motto:

A blog célja, hogy eligazítson a TEREMTÉS vagy EVOLÚCIÓ kérdésben, rámutatva arra, hogy miközben az egyetlen őssejtből való evolúciós leszármazás és fajátalakulás csupán egy társadalomra erőltetett tudományos hipotézis, addig a Biblia kijelentései a történelmi világpróféciák, az emberi jellemábrázolás és erkölcsi alapvető irányadó mértékek tekintetében abszolút pontosak, időtállóak és az emberiség jövőjére vonatkozóan megbízhatóan iránymutatóak. Részletesen foglalkozik a bibliai kereszténység alaptanításaival, eligazítást ad a tekintetben, hogy mik azok a téves tanítások, amelyek a különböző egyházakhoz kapcsolódnak és amik eltorzítják az Istentől sugalmazott Szentírás valódi mondanivalóját, aminek következtében a Krisztusban való hitgyakorlás által elnyerhető üdvösség útja az átlagember számára nehezen vagy szinte alig megismerhető.

2016. augusztus 3., szerda

Az utolsó pápa

Az utolsó pápa


A római katolikusok pápáját az egész világon nagy tisztelettel veszik körül, mint aki a keresztény vallás központi, legősibb egyházának vezetője, s aki hatalmát Péteren keresztül egyenesen Jézus Krisztustól kapta. Annál is meglepőbb, hogy katolikus berkeken belül létezik egy jóslás sorozat, amely egyenesen a pápaság bukását jövendöli meg. Ez annál is ellentmondásosabb, hiszen ők maguk a világnak azt híresztelik – Jézus Krisztus szavaival – a pokol kapui sem fognak az egyházon hatalmat venni – ehhez képest a jóslás igen csúfos véget hirdet:

A végső üldöztetés idején a Szent Római Egyházban Petrus Romanus (Római Péter) fog uralkodni, aki nagy szenvedések között fogja táplálni a híveket. Eztán a hét domb városát elpusztítják és a rettegett bíró megítéli a népét. Vége.” (forrás: vopus.org. XII. századi Malakiás jövendölések)

Előtte sok /összesen 112/ pápa van felsorolva, s mindegyikhez bizonyos magyarázat van fűzve, ami inkább jellemzés arra a pápára, ami őreá illik, s ami által azonosítani lehet. Bár sokak szerint mindez csupán belemagyarázás, hiszen ha nagyon akarjuk, minden pápára lehet olyan jellemzőket keresni, amire rá lehet fogni, hogy bizony a jóslás szövege teljesen rá illik.

Mások még tovább mennek, s szerintük maga a jóslás vagy jövendölés is csupán egy fantazmagória, a vallásos mesék birodalmába tartozik. De nem csak hogy jóslás nincs, de se Isten, se Ördög, se feltámadás, se örök élet nincsen, maga a Biblia is egy kamuhalmaz, rafinált papok írták, hogy a népet agymosás által kordában tartsák.

Ezek az emberek persze attól nem riadnak vissza, hogy azt híreszteljék, mi is lesz a politikában vagy a tudományban vagy a társadalomban 5-10-20 év múlva. S amiben hisznek, azt a lehető legkomolyabban is gondolják. Tehát amit Isten mond, az nem létezik, annak nincsen hitele, de amit ők hisznek, hogy úgy lesz, annak van. /Tehát a saját hitük tárgya nem nonszensz, csak a másiké./

Hogy kinek van igaza, majd a jövő fogja eldönteni – mondhatják erre azok, akik se ebben nem bíznak, se abban. Ők az örök szkeptikusok, akik mindenben kételkednek, még magukban is, hogy egyáltalán léteznek.

A jóslás forrásának hitelessége

Van rá valamilyen esély, hogy amit Malakiás előre megjósolt, az valóra válik? Ha a Biblia alapján vizsgáljuk a dolgot, akkor bizony nincsen kizárva, hogy bekövetkezik a katolicizmus fellegvárának bukása. Sőt, talán nem meglepő módon amit ezen apokrif szöveg mond, az teljesen összhangban van a Jelenések könyvében leírt szajha ítéletével!

Azt egyáltalán nem kell gondolnunk, hogy Malakiás Isten eszközeként vette sorba a pápaság felsorolását és a végső bukásukról szóló híradást, van ugyanis az ilyen képességeknek más forrása is. Pál apostol számol be a következő esetről:

Lőn pedig, hogy mikor mentünk a könyörgésre, egy szolgálóleányka jöve előnkbe, kiben jövendőmondásnak lelke vala, ki az ő urainak nagy hasznot hajta jövendőmondásával. Ez követvén Pált és minket, kiált vala, mondván: Ezek az emberek a magasságos Istennek szolgái, kik nektek az üdvösségnek útját hirdetik. Ezt pedig több napon át művelte. Pál azonban megbosszankodván, és hátrafordulván, mondá a léleknek: Parancsolom neked a Jézus Krisztus nevében, hogy menj ki belőle. És kiméne abban az órában.” (Apcsel 16:16-18)

Egyértelmű, hogy a jövendőmondás szelleme tisztátalan forrásból származott, hiszen a szellem egy démon volt, akit Pál kiűzött a lányból. Van tehát az Ördögnek hatalma az ilyesmire? Ezt a Biblia nem hogy nem tagadja, hanem egyenesen megerősíti.

A Jézus második eljövetelének idejére megjövendölt nagy jelek és csodák /köztük a jóslások/ tevői mögött egyértelműen az Ördögöt nevezi meg inspiráló erőként. (vö. Máté 24:24)

Miből gondolhatjuk, hogy a XII. századi Malakiás mögött az Ördög van és nem Isten? Mert amit Isten nekünk el akart mondani a hamis vallás bukásáról, azt János apostollal leíratta a Jelenések könyvében, az pedig kiegészítésre nem szorul. Az ihletve van. A pápaság bukásáról szóló egyházi jóslatok viszont nincsenek ihletve, hanem részét képezik a jelek és csodák ördögi manővereinek, de ettől még igazak lehetnek. Hiszen a lány is azt hirdette, hogy a Magasságos Isten szolgái terjesztik a jó hírt a népnek, ami teljesen igaz is volt.

Ugyanígy igaz lehet Malakiás jóslásának lényege is, hogy a meghatározott számú pápa színre lépésének idejekor bekövetkezik Krisztus ítéletnapja, és mindenki azt kapja jutalmul, amit megérdemel. Ha pedig a hét domb városa pusztul, akkor nyilván nem rájuk vonatkozik az a kijelentés, hogy:

De én is mondom neked, hogy te Péter vagy, és ezen a KŐSZIKLÁN építem fel az én anyaszentegyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat.” (Máté 16:18) Hanem Krisztusnak arra a gyülekezetére, amely Krisztuson épül fel, akit Péter Isten fiaként megvallott.

Mert mit is mond Róma 9:33: „Amint meg van írva: Íme beleütközés kövét és megbotránkozás szikláját teszem Sionba; és aki hisz benne, nem szégyenül meg.”

Vajon ki a megbotránkozás sziklája, Péter-e vagy Jézus? Már az ószövetségben fellépett Krisztus szellemi kősziklaként: „És mindnyájan egy lelki italt ittak, mert ittak a lelki kősziklából, amely követi vala őket, e kőszikla pedig a Krisztus volt.” (1Korinthus 10:4)

Péter további azonosítással szolgál: „Mivelhogy ízleltétek, hogy jóságos az Úr. Akihez járulván, mint élő, az emberektől ugyan megvetett, de Istennél választott, becses kőhöz, Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokkal áldozzatok, amelyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által.

Azért van meg az Írásban: Íme szegletkövet teszek Sionban, amely kiválasztott, becses; és aki hisz abban, meg nem szégyenül. Tisztesség azért nektek, akik hisztek; az engedetleneknek pedig: A kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a szegletnek fejévé a és megütközésnek kövévé s botránkozásnak sziklájává; Akik engedetlenek lévén, megütköznek az igében, amire rendeltettek is.” (1Péter 2:3-8)

Ha pedig Jézus Krisztus a kőszikla, akkor a Péter sziklaságára épülő anyaszentegyház tantétele csupán egy utólag kitalált katolikus mese, aminek nincsen Isten előtt semmi értéke. S csak arra szolgál, hogy hogy az egyház a világ népei előtt magának isteni eredetű legitimációt biztosítson.

A jóslás lényege

Malakiás jóslásának lényege nem abban van, hogy melyik pápa lesz az utolsó azok sorozatában, akik Péter sohasem létező trónján uralkodtak, hanem azt jelenti ki, hogy lesz utolsó pápa /!/, hogy ennek a becstelen/istentelen egyházi építménynek egy adott történelmi pillanatban vége szakad, mivelhogy Isten lesújt rá, és azt adja neki, amit megérdemel!

Tehát hogy lesz-e még pápájuk a katolikusoknak, nincs jelentősége /hogy Ferenc a szó szerinti utolsó, lehet ördögi átverés is/, de hogy biztosan befellegzik a pápaságnak, annak igenis nagy jelentősége van! Mert olyasmit jelenti ki, amit mindig is tagadtak a katolicizmusban, éspedig hogy a bűnökért felelniük kell az igaz Isten előtt!

A katolikus filozófia célja

A katolicizmus filozófusai mindig is arról voltak híresek, hogy kimagyarázzák az egyházi vezetők bűneinek önleleplező sajátosságait, hogy azokat a laikus tömegek előtt könnyen elnézhetőnek állítsák be, mint amik egyéni emberi bűnöknek tudhatók be, amik az egyedül apostoli egyház szentségét nem sértik, mivel az sérthetetlen, hiszen Krisztus maga iktatta be őket a péteri hivatalba.

Az egyház nagy kettőssége: hogy Krisztus Teste, hogy isteni küldetése van, de ugyanakkor emberekből áll és hibázhat. Amikor Krisztus emberekből alapította egyházát, vállalta ezt a botrányt.” /NAGYKORÚSÁG KRISZTUSBAN [Bérmálkozók könyve] Szent István Társulat, Bp. 1988. 95. old./

Ha ez /a péteri hivatalba való beiktatás/ igaz volna, akkor sem jelentene garanciát arra nézve, hogy nem vágja ki őket Isten ha elvetemednek, és a parancsolataitól eltévelyednek. Az ókori Izrael is Isten kiválasztott népe volt, és a jeruzsálemi templom az egyedül igaz Isten imádatának központi székhelye, mégis Isten a római seregeket felhozta rájuk és a bűneik kiérdemelt büntetését elszenvedtette velük.

Hogy Izrael valóban Isten népe volt, az is bizonyítja, hogy az évszázadok alatt sok prófétát küldött hozzájuk, hogy visszatérítse őket a helyes isteni útra:

És Jojákimnak, a Jósiás fiának, Júda királyának negyedik esztendejében is szóla az Úr Jeremiásnak, mondván: Végy elő egy könyvet, és mind írd belé a szókat, amiket én szóltam neked az Izrael és a Júda ellen és minden nemzet ellen, a naptól fogva, amelyen szóltam neked a Jósiás ideje óta mind e napig. Hátha meghallja a Júda háza mindazokat a veszedelmeket, amelyeket én neki szerezni szándékozom, hogy ki-ki megtérjen az ő gonosz útáról, és megbocsássam az ő bűnüket és vétküket.” (Jeremiás 36:1-3)

De a nép és annak vezetői /néhány hűséges kivételtől eltekintve/ olyan mélyen gázolt a bűnbe és az elvakult törvénytelenségbe, hogy végül Isten egyszülött Fiát is halálra adták, amivel évezredes gonoszságuk sorozatát megkoronázták!

Hogy pedig a katolicizmus soha nem is volt Isten kiválasztott népe, ez abból is látszik, hogy hozzájuk soha nem küldött olyan embereket, akiknek az lett volna a feladatuk, hogy visszatérítsék őket Istenhez, mivelhogy a pápaság kezdettől fogva olyan hierarchiát hozott létre, amelyben bárminemű ellenvetést, kritikát, útbaigazítási szándékot elutasított.

Álláspontjuk szerint a pápának "hivatalánál fogva a legfőbb, teljes, közvetlen és egyetemes rendes hatalma van az egyházban, és ezt a hatalmát mindig szabadon gyakorolja. A római pápa ítélete és határozata ellen nincs sem fellebbezés, sem felfolyamodás". /Az Egyházi Törvénykönyv A római pápa és a püspökök testülete című fejezetéből, 330-334. Kánon/
Nincs felfolyamodás? Az Isten újszövetségi népénél bizony van /kell lennie!/, nem véletlenül feddte meg alkalomadtán Pál apostol azt a Pétert, aki cselekedetével rászolgált a feddésre és útbaigazításra:
Mikor pedig Péter Antiókhiába jött, szemtől szembe ellene állottam, mivel panasz volt rá. Mert mielőtt némelyek oda jöttek Jakabtól, a pogányokkal együtt evett; mikor pedig oda jöttek, félrevonult és elkülönítette magát, félvén a körülmetélkedésből valóktól. És vele képmutatóskodtak a többi zsidók is, úgy hogy Barnabás szintén elcsábíttatott az ő tettetésük által. De mikor láttam, hogy nem egyenesen járnak az evangélium igazságához képest, mondék Péternek mindnyájuk előtt: Ha te zsidó létedre pogány módra élsz és nem zsidó módra, miként kényszeríted a pogányokat, hogy zsidó módra éljenek?” (Galata 2:11-14)
Na és vajon ki feddi meg alkalomadtán azt a pápát, aki magát Isten helytartójának jelenti ki: III. Ince (1198-1216) szerint: "Mi Krisztus helytartója vagyunk, aki előtt minden térdnek meg kell hajolnia."
A szentszék fölött nem ítélkezhet senki”... „az Apostoli Szék ítéletét pedig, melynek illetékességénél nagyobb nincs, senki újra nem tárgyalhatja, és senki annak ítélete fölött nem ítélkezhet [vö. DH 638-642]. - /A „Pastor aeternus” első hittani rendelkezés Krisztus egyházáról, 3. fejezet. A római püspök primátusának hatása és mibenléte – 3063. kánon: A pápa mint legfelsőbb bíró. I. Vatikáni zsinat; XX. egyetemes zsinat/
Ezt az antikrisztusi szöveget beadagolták a világ népeinek, úgy a politikusoknak, mint a laikusoknak egyaránt:
A katolikusok 1900 év óta a pápát, mint Krisztus helyettesét megkülönböztetett tisztelettel veszik körül, mert ő Krisztus tanításának, az Egyház egységének a Szentlélek által megvilágosított őre. ...
A szent katholikus és apostoli római egyházat minden egyház anyjának és tanítójának ismerem el, valódi engedelmességet fogadok meg, és esküszöm a római pápának, aki Szent Péternek, az apostolfejedelemnek utódja és Krisztus helytartója a földön.„ /KALAUZ A KATOLIKUS VALLÁSBA VISSZATÉRŐKNEK - Bilkei Ferenc székesfehérvári esperes-plébános 1942. I.; VI. fejezet/
Ki számít kereszténynek?... Az, aki engedelmeskedik a pápának és az általa kinevezett pásztoroknak.” - Robert Bellarmino kis katekizmusa. /Hans Küng: A katolikus egyház, Európa könyvkiadó, 2005. 238. old./
Ezt az elképesztő hierarchiát senki nem merte megkérdőjelezni évszázadokon keresztül, csak olyanok, mint pl. Luther is, akit az Isten Igéjében olvasottak feljogosítottak anno a pápasággal szembehelyezkedő protestálásra.
De ma ugyanez a helyzet. Aki a pápaságnak ellent mer és tud állni, azok ezt Isten Igéjének tekintélye és szent szellemének hatóereje által képesek megtenni, mivel az teljes mértékben leleplezi őket /a pápaságot/, bármelyik évszázadban elkövetett bármelyik gonosztettről is legyen szó!
Azonban a többség ma is simán behódol nekik, úgy a világ politikai elitje, mint a laikus tömegek. Előbbieknek fogalmuk sincs az Isten Igéje kinyilatkoztatásának erkölcsi rendjéről, annak szellemi, megvilágosító erejéről, mivel annak megismerése soha nem is érdekelte őket, hanem kapásból belehelyezték azt abba a skatulyába, amit saját felfogásuk által már elődeik nyomán kitaláltak neki.
A behódolt laikus tömeg meg még a legkönnyebben megérthető krisztusi kijelentést sem hajlandó sem felfogni, sem annak engedelmeskedni, hanem bárminemű filozofálásra könnyedén hajlik, ami annak ellene mond. Mert mit is tanít Krisztus pl. az imádságról, hogy egy keresztény kihez imádkozzon? Ez a kereszténység egyik legalapvetőbb tanítása:
Ti azért így imádkozzatok: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;” (Máté 6:9)
A katolikus filozófiának csak egyik célja, hogy hogy a katolicizmus emberiség elleni bűncselekményeit kimagyarázza, a másik, hogy az Isten Szavában található ihletett kijelentéseket a katolicizmus szája íze szerint átformálja, lényegében félremagyarázza.
Mert hogyan lehet érteni Krisztus fenti kijelentését, ha nem úgy, hogy a mennyei Atyához imádkozzunk! Nem Jézus Krisztushoz, nem Máriához, nem katolikus szenteknek kinevezett emberekhez. Vajon amikor ez utóbbiakhoz imádkoznak, akkor engedelmeskednek Jézus tanításának az imával kapcsolatban, hogy az Atyához imádkozzanak? Nyilvánvalóan nem engedelmeskednek! De vajon miért nem?
Mert a filozófia mindent összekevert és összetúrt a Bibliában, mint a vaddisznó is a bozótosban, hogy a neki ízletes gyökereket fellelje.
A katolicizmus hasonlóképpen mindenbe belekötött a Bibliában, amibe csak bele tudott kötni, még magába a Bibliába is, hogy a saját egyházi hagyományát az fölé helyezze. S miután megtette, a saját maga által kitermelt egyházi filozófusokkal vezettette magát, nyilvánvalóan mert az Isten szent szellemével soha nem rendelkezett fennállásának évszázadai alatt.
A katolicizmus a legkeresztényibb filozófiát és világnézetet birtokolja, amelyet századok elmélkedései és tapasztalatai dolgoztak ki. A teológiai elmélkedésben és fejlődésben a Katolikus Egyház kimondhatatlanul bölcs és alapos, nagysága egészen elképesztő, ami egy biztos isteni bélyeget sejtet. Még mielőtt megtértem volna, elcsodálkoztam azon, hogy-hogy annyi minden dologban van igaza a Katolikus Egyháznak.” /150 érv, hogy miért vagyok katolikus Írta: Dave Armstrong, 149. pont./
Az ő eredetük nem a Péterre épített egyház, hanem a Nagy Konstantinnal történő dicstelen összeborulás, amely utat nyitott az ő megjövendölt hitehagyás általi hatalomszomjuknak és uralkodási vágyaik kiteljesedésének (vö. Apcsel 20:29-30). Létezésük ideje alatt annyi és olyan mérvű bűnt követtek el, hogy azt még felsorolni is nehéz lenne.
Karlheinz Deschner, az eredetileg katolikus szerző, egy egész életet áldozott arra, hogy hat kötetben megírja ezt a „krimit”. Művében a bűntettek minden elképzelhető formájáról olvashatunk, amelyeket az egyház a külpolitika, a kereskedelem, a pénzügy és az oktatáspolitika területén elkövetett, a tudatlanság és a babonák terjesztéséről, valamint a szexuális erkölcs, a házasságjog és a bűntetőjog gátlástalan kihasználásáról. És mindez oldalak százait tölti meg.” (Hans Küng: A katolikus egyház, Európa kiadó, Budapest, 2005., 16. old./
Pl. a tízparancsolat héber szövegéből szemrebbenés nélkül kilopták a faragott kép tiltásának parancsát, egy másikat meg kettéosztották, hogy azért mind a tíz meglegyen! S ha valakinek ez nem tetszik, előjönnek a rafinált filozófiájukkal, hogy megindokolják tettüket, hogy az mégis miért elfogadható, sőt miért helyes és követendő.
Ugyanígy szerintük Isten evolúció által teremtett: „Nyugodtan elfogadhatjuk a tudósoknak azt a föltételezését, hogy évmilliárdokkal ezelőtt egy fehérje molekula fejlődésnek indult és a fejlődés folyamán megjelent az élet, majd pedig kb. egymillió évvel ezelőtt, megjelent az ember a Földön.” /Hitünk és életünk, Szent István Társulat, a Római Katolikus Püspöki Kar Hittankönyv Bizottsága, 1978. 50. oldal./ - amit meg Krisztus mondott ezzel kapcsolatban, hogy Isten kezdettől fogva férfit és nőt teremtett (vö. Máté 19:4), azt egyszerűen félrelökik. De vajon Isten miért mondta az általa teremtett élőlényeknek, hogy szaporodjanak (vö. 1Mózes 1:21-22), azoknak, amelyek az evolúció szerint eleve szaporodás által jöttek létre?!
Erre azt mondják, hogy a Bibliát nem kell komolyan venni, az édenkerti események sem történelmi, sem földrajzi tekintetben nem hitelesek, világméretű özönvíz sem volt, csak elszigetelt helyi áradások:
Ezenkívül olyan vízözön, mint amilyet a (Teremtés) 7,19 kk. bemutat, földtanilag nemcsak hogy nem mutatható ki, hanem nem is valószínű.” /Haag katolikus lexikon, őstörténet címszó alatt./
Konzervatív theológusok is félszázad óta elismerik, hogy a kövületek nem vízözöni maradványok és hogy a vízözön földrajzi általánossága a Szentírásból eléggé nem bizonyítható.” (Bosizio: Die Geologie und die Sündflut. 1877.)
Különböző időkből származó sumér-babiloni legendák megőrizték és felnagyították egy messze múltbeli katasztrofális áradás emlékét. Az egyistenhit világánál a bibliai hagyomány megrostálta ennek a népies örökségnek az anyagát, és valláserkölcsi mondanivalóval ruházta fel.” /Biblikus teológiai szótár (Xavier León-Dufour et al. 1974., Róma) a „Vízözön” címszó alatt/
Szerintük a bibliaírók más népek történelmi hagyományait átvették, kiszínezték a saját koruk eszméinek színes ábrándjaival. Meg ilyen és ehhez hasonlók.
Ha a Szentírás Isten szava, akkor hogyan lehetséges, hogy vannak benne részek, amelyek tudományosan tévesek, vagy amelyek hasonlítanak az ókori vallási mesékhez, a mítoszokhoz? …
...Az írók nem elsősorban az események pontos elmondására törekszenek… Ha tudjuk, hogy a szent írók írásaikkal elsősorban Isten nagy tetteiről akarnak tanúságot tenni, akkor értjük meg az Ószövetségben levő, olykor mesésnek tűnő elbeszéléseket… az Ószövetség egyes leírásaiban nem lehet mindig tudományos bizonyossággal szétválasztani, hogy melyik rész a történelmi hűségű beszámoló és melyik rész szolgál csupán arra, hogy Isten nagyságáról tanúságot tegyen. Hiszen az íróknak nem is volt más céljuk, mint hogy megsejtessék olvasóikkal Isten jóságát...
...Úgy tűnik tehát, hogy az ószövetségi Szentírás nem sokban különbözik a korabeli – emberek alkotta – vallási könyvektől.” /NAGYKORÚSÁG KRISZTUSBAN [Bérmálkozók könyve] Szent István Társulat, Bp. 1988. 29., 37., 44. oldal/
Nyilvánvaló, hogy a Bibliában sok kijelentés nem igaz, ha azokat a tudomány és a történelem mai ismeretében nézzük.” (New Catholic Encyclopedia, 1967, 2. kötet, 384.old.)
Aztán ha valaki ellene merészelt mondani az ő pápai elképzelésüknek, azt kiátkozták, sőt simán halálra adták. Aquióni Tamás filozófiájának kegyes halálába részesítették. Ez pl. egy fiatal olasz egyetemista esetében azt jelentette, hogy negyed óráig főzték elevenen egy olajjal/kátránnyal teli üstben, mire meghalt. Lásd: http://en.wikipedia.org/wiki/Pomponio_Algerio
A különbség a nácik és a magát egyedül apostolinak tartott közönséges gyilkosok szajhaszervezete között az volt, hogy a koncentrációs táborokban az áldozatokat megölték, mielőtt elhamvasztották!!!
Ma meg a katolikus ifjúság úgy kommentálja az esetet, hogy az eretnekek vessenek magukra, miért nem hódoltak be a Krisztus által beiktatott egyetemes és apostoli szent római katolikus egyháznak?! A bibliai mérce és a cselekedetei alapján nyilvánvalóan azonosított Ördög egyházának! (vö. 1János 3:10-12)
[Az eretnek tévtanítót több figyelmeztetés után kerülni kell, ez a bibliai parancs, de a katolicizmus maga szabott törvényt magának, még Isten parancsait is felülbírálták, ha úgy tetszett nekik! (vö. Titusz 3:10; 2Thesszalonika 2:4)]
A rettegett bíró ítélete
Isten a zsidókat vajon miért nem védte meg, amikor a római seregek az I. században elpusztították Jeruzsálemet, a templomot fölégették, a zsidók százezreit meg kegyetlenül lemészárolták? Nyilván mert rászolgáltak arra a büntetésre, amelyet Isten kiszabott rájuk.
Na és vajon a hét domb városa miért fog ugyanúgy pusztulást szenvedni, mint az elődjének mondott ókori, ha nem azért, mert ugyanúgy Isten ellenségeként azonosítja magát?! Amennyi bűnt elkövetett Isten nevében, vajon Isten védelmére szolgált rá? Hogy milliókat és milliókat elfordított Istentől, az isteni szeretet eszményképétől, amelyet Krisztusban állított az emberiség elé?!
Akik meg behódolnak neki, azokat meg beleviszi Mária bálványozásába, neki tulajdonítva olyan csodatételeket, amelyeket az újszövetségi kinyilatkoztatások egyértelműen Sátánnak tulajdonítanak! Mária életében nem tett egyetlen csodát sem, majd pont akkor fogja elkezdeni, amikor Jézus a csodatételek hamis eredetéről jövendölt – nem?
Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is.... Akinek eljövetele a Sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival, És a gonoszságnak minden csalárdságával azok között, akik elvesznek; mivelhogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő üdvösségükre. És azért bocsátja reájuk Isten a tévelygés erejét, hogy higgyenek a hazugságnak; Hogy kárhoztattassanak mindazok, akik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban.” (Máté 24:24; 2Thesszalonika 2:9-12)
Hogy egy pápát akkor avatnak boldoggá, ha csodát tesz?! Csakhogy Jézus második eljövetelének, a világ végének történelmi közelségében nincsen csoda, csak az Ördög által. Ugyanis ha az első századi csodatételek végrehajtásának képességét nem vonta volna vissza az apostoli kor végével, akkor a csodatételek, amikről Jézus beszélt a Máté 24:24-ben nem lehetne olyan jel, amiről a hamis Krisztusokat és prófétákat fel lehetne ismerni! Akkor a csodatételek természetesek volnának a keresztények között.
És nem az van, hogy csodákat tesznek az igaz keresztények is /boldoggá avatott pápák, karizmatikusok, stb./, meg a hamis próféták is. A csodatevők mindegyike ördögtől inspirált, nem véletlenül nevezi Jézus a csodatevők mindegyikét törvénytelenül cselekvőnek:
Sokan mondják majd nekem ama napon: Uram! Uram! nem a te nevedben prófétáltunk-e, és nem a te nevedben űztünk-e ördögöket, és nem cselekedtünk-e sok hatalmas /görögben: dünameisz = csodatévő erő/ dolgot a te nevedben? És akkor vallást teszek majd nekik: Sohasem ismertelek titeket; távozzatok tőlem, ti gonosztevők.” (Máté 7:22-23)
A katolicizmus az ilyen csodatévő, Ördöggel praktizáló boldoggá/szentté avatottakat is kitermelt magából, meg az olyan csodatévő helyeket is, amelyet Mária megjelenéseinek tulajdonítanak, mint amilyen pl. Medjugorje, vagy a híres zarándoklati helyszín, Lourdes.
Bizony, hogy a történelmi katolicizmus az Ördög fellegvára, de azért is engedi meg az Ördögnek Isten, hogy annyi embert a bűvkörébe fonjon, mert csak azokat tudja odavonzani, akik jellemüknél fogva oda is tartoznak, a tisztátalanok gyűjtőhelyére! (vö. Jelenések 18:2) Akik a katolicizmus hosszú történelmi bűnlajstromát simán elnézik, és nem háborodnak föl egyiken sem, mert hasonló értékítéletük van, mint azoknak, akik azokat ténylegesen elkövették. Azért is maradnak ott, és azért támogatják őket javaikkal, és értékítéletükkel.
De vajon azok, akik pl. II. János Pál pápáról metró állomást neveztek el, tisztában vannak azzal, hogy a boldoggá avatott csodatévőknek mi a bibliai háttere/alapja, milyen eredetű erőkre van szükség ahhoz, hogy valaki ilyen katolikus követelményeknek megfeleljen? Fogalmuk sincsen róla, de nem is érdekli őket még egy fikarcnyira sem!
Arról sincs fogalmuk, hogy Krisztus feltámadt, hogy visszajön ítéletre, hogy a hét domb városa ítélet alá esik az összes szimpatizánssal együtt. Meg hogy Isten igazságos ítélete alá esik minden ember!
Nincs róla fogalmuk, mert a 2016-os riói olimpiát várják, akármit, csak Krisztus második eljövetelét nem! De lesz meglepetésük, mint azoknak, is, akiknek hite szerint a történelmi katolicizmuson a pokol kapui sem vesznek diadalmat. Éppen ellenkezőleg! Nagyon is! És éppen az utolsó pápáról szóló katolikus jóslás hívja fel erre a figyelmet.
Mert úgy történik, ahogy a bibliai forgatókönyv előre megírta, és minden ember azt a jutalmat kapja, amit a tettei alapján megérdemel:
E tudatlanságnak idejét azért elnézvén az Isten, mostan parancsolja az embereknek, mindenkinek mindenütt, hogy megtérjenek: Mivelhogy rendelt egy napot, melyen megítéli majd a föld kerekségét igazságban egy férfiú által, kit arra rendelt; bizonyságot tévén mindenkinek, az által, hogy feltámasztá őt halottaiból...
...Vagy azt gondolod, óh ember, aki megítéled azokat, akik ilyeneket cselekesznek, és te is azokat cselekszed, hogy te elkerülöd az Istennek ítéletét? Avagy megveted az ő jóságának, elnézésének és hosszútűrésének gazdagságát, nem tudván, hogy az Istennek jósága téged megtérésre indít? De te a te keménységed és meg nem tért szíved szerint gyűjtesz magadnak haragot a haragnak és az Isten igaz ítélete kijelentésének napjára.
Aki megfizet mindenkinek az ő cselekedetei szerint: Azoknak, akik a jó cselekedetben való állhatatossággal dicsőséget, tisztességet és halhatatlanságot keresnek, örök élettel; Azoknak pedig, akik versengők és akik nem engednek az igazságnak, hanem engednek a hamisságnak, búsulással és haraggal.” (Apcsel 17:30-31; Róma 2:3-8)
* * * * *
[u.i. Ha Ön azért maradt meg a római katolikus valláson belül, mert minden hamis tanítással és gonosz cselekedettel egyetért, ami abban megtalálható, akkor a Biblia is arra buzdítja, hogy maradjon meg benne – hogy elnyerje méltó jutalmát! (vö. Jelenések 22:11-12)]

Nincsenek megjegyzések: