvalósulásáig.
Ellenben az evolucionisták azt állítják, hogy a tervezni képtelen természet a legelső szívet, a legelső vesét, a legelső kopoltyút és a legelső tüdőt is rögtön, azonmód tökéletesen működőképesre alkotta, mert csak életképes szerveket és működéseket lehet az evolúcióban elképzelni, működésképtelen szerveket és életfolyamatokat nem.
Csakhogy, ha az intelligens tudósoknak ez nem megy, hogy csak lemásolják azt, amivel az élőlények rendelkeznek, de rögtön és azonmód készre és tökéletes működésre képesen nem tudják megtenni, akkor ezt a tervezni képtelen természeti folyamatok hogyan tudták? Sehogy! De hogy mégis megtették, ez aztán az igazi mítosz, evolucionista mítosz, tudományos köntösbe öltöztetett mítosz, evolucionista fantazmagória, kiszínezett hipotézis. A vak tyúk rögtön megtalálta a hegynyi kukoricahalomban a tarka szemeket és egyet sem tévesztett. Mi ez ha nem mítosz a mítoszon!
Magától kialakult az élet, magától kialakult a sejt, és magától kialakult minden testrész, és magától kialakult minden biológiai funkció, de úgy ám, hogy kialakulás közben azok sosem voltak működésképtelenek, különben használhatatlanok lettek volna, és az élőlények úgy megakadtak volna, mint ahogy megakad az élete egy olyan páciensnek, akinek beültetnek egy félig kész műszívet, művesét, lélegeztető készüléket meg egyebet.
Jelentkezzen az az evolucionista, aki vállalja, hogy nem készre tervezett és alkotott műszívet vagy ilyesmit beleoperáljanak a testébe. Ha vállalja, és túléli a technikailag nem hibátlanul kivitelezett tortúrát, akkor ezáltal azt is hihetővé tudja tenni, hogy ugyanezt a természet is produkálni tudta, mégpedig tervező intelligencia nélkül. Ha meg nem éli túl, akkor az is egy evolucionista mese, hogy „bizonyos ősi halfajoknál kialakult a tüdő, amivel már szárazföldön lehetett élni és lélegezni, valaminek át kellett venni a kopoltyú szerepét a vér-víz egyensúly fenntartásában. Erre a célra fejlődött ki a vese.”
Nem a vese alakult ki, hanem a mese! Más néven a mítosz! Úgy hogy maradjunk annyiban: „Hiba az evolucionista hitet, az elkötelezett evolucionistákat támadni, kicsit sem tudjuk megváltoztatni a véleményüket, és tényleg nem is szeretném ezt tenni. Ez egy mítosz.” Ha pedig A vese szerkezete lenyűgöző tanulmány; az elvégzendő munkához tökéletesen megtervezett gépezet.” - akkor biztosak lehetünk abban, hogy a zseniális Teremtő Isten tervezésével állunk szemben, mint ahogy minden egyes technikai csúcskészüléket is tervezőmérnökök ötölnek ki és hoznak létre.
22. Dr Matt Ridley, díjnyertes tudományos író 
Úgy tekintem, mint amiről van jogom beszélni, mivel jogom van erről beszélni, és ha el akarok mondani egy történetet, akkor nyúlhatok a valláshoz is, mely közös kulturális kincsünk. Mindegyikőnké. Ahhoz, hogy valakinek a sérthetetlen istenét gyalázzam nem kell külön engedélyt kérnem, az enyém is, mindenkié.
Megjegyzés: Miért jut eszébe egyáltalán az Isten gyalázása, ha a józan ész az ő oldalán áll? A józan észből miért fakadna az Isten gyalázásának a gondolata? Inkább fakad az a bugrisságból, mint a józan észből. Ezek szerint a bugrisok vallása lenne az ateizmus? Egyesek tesznek róla, hogy az legyen. Aztán hogy gyalázhatja-e a Jézus Krisztus Istenét – következmények nélkül – nem hinném. Ill. tudom, hogy nem!
23. Harold Pinter, Nobel-díjas író
Azt hiszem, annál több a rejtély, minél többet tudunk a világról. A tudomány találja meg az új rejtélyeket, így működik. Ez egyszerűen ellentmond az utolsó lépésnek. Valami rejtélyes, tehát van isten. Épp ez a rejtély igazolja a létét. Egyszerűen nem látom a logikai kapcsolatot ebben. Azt gondolom, Michio Kakunak van igaza, amikor azt mondja, hogy ezek a rejtélyek azok, amikre nem fogjuk tudni a választ. De az ötlet, hogy a valóságtól elrugaszkodva azt állítsuk, hogy minden, amit megismertünk az életről, a bolygókról, dolgokról, és amelyek mind céltalannak bizonyultak, azt állítsuk, hogy ez mind nem igaz, sőt hirtelen a következő sarkon biztosan egy célt fogunk találni.
Megjegyzés: Miért fakadna Isten a rejtélyesből? Az az istenkép fakad a rejtélyesből, amit a tudomány állandóan cáfolgat, amit a cáfolatai céltáblájának beállít. A rejtélyt beállítja Istennek, azután megcáfolja. És újra előröl kezdi.
A Biblia Istene nem a rejtélyek megfejtése által igazolódik, hanem az Isten ténykedéseinek a módozatai igazolódnak a rejtélyek megfejtése által. Mint amikor egy robbanószerkezet belső felépítéséből következtetnek a tűzszerészek a robbanószerkezet alkotójának a technikájára.
24. Howard Brenton, díjnyertes angol drámaíró 
Ez tökéletesen valószínűtlen. Egyszer váratlanul kórházba kerültem, nem tudtam lélegezni, hihetetlenül nehezemre esett levegőt venni. Különösen megdöbbentő dolog volt, nagyon nehéz volt elfogadni, de éreztem magamban a lelki erőt ami segített. - Emberi lélekről van szó, átvitt értelemben, nem vallásosban, mivel Ön nem vallásos.- Nem, egyáltalán nem vagyok vallásos.- Úgy találta, a lelke erősebb, mint ahogy gondolta? - Valóban, nem tudom, hogy hogyan jutottam túl ezen az időszakon.
Megjegyzés: Az ember számtalan dolgot nem tud, de a nem tudásból nem feltétlenül fakad az Isten létezésének a kérdése. Sokkal inkább, amit tudunk Istenről, az vezet az istenhitre. Egyrészt az alkotásaiból, másrészt a kinyilatkoztatott akaratából.
25. Tariq Ali, díjnyertes író és filmkészítő 
Azt gondolom, hogy a templomokat és a mecseteket ki kell tenni az államból, és az államot a templomokból és a mecsetekből. Az gondolom, hogy az egyházi iskolák végzetes jelenségek, és a múltban is azok voltak. A korai XIX. században nem szerezhetett valaki diplomát, ha nem csatlakozott az anglikán egyházhoz. Ezen már túljutottunk, túl kell jutnunk az egyházi iskolákon is. Járjanak vasárnapi hittanra, esti misére, menjenek olyan szertartásokra, amelyet a hitük vagy eszméik vagy világnézetük alapján szeretnének, de az államot ebbe nem szabad belekeverni és nem várhatjuk az államtól, hogy ebben segítsen, leszámítva, hogy békén hagy.
Megjegyzés: Hogy az egyházi iskolák végzetes jelenségek? Mert köszönő viszonyban sincsenek a Krisztus evangéliumával, ami mindent megmagyaráz! A színtiszta evangélium még soha nem járatta le magát, mint azok az egyházak, akik erre az evangéliumra hivatkoztak.
Hogy az állam és a hit nem keverhető – teljesen jogos – . Az Isten bekalkulálta az állam választott ateizmusát, – ez Jézus idejében is így volt, és Jézus nem lépett fel ellene. Hanem önkéntes Krisztus-követést ajánlott fel, hogy aki akarja, vegye az élet vizét ingyen.
26. Theodore Dalrymple, angol író és pszichiáter 
Azt gondolom, hogy az egyház egy speciális intézmény és van egy vezetője és a katolikus egyház e vezetőjét pápának hívják, tehát ha ebben az intézményben megsértik a gyerekek jogait, akkor valakinek felelősséget kell vállalnia, és a legkisebb kétség sincs afelõl - Jeffry-nek igaza volt -, hogy a Vatikán igyekszik eltussolni ezt már 2, 3, vagy isten tudja hány évtizede. És Paulnak igaza van, nem csak a katolikus egyház, a hetvenes években a Kincora fiúotthonban, Ulsterben, protestáns papok és protestánsok viselkedtek pontosan ugyanígy, ami nem ad felmentést a katolikusoknak arra, hogy ezt folytassák. Valakinek felelősséget kell vállalni, és az, hogy melyik pápának, vagy melyik bíróság előtt, ez lehet kérdés, de azt gondolom, hogy bizonyos kérdésekre választ kell kapnunk, és a pápának kell megválaszolni őket, mivel ő vezeti ezt az egyházat. És az előző pápákat is felelősségre kellett volna vonni. A másik probléma, és ez egy nagy probléma, a hatalmas képmutatás ebben az ügyben, miközben az egyház azt mondja, hogy a homoszexualitás megengedhetetlen.
Megjegyzés: Jogos amit mond, a felelősségre vonás nem ellenkezik a Krisztus evangéliumának szellemiségével. Az is jogos, hogy az előző pápákat felelősségre kellett volna vonni, elvégre nem csak a keresztény gyülekezet tagjainak okoztak kárt! A képmutatás valóban nagy, de ez a r. k. egyházat kezdetektől fogva jellemzi, és érdemben nem történik semmi, kivéve azt, hogy magukat az egyedül legitim keresztény egyháznak tartják.
27. Roddy Doyle, Booker-díjas regényíró 
Nos, a vallás kétségtelenül halott Angliában, bár van egy kis feléledés a szegénynegyedekben, főként pünkösdi egyházak formájában, ahova betérve azt látjuk, hogy az emberek keresik a választ a rendetlenségre és nyomorúságra, ami körbeveszi őket. Sokan köztük súlyosan sérültnek, vagy betegnek tűnnek. Azt gondolom, hogy a vallásnak nagy szerepe van abban, hogy egyben tartsa a társadalmat, ami egy nehéz kérdés számomra, mivel én nem vagyok vallásos, mindazonáltal azt gondolom, hogy a vallásnak nagy szerepe van abban, hogy összetartsa az embereket, de azért elgondolkodom, főleg ha az amerikai vallást nézem, hogy vajon mit jelent ez az embereknek, mi az, amiben ténylegesen hisznek, és ez hogyan hat rájuk.
Megjegyzés: Hogy a vallás halott, és az emberek a maguk jó tetszése szerint élők lesznek, ezt előre megírta a Biblia, hogy be fog következni. (vö. 2Timótheus 3:1-5) Az igaz vallásnak valóban nagy összetartó ereje van, de ez az erő csak ott érvényesül, ahol engednek neki. Az embernek szabad akarata van, s hogy ezt a vallásnélküliségben igyekszik kiélni, ez egy önként választott felelősség Isten előtt.
28. Redmond O'Hanlon FRSL, brit író és tudós 
Ez lehetetlen, hogyha valaki Írországban él, mint író. Mint polgár szeretek ott élni, a lehangoltság ellenére ami jelenleg ott tapasztalható és növekszik. Az izlandi vulkáni hamu jó hírnek számított, felüdülést jelentett, volt mit hibáztatni, - nevetés - végre nem a gazdaság, a klímaváltozás, hanem csak egy kis zavar, és ateistaként még istent sem hibáztathatom.
Megjegyzés: Ha ateista volna, Istent hibáztatná – bizonyos dolgokért? Az Isten hibáztatása azzal van összefüggésben, amikor valakinek fogalma sincs a világban mi miért történik, és vaktában keres egy bűnbakot, hogy minden rosszért őt hibáztathassa. Tehát az ateista számára csak akkor létezik Isten, ha valamiért hibáztatni lehet – egyébként meg nem létezik a számára.
29. Diana Athill, díjnyertes író és nyelvi szerkesztő 
Mondhatjuk azt bizonyos értelemben, hogy a Biblia az apjának szólt, Darwin: 'A fajok eredete' pedig Önnek?- Igen, azt leszámítva, hogy 'A fajok eredete' csendben dolgozó tudósok generációjának munkáján alapszik, csendben gondokozó emberekére, nem hazugságokra, nem vágy vezérelt gondolkodásra, nem abszurd mítoszteremtésre, nem ősi félelmek nevetséges leplezésére. A Biblia és minden más vallás is, a gyávaságra épül, úgy csinálva, mintha valóság lenne. Szándékos gyávaság. Nem szeretünk arra gondolni, hogy teljesen biztosan meg fogunk halni. Ebből származnak a vallások, a halálfélelem.
Megjegyzés: A kritikája minden alapot nélkülöz. A legjobban azok kritizálják a Bibliát, akik a legtávolabb állnak tőle. Hogy a Biblia vallása a gyávaságra épülne? Még kritikának is csapnivaló, mértéken aluli. A Bibliát csak kóklerek tudják kritizálni, hiszen a kritika minősége a kóklerség minőségével arányos.
Az a vallás, amelyik a halálfélelemből táplálkozik, ember alkotta, primitív vallás. A Biblia vallása nem a halálfélelemre, hanem istenfélelemre épül. S hogy Darwin eszméje tudósok munkájának kiteljesedése lenne, amely hazugság nélküli? Annak van beállítva. Úgy van csinálva, mintha valóság lenne. De nem az. Evolúció /variálódás/ csak alapfajokon belül létezik, fajátalakulás csak ott van, ahol önkényes meghatározását adják a fajnak.
30. Christopher Hitchens, bestseller író és díjnyertes újságíró
Azt hiszem, hogy ateista vagyok, legalábbis agnosztikus. Ettől még nem félek a haláltól, pedig illene félni tőle, de nem félek. Természetesen sohasem féltem elaludni és én így képzelem el, hogy egyszerűen örökre elalszom. Bármik is a tények, amiket egyetlen ember sem tud, miért és hogyan jött létre a világ, mitől működik, mi az élet, senki sem tudja. Pedig így van. Mindig is így volt és így is lesz. Miért nem fogadjuk el?
Megjegyzés: Senki nem tud semmit. Ez az ami megnyugtatja. Hite szerint örökre elalszik. Az ember a saját feje után menve bármiről azt hisz, amit akar, és nincsen jelentősége. Ettől függetlenül a Biblia Istene mindenkit osztályoz és mindenkit mérlegre tesz. Miért kellene ennek az ellenkezőjében hinni? Hiszen az ateizmus nem lát tovább az orránál, és a szubjektív istentagadása a szegénységi bizonyítványa!
ooooooooooo   ++++++++++++++   ooooooooooooo
Ahhoz, hogy keresztények legyünk, el kell hinnünk azt, hogy 98 ezer évig a fajunk szenvedett, meghaltunk, a gyerekek többsége már születéskor, a várható élettartam 25 év körül volt, meghaltak akár egy rossz fog miatt is. Éhínségek, küzdelem, szenvedés, háború, nyomorúság, mindez 98 ezer évig teljesen hiába történt, majd 2 ezer évvel ezelőtt véget vetettek ennek, itt az idő beavatkozni és erre a legjobb mód, hogy ítéljünk emberáldozatra valakit a Közel-Kelet elmaradottabb részén. Nem Kínában, ahol az emberek tudnak olvasni, megvizsgálni a bizonyítékokat és van civilizáció,menjünk a sivatagba egy kicsit kinyilatkoztatni. Ez abszurd, egy gondolkodó ember nem hiheti el. Amiért örülök, hogy ez így van, hogy a tárgyra térjek, az a kereszténység kártékonysága miatt van, mivel azt gondolom, hogy a kereszténység tanításai immorálisak, a fő tanítás a legimmorálisabb, a helyettes áldozat, hogy átruházhatjuk a bűneinket valaki másra lényegében bűnbak képzés, ami valójában az adott területen, a sivatagban folytatott cselekedetre alapszik. Kifizethetem a másik adósságát, ha szeretem, átvállalhatom a börtönbüntetését, ha nagyon szeretem, önként jelentkezhetek. Nem vehetem át mások bűneit. Nem törölhetem el mások felelősségét és nem is szabad ezt ajánlanom, mivel a felelősség mindig az adott emberé kell, hogy legyen, nincs helyettes áldozat. Nagyon valószínű, hogy egyáltalán nincs megváltás. Ez csak egy ábránd, és nem hiszem, hogy az ábrándozás túl jó dolog lenne. Ez még a fő kérdést is képes beszennyezni, amit éppen az előbb említettünk. A szeretetet. Azáltal, hogy kötelezővé teszi a szeretetet, úgy kell szeretnünk a szomszédunkat, mint önmagunkat, ami persze nem lehetséges, ezért mindig tökéletlenek leszünk, mindig bűnösnek érezzük magunkat. Szeretnünk kell valakit, akitől félnünk is kell, egy felsőbbrendű lényt. Egy örökkévaló atya, akitől félnünk kell, de akit szeretnünk is kell. Ha ez nem sikerül, akkor megint hitvány bűnösök vagyunk. Ez mentálisan, morálisan vagy intellektuálisan is egészségtelen. És elértünk a végső problémához ezzel kapcsolatban, ami szerint ez egy totalitárius rendszer. Ha volna egy ilyen isten, aki képes lenne ezekre a dolgokra és ezeket követelné tőlünk, örökké való és változatlan, akkor egy diktatúrában élnénk, amely ellen nincs apelláta, amit soha sem változtathatunk meg, mely rendszer ismeri a gondolatainkat és elítélhet egy gondolatbűnért, és örökkévaló büntetést szabhat ki ránk, olyan cselekedetekre, melyeket csak gondolatban követtünk el. Hogy befejezzem, és bár sorolhatnám még tovább, az a szerencse, hogy a legkevésbé sem kell aggódnunk, hogy ebből az egészből bármi is igaz...
Megjegyzés: Illető teljesen a saját szemszögéből tárgyalja a témát, mely szerint helyettesítő áldozat nem lehetséges, mivel „a helyettes áldozat, hogy átruházhatjuk a bűneinket valaki másra lényegében bűnbak képzés.” Ha ezt nem Isten vezette volna be, akkor valóban bűnbak képzés lenne, de mivel Isten vezette be, ezt megváltásnak hívják. A Teremtőnek van hatalma ezt megtenni, hiszen a saját teremtményeiről van szó, amelyek fölött áll. És hogy szerinte nincsen megváltás, azt mond amit akar és azt hisz amit akar. Az Isten nem kérdezi meg az embert, hogy mi van és mi nincs, mi helyes és mi helytelen. Az Isten van annyira szuverén, hogy mindezeket képes legyen eldönteni. Az erről szóló határozatot pedig kihirdetni az embernek.
Amit a kötelező szeretetről mond, akkor is lehet eszménykép, ha tökéletesen betartani senki nem tudja tökéletlen állapotában. De legalább látjuk, hogy mi felé kell haladnunk, mi az elérendő cél, amit majd idővel el fogunk érni. S ha ennek a tökéletes mértéknek alatta maradunk, ez még nem kell hogy beteges lelkiismeret furdalást okozzon, hiszen Isten kegyelemből megbocsátja az ellene elkövetett vétkeket, a Jézus váltságáldozata alapján. Tehát szó sincs hitvány bűnösségről, a bűnnek olyan nyomasztó érzéséről, amely földbe döngölne minket.
Hogy pedig ez egy totalitárius rendszer volna, amit Isten ránk kényszerít? Pontosan az ellenkezője van eltűrve 6 ezer éve, és nem változik semmi, az emberek mennek a saját fejük után, és a vezetők rákényszerítik az akaratukat a népre, amely csak azért választotta meg őket, hogy legyen ki ellen szavazni a legközelebbi választásokon.
Az, aki ilyen mélységben ellene mond az Istennek, az nem ismeri az Istent, hanem mindezeket a kritikákat a saját feje után menve állapítja meg. És minél jobban megismeri valaki a Biblia Istenét, annál inkább arra a végkövetkeztetésre fog jutni, hogy egyedül Ő méltó az imádatunkra. Hiszen annyi szépet és jót teremtett, amely Róla úgy tanúskodik, hogy Ő egy szerető Isten, nem pedig egy diktátor. S ha van valami a teremtésben, ami keserűségre ad okot, hát azt az ember magának okozta, hogy kikérte magának a jussát, mint a tékozló fiú, hogy mindenét elherdálja. Az atyja pedig szeretettel várta vissza, nos pontosan ilyen a Biblia Istene is, csak sokkal nagyobb mértékben!Nincsenek megjegyzések: