motto:

A blog célja, hogy eligazítson a TEREMTÉS vagy EVOLÚCIÓ kérdésben, rámutatva arra, hogy miközben az egyetlen őssejtből való evolúciós leszármazás és fajátalakulás csupán egy társadalomra erőltetett tudományos hipotézis, addig a Biblia kijelentései a történelmi világpróféciák, az emberi jellemábrázolás és erkölcsi alapvető irányadó mértékek tekintetében abszolút pontosak, időtállóak és az emberiség jövőjére vonatkozóan megbízhatóan iránymutatóak. Részletesen foglalkozik a bibliai kereszténység alaptanításaival, eligazítást ad a tekintetben, hogy mik azok a téves tanítások, amelyek a különböző egyházakhoz kapcsolódnak és amik eltorzítják az Istentől sugalmazott Szentírás valódi mondanivalóját, aminek következtében a Krisztusban való hitgyakorlás által elnyerhető üdvösség útja az átlagember számára nehezen vagy szinte alig megismerhető.

2015. december 4., péntek

A szekularizmus vívmányai ... - 2. rész

A szekularizmus vívmányai és vadhajtásai

"Az Isten hallgat. Bárcsak az ember is befogná már a száját!" /Woody Allen/

A szekularizmus nem más, mint az étel és az otthon melege, a tető és az öltözék, méltányos munka, és elegendő pihenés, az egyéniség fejlesztése, a tudás megszerzése, a művészetek élvezete. Amit pedig az emberiségnek ígér, az kényelem, függetlenség, értelem, és mindenekfölött szabadság.
Amiket felsorol, mint kívánatos dolgok, az rendben is van, az emberi élethez tartozik. De amikor a művészetek élvezetéről, meg a függetlenségről és a szabadságról szól, akkor bizony abba beleérti a liberalizmus vadhajtásait is. Pl. amikor a művészetek értékét az emberi élet fölé helyezi, hiszen többre tart egy festményt, mint az emberi életet
Vagy amikor a zenében /leginkább a heavy metal rockzenében/ megjelenik az ördöggel való rokonszenv kinyilvánítása, amire őrjöngve vonaglanak némely koncert szabad erkölcsű résztvevői, akik számára ez a fajta zene élvezete már-már kábítószer használatával ér fel. Na és mire kell a szabadság, amire vágyik a szekuláris szellemben felnövekvő intellektuális társadalom szórakozni vágyó fiatalsága: „csajok, buli, prostik, verdák és természetesen Szeretet és Világbéke, ahogy első lemezük címe is mondja.” / Eagles Of Death Metal – forrás/
A/z idézett/ zenekar Ördögöt dícsőítő dalán /!/ szórakozik a tömeg, és vajon ez is ahhoz a vadszabadsághoz tartozik, amire a szekularizált világ értelmiséginek vélt rétege vágyik? Amit propagál, hogy az milyen kívánatos? Vagy mégis, hogyan képzelik el a korlátlan szabadságot? Ami még netán/alkalomadtán a provokálástól, vagy gúnyrajzoktól sem riad vissza...
A felekezetek közti viszályok és a vallási gyűlölet végét jelenti. Barátságot teremt és nyitott gondolkodást. Az életet jelenti nekünk, és másoknak; a jelenben a múlt helyett, ebben a világban, az odaát helyett. Azt jelenti, hogy kifejezheted a saját véleményed, a pappal, lelkésszel, istennel szemben is.
Milyen az a barátság a világban, amit az érdekek tartanak össze, és a nyitott gondolkodás milyen szexuális díszfunkciók /pl. ratyizás/ elterjedését eredményezik?! Az jelenti az életet, hogy jól beolvasunk Istennek, és úgy élünk, ahogy nekünk tetszik? És amelyben az Istent vicc tárgyává tevők könnyen aratják a hallgatóság olcsó/bárgyú vigyorát?! /Lásd Woody Allen bevezető idézetét/ Nem keverik össze a szabadságot a szabadossággal?!
Természetesen vannak helyzetek, amikor jogos a vélemény kinyilvánítás az egyházzal szemben, hiszen alaposan rászolgáltak a kritikára, pl. nézze meg valaki a Különös házasság című magyar filmet /1951/, és láthatja a Szent klérus /?/ igazi arcát, azt a visszataszító deformáltat, és nem csoda, ha elege van az ilyesmiből.  /Lásd itt/ És hogy még nem lett vége nekik, ez csak annak köszönhető, hogy Isten magának tartja fenn a jogot a megbüntetésükre. (vö. Jelenések 18:8; 9:2)
Ellenben ha valaki istennel szemben mond véleményt, először tegyen különbséget a hamis isten/ek/, démonok/bálványok és a Legfelségesebb Isten között, másodszor ha nem agysebész, akkor ne kritizálja az agysebész professzorokat, hogy egy operáció alkalmával mit és hogyan csinálnak, mert nem ért hozzá. 
Ugyanígy ahhoz sem ért senki átlagember, hogy az Isten dolgaiba teljes terjedelemmel és szakértelemmel belelásson, és azt mondja Neki, hogy ezt vagy azt nem jól csináltad. /vö Jób 38:1-39:38/ Jézus Krisztus van olyan közelségben Hozzá, hogy megtehette volna, de nem tette, mivel nyilván minden szemponttal tisztában volt, ami a részleteket illeti. Tehát aki Istent szidja vagy káromolja, Jézus Krisztust ugyanígy, akiben pedig bűn nem találtatott. (vö. 1Péter 2:22)
Ábrahám annak idején éppenséggel véleményt formált Isten cselekedetével kapcsolatban, de azt tisztelettel, illemtudóan és a helyzethez illően tette, és kapott is választ a felvetésére. (vö. 1Mózes 18:22-33) Úgy hogy az ilyen jellegű felvetésekhez fel kell nőni, és akiknek az élete nem arról szól, hogy állandó és folyamatos növekedésben lennének az Isten ismeretében, azok nincsenek abban a helyzetben, hogy tárgyilagos véleményt tudjanak formálni. (vö. 1János 5:20)
Laikus véleményekre meg csak a laikusok kíváncsiak, és azok helyeselnek az ilyesmikhez, egyébként semmi jelentőségük nincsen. Aztán meg a saját vélemény kinyilvánítása a szekularisták részéről nyilván annak az elfogadásával is jár, hogy valaki az ő álláspontjukat is saját véleménnyel illesse. Most éppen ez történik.
Azt jelenti, az arcátlan tétlenség nem élősködhet tovább őszinte emberek munkáján.
Ez egy megfoghatatlan, tetten érhetetlen filozófiai maszlag, ami jól hangzik, mint minden frázis, amit pufogtatnak a demagóg pufogtatók.
Bezárhatják a boltot, akik üzletüket a félelemre építették. Derűt és tartalmat ad az emberi léleknek. Kioltja az örök szenvedés tüzét. Arra törekszik, hogy végre véget vessen az erőszaknak és a bűnnek, a tudatlanságnak, a szegénységnek és a betegségnek.
Bár siker koronázná a törekvését, csak hogy útját állja az ember, amelyről a Biblia kijelenti, hogy erkölcsileg bukott állapotban van, és csak olyan eredményekre képes, amelyre az erkölcsi bukottsága eleve predesztinálja!
Aztán hogy minek vetett véget, a világ állapota mutatja, hogy éppen a bűnnek, az erőszaknak, a tudatlanságnak, a szegénységnek és a betegségnek nem vetett véget! Nem kioltja az örök szenvedés tüzét, hanem prolongálja, újra meg újra kitermeli, mert önfejűségre nevel, amiből mindez a sok rossz származik. Ami pedig az egészséget illeti, tömegével gyártják az egészségtelen élelmiszereket és reklámozzák szünet nélkül azt, ami rengeteg betegség okozója!
Vádolja a Bibliát, hogy a félelemmel zsarolja az embert, ami nem igaz, hiszen az örök tűzet a hamis vallás tanítja, a Biblia nem. A bibliai pokol az emberiség közös sírja, itt volt Jézus is, a pokolban, de nem a tüzes pokolban. Nincsen tüzes pokol!
Mindig a ma és a holnap lebeg a szeme előtt.
Ez megint egy ájtatos szöveg, a tömegeket a ma érdekli, és nem a jövő. Pontosan a hit alapján élők figyelnek a jövőre (vö. Zsoltárok 37:37/, mert annak képét Isten határozta meg a Bibliában, hogy milyen lesz, és milyen életvitel alapján lehet részünk a jövőben!
Nem hisz abban, hogy imádkozz és megadatik, csak abban, hogy dolgozz érte, és kiérdemled. A munkát tekinti istentiszteletnek, a fáradozást imádságnak, és a bölcsességet az emberiség megmentőjének.
Az embernek önmagában nincsen bölcsessége, mert ha volna, nem a fegyverekre költené el a milliárdokat, de amióta csak létezik, erre herdálja el a vagyonát és az erőforrásai legnagyobb részét. Még a tudomány is a fegyverkezés támogatására épül, mert a világ h... kezében van, akiknek ez a legnagyobb üzletük, nem pedig az élet szolgálata.
Tovább fegyverkezik a világ - Jelentősen nőttek a világon a fegyverkezési kiadások. A globális összeg tavaly elérte az 1204 milliárd dollárt, ami 2005-höz képest 3,5 százalékos, a tíz évvel korábbi szinthez képest 37 százalékos növekedés. Jelenleg fejenként átlagosan évi 184 dollárt fordítanak a földgolyón fegyverkezésre. A világban fegyverkezésre fordított pénzek 46 százalékát az Egyesült Államok használja fel. Őt követi Nagy Britannia, Franciaország, Kína és Japán. A legnagyobb szállítók az Egyesült Államok és Oroszország – a világ fegyvereinek 30-30 százalékát ők adják el.” (Metro Újsághír, 2005)

Történelmünk utolsó 5000 évében csaknem 15 000 háború dúlt a földön. Ezeknek árából (és az okozott kár összegéből) 10 méter vastag és 8 km széles aranypánttal lehetne körülövezni a Földet az Egyenlítő mentén. Mi ez ha nem tékozlás, a tékozló fiú útján való járás, pazarlás, nagy éhínség és nélkülözés útján való járás, amely pl. mint gazdasági világválság tör rá az emberiségre?! A szekularizáció folyamatában az emberiség kincseinek elherdálása van és nem a gyarapítása.


A munka és az ima egymást nem zárja ki, nem egyik vagy másik hanem a kettő ötvözete! A Biblia is munkára ösztönzi az embert, nem pedig henyélésre.
Aki eddig lopott, többé ne lopjon, hanem dolgozzon, és végezzen hasznos munkát, hogy még a szegényeknek is adhasson valamit!” (Efézus 4:28, Egyszerű ford.)
Minden ember számára az az üzenete, hogy: gondoskodj magadról, hogy másoknak hasznára lehess; ékesítsék életedet ékkövek, amiket úgy hívunk jótettek; és világítsa be az utadat a fény, melynek neve barátság és szeretet.
Miért gondolja, hogy ugyanez nincsen meg a Bibliában? Csak éppen ott Isten tanácsokat is ad, hogy ezt hogyan tudjuk megtenni, a szekularizált világban meg mindenki megy a saját feje után, és ez az öntörvényűség állandó konfliktusok okozója, amiből számukra nincsen kiút. Kiút az, hogy kövessük Krisztust, de az nem kell nekik. Kell a jó? Nem! Kell a rossz? Igen! Vagyis a szekularizált eszmék összekuszált egyvelege.
A névtelen jogalkotó alkotja a jogot, a nép meg a fejéhez kap, hogy megint mekkora ostobaságot iktattak törvénybe, amit neki le kell nyelnie. A saját maguk alkotta kötelékeikből sosem képesek megszabadulni, mert a valódi /krisztusi/ szabadságról fogalmuk sincsen, csak a szabadosság vívmányainak hódolnak, amik viszont megkötözik őket.
A szekularizmus vallás, ami megismerhető. Nincsenek benne rejtélyek, zagyva motyogás, papok, ceremóniák, hazugságok, csodák, és üldözés sem. Rátekint a rét liliomaira, és a holnapot látja.
Na végre kimondta, hogy vallás, amelyben papok ugyan nincsenek, de vannak papoló szószátyárok, akik csak a szót szaporítják, hogy az ember képes a maga erejéből is boldogulni. Nem képes, mert alapjaiban romlott a természete és a gyarlósága miatt minden eddigi államformája megbukott, és ugyanez vár rá a jövőben is!
Azt mondja az egész világnak: dolgozz, hogy ehess, ihass és öltözhess; dolgozz, hogy örvendhess; dolgozz, hogy mindened meglegyen; dolgozz, hogy adhass, és ne szenvedj hiányt.
Dolgozz, de nem mindegy hogy hogyan és milyen célokért. Amíg a profit növelése a munkaadó érdeke, addig a melós csak melós marad, akinek ezt a sorsot szabták a munkaadói. A szekularizált világban a profit az oltár, a pénz az Isten, és a demagóg szószátyárok azok, akik arra idomítják a népet, hogy megmaradjanak abban a szerepkörben, amit nekik szántak. Pl. egészségügyi téren:
Az igazság az, hogy a modern orvoslást összességében nem a tudomány irányítja, hanem a profit. A tudományt a gyógyszeripar óriása mindenek előtt arra használja, hogy termékeit minden elképzelhető módon ránk erőltesse. Folyamatosan végeznek hatásosság és biztonság tekintetében hamis eredményeket kihozó látszatvizsgálatokat.
És ez a gyakorlat nem változik. Ahányszor egy új gyógyszer piacra kerül egy igen költséges és hatásos, minden lehetséges legális médiára kiterjedő (és ez az USA-ban mindent jelent) marketingkampány kíséretében, egyik napról a másikra alakult álcivil szervezetek és betegek önszerveződő csoportjai csatlakoznak az új termék elfogadtatásának és elterjesztésének ügyéhez, az orvosok pedig szinte azonnal síkra szállnak, termékmintákat és vényeket osztogatva jóformán minden jelentkezőnek.

Aztán egy idő után elkezdenek napvilágot látni a gyógyszer káros hatásairól szóló hírek. Ezeket azonban kezdetben "véletlen egybeeséseknek" titulálják. A gyógyszeripar kiáll terméke mögött, és anyagi lehetőségeivel is visszaélve minden elképzelhető eszközt bevet annak érdekében, hogy a mérget minél tovább a piacon tartsa. Az orvosok a bizonyítékokon alapuló orvoslás mantráját szajkózva kitartanak amellett, hogy a szer alkalmazásának alacsony a kockázata, teljesen figyelmen kívül hagyva azt a tényt, hogy a gyógyszeripar gyakran elferdíti a valóságot olyan eszközök segítségével, mint pl. a saját maga által finanszírozott kutatások eredményeinek meghamisítása, az eredmények egy részének elhallgatása, a statisztikák eltorzítása és saját sajtókiadványaiban megalapozatlan kijelentések tétele.

Mindez nem téríti jobb belátásra az orvosokat, akik továbbra is a bizonyítékokon alapuló orvoslás álságos dicshimnusza mögé bújva folytatják az ártalmas gyógyszer felírását betegeiknek. Még az sincsen rájuk hatással, hogy pácienseik a gyógyszer káros hatásairól és a kezelendő problémával szembeni hatástalanságáról számolnak be nekik. És ha ez még nem volna elég: figyelmen kívül hagyják a gyógyszer kockázatairól szóló kutatási eredményeket is. K. Srinath Reddy és Ambuj Roy, a PLoS munkatársai így vélekednek erről:

"A gyakorló orvosoknak kötelességük az általuk gyakran felírt gyógyszerekre vonatkozó tudásukat folyamatosan frissíteni."
Az orvosok azonban nem törődnek a fenti problémákkal.” /Forrás itt/
A szekularizmus ötös fogatának sántasága
Áttekintve az eddigieket, a szekularizmus alaptantételeinek ötös fogata teljesen téves irányba viszi azokat, akik ezen szellemi áramlat szekerén ülnek, s víg fütyörészések közepette utazgatnak egy nem létező rózsaszín jövő felé.
Az első, mely szerint "minden történés ok okozati összefüggésnek az eredménye", amely kizárja, hogy bármilyen természetben megfigyelhető történésnek természetfeletti oka lenne. Óriási tévedés, mivelhogy a természetben megfigyelhető legdominánsabb tényezőnek, az ÉLETnek semmiféle természetes okát nem tudják bemutatni, hiszen még azt sem tudják definiálni, hogy egyátalán mi az a valami, amit életnek nevezünk.
Hogy kifejezetten koncepciós elmélettel állunk szemben, ezt az is mutatja, hogy hitük szerint az univerzumban /a nagy számok törvénye alapján/ bárhol keletkezhet élet, ahol erre a feltételek adottak. Ahhoz azonban már rövid az eszük és tompa az agyuk, hogy az élet megnyilvánulásait ne csak fent keressék az univerzum magaslataiban, hanem az anyag legalsóbb szférájában is. Mert ha a csillagok szintjén bárhol előfordulhat Élet, akkor az anyag atomok alatti szintján miért nem, ahol az már az anyag szellemivé válik?!
Bizony hogy ott van igazán élet, ott vannak az angyalok, kerubok és szeráfok, meg a bukott szellemi teremtmények, maga az ősellenség, az Ördög. És ott van a szellemvilág korlátlan Ura, Jehova Isten maga, és a Fia Jézus Krisztus, aki az egész univerzum kormányzójának van kinevezve. (vö. Filippi 2:9-11)
A csökönyös és szűklátókörű tudomány az, amely erről nem hajlandó tudomást venni, hanem csak azt hangoztatja, hogy fizikai élet mindenhol lehetséges, ahol a természet véletlenül hatszor dob hatost a dobókockával egymás után. Mert hogy az élet nem mást, mint a természet atomokkal való kockajátéka, egyszer valamikor bejött neki, hatszor dobott hatost egymás után, a villámok belecsaptak az őstengerbe, és csak úgy magától kicsapódott a lecsó, amit életnek nevezünk.
Konkrétan erről semmi biztosat nem tudnak mondani, hanem tudományos színezetű halandzsát dobnak a társadalom szeme közé, és mivel annak nagy része totális függetlenségre vágyik, rögtön be is fogadja és meg is emészti ezt a halandzsát, s mint tudományos tényt könyveli el. Csakhogy ez legalább akkora halandzsa, mint pl a homeopátiában az anyag energetizálása, az a sarlatánság, amit dinamizálásnak neveznek.
Ha egy flakon Cólát össze-vissza rázol, odaütögeted a bőrfotelhez többszázszor, akkor nem történik semmi. De ha a homeopátiás kémcsövekkel ugyanazeket az összerázó-odaütögető tecnikákat megcsinálják, akkor felerősödnek bennük a hatóanyagok, amik már képesek kifejteni a hatásukat. Ezért hatnak, bár a tudomány ezt a folyamatot követni az eszközeivel képtelen. Hahnemann úgy vélte, hogy az ütögetéssel valamiféle nyugvó misztikus szellemi energiákat szabadítunk fel, amely növeli a szerek hatásosságát.
Azonban a valóság az, hogy a dinamizálással démoni erőket hívnak le azokba a löttyökbe, amiket besűrítenek, és amiket a teljesen laikus társadalom tagjaival elszopogattatnak. Aztán hogy a szer hat, ez a lényeg, de annak hátteréről jobb ha senki nem tud semmit. Gyógyítani azonban a démonok is tudnak, /Lásd itt és itt/ A karizmatikus vallási mozgalom pont erről nevezetes, de a buddhizmusnak sem kell messzire mennie ahhoz, hogy ezeket a csodaszámba menő praktikákat produkálni tudja, megvan ez bizony a sorai között nagyon is vastagon szedett betűkkel!
A következő alaptétel, miszerint az embernek magának kell eldöntenie, hogy az életét mire kívánja felhasználni, Ez abból a felfogásból ered, hogy az élet az anyagnak egy abszolút véletlen produktuma, mint amikor a szappanra a szél ráfújja az esőt, és a szappanbuborék spontán életre kel, és szálldos árkon-bokron át. Hát nyilván ha húsdarálót egy elmaradott afrikai törzs sosem látott, akkor azt használhatja éppenséggel arra is, hogy agyonverjen vele egy csapdába szorult aligátort, anélkül hogy valaha is húst darálna vele.
Az emberi élet is bármire felhasználható, ha csak úgy vakon jött létre az élet és minden élőlény, meg az egész biológiai egyensúly, ami a természetben megfigyelhető. Akkor mindenki szedjen ki magának minnél többet az életből meg a természeti kincsekből, a maradék lerágott csontot meg dobja a koncon marakodó állatvilág legalantasabb képviselőinek. És akkor nem csoda, hogy az emberi társadalom egy fölbolydított hangyakolóniához hasonlít, ahol egymáson gázolnak át a fejvesztett hangyák, akiknek semmi konkrét tudásuk nincsen arról, hogy merre van az előre és merre van a hátra, és még az istenadta ösztönük is csererbenhagyta őket.
Ebből következik aztán az a földhözragadt elmélet, miszerint az embernek csak egy élete van, Az, amelyiknek egyébként semmi értelme nincsen. Olyan, mint az ágrólszakadt jégcsap, amelyet levert a szél, s amely arra hivatott, hogy a koszos avarban illékonnyá olvadjon.
Ha az emberi élet valóban csak az anyagnak egy bumeráng jellegű suhintása, amely visszaszáll a kiinduló pontjához, a nemlétezésbe, akkor valóban semminek nincsen semmi értelme. Különösen, hogy a semmi létrehozza a valamit, hogy aztán az ismét semmivé legyen. Nem totális hülye az a pék, amely azért gyúrja össze a kenyértésztát, hogy bent égesse a sütőben?!
Bizony hogy nem csak ez a mostani életünk van, hanem van egy megváltott életünk is, amely vég nélküli lehet, s amit Istennek köszönhetünk a Fia halála és feltámadása által. És bizony van feltámadás is a halálból. Hogy erről a tudomány emlőin felnevelt állampolgároknak fogalmuk nincsen? Nincsen, mert anyagelvű zabla viselésére vannak idomítva, és nem látnak tovább az orruknál. Bögdösnek a ködben a fehér bottal ide-oda és nem találják a kivezető utat az alagútból. A rozzant ideológiák alagútjaiból, amibe bevezették őket. 
Elhitették velük, hogy nem lehetnek olyan felsőbbrendű erkölcsi értékek sem, amelyek a társadalom egészére vonatkoztathatók. Miért ne lehetnének? Talán a közlekedésben nem univerzális kresz van bevezetve, amelyet minden autósnak figyelembe kell vennie?! Pontosan annak betartása eredményezné a balesetmentes közlekedést, ha azt mindenki be is tartaná. De nem tartják be, és a legtöbb baleset mögött bizony ott van valamilyen kresz-szabály megsértése.
Az erkölcsi kreszt az emberiség számára Isten szabta meg a Bibliában, amire rögtön tömegek süvöltik, hogy az elfogadhatatlan. És rögtön ezer okot hoznak fel ellene, de amely mögött mégis az egyetlen ok az, hogy senki ne mondja meg egy felvilágosult /?/ embernek, hogy mi erkölcsös és mi nem! A szellem kiszabadult a palackból és oda visszaerőltetni immár nem lehet. Isten is csak egyet tehet, akik ragaszkodnak a maguk igazához és a társadalmat szétszüllesztik önfejűségük minden szinten való kinyilvánításaival, azokat egyszerűen kitörli a létből. Azután mehetnek panaszra, ha tudnak, mivelhogy sehova sem tudnak. Az istenkáromláson kívül másra nem futja erejükből, de inkább ragaszkodnak ehhez, mintsem megtérjenek. Bizony ez is le van írva a Bibliában. (vö. Jelenések 16:9, 11)
A legnagyobb átverésnek a lényege az, amely szerint az élet egyre magasabb szintű élvezetének éppen a halandóság az ára. Mintha az anyag tudná, hogy mit csinál, hogy minek mi az ára. Ad valamit amiért cserébe elvesz valamit. Először létrehozta az életet, hogy aztán cserébe létrehozza a halált. Ha emögött nem tudatos folyamat van, akkor minek jött egyátalán létre az élet? Mivelhogy az élet genetikai programja ugyanolyan tudatos, programozott, mint a halál genetikai programja.
Nem elég, hogy az anyag tudatosság, terv és cél nélkül létrehozta az élet programját, de utána a halál programját is létrehozta ugyanolyan tudatosság, terv és cél nélkül. Hát ahhoz tényleg nagyon s...k kell lenni, hogy, hogy valaki a sötétségből magától eredeztesse a világosságot, amely végső soron visszatér az örök sötétséghez.
Az anyag azért hozta létre a valamit, hogy aztán a valamit semmissé tegye. Szerintük a létezés ugyanolyan spontán megnyilvánulás, akár a napkitörés. Nem más, mint az anyag spontán buggyanása. Mint amikor a besamel mártás buggyan a tűzhelyen. Csak úgy magától, szakács nélkül. Az anyag is buggyan, anyagra ható tudatos Tervező nélkül. Az anyagra is csupán vak erők hatnak. /Mint amikor a vak komondoron átesik az asszony, a politikus felesége, és kék-zöld lesz az arca. Nem pedig a férj pingálja ki ökleivel a szerencsétlent./
Csakhogy az élet nem csak önmagában létezik, hanem egy globális rendszerben, aminek a része. Millió és millió dolog van a természetben, ami kiszolgálja az életet, ami a természeti egyensúlyt fönntartja. Tehát állítólag nem csak a szimfónia jött létre magáról, hanem az összes hangszer, a zenészek, a hallgatóság, a operaház és minden kelléke, a kiszolgáló személyzet. Mindaz, amit valaminek nevezünk. Valami, ami a semminek a terméke. De nem is akármilyen terméke, hanem hihetetlenül bonyolult, precíz és funkcionalitásában a rendszer egészéhez igazodó terméke.
Amely rendszerből semmi más nem lóg ki, mint az önfejű szabadelvűség, a ráció tagadása, annak tagadása, hogy a szellem uralja az anyagot. Hanem a lét határozza meg a tudatot. Az bizony. A papír írja a könyvet, a telefon küldi az SMS-t, az árú pedig a kereskedelmi spamok tengernyi tömegét az internet-postafiókokba. No és persze a pénz határozza meg a fizetést. Hogy képes ilyen fukar lenni a pénz, hogy a gazdagnak még többet juttat, és a szegénynek még kevesebbet?! Csak nem egy profitgyártó gittegylet van a háttérben, amely rágja a pénz, mint a gittet?!
Bizony hogy a szellem uralja az anyagot, miként a pénzt is a pénzmágnások tudatos manőverei uralják, akárcsak a divatot a háttérben megbújó divattervezők. Ugyanígy a spontán életkeletkezést is meg az evolúció elméleti mechanizmusait is tudatos háttértervezők, az istentagadásnak elkötelezett tudósok buherálják, és adják be /hirdetik az ismeretterjesztő TV műsorokban/ a közvéleménynek. /Hogy az élőlények maguk fejlesztették maguknak a reájuk jellemző tulajdonságaikat, végtagjaikat, stb.../ Ami mögött természetesen a kereskedelmi hiénacsászárok sem akarnak lemaradni.
Behódolás a kereskedelmi hiénacsászároknak
A szekularizált világ szószékén, a TV-ben a reklámhipnotizőrök állandóan szuggerálják az idomításra kipécézett tömegeket, hogy el ne felejtsék megvenni mindazt, amire egyébként semmi szükségük nincsen! Csak 99 forint 99 fillér az ára, és azért nem 100 forint, mert előbbi képlet jobban manipulálja az agyat, és jobban sarkallja vásárlásra a befolyásolható tömegek szürkeállományát, amelyet egyébként nem sokra tartanak, azért is igyekeznek azt minél jobban befolyásolni, rábírni a tudatosan szított vásárlási hóbort kielégítésére. /No és itt van az összefonódás a vallás és a kereskedelem között, hogy a nagyobb ünnepeknél tódulnak az emberek vásárolni, mert így illik nekik, neveltetésüknél fogva. Lám, a profitért a szekularista világ is behódol a vallás oltáránál./
De nem csak mi szem-szájnak ingere, hanem a filozófiát is szuggerálják. Se Isten nincs, se az életnek nincsen semmi alapvető értelme /lásd pl. a Dawkins-kampányt/. Annak van csupán, hogy meg kell venni a pamutmentes reklámok poliészter műkincseit, amit rafinált fondorlatossággal szünet nélkül eléd raknak, hogy ki sem tudod kerülni. És hogy azokra szavazzál, akik a jótevőidnek adják ki magukat. És amíg rájuk szavazol valóban jót teszel velük. Mert a bankók zöme az ő zsebükbe vándorol, amíg neked csak csurran-csöppen. Nem a papok zsebébe, hanem a zsákutcába vezető filozófiákat papolók zsebébe.
A zsákutcából való egyetlen kiút Jézus Krisztus
A vallási elnyomást így váltja fel a profitérdekeltségűek elnyomása, amit szekularizációnak neveznek. Csöbörből vödörbe kerültél, ahonnan csak Jézus Krisztus tud kihúzni, feltéve ha te is úgy akarod...
Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok: és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű... Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, mint igaz a nem igazakért, hogy minket Istenhez vezéreljen;” (Máté 11:28-30; 1Péter 3:18)
Nincsenek megjegyzések: