motto:

A blog célja, hogy eligazítson a TEREMTÉS vagy EVOLÚCIÓ kérdésben, rámutatva arra, hogy miközben az egyetlen őssejtből való evolúciós leszármazás és fajátalakulás csupán egy társadalomra erőltetett tudományos hipotézis, addig a Biblia kijelentései a történelmi világpróféciák, az emberi jellemábrázolás és erkölcsi alapvető irányadó mértékek tekintetében abszolút pontosak, időtállóak és az emberiség jövőjére vonatkozóan megbízhatóan iránymutatóak. Részletesen foglalkozik a bibliai kereszténység alaptanításaival, eligazítást ad a tekintetben, hogy mik azok a téves tanítások, amelyek a különböző egyházakhoz kapcsolódnak és amik eltorzítják az Istentől sugalmazott Szentírás valódi mondanivalóját, aminek következtében a Krisztusban való hitgyakorlás által elnyerhető üdvösség útja az átlagember számára nehezen vagy szinte alig megismerhető.

2016. április 13., szerda

Keresztényhit és evolúció

Az evolúcióhit a keresztények azonosító ruhája?


A Bibliát 1600 éven át írták, az újszövetségi iratokat az i. sz-i I. század végén fejezték be. Beszámol a Biblia arról, hogy Isten teremtette a világot, a növényeket, az állatokat és az embereket is? Beszámol. Az Isten maga mondja: „Én alkotám a földet, és az embert rajta én teremtém, én terjesztém ki kezeimmel az egeket, és minden seregüket én állatám elő.” (Ézsaiás 45:12) Jézus megerősítette ugyanezt az isteni teremtésről szóló kijelentést? Igen: „Így felelt: „Nem olvastátok, hogy a Teremtő kezdetben férfinak és nőnek teremtette őket,” (Máté 19:4, katolikus ford.)

Egy nagyon fontos kérdés:

A választott nép 1500 éves és az USZ-i apostoli gyülekezet kb. 70 éves történelme alatt mit értettek azon Isten prófétái és Jézus apostolai, hogy Isten teremtette...? Semmi mást nem érthettek alatta, mint azt, ami le van írva, Isten a szent szelleme által teremtette a világot, a növényeket, az állatokat és az embert. „Az Istennek lelke teremtett engem, és a Mindenhatónak lehelete adott nekem életet. … Te vagy egyedül az Úr! Te teremtetted az eget, az egeknek egeit és minden seregüket, a földet és mindent, ami rajta van, a tengereket minden bennük valókkal együtt; és te adsz életet mindnyájuknak, és az égnek serege előtted borul le. … Emeljétek föl a magasba szemeiteket, és lássátok meg, ki teremté azokat? Ő, aki kihozza seregüket szám szerint, mindnyáját nevén szólítja; nagy hatalma és erőssége miatt egyetlen híjuk sincsen.” (Jób 33:4; Nehémiás 9:6; Ézsaiás 40:26)

Figyelem!

Mit állítanak ma sokan /római katolikusok, baptisták, stb./ a növények, állatok és az ember létezését illetően? Azt, hogy minden élő szervezet evolúció útján fejlődött ki, mivelhogy Isten eszköze az evolúció. És elkezdik magyarázni a Biblia idevonatkozó kijelentéseit, hogy azok nem hogy nem cáfolják az evolúciót, hanem éppen hogy alátámasztják azt.

Dupla figyelmet kérek!

A Biblia 1600 éves történelme folyamán, amikor a szent szellem általi kijelentések és a kijelentések ihletett magyarázatai születtek, állította-e bárki is, hogy a teremtésről szóló isteni kijelentések mögött személytelen evolúciós folyamatokat kell érteni, amelynek leglényegesebb pontja, hogy az ember az állatvilágból fejlődött ki? Senki nem állította!

De nem csak hogy nem állították, hanem még csak eszébe sem jutott senkinek – egyrészt mert a teremtésen mást nem is érthettek, mint közvetlen teremtést /pl. ahogy Jézus a vizet borrá változtatta/, másrészt meg abban az időben a darwini evolúciós elmélet /ami az utóbbi 150 év termése/ nem is létezett!

Amikor tehát ezek a magukat kereszténynek vallók azt állítják, hogy a Biblia teremtésről szóló kijelentései mögött az evolúció irányítatlan folyamatai húzódnak meg, akkor ezzel az Isten önkijelentését hazudtolják meg!!! Tehát hogy Isten nem mondott igazat a teremtéssel kapcsolatban, mivelhogy a teremtés mögött a valóságban nem /szó szerinti/ teremtés húzódik meg, hanem olyan evolúciós folyamatok, amelyekkel az ateista tudomány magyarázza az élőlények eredetét, és amellyel az emberiség nagy részét elidegenítették Istentől és a bibliai hittől.

Amikor pl, valaki ma Magyarországon érettségizik, vajon milyen választ kell adnia az emberi eredet kérdésére – a teremtést vagy a darwini evolúciót? Kétség kívül az utóbbit!

De ugyanezt állítják azok is, akik az Isten teremtése mögé az evolúciós folyamatok évmilliós fejlődési stádiumait csempészik be, azt hangsúlyozva, hogy az elmúlt 150 év folyamán még senki sem tudott bizonyítékot felmutatni az evolúció ellen.

Nekik az Isten önkijelentése a teremtésről nem bizonyíték az evolúció ateista elmélete ellen, a Jézus kijelentése az Isten teremtéséről nem bizonyíték az evolúció ellen, mivel az evolúció igaz, és nem az Isten közvetlen teremtői munkája. Az Isten teremtése mögött nem szeretet, tudás és hatalom áll, hanem spontán anyagi folyamatok. Az erről szóló isteni kijelentést úgy tekintik, mintha az nem is létezne, annak mondanivalója nem jelentene semmit: „Ő teremtette a földet az ő erejével, ő alkotta a világot az ő bölcsességével, és ő terjesztette ki az egeket az ő értelmével.” (Jeremiás 10:12)

Összességében azt állítják, a Biblia nem úgy igaz, ahogyan le van írva. Amit az Isten mond, az egyáltalán nem úgy van, amit a próféták és apostolok hittek és tanítottak, azt nem úgy kell hinni és tanítani, mert a megértés a sorok között bújik meg. Az Isten kinyilatkoztatása annak megértése által teljes. És ez a megértés az utóbbi 150 év tudományos eredményének köszönhető, ami mellett ők 100%-ig és teljes mellszélességgel kiállnak. Akik pedig az isteni teremtést vallják és hirdetik az evolúció ellenében, azok az agymosott kreacionisták. Akik képtelenek bármiféle érvet az evolúció ellen felhozni.

Ha tehát ma Jézus Krisztus inkognitóban megjelenne, és azt állítaná, hogy a Bibliában Isten közvetlen teremtéséről és nem spontán evolúciós folyamatokról van szó, tehát az ember egyáltalán nem az állatvilágból jött elő évmilliós fejlődés útján, hanem Isten közvetlen teremtése által, akkor rögtön rásütnék a bélyeget, hogy agymosott kreacionista!

Csakhogy Jézus azt tanította, hogy: „A te ígéd igazság.” (János 17:17) Az Isten igéje pedig a teremtésnek olyan formáit is bemutatja, ill. idézi, ami nyilvánvalóan köszönő viszonyban sincs, és nem is lehet a fejlődés elmélettel! Pl. „Édenben, Isten kertjében voltál; rakva valál mindenféle drágakövekkel: karniollal, topázzal és jáspissal, társiskővel és onixxal, berillussal, zafírral, gránáttal és smaragddal; [és] karikáid mesterkézzel és mélyedéseid aranyból készültek ama napon, melyen teremtetél. Valál felkent oltalmazó kerub; és [úgy] állattalak téged, hogy Isten szent hegyén valál, tüzes kövek közt jártál.Feddhetetlen valál utaidban attól a naptól fogva, melyen teremtetél, míg gonoszság nem találtaték benned.” (Ezékiel 28:13-15)

Itt a lázadó angyal teremtéséről és gonosszá válásáról van szó. E szövegben a héber kal szó található, de ugyanez a szó található a következő helyeken is: „Kezdetben teremté Isten az eget és a földet.” (1Mózes 1:1) „És teremté Isten a nagy vízi állatokat, és mindazokat a csúszó-mászó állatokat, amelyek nyüzsögnek a vizekben az ő nemük szerint, és mindenféle szárnyas repdesőt az ő neme szerint. És látá Isten, hogy jó.” (1Mózes 1:21) „Teremté tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt: férfiúvá és asszonnyá teremté őket.” (1Mózes 1:27) „Mert íme, új egeket és új földet teremtek, és a régiek ingyen sem említtetnek, még csak észbe sem jutnak;” (Ézsaiás 65:17)

Ha Isten az angyalokat /szellemi teremtményeket/ nem evolúciós fejlődés útján teremtette, sem a fizikai és szellemi egeket és a földet, akkor ugyanezzel a kifejezéssel miért utalna evolúciós fejlődésre a vízi és csúszómászó állatok, szárnyas repdesők, és a férfi és nő teremtése kapcsán? Talán a modern kor bibliaolvasó embere önkényesen eldöntheti, hogy melyik szón mit ért, ill. ugyanazon a szón mit ért az egyik helyen és a másik helyen, kiragadva azt a szövegösszefüggésből, és a saját kénye-kedve szerint magyarázva azt?

Éppenséggel megteheti, de azzal csak a saját vesztét okozza. Mert mit is olvasunk a 2Péter 3:15-16 részében? „És a mi Urunknak hosszútűrését üdvösségnek tartsátok; amiképpen a mi szeretett atyánkfia Pál is írt nektek a neki adott bölcsesség szerint. Szinte minden levelében is, amikor ezekről beszél azokban; amelyekben vannak némely nehezen érthető dolgok, amiket a tudatlanok és állhatatlanok elcsűrnek-csavarnak, mint egyéb írásokat is, a maguk vesztére.”

Evolúciós fejlődésre pedig a teremtés kapcsán következtetni nem csak azért nem lehet, mert az az utóbbi 150 év tudományfilozófiai terméke, amely az ateista társadalomban gyökeret vert, hanem sokkal inkább azért nem, mert a Biblia lapjain megnyilvánuló ihletett bibliaírók és bibliamagyarázók a teremtés alatt soha nem értettek evolúciós fejlődést!!! Pontosabban fogalmazva egyáltalán nem ezt értették alatta. Hanem Isten teremtői munkáját, amelyet Jézus Krisztus által valósított meg!

„Mert Ő benne teremtetett minden, ami van a mennyekben és a földön, láthatók és láthatatlanok, akár királyi székek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok; mindenek Ő általa és Ő reá nézve teremtettek;” (Kolossé 1:16)

Az őáltala való teremtés azt jelenti, hogy Jézus volt a teremtés kivitelezője, bár a teremtés miértje nem nála van, hanem Istennél.

„Méltó vagy Uram, hogy végy dicsőséget és tisztességet és erőt; mert te teremtettél mindent, és A TE AKARATODÉRT VANNAK és teremtettek.” (Jel 4:11) Minden ő általa lett és nála nélkül semmi sem lett, ami lett... A világban volt és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt.” (János 1:3, 10)

Jézusnak tudnia kellett, hogy a teremtés hogyan zajlott, ha már rajta keresztül történt. Mondta, vagy sugallta-e valaha Jézus bárkinek is, hogy a teremtés mögött természetes evolúciós folyamatok zajlanak, mivel a teremtés az tképpen egy burkolt evolúciós folyamat?! Hogy az ember Isten általi teremtése azt jelenti, hogy az ember évmilliók alatt fejlődik ki az állatvilágból környezeti hatások természetes reakciója képpen?!

Jézus tisztában volt a növekedés fogalmával, hiszen maga is használta ezt a szót: „Némely pedig a jó földbe esék; és ad vala nevekedő és bővölködő gyümölcsöt,” (Márk 4:8) A másik oldal ugyancsak ismeri: „Az evolúció során kétségkívül megfigyelhető egyfajta átlagos komplexitás-növekedés...” /Amit sosem mertél megkérdezni az evolúcióról” - itt/

Ha a növekedés kapcsán nem hozta közös nevezőre a teremtést és az evolúciót, és nem tanított semmilyen evolúciós növekedési folyamatról Jézus Krisztus, sem senki más a Bibliában, akkor ebből a következőt kell megállapítanunk:
Az igazság megállapítása

Az Isten teremtői munkafolyamata alatt a millió évek evolúciós fejlődését azért nem érthetjük, mivel mi hívők vagyunk és az első századi, az ihletett apostolok által vezetett gyülekezet mintájára gondolkodunk! Ők pedig soha és sehol nem értették a teremtés alatt az evolúciós fejlődést, mint az anyag önszerveződési/növekedési folyamatát, vagy mint az Isten munkafolyamatát. Senki nem hitte és vallotta, hogy az Isten Ádámot évmilliók alatt hozta elő az állatvilágból.

Ez pedig azt bizonyítja, hogy az ateista tudománynak ez az állítása hazugság kell hogy legyen! Mert ha igaz az evolúció évmilliós fejlődési magyarázata az élőlények eredetét illetően, akkor nem lehet igaz ugyanakkor az Isten teremtése is, mert a kettő holt ellentéte a másiknak.

De Isten eszköze sem lehet az evolúció, amit a liberális katolikusok, baptisták és magukat kereszténynek valló evolúcióhívők állítanak, mert ha mégis igaz, és erre a tudomány felfedezései vezették rá őket, akkor Jézus Krisztus és az összes többi ihletett bibliaíró tévedett, tudatlan volt vagy egyenesen hazudott, mivel ezt nem tanították, erről fogalmuk sem volt!

De akkor Isten sem mondott igazat, amikor a teremtését evolúciós folyamatokról való említés nélkül jelentette ki, és mindenkit tévelygésben hagyott. És bár a szent szelleme által ihlette ugyan a bibliai írókat az igazság megírására, de ennek kijelentésére nem inspirálta őket!

El tudja ezt bárki képzelni a liberális evolúcióhívő keresztényeken kívül? Van olyan épeszű keresztény, aki elhiszi, hogy Isten elhallgatta a Bibliában, hogy az Ő teremtése a valóságban evolúciós fejlődést jelent?

Na és azt ki hiszi el, hogy bár Jézus Isten Fia volt, de fogalma sem volt az evolúciós fejlődésről, pedig ez az igazság?! Nem lehetett fogalma, mert nem szólt róla! És miért nem? Nagyon egyszerű: mert nem lehet ez az igazság!!!

Ha Isten teremtett, akkor közvetlenül teremtett és nem bízta évmilliós spontán fejlődésre a növények, az állatok és az ember megjelenését. Azért nem is szólt róla.

Ez esetben mégiscsak van bizonyíték az evolúció ellen, mégpedig a Jézus Krisztus kinyilatkoztatása a teremtés igazságáról. Márpedig Jézus ott volt a teremtésnél, a liberálisok meg nem voltak ott. Hanem ők csak kiolvassák 2 ezer év távlatából, hogy az Isten teremtése az tulajdonképpen az evolúciós fejlődéssel egyenlő.

De az ateisták legalább annyival becsületesebbek, hogy teljesen Isten nélkül magyarázzák az evolúció folyamatát, és nem állítják be Istent egy kísérletező bénának, mint aki nem volt képes embert teremteni, hanem évmilliós kerülővel és millióféle véletlenszerű folyamatok és állatias hörgések közepette hozta elő nagy sokára azt a szőrös állati végterméket, amihez végre már szólni is tudott, mire annak nagy-nehezen kifejlődtek a beszédszervei, és egyszer véletlenül a berkenyebokor árnyékában öntudatára ébredt.

Ők egyszerűen tagadják az Isten létezését, és azzal jutalmazzák a bennük önként és dalolva hívők tömegeit, hogy azt tanítják nekik:Helyünk az anyagi világ fejlődésének személytelen mezőjében nincs kitüntetve!”

Innentől kezdve, hogy erre a tudomány rájött, már egyenes útja volt a sikerig, hogy a tömegeket meghódítsa, és a liberálisokat maga mellé állítsa. Akik csak azért maradtak keresztények, hogy Istennek is maradjon valami, valaki, aki hiszi a Krisztust, csak nem úgy és nem vakon. És nem mint az agymosott kreacionisták! Hanem mint felvilágosultak, akik a tudomány diadalát hirdetik a kereszténység vak hiszékenységén túllépve.

Van egy kis gond!

Egy gond van azonban itt, kedveskéim, liberálisok, mégpedig hogy az Ördög malmára hajtjátok a vizet. Aki pontosan azért hozta össze az evolúció világméretű elméletét, hogy a Biblia szavahihetőségében és a Krisztusban való hitet egyre kisebbre zsugorítsa. Hogy az Istenben való hit alól kihúzza a talajt.

Az evolúció által elhitette, hogy a variálódás, amit látunk, az a valóságban az évmilliós fejlődésnek a pillanatképe, aminek az egészét nem látjuk. De ha látod a pillanatképet, hidd el lelki szemeiddel, hogy az egész filmet látod. Előre is, meg hátra is. A kezdettől a végig. Az őssejttől a bármivé képessé fejlődő emberig. Ez az ateista hit lényege. Ezt adta Sátán a világnak. Az evolúcióhiten keresztül. A liberális keresztényeken keresztül. Valóságban a Krisztus árulóin keresztül.

Kell nektek átmenet két faj között? Ott van a repülő mókus bőrlebenye! Kell nektek átmenet ateista és hívő között? Ott vannak a liberálisok. Csak az a gond, hogy a repülő mókus az nem átmenet két faj között /ahogy önkényesen beállítjátok az evolúciós modellbe, mint átmeneti alakot/, hanem egy olyan élőlény, amelyet Isten eleve repülni képes bőrlebennyel teremtett. Rögtön készre, azért is nem bukfencezik le a fáról. És azért tudnak az állatok beilleszkedni a környezetükbe, mert olyan adottságokkal vannak megteremtve, ill. olyan variálódási képességekkel, hogy tudjanak igazodni a környezet bizonyos fokú változásaihoz.

A harkály is azért képes a csőrével mint gőzkalapács verni a fát, mert az Isten felruházta egyből azokkal az anatómiai sajátosságokkal, amik ezt neki sérülésmentesen lehetővé teszik. És a nőknek is azért van csiklójuk, hogy tudják élvezni a nemi életet, de az evolúciós szaporodási mechanizmus szerint nincsen rá semmi szükség, anélkül is képesek lennének a megtermékenyülésre. De Isten ezt másként látja!

Ami pedig a liberálisokat illeti, azok sem átmeneti élőlények, hanem olyanok, akiket egyenesen az Ördög hozott létre, ő inspirált, hogy Istennek és Krisztusnak ellenségei legyenek. Hogy keresztény létükre hirdessék, az evolúciót nem lehet megcáfolni, még sohasem sikerült senkinek az elmúlt 150 év folyamán. A jó öreg Darwin kigondolta, és a tudomány továbbfejlesztette. Az agymosott kreacionisták meg elmehetnek a sóhivatalba az isteni teremtésükkel együtt!

Csakhogy az a bibi aranyoskáim, hogy Krisztus megcáfolta az evolúciót. Ő maga az elsőrendű cáfolat, akit az Isten nem evolúció útján bocsájtott a létbe, hanem közvetlenül és egy az egyben. Azért mondja róla az Írás, hogy ő az Isten teremtésének a kezdete. Vö. Jel 3:14Az összes többit Isten már rajta keresztül teremtette.

És nincsen szőrös majomszerű test, meg röfögés, meg fáról való lemászás és a hajlott hát izmainak erőnek erejével való kifeszítése és eredésének és tapadásának egyik pillanatról a másikra való önkéntes átrendezése, hogy egyenesen tudjon állni a görbe hátú sztyeppén...

A Biblia nem ismer evolúciós fejlődést. Azért nem is tanítja. Ha pedig nem tanítja, akkor az nem is lehet igaz! Mert ha igaz lenne, akkor a Biblia nem lenne igaz. Nem lenne igaz az Isten Igéje, amiről bizonyságot tett Jézus, hogy igaz. Mint ahogy az evolúció cáfolata is igaz. Maga Jézus Krisztus cáfolta meg. A létezésével, a tanításával, az értünk való halálával és a feltámadásával.

És mivel az Isten Szava, a Biblia igaz, az evolúciós elméletnek szükségszerűen hazugnak kell lennie. Az egyik az elhitetésen alapul. Hogy az Isten nem evolúció útján teremtett, az kész tény. Nem elhitetésen alapul. De hogy a liberálisok Krisztus követői lennének, az teljes mértékben elhitetésen alapul. Mivel nincsen rajtuk a keresztényi azonosításhoz szükséges ruhájuk. Ők más hiten vannak. Más ruhába öltöztek. Amikor szívvel kellene hinni az igazságra és szájjal vallást tenni a megmentésre Róma 10:10,akkor hallgatnak.

Illetve annyit mondanak: „A baptista gyülekezeti pásztorunk is biológiából szerzett mesterdiplomát, utána ment át a teológiára. És épp azt látta, hogy a világunk működése semmiben sem ellentétes Istennel, legfeljebb az elvakult fanatikusok szemében az. De több lelkipásztort is ismerek Bpen, és mindegyikük számára teljesen logikus, hogy a Szentírás a válasz a miértre, a tudomány a hogyanra.

Az evolúció se nem ellentétes Istennel, se nem foglalkozik az élet létrejöttével. Bármilyen hihetetlen, pontosan úgy működik, ha 6000 éve, ha 3,8 milliárd éve kezdődött, és teljesen mindegy az evolúciónak hogy az első élőlények teremtve lettek-e vagy sem. Személyemben, sok más gyülekezeti társammal együtt sem értjük, hogy egyeseknél a hit miért kell hogy hülyeséggel és nyilvánvaló tények /az evolúciós folyamatok/ tagadásával kell társuljon?”

Krisztus meg azt nem érti, hogy ha valaki magát kereszténynek tartja, miért nincsen rajta őt azonosítani képes ruha? A hit ruhája, ami kezdetben a szenteknek adatott, akiknek fogalmuk sem volt az evolúció nem kinyilatkoztatott létezéséről! vö. Júdás 1:3

Illetve érti, de nem csak hogy érti, hanem a jutalmukat is meghatározza. Mert az evolúció a halál által teremt, az Isten Fia meg a halál által ítél!

„Bemenvén pedig a király, hogy megtekintse a vendégeket, láta ott egy embert, akinek nem vala menyegzői ruhája. És monda neki: Barátom, mi módon jöttél ide, holott nincsen menyegzői ruhád? Az pedig hallgata. Akkor monda a király a szolgáknak: Kötözzétek meg a lábait és kezeit, és vigyétek és vessétek őt a külső sötétségre; ott lészen sírás és fogcsikorgatás. Mert sokan vannak a hivatalosok, de kevesen a választottak.” (Máté 22:11-14)

/Lásd még - A katolikus evolúciós modell - itt/

Nincsenek megjegyzések: