motto:

A blog célja, hogy eligazítson a TEREMTÉS vagy EVOLÚCIÓ kérdésben, rámutatva arra, hogy miközben az egyetlen őssejtből való evolúciós leszármazás és fajátalakulás csupán egy társadalomra erőltetett tudományos hipotézis, addig a Biblia kijelentései a történelmi világpróféciák, az emberi jellemábrázolás és erkölcsi alapvető irányadó mértékek tekintetében abszolút pontosak, időtállóak és az emberiség jövőjére vonatkozóan megbízhatóan iránymutatóak. Részletesen foglalkozik a bibliai kereszténység alaptanításaival, eligazítást ad a tekintetben, hogy mik azok a téves tanítások, amelyek a különböző egyházakhoz kapcsolódnak és amik eltorzítják az Istentől sugalmazott Szentírás valódi mondanivalóját, aminek következtében a Krisztusban való hitgyakorlás által elnyerhető üdvösség útja az átlagember számára nehezen vagy szinte alig megismerhető.

2015. december 31., csütörtök

Kételkedő kérdések - 2. rész

Kételkedő kérdések a keresztény hittel kapcsolatbanA válaszok a bibliai kinyilatkoztatás alapján vannak megfogalmazva, ugyanakkor azt is érdemes szemügyre venni, hogy a világi tudomány szempontjából milyen válaszok jöhetnek szóba az adott kérdést illetően.
Negyedik kérdés
Mi a helyzet a halva született gyermekekkel? Ó hogy a Mennybe kerülnek? Akkor az ő cselekedeteikkel mi van, az övéké miért nem számít (már hogy Isten anélkül engedi be őket?) Ez az egész egy nagyon szomorú dolog, ráadásul az, hogy Isten ezzel pótolja őket amiért nem élhetik az életüket nagyon gyenge érv, már bocsánat.
A halva született gyermekek földi feltámadásban fognak részesülni Krisztus ezeréves uralkodása alatt, és ha kiállják a végső próbát /amikor Isten újra elengedi Sátánt a fogságából – vö. Jelenések 20:7-10/, akkor örökké élhetnek. Hogy pedig mi gyenge érv és mi nem, ezt nem a bukott emberi természet fogja meghatározni saját ingatag nézete szerint, hanem Isten Igéje kinyilatkoztatta, amit vagy elfogad valaki vagy nem. Ha nem fogadja el, az az ő személyes felelőssége, amiért Isten őt bármikor felelősségre vonhatja. Elvégre Isten felette áll az embernek, az életét Tőle kapta, és bármikor elveheti tőle.
A halva születés egyébként soha nem történne meg, ha annak idején Ádám és Éva nem lázad fel Isten ellen. A /z öröklött/ betegség /az arra való hajlam/ és a halál is a bűn zsoldja.
A világi tudomány a halva született gyermekekkel semmit nem tud kezdeni.
Ötödik kérdés
Már nem akarok gúnyolódni, de Istennek mi a baja Afrikával, hogy ott ilyen a helyzet? Ha az embereket Isten menti meg a betegségtől, miért van az hogy az orvosi ellátás egyenes arányban áll az ország orvostudományával?
A kérdés mutatja, hogy kérdésfeltevő laikus személy, ugyanis a Biblia szerint Isten nem menti meg az embereket a betegségtől. Erre van több bibliaidézet is, pl. Gájusról olvashatjuk: „Szeretett [barátom], kívánom, hogy mindenben jól legyen dolgod, és légy egészséges, amint jó dolga van a lelkednek.” (3János 1:2) Ennek értelme az, hogy kívánja neki a testi felépülés olyan mértékben, ahogyan szellemileg kitűnő állapotban van, vagyis erős hittel és keresztényi egyéniséggel rendelkezik.
/Tehát nem érzelmi sokk váltotta ki a betegségét, amellyel a testtét fizikai betegségre kárhoztatta, mint pl. a ráknál, vagy a pszoriázisnál /stb./ mivelhogy az őket ért káros stresszt nem tudták feldolgozni/levezetni, hanem magukban hordozták hosszú ideig, amely őket testi szinten megbetegítette./
Még egyértelműbb Epafróditus esete: „De szükségesnek tartám, hogy Epafróditust, az én atyámfiát és munkatársamat és bajtársamat, nektek pedig követeteket és szükségemben áldozatot hozó szolgátokat hazaküldjem hozzátok; Mivelhogy vágyva vágyott mindnyájatok után, és gyötrődött amiatt, hogy meghallottátok, hogy ő beteg volt. Mert bizony BETEG volt, halálhoz közel; de az Isten könyörült rajta, nem csak ő rajta pedig, hanem én rajtam is, hogy szomorúság ne jöjjön szomorúságomra.” (Filippi 2:25-27)
A Biblia nem mondja meg, hogy mi volt a betegsége okozója, de az Isten könyörületessége az volt, hogy felépült belőle /vagyis nem halt meg/, viszont Isten a betegségtől nem mentette meg. A mai korszakban léteznek betegségek, köztük vannak halálosak is, amiktől Isten természetfeletti csoda folytán nem menti meg a hívő keresztényeket.
Ami pedig Afrikát és az ottani egészségügyi helyzetet illeti, a világ évezredek óta nélkülözi az Isten helyeslését. Egyik nemzet gyarmatosítja a másikat, ahol felüti a fejét a szegénység, a betegség és az éhezés, meg ehhez hasonlók. A világban az emberek nem tartják be Isten törvényeit, ezért szenvednek sokan más emberek helytelen cselekedeteitől, amit Isten jelenleg eltűr, de ennek meg van az oka, és ez nem is lesz mindig így.
A világi tudomány szerint az orvosi ellátás az adott ország gazdasági helyzetéből következik, gazdag országoknak nyilván jobb az ellátása ebből a szempontból.
Hatodik kérdés
A boldogság földi érzés, akkor a Mennyben hogyan leszünk boldogok?
Azt a kérdező honnan veszi, hogy a boldogság földi érzés, ez csak egy feltételezés. Istenről is azt írja a Biblia, hogy Isten boldog (vö. 1Timótheus 1:11), ha pedig Ő boldog a mennyben, akkor az angyalok miért ne lehetnének boldogok? Kérdező azzal sincs tisztában, hogy az üdvözültek nagy része földi örök életet kap, és nem mennyeit. A Biblia eljövendő LAKOTT FÖLDRŐL beszél, (vö. Zsidók 2:5, ahol a görög szöveg földet ír és nem világot. Így fordítja egyébként Csia Lajos és Vida Sándor is.
Ézsaiás 11:9-ben olvashatjuk: „Nem ártanak és nem pusztítnak sehol szentségemnek hegyén, mert teljes lészen a föld az Úr ismeretével, mint a vizek a tengert beborítják.” Ha teljes lesz a föld Jehova ismeretével, akkor a Földön kell hogy éljenek az emberek, ez a bibliaidézetből nyilvánvaló.
A világi tudomány a boldogságot átmeneti illúziónak tartja, hiszen szerinte az emberiség létezésének sem célja, sem hosszú távú jövője nincsen, a kozmikus kimúlás felé tart.
Hetedik kérdés
Mi a garancia rá, hogy a keresztényeknek van igaza?
A garanciát az Isten Igéje nyújtja, amely természetfeletti kinyilatkoztatás, és amelyről meg lehet győződni, hogy igaz. Pl. a Biblia próféciáinak legnagyobb része már beteljesedett, tehát a többi is be fog teljesedni. Kérdezheti, milyen próféciák teljesedtek be eddig? Ne kérdezze, hanem járjon utána személyesen. Foglalkozzon a Bibliával, kutasson, keressen, és megtalálja a válaszokat. De ha valaki lusta erre, az éppen olyan, mintha azt várná, hogy valaki megrágja helyette az ételt, hogy ő hízhasson általa.
Hitet senki nem fog ajándékba kapni cserébe, mert karba tett kezekkel és nyitott szájjal várja a sült galambot. A hitért meg kell dolgozni, úgy mint egy idegen nyelv elsajátításáért is. Azoknak lesz hitük, akik utána járnak a bibliai kijelentéseknek, hogy azok mennyiben igazak. A garancia pedig az Isten szavahihetősége, amire a keresztények az életüket építik.
A világi tudomány elveti a bibliai kinyilatkoztatás abszolút igazságát, helyette beteszi az emberi gondolkodás és észlelés esetlegességét, de ez annak köszönhető, hogy nincsen tudományos eszköze ezt a kinyilatkoztatást megragadni, ezért nem létezőnek állítja be. Végzetes fogyatékosság.
Nyolcadik kérdés
Visszatérve a szaporodjatok és sokasodjatokra, ha ez Isten parancsa, miért teremtett ilyen kevés édes vizet? 
Akármennyi édes víz van a Földön, ha kevés, az a megbomlott természeti egyensúlynak köszönhető. Az Istentől elidegenedett emberiség világában élünk, amelynek a megváltását várjuk, ill. a megváltás fizikai eredményét, a bűntől és haláltól mentes örök életet. Isten új világában ezek a nyomorúságos dolgok nem lesznek. Egyrészt Isten a helytelenül élőket nem hagyja életben, másrészt Ő garantálni fogja az emberi szenvedés megszűnését, amit a tökéletlenség és gonosz emberek okoznak másoknak, még az állatoknak is.
A világi tudomány ezt azzal magyarázza, hogy a természetben nincsen intelligens tervezés, ami a szükséges dolgokat létrehozza. Ettől függetlenül a szükséges dolgok az élethez léteznek – szerintük véletlenül.
Kilencedik kérdés
Amikor azt mondják, hogy olvassam a Bibliát, mert az jó, tanulságos stb, mindig összezavarodok...a Biblia tele van rasszista, nőgyűlölő és egyéb undorító megnyilvánulásokkal. Például nem ellenzi a rabszolgaságot, sőt támogatja, emellett olyan törvény is van benne, hogy ha egy nőt megerőszakolnak és rajtakapják őt meg a férfit, akkor a férfinak fizetnie kell az apjának mivel megrontotta és ezért nem bocsáthatja el soha. Ezt meg hogy? Ebben hol az igazság? Az, hogy a rabszolgaság és hogy így bántak a nőkkel a Biblia szerint jó, mivel hogy az társadalmilag elfogadott volt, nagyon gyenge és nagyon undorító magyarázat. Egy igazságos Istennek hogy lehetnek ilyen törvényei?
5Mózes 22:28-29 írja: „Ha valaki el nem jegyzett szűz leánnyal találkozik, és megragadja azt, és vele hál, és rajta kapják őket: Akkor a férfi, aki vele hált, adjon a leány atyjának ötven ezüst [siklust], a leány pedig legyen feleségévé. Mivelhogy meggyalázta azt, nem bocsáthatja el azt teljes életében.” A „Mózes öt könyve és a haftárák jegyzetei” így kommentálja ezt az igehelyet:
meggyalázta. Vagy: „erőszakot tett rajta”... A férfinak meg kell fizetni a „jegyajándékot” és feleségül kell vennie a leányt az elválás joga nélkül.”
A református jubileumi kommentár ezt adja magyarázatként: „A 28–29 v. az el nem jegyzett leányon elkövetett erőszakról szól. A törvény kevés módosulással azonos az Ex 22:6–17 tartalmával. – Megjegyzendő, hogy ezek a kazuisztikus fogalmazású törvények több-kevesebb eltéréssel, sőt még bővebb részletezéssel megtalálhatók az ókori Kelet nagy törvénygyüjteményeiben, pl. Hammurabi kódexében, vagy az ó-asszír törvénykönyvben is. Ha tehát a tisztességnek ezek a törvényei az ókori világban általánosak voltak, az Ósz joggal tehetett oda a választott nép számára fogalmazott törvényekhez egy-egy ilyen felszólítást: „Így takarítsd ki a gonoszságot Izráelből!”
Erőszak – A mózesi törvények szerint, ha egy férfi erőszakot követett el egy szűz lányon, feleségül kellett vennie. Nem küldhette el becstelenül (5Mózes 22,28–29). /itt/
Lényegében a meggyalázott nő érdekeit védte ez a törvény, hogy ne lehessen csak úgy kihasználni és félredobni, mint valami szüzességével elszámolni nem tudó kapcarongyot. Erre a szigorú törvényre /hogy nem lehet akármilyen mondvacsinált ok miatt elválni az asszonytól/ mondták Jézusnak az apostolok, hogy ha így áll a helyzet /a házasság egy életre kötelezi az embert/, akkor jobb nem megházasodni. (vö. Máté 19:10)
Hogy pedig a Biblia tele lenne rasszista, nőgyűlölő és egyéb undorító megnyilvánulásokkal? Ilyet csak az mond, aki saját érzelmi alapállásából kifolyólag kritizálja a Bibliát, ami csak az ő erkölcsi értékítéletét tükrözi, aki egyébként egyszerű laikus, szűk látókörű, és ugyanolyan szélsőséges, mint amivel a Bibliát vádolja.
A rabszolgaság témája már volt tárgyalva ebben a blogban /Ellentmondások a Bibliában/, s hogy mi az undorító, lám a homoszexualitáson nem akad fenn, mivel rákérdez a témára. Innentől kezdve hogy mi neki az undorító, megint csak nem jogosítja fel arra, hogy a Bibliát ezzel vádolja, mint akinek az értékítélete teljesen ellentmondásos és hamis. Akinek a klasszikus férj-feleség kapcsolat undorító a házasságon belül, azzal nem lehet mit kezdeni!
És hogy összezavarodik a Biblia olvasása kapcsán, ezen nem is lehet csodálkozni, mivel nem keresi a válaszokat a felmerülő kérdésekre, hanem a saját értékítélete szerint rögtön leminősíti azt. Erre csak azt lehet mondani, hogy a kóklereknek és a laikusoknak minden taszító, amit nem értenek, és ami az ő erkölcsi nívójukat messze meghaladja. Itt ugyanerről van szó!
A világi tudománynak nem az az érdeke, hogy a Bibliát korrektül magyarázza, hanem hogy hiteltelenné tegye. A Biblia viszont önmagát magyarázza, aminek a megértéséhez fel kell nőni. Aki ehhez nem képes felnőni, nem is fogja megérteni soha.
Tizedik kérdés
A homoszexualitás bűn a Biblia szerint. Akkor Isten miért teremt embereket aki melegek? Nekik sosem lehet boldog életük ha a Biblia tanításait követik, hiszen nem lehetnek együtt a párjukkal stb.
Bibliához nem értő ember mondja, hogy Isten teremti a meleg embereket. Az embereket igen, de senkit nem teremt melegnek. Hanem a homoszexualitás egy sajátságos egyéni életmódválasztás, amely nem genetikailag kódolt betegség, hanem egy erkölcsi elfajzás, amit az ember a saját egyéni gerjedelme alapján választ. Ha valaki attól boldog, amilyen élvezetet ő választ magának, ilyen alapon a hivatásos bűnözők, tolvajok, gyilkosok, pedofilok és hozzájuk hasonlók is jogot formálhatnának arra, hogy joguk lehessen az általuk választott életformához, ami nekik boldogságot jelent.
Egy gyermeknek apára és anyára van szüksége egy szeretetteljes családban, hogy egészséges mintát kapjon, nem pedig két apára anya nélkül, vagy két anyára apa nélkül. Egy homoszexuális pár az örökbefogadott gyerekét is nyilván ugyanolyan identitásúnak neveli, mint saját maga, amiben nem lát semmi kivetni valót. Mint ahogy abban sem lát semmi kivetni valót, hogy kimenjen az utcára, és a homofesztiválon magát kellető vonaglással reklámozza a szabadon választott életformáját.
Hogy pedig a világi társadalom egyre jobban tolerálja ezt a fajta életmódot, ez is csak azt mutatja, hogy a társadalom erkölcsi nívója egyre jobban hanyatlik, degenerálódik. A züllésnek ez a fajta növekedése pedig a társadalom széteséséhez vezet, amely teljesen ellentétes Isten teremtői céljával, akaratával az emberiségre vonatkozóan. Akik tehát a h-t gyakorolják, kifejezetten szembe mennek Isten teremtői akaratával, az Ő áldásainak örökösei nem lehetnek. (vö. 1Kor 6:9)
A világi tudomány zöld utat enged ebben a kérdésben, mivel akik művelik, azok liberálisak a saját erkölcsüket illetően.
Tizenegyedik kérdés
Isten miért csak ilyen kis területen tevékenykedett? Miért nem vitte el az igét a világ többi részére is? Mondjuk küldhetett volna prófétákat Amerikába, Indiába, Afrikába, Ausztráliába, de ő csak a Közel Keletre gondolt, egy olyan területre ahol a világ népességének kb. 2 %-a lakik. És ha már itt tartunk miért nem Kínába küldte el a prófétákat, ahol nagy az írástudás vagy egy közép amerikai civilizációhoz? A világ népének többi részére miért nem gondolt? Például végignézte, ahogyan az aztékok emberáldozatokat mutatnak be, mindezt évszázadokon keresztül, miért nem küldött egy prófétát, hogy elmagyarázza, ez nem jó és értelmetlen.
Ha Isten pl. Kínába küldte volna el a prófétáit, akkor egyeseknek éppen az lenne a gondja, hogy miért nem pl. a Közel-Keletre? Semmi sem jó úgy ahogy van annak, aki saját magából indul ki.
Az teljesen mindegy, hogy a választott népet hogy nevezik, hanem Ábrahám személye volt a fontos, aki engedelmesen követte Isten utasításait, és így őneki lett megígérve, hogy az ő magvában nyer áldást a föld minden nemzete. Ha Ábrahám kínai lett volna, akkor kínai lett volna a választott nép is, s az áldás rajtuk keresztül jött volna el. De nyilván Ábrahám volt az a helyes szívállapotú ember, akivel Isten elindíthatta megváltói tervét. /Egyébként Ábrahám nem volt zsidó, hanem az utódait nevezték jóval később annak./
Isten minden nemzetre gondolt, hiszen a Jó Hírről már az első században is „hallottatok, amely hirdettetett minden teremtménynek az ég alatt;” (Kol 1:23) Jézus pedig így prófétált: „És az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jő el a vég” (Máté 24:14) Ami pedig az üdvözülteket illeti:
Azután látám, és íme egy nagy sokaság, amelyet senki meg nem számlálhatott, minden nemzetből és ágazatból, és népből és nyelvből; és a királyi szék előtt és a Bárány előtt állnak vala, fehér ruhákba öltözve, és az ő kezeikben pálmaágak; És kiáltanak nagy szóval, mondván: Az üdvösség a mi Istenünké, aki a királyi székben ül, és a Bárányé!” (Jel 7:9-10)
Ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták az ő ruháikat, és megfehérítették ruháikat a Bárány vérében. Ezért vannak az Isten királyi széke előtt; és szolgálnak neki éjjel és nappal az ő templomában; és aki a királyi székben ül, kiterjeszti sátorát felettük. Nem éheznek többé, sem nem szomjúhoznak többé; sem a nap nem tűz rájuk, sem semmi hőség: Mert a Bárány, aki a királyi széknek közepette van, legelteti őket, és a vizeknek élő forrásaira viszi őket; és eltöröl Isten az ő szemeikről minden könnyet.” (Jel 7:14-17)
Ami pedig az aztékok emberáldozatát illeti, ez a helytelen cselekedet abból fakadt, hogy Ádám és Éva maguk választották maguknak, hogy mi számukra a jó és mi a rossz. És az utódjaik ugyanúgy. Hogy pedig ez a szabadon választott út hová vezet, ez derült ki abból, hogy Isten engedte a világ népeit a maguk útján haladni (vö. Apcsel 14:16). Ha helytelen, amit az aztékok tettek, akkor ez arra világít rá, hogy helytelen volt Ádám és Éva cselekedete is, mert egyik fogant a másikból.
Minden gonosz cselekedet arra világít rá, hogy az ember alapjaiban romlott természetű, és a világ romlottsága ennek tükörképe. Ha pedig az emberiség gonoszsága arra bizonyíték, hogy jobb lett volna, ha Ádám és Éva Istenre hallgat, és nem a kígyóra /Ördögre/, akkor Isten jogosan ítéli meg a világot a maga idejében!
A világi tudomány ebből az egészből semmit nem vesz észre, de ezt Jézus előre megmondta, hogy így lesz. (vö. Máté 24:39)
Tizenkettedik kérdés
Az evolúciót nyugodtan kezelhetjük tényként, a Vatikán is elfogadta, ahogyan az ősrobbanást is. Egyet nem értek. Isten az ember számára teremtette a Földet. Megteremtette az univerzumot, évmilliókat várt, hogy kialakuljon a Föld, majd, hogy megjelenjenek az első élőlények. Majd jött még pár millió év, végignézte a dinoszauruszok és más lények korát, ami teljesen értelmetlen, hiszen a létüknek semmi értelme nem volt, nem voltak lelkeik, egyszerűen csak voltak, de mégis évmilliókig várt. Aztán jött az a híres meteorit és jött a jégkorszak. Szintén nagyon hosszú éveket várt, hogy kialakuljon az ember, majd a Közel Kelet egy apró zugába, ahol írni, olvasni sem tudtak, sokáig csak szájhagyomány volt. Ez eléggé nonszensz.
A Vatikán nem kompetens bármilyen Istennel, Bibliával, Jézussal kapcsolatos ügyben nyilatkozni, sem az Édenkert-i, sem a vízözöni eseményeket nem tartja sem történelmileg sem földrajzilag valaha létezőnek, ellenben rátelepedett a bibliai kinyilatkoztatásra és ezt az évszázadok alatt arra használta fel, hogy a népeken uralkodjon, őket bálványimádókká nevelje, magának meg anyagi vagyonokat halmozzon fel. Akik pedig ez ellen felemelték a szavukat, azokat halálra adta, mint eretnekeket. Hogy elfogadta az evolúciót, ez is azt mutatja, hogy semmi köze a krisztusi evangéliumhoz, annak szellemiségéhez. Isten ellensége a Vatikán!
Jézus szerint Isten kezdettől fogva Férfit és nőt teremtett, és nem állatból hozta létre evolúciós kirostálódás által. (vö. Máté 19:4)
Az evolúcióban csak az élőlények variálódása igaz, a fajok egymásból való leszármazása tudományos fantazmagória, csak elmélet. Lásd:
Az evolúció nyilvánvalóan nem ment végbe. Az őslények gyorsan kövületté váltak. Az özönvíz Isten ítélete volt. A vezető evolucionista és paleontológus Stephen Jay Gould a 70-es években újra átvizsgálta az ősmaradványok összefoglalóját (ezen a listán a világ minden ismert fosszilis fajának leírása rajta van) és kénytelen volt bevallani: „Akárhol is, egy faj sem keletkezik ősei lassú fokozatos és állandó átváltozása által. Épp ellenkezőleg, hirtelen bukkannak fel, mint „teljesen kifejlődött fajok”. /http://teremtestudomany.hu/baranyi-gyors-megkovesedes/
Hogy Isten évmilliókig várakozott volna, hogy ez meg az kialakuljon, ennek semmi köze a valósághoz, ez teljesen téves filozófiai eszmefuttatás. Az Isten aktív teremtői munkát végzett és nem várta, hogy a süket és vak evolúció évmilliók alatt létrehozza a fület meg a szemet...
Teljesen más van a Bibliában, mint az evolucionista tudományban és a kettőt nem lehet közös nevezőre hozni. Hogy a katolicizmus ezt is ötvözni akarja, ez is azt mutatja, hogy mindkettőből hasznot akar húzni magának. Kihasznál bárkit és bármit, csakhogy abból neki haszna legyen. Amit meg a kérdező felvázol, az nem csupán nonszensz, hanem teljesen abszurd és kirívó ismerethiányról tanúskodik.
Más valamit nem érteni és kérdezni, és más valamit állítani és az állítás alapján számon kérni Istent, meg a Bibliát. Ilyen módon nem működik az ismeretszerzés, hanem csak a tévelygés prolongálása.
Amikor rágondolunk a dinoszauruszokra akkor rögtön egy 20 méteres, hosszú nyakú dinó jut eszünk be, de ez nem így van, sok dinó csirke méretű volt. Természetesen nagyon nagy dinoszauruszok is léteztek, melyek kb. 80 tonnát nyomtak és 12 méter magasak voltak. A dinoszauruszok átlagos mérete valószínűleg egy kisebb lóénak felelt meg.” /itt /
A dinoszauruszok létezésének értelméről: „A kőolaj és a földgáz eredetére az elfogadott elmélet az ún. biogenikus elmélet: vagyis hogy ezek lerakódott, nagy nyomáson összesűrűsödött állati és növényi maradványokból keletkeztek.”
Nyilván Istennek célja volt velük, ha megteremtette őket!
A világi tudománynak az evolúció a vesszőparipája, amit az isteni teremtés ellen bevet. Az egyik hamis, és akik a hamis mögé sorakoznak fel, azok a pusztulás útján járnak. (vö. Máté 7:13-14)
Tizenharmadik kérdés
Eredendő bűn. Mi igazság van abban, ha valaki más bűnérét bűnhődünk? Jézus megszabadított minket egy olyasvalami tehertől, amit el sem követtünk. Amiről nem tehetünk. Az eredendő bűn óta az ember bűnös, de ezt Isten "rakta" belénk, hiszen azelőtt az ember tökéletes volt, de miután hibázott, Isten bűnre hajlamossá tette, szóval Isten elküldte a fiát, hogy megszabadítson attól amiről nem is tehetünk...értem.
Kérdező nem kérdez /mint 2. kérdésében az eredendő bűnről/, hanem számon kér. Nem érteni szeretné a Bibliát, hanem az érthetetlenségét, ennélfogva az elfogadhatatlanságát kihangsúlyozni. Csakhogy rosszul hangsúlyozza a dolgokat. /Ál/kérdései arról szólnak, miért nem fogadja el a bibliai igazságot, nem arról, hogy hogyan lehet azt megérteni? A kérdésekben benne van a vád, csupán kérdés formájában van előadva. Az Ördög is kérdezett az Édenben, de a kérdésben már benne volt az, amire ki akart lyukadni, hogy az embert Isten ellen fordítsa.
Nagyon sokan azért nem értik meg a Bibliát, mert a kérdésükben, amit feltesznek, nem a kérdés a lényeg, hanem a benne megfogalmazott vád. Az Isten igéje pedig olyan válaszokat ad, amiket az őszinte szív és az őszinte értési vágy motivál. Isten az okoskodóknak nem ad választ. Az okoskodókat meghagyja okoskodásuk hiábavalóságában.
Aki megfogja a bölcseket az ő csalárdságukban, és a hamisak tanácsát hiábavalóvá teszi.” (Jób 5:13)
Az Úr tudja az embernek gondolatait, hogy azok hiábavalók.” (Zoltár 94:11)
Senki se csalja meg magát. Ha valaki azt hiszi, hogy bölcs ti köztetek e világon, bolond legyen, hogy bölccsé lehessen. Mert e világ bölcsessége bolondság az Isten előtt. Mert meg van írva: Megfogja a bölcseket az ő csalárdságukban. És ismét: Ismeri az Úr a bölcsek gondolatait, hogy hiábavalók.” (1Kor 3:18-20)

Nincsenek megjegyzések: