motto:

A blog célja, hogy eligazítson a TEREMTÉS vagy EVOLÚCIÓ kérdésben, rámutatva arra, hogy miközben az egyetlen őssejtből való evolúciós leszármazás és fajátalakulás csupán egy társadalomra erőltetett tudományos hipotézis, addig a Biblia kijelentései a történelmi világpróféciák, az emberi jellemábrázolás és erkölcsi alapvető irányadó mértékek tekintetében abszolút pontosak, időtállóak és az emberiség jövőjére vonatkozóan megbízhatóan iránymutatóak. Részletesen foglalkozik a bibliai kereszténység alaptanításaival, eligazítást ad a tekintetben, hogy mik azok a téves tanítások, amelyek a különböző egyházakhoz kapcsolódnak és amik eltorzítják az Istentől sugalmazott Szentírás valódi mondanivalóját, aminek következtében a Krisztusban való hitgyakorlás által elnyerhető üdvösség útja az átlagember számára nehezen vagy szinte alig megismerhető.

2017. június 14., szerda

Evolúció görögkatolikus szemszögből

Kép forrása: https://pixabay.com/en/photos/?hp=&image_type=&cat=&min_width=&min_height=&q=Spotted+panther&order=popular

Tisztelt Atya!
Lehet, hogy volt már ilyen kérdés itt, de feltenném megint. Jelenleg a Katolikus egyház hogy áll az evolúcióhoz. A Pápa hogy nyilatkozik ezzel kapcsolatban jelenleg? Lehet olvasni erről az interneten, de félek, hogy a források nem megbízhatóak. Most fel voltak háborodva egy pár katolikus ismerősöm, hogy én az evolúcióba hiszek. Véleményem szerint Adám és Évát se szó szerint kell venni, vagyis inkább arra gondolok, hogy az Isten nem egy varázspálcával jött, hanem engedte, hogy minden fejlődjön az ő befolyásoltsága alatt (de ezt is valahol halottam, vagy olvastam). Olvastam, hogy a mostani pápánk is mondta, hogy van evolúció. Hogy áll ehhez most az egyház? Egy Görög Katolikus pap üzent nekem, hogy komoly bűnbánatot kell tennem emiatt a gondolkodás miatt, és imára jönni kell hozzá. Ezért én felháborodtam mert orvosi diplomával rendelkezek, és elég nehéz nekem nem hinni, hogy léteztek dinoszauruszok, meg Neander-völgyiek stb... Tapasztalatból mondom, hogyha én 20 éves nem hívő lennék, és nekem azzal jönnének a keresztények, hogy nincs evolúció, akkor nem hiszem, hogy szeretnék keresztény valláshoz csatlakozni. Mert azért van egy-két tény. Nem kötekedni szeretnék, de az Atyától kérnék választ erre. Mert lehet, hogy félretájékozott vagyok. (Egyébként rendszeresen járok a templomba, meg gyónok is.) Nagyon köszönöm előre a választ.

A görögkatolikus lelkiatya válasza:

A Katolikus Egyház tanítása nem áll szemben az evolúcióval. Az Egyház tanítása az üdvösségre vonatkozik, nem pedig a természettudományi kutatásokra. Azokra legföljebb akkor, ha erkölcsi vonatkozása van. Ferenc pápa is, miként a legtöbb katolikus teológus és tudós nyilatkozataiban kiáll az evolúció ténye mellett.” Forrás: http://gorogkatolikus.hu/?muv=lelkiatyavalaszol&lap=7

A katolikus tájékozottság mértéke

Ahhoz képest, hogy a kérdező orvosi diplomával rendelkezik, erősen naivnak mutatja magát, mint aki nem képes önállóan eldönteni, hogy mi az igazság? Egyrészt, mint orvos, nyilvánvalóan azt tanították neki az orvosi egyetemen, hogy /magától értetődően/ igaz az evolúció, másrészt ha olvasta a Szentírást, ott semmi ilyesmit nem olvashatott, hanem csak bizonyos vallásos emberektől hallhatta, hogy a Szentírás szövege nem áll ellentétben az evolúcióval. 

Mindazonáltal ez a tanácstalansága az illetőnek a saját szegénységi bizonyítványa, amely azt mutatja, hogy netán hiába van Bibliája, mert nem képes eligazodni benne. Olyan, mint akinek van egy térképe, mégis mástól kérdezi meg, hogy merre menjen. Magától adódik a kérdés, hogy akkor minek van neki egyáltalán térképe?

[De ez a kérdés nem csak rá vonatkozik, minek van egyáltalán Bibliájuk a /római és görög/ katolikusoknak, ha nem tudják önállóan olvasni, értelmezni, magukat általa vezéreltetni? Ha meg nem tudják önállóan megérteni, akkor hogyan akarnak tanítani másokat, hogyan akarnak tanítványokat képezni, Jézus tanítványképző parancsának engedelmeskedni ? (vö. Máté 28:19-20)

Erre az a válaszuk, hogy a Biblia megértése nem rájuk tartozik, hanem a papokra, a tanítványképzés nem rájuk tartozik, hanem a papokra. Istennek meg erre az a válasza, hogy akiknek nincsen bölcsességük, azoknak azért nincsen, mert nem is kérik Tőle, akik meg nem kérik, azok nem is kapnak semmit, akik pedig nem kapnak Istentől semmit, azoktól a végén azt is el fogják venni, amijük van! (vö.Jakab 1:5-8; Máté 25:29)]

Nézetkülönbségek az egyházban

Hogy üzent neki egy görög katolikus pap az evolúció elfogadása miatt, és megrótta érte, ez is mutatja, hogy a hivatásos tanítóik akár ugyanabban a témában teljesen ellentétes nézeteket vallanak, ami mutatja, hogy az egyházukban az általuk Szentlélek-Istennek nevezett tanító nincsen jelen, hiszen az ígéret szerint az minden igazságra megtanítja a Krisztus-követőit, másrészt meg ennek eredménye a gyülekezet egysége, egybehangzó tanítása, ahogy Pál írja. (vö. Ján 14:26; Eféz 4:13)

Az ember azt hinné, ez a megosztottság csak a katolicizmusban létezik, de nem igaz, mert pl. a baptistáknál is nem egy lelkész teológus létére vallja és hirdeti a Biblia alapján az evolúciót, vagy ilyen előadókat preferálnak – lásd:

- míg más baptista felekezetek evolúciót cáfoló tanulmányt tesznek ki az internetre, pl. itt: http://www.bibliabaptista.hu/teremtes_vagy_evolucio.html

Az evolúciót valló baptisták nem egy fórumozó szájhőse egyenesen valláskárosultnak nevezi azokat a keresztényeket, akik az evolúciót nem fogadják el, sőt, a primitívebbje még azok keresztényi mivoltját is megkérdőjelezi, akik nem állnak velük azonos hitnézeten.

Isten Igéje igazság és mérce

Felmerül a kérdés, hogy egyáltalán el lehet-e dönteni a Biblia alapján, hogy kinek van igaza, mely álláspontot támogatja a Szentírás? Bizony hogy el lehet dönteni, sőt el is kell, mert ha nem lehetne, akkor a Biblia nem volna az igazságnak és a szentségnek a zsinórmértéke, amelyhez mindenkinek igazodnia kell, és amelynek fényében mindenki megláthatja, hogy az álláspontja alapján mire számíthat az Isten ítéletnapján?

Az eldöntéshez először is tisztázni kell, hogy mit vall a tudomány, ugyanakkor mit ír a Biblia, majd pedig a tények melyik álláspontot támasztják alá? A materialista tudomány szerint az élet eredetére jelenleg nincsen konkrét válasz, hogy honnan van, viszont az ember származására az evolúciós darwini elmélet képes kielégítő választ adni.

Az evolúció hipotézisvilága

A válasz pedig az, hogy az élőlények évmilliók alatt egymásból fejlődtek ki, továbbá lényeges szempont, hogy a fajok állandósága nem is létezik, hanem minden élőlény jelenleg is a fejlődés átmeneti szakaszában van. Amit látunk a természetben, hogy az élőlények a külső körülmények hatására változnak, amiből következik, hogy sok kis változás felhalmozódása hosszú távon fajátalakuláshoz /evolválódáshoz/ vezet.

Lényegében az Isten engedi, hogy az élőlények az ő befolyásoltsága alatt fejlődjenek, ezt gondolja az az orvos is, aki a kérdést feltette, ha pedig nem ezt vallaná a keresztény gyülekezet, akkor ő nem is volna hajlandó csatlakozni hozzá. Mert hogy bizony léteztek dinoszauruszok, meg Neander-völgyiek, meg van egy-két tény, ami bizonyítja az evolúciót. S mivel a tudománynak ez az álláspontja abszolút bizonyítva van, a Szentírás sem taníthat mást, mert az igazsággal ellentétes álláspontot a Biblia sem képviselhet, tehát a tudomány álláspontjából eleve következik a Biblia álláspontja.

A tudományt a Biblia elé helyezik

[Figyeled, hogy a hitelesség szempontjából mit mihez mérnek? Nem az Isten Ígéje az etalon /amire Jézus kijelentette, hogy igazság (vö. Ján 17:17)/, hanem amit a tudomány képvisel. Ennek megerősítését kéri az orvos a lelkigondozótól, annak alapján, hogy ő aktív tagja az egyháznak.

A válasz pedig az egyház és a pápa szerint is az, hogy az evolúció nincsen ellentétben a Szentírással, hiszen „Az Egyház tanítása az üdvösségre vonatkozik, nem pedig a természettudományi kutatásokra.”

A Biblia helytelen értelmezése

A gond ezzel az állásfoglalással az, hogy az üdvösségre vonatkozó tanításhoz a Bibliának azon tanításai is hozzátartoznak, amik a teremtésre vonatkoznak, és attól nem vonatkoztathatók el. Az Isten erkölcsi tanítása nincsen külön tárgyalva, hanem a történelmi tényekbe be van ágyazva, és az események menete magukkal hozza az isteni kijelentések aktualitását, amelyek mindig az adott korra és témára vonatkoznak, de amelyek alkalomadtán több ezer évre is előre mutathatnak.

Lehet, hogy az Isten aktuális kijelentése csak egy adott emberre vonatkozik /pl. Káin/, vagy egy népre /a zsidók/, vagy az egész emberiségre. Lehet, hogy csak egy adott időszakra /pl. Káin figyelmeztetése/, vagy a mózesi törvény korszakára, vagy az örökkévalóságra.

A Biblia megértésének a kulcsa

A bibliai kijelentések teljes terjedelme a mi tanulságunkra lett megírva (vö. Róma 15:4, 1Kor 10:11), feltéve, ha értjük is a kijelentések reánk vonatkozó tanításait, amely pedig alapvetően abból fakad, hogy az embernek élő kapcsolata kell hogy legyen az Istennel.

Ez a kapcsolat pedig életre szóló kell hogy legyen, teljen önátadást kell hogy tükrözzön és osztatlan szívbéli odaszánást kell hogy mutasson. E nélkül a Krisztus-követés merő vallásoskodás csupán, külső formaság, egyházi pongyola-egyenruha viselése, amely önmagához igazítja a bibliai kijelentéseket, nem pedig feltétlen ahhoz igazodik!

Továbbá olyan sincs, hogy a tudomány fényében állapítjuk meg a bibliai kijelentések hitelességét, és ha a tudomány álláspontja valamiben más, mint amit a Biblia mond, akkor ez utóbbit kezdjük átértelmezni, hogy a magunk felvilágosultságát megőrizzük, és hitelünket a tudomány talaján felnövekedett társadalom előtt. Hogy ez mégis megtörténik, éppen ezt bizonyítja a katolicizmus és egyéb felekezetek /teológusok/ állásfoglalása az evolúcióval kapcsolatban, amelyek oda lyukadtak ki, hogy Isten teremtői tevékenysége az evolúció, és akik ezt tagadják, azok tévelyegnek, és méltók az elmarasztalásra.

Az Isten nézőpontja a mérvadó

Mintha bármi jelentősége is lenne annak, hogy melyik felekezet képviselői kiket és miért marasztalnak el, minősítenek le? Egyrészt mindenki legyint mindenki kritikájára, ami annyiból érthető is, hogy mindenki a saját álláspontját a bibliai kinyilatkoztatással összhangzónak tartja, másrészt meg nagyon is nem mindegy, hogy ki mit hisz és tanít, mivel a rengeteg téves tanításnak és tévelygő egyházi csoportosulásnak isteni elmarasztalás lesz a vége!

Ugyanis nem a Biblia tanításának állítólagos ellentmondásai okozzák a kereszténység szanaszét szakadozását, hanem a hamis tanítók, álkeresztények ügyködései, akiket nem az Istennek és Krisztusnak való őszinte engedelmesség motivál, hanem egyéni érdekek, hatalmi pozíciók, meg sátáni befolyások, amelyeket a végtelenségig ellepleznek és tagadnak. (vö. 1Tim 4:1; 2Pét 2:1)
Isten nevében elkövetett bűnök 

E tekintetben a legnagyobb bűne pontosan a római katolikus egyháznak van, mivel ő tartja magát egyedül legitimnek az apostoli követésben, amit abból vezet le, hogy a hiteles bibliafordítás és bibliamagyarázás nála található meg, mégis ők vonultatták fel a legaljasabb bűnöket, erőszakos cselekményeket a történelem folyamán, mégpedig Isten nevében!

Aztán hogy a nemzetek előtt a maguk bizonyítványát igyekeznek tisztára mosni, ez csak azért működik, mivel a világ nemzetei /s azoknak vezetői/ teljesen laikusoknak számítanak, ők pedig az évszázadok alatt kitanulták a filozófia összes ágazatát, amivel a maguk álláspontját védelmezik. Aki pedig a teljes Bibliát nem ismeri az Isten kívánalma és akarata szerinti alapossággal, azt pillanatok alatt zsebre teszik! Nem véletlenül van általuk még az inkvizíció is szentnek nevezve, amelynek módszerei mellett még a hitleri gépezet is amatőrnek mondható!

Hogy pedig a történelmi igazságszolgáltatást mindeddig elkerülték, ez is annak köszönhető, hogy magukat Isten szolgájának adják ki, amit a laikusok milliói is éppen azért hisznek és fogadnak el, mivel nem élnek isteni önátadásban, hanem csak egy vallásos mázt öltöttek magukra, vagy még azt sem, hanem egyedül a saját tetszésükre és a saját élvezeteik kielégítésére élnek.

Az evolúció tudományos hiteltelensége

Ami pedig a /darwini/ evolúciót illeti, pontosan a tudomány tudománytalanságának a lehetségessége miatt létezik és örvend széles körű népszerűségnek, hiszen egy olyan feltevésen alapul, amely még a hit minőségi követelményének sem felel meg, hanem csak a hiszékenységnek: mivelhogy álláspontja szerint a sok apró /mikro/evolúciós változás millió évek alatt nagy /makro/evolúciós változást eredményez. Ez a tudományban nem az egzakt bizonyításnak a tárgya, hanem a primitív hiszékenységnek!

Hogy a bibliai kijelentéseket ennek a fényében értelmezik /a téves teológia talaján állók/, ez annak köszönhető, hogy tudományosan felvilágosultnak akarnak mutatkozni, ami be is következik, csak éppen az nem következik be, hogy amit a Bibliában olvasunk, az igazolná az álláspontjukat.

A Biblia kijelentésének történelmi hitelessége

Az Ádám és Éva történetét éppenséggel lehet allegórikusan magyarázni, hogy annak semmi köze a történelmi valósághoz, hanem csak a katolikus ájtatossággal jóistennek nevezett akárkinek a szimbolikus nyelvezetű tanítása arról, hogy miképpen juthatunk a mennybe? Ami teljesen figyelmen kívül hagyja azt a tényt, hogy Isten Fiának pontosan Ádám és Éva történelmi bűne miatt kellett a Földre születnie, és életét adnia váltságul, aminek semmi értelme, és amire semmi szükség nem volna, ha az ádámi bűneset csupán jelképes értelemmel bírna. (Vö. Róma 5:12-21) /Tehát az Isten Fiában adott váltságáldozatának az értékét a katolicizmus álláspontja teljesen semmissé teszi!/

Az egyik és legfontosabb igazság a Bibliában, hogy Ádám volt az első ember, akit Isten teremtett (vö. Luk 3:38; 1Kor 15:45-47), akinek a bűne sodorta az egész emberiséget a halandóságba, a tökéletlenségbe /ami miatt a legtöbb genetikai hátterű betegség felüti a fejét/, s amit Isten a Fia általi megváltással hoz egyenesbe, amikor átveszi az uralmat az egész emberiség felett.

A Biblia a fajok állandóságáról beszél

A második igazság pedig /természettudományos szempontból/ az, hogy a Bibliában nincsen a fajhatároknak elmosódása, és minden fajnak az állandó evolúciós átalakulásban levése, amit a darwinizmus állít. Bármilyen élőlény, amelyről szó van a Bibliában, semmiféle fajátalakuláson nem megy át, sem átmeneti állapotban nincsen, hanem ugyanaz marad!

A párduc nem változtatja meg a foltját (vö. Jer 13:23), a szőlő nem terem fügét (vö. Jak 3:12), és az ember nem növeszt csőrt, amilyen a madaraknak van, holott ez a csőr növesztése az embernek egyes evolucionisták jövőbeni anatómiai elvárásán alapul, hogy a határtalan változékonyság várhatóan ezt fogja eredményezni. /Még evolúciós szempontból is hétmérföldes sületlenség, amit mond, de annyira elvakult, hogy mégis mondja. Link http://www.origo.hu/tudomany/20130712-emberi-evolucio-csore-lehet-a-jovo-emberenek.html /

Az evolúció egymásból fejlődő, egymásba ágyazódó fajokról beszél, amelyeknek a határai teljesen el vannak mosódva, nos mutasson ki ilyen fajelmosódást és fajátalakulást akármely egyházi teológus a Bibliából, hogy az évezredek alatt bármelyik is elmozdul akármely irányba akárcsak 1 millimétert is, de ilyet nem fog tudni kimutatni. Mindegyik a teremtési rendje szerint szaporodik, és a faj változékonysága a teremtési rend határait soha nem hágja át, hanem azon belül demonstrálja az átalakulás lehetséges mértékét és módozatát.

Ez az átalakulás nem több az állandó és örök fajok rugalmas változékonyságánál, amellyel az adott körülmények kihívására válaszolnak /mikroevolúció/, de hogy ebből a kis lépésből következne a nagyobb lépés /makroevolúció/, ez a darwini evolúciós hiszékenységnek a hipotetikus tárgya, és ezt nem lehet eléggé kihangsúlyozni, hogy ezt ők így hiszik, össze-vissza magyarázzák, de nem bizonyítják!

A tekintélyelvűségre épülő tudomány

[Ezt a hipotézist a tudomány tekintélyelve tartja életben, semmi más. Mint amikor egy sportágban a pontozóbírók döntik el egy adott versenyben, hogy ki győzött, nem a stopperóra, nem a mérőszalag, és nem az, hogy valaki a ringben padlót fogott!]

Aztán hogy a katolicizmus evolúciós teológiája /meg egyéb baptista evolúciópárti tévelygők hada/ fogott padlót, azt a legszembetűnőbben a Bibliának az örök életről szóló tanítása bizonyítja. Az evolúciós elmélet szerint a biológiai halál egy szükséges anatómiai lépcsőfok, amelyen át a jövő nemzedéke egyre feljebb kerül a fajfejlődési ranglétrán, és ezzel teljességgel szembe megy, hogy az ember megszűnik halandónak lenni, ráadásul biológiai értelemben.

Az örök élet cáfolja az evolúciót

A Zsidók 2:5-ben olvassuk: „Mert nem angyaloknak vetette alá a jövendő világot, amelyről szólunk.” Itt a Károli fordítása kikerüli a görög eredetiben közölt kijelentést, amely szó szerint lakott földet ír /oikúmenén/, mint pl. az Apcsel 24:5-ben is, ahol érdekes, ugyanezt a szót föld kerekségnek fordítja.

Az eljövendő lakott földet Isten nem angyaloknak vetette alá, hanem Ábrahám szellemi magvának /a Krisztus-társörököseinek, akik a Krisztus mennyei kormányzatát képviselik/. Ők fognak uralkodni Krisztussal az élen azon milliók fölött, akik a földi örök életet fogják elnyerni, mivel elfogadják Krisztus váltságáldozatának értékét, és a Krisztus törvénye szerint élnek az ő követésében.

Róluk mondja Jelenések próféciája:

„És én János látám a szent várost, az új Jeruzsálemet, amely az Istentől szálla alá a mennyből, elkészítve, mint egy férje számára felékesített menyasszony. És hallék nagy szózatot, amely ezt mondja vala az égből: Íme az Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, az ő Istenük. És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről; és a halál nem lesz többé; sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. És monda az, aki a királyi széken ül vala: Íme mindent újjá teszek. És monda nekem: Írd meg, mert e beszédek hívek és igazak.” (21:2-5)

A Krisztus szellemi menyasszonya az Ábrahám szellemi magva, akiknek a szeméről pedig az Isten letörli a könnyet, azok az embermilliók, akik az eljövendő lakott földet jelentik, akik számára az ádámi halál el lesz törölve.

A bukott emberi filozófiák vége

Na itt aztán semmi keresnivalója nincsen annak a bukott emberi filozófiának, amit darwinizmusnak neveznek, aminek behódolt a tévelygő tudományon felnövekedett agyonmanipulált emberiség, amely egy-egy adott faj képviselőinek a variálódását/változékonyságát látva azt is elhitte, hogy a kis változások nagy változásokhoz /új fajok kialakulásához/ vezetnek. S amely szükségszerűen azt is magával hozza, hogy egyszer a párduc foltossága eltűnik, ha a természeti körülmény ezt kiváltja.

Mert a biológia törvénye az, hogy idővel egy faj átalakuljon egy másik fajjá, hiszen az emberi faj is így fejlődött ki valamikor az állatvilágból. Holott a Biblia pontosan azt mondja, hogy a párduc foltossága az ő változatlan sajátossága, ebből következik, hogy nem valamikor kialakult a foltja és valamikor majd megszűnik foltos lenni! [Ahogy Darwin próbálta kiokoskodni a fajok eredetét.] Ellenben még a fekete párducnak is vannak foltjai, lásd itt és itt:
http://index.hu/tudomany/2015/07/15/valojaban_a_fekete_parduc_is_pottyos/
https://www.livescience.com/51544-infrared-reveals-hidden-leopard-spots.html

Káldí György katolikus bibliakommentárja e vershez: „Bűnötök nem meggondolatlanságból vagy gyarlóságból származik, hanem megrögzött szokástokká lett, átment egész valótokba; azért ne csodálkozzatok a büntetésen.” (Jer 13:23)

Ugyanígy a párduc foltossága az ő egész valóságához tartozik, mégpedig időtállóan, és ahogy nincsen párduc az ő foltossága nélkül, theisztikus evolúció sincsen katolikus /baptista, stb./ felfogásúak ostobasága nélkül!

Kezdettől fogva férfit és nőt teremtett az Isten

Na, és a keresztény, amikor olvassa Jézus kijelentését: „Nem olvastátok-e, hogy a teremtő kezdettől fogva férfiúvá és asszonnyá teremté őket,” - akkor nem világos, hogy itt azt mondja Jézus, hogy az Isten közvetlen teremtése a férfi és a nő /!!/, nem pedig évmilliós harc, evolúciós zsákutca, félresikerült mutációk véletlen sorozata az ember, ahogy Darwin kisütötte a saját rövidlátó esze után menve?!

Hogy a pintyek csőrének vastagsága száraz és csapadékos évszakok hatására megváltozott, ami a pintyfaj variálódását eredményezte, nos ebből arra következtetni, hogy sok ilyen kis változás idővel egy teljes fajátalakuláshoz vezet, ez kb. akkora nagy sületlenség, mint azt elhinni, hogyha valaki elég sokáig fújogatja a megégett hüvelyujját, majd valamikor furulya lesz belőle. Darwinnak a zsenialitása ebben mutatkozott meg, és aki ezt hasonlóképpen nagyra értékeli, abból az emberből kicseng a szándékos istentagadás, az ateizmusból származó erkölcsi szabadosság iránti feltétlen és mindenekfelett való vágyakozás.

Nos, ezt a darwinista tant varrják az Isten nyakába az evolúció mellett kiállók, mondván: elég nehéz ... nem hinni, hogy léteztek dinoszauruszok, meg Neander-völgyiek stb...Hát akkor higgyen a neandervölgyiekben, meg hogy Ádám őse egy szőrös makogó majom volt, az Isten igéje, amire Jézus azt mondta, hogy igazság, az meg hazudik, amikor teremtésről beszél evolúció helyett.

Feltételekhez kötött Krisztus-követés?

Vagy ti mondjátok meg, hogy az Isten teremtését evolúciónak kell értelmezni, mivel ha:nincs evolúció, akkor nem hiszem, hogy szeretnék keresztény valláshoz csatlakozni.”?! Akkor ne csatlakozzon a doktor úr, illetve csatlakozzon a katolicizmushoz, mivelhogy ott a helye! Hallgasson a pápára, aki a vatikáni kincses barlangban érzi otthon magát, s aki akkor fog lemondani az összeharácsolt milliók feletti trónolásról, amikor a párduc is megválik a foltjától, amelyre bizony rábólint az evolúciós fantazmagória, hogy majd idővel szükségszerűen meg fog válni tőle.

Csak ne hogy az Isten váljon meg tőlük, azoktól, akikről Pál apostol köntörfalazás nélkül kimondja:

„Mert mi nem olyanok vagyunk, mint sokan, a kik meghamisítják az Isten ígéjét; hanem tisztán, sőt szinte Istenből szólunk az Isten előtt a Krisztusban.” (2Kor 2:17) 

Nincsenek megjegyzések: