motto:

A blog célja, hogy eligazítson a TEREMTÉS vagy EVOLÚCIÓ kérdésben, rámutatva arra, hogy miközben az egyetlen őssejtből való evolúciós leszármazás és fajátalakulás csupán egy társadalomra erőltetett tudományos hipotézis, addig a Biblia kijelentései a történelmi világpróféciák, az emberi jellemábrázolás és erkölcsi alapvető irányadó mértékek tekintetében abszolút pontosak, időtállóak és az emberiség jövőjére vonatkozóan megbízhatóan iránymutatóak. Részletesen foglalkozik a bibliai kereszténység alaptanításaival, eligazítást ad a tekintetben, hogy mik azok a téves tanítások, amelyek a különböző egyházakhoz kapcsolódnak és amik eltorzítják az Istentől sugalmazott Szentírás valódi mondanivalóját, aminek következtében a Krisztusban való hitgyakorlás által elnyerhető üdvösség útja az átlagember számára nehezen vagy szinte alig megismerhető.

2018. május 19., szombat

Orvosok szkanderoznak

Egy humán orvos és egy állatorvos összecsapása evolúciós témában

Kezdetben teremtette Isten... és az evolúció Csutora Péter
Vele szemben:


A DNS-től az evolúcióig - csak egyszerűen (5. rész)  A Zállatorvos: Simanovszky Zoltán


Az összecsapás háttere és tétje

Az összecsapást nyilvánvalóan nem szó szerint kell értelmezni, hanem átvitt értelemben, viszont az tény, hogy egymástól függetlenül mindketten kiállnak a maguk evolúciós vagy antievolúciós álláspontja mellett. Ez vajon azt jelenthetné, hogy eldönthetetlen a vita a kétféle álláspont tisztázásának kérdésében, vagyis marad a tudományos színezetű kötélhúzás parttalan hullámzása, és az igazság ide-oda csapódik, s örök rejtély azt eldönteni, ki kerül ki győztesen?

A válasz: egyértelműen nem! Ugyanis az evolúció nem más, mint egy menekülési útvonal Isten elől, különösen az elől az állítás elől, hogy Istennek joga van felelősségre vonni az embert, amiből következik, hogy felelősségteljes életre kötelezi értelemmel és erkölcsi döntéshozatali képességgel felruházott teremtményeit. Az evolucionisták ezt a kitételt utasítják vissza abszolút öntudatossággal, ugyanakkor az istentagadás látszatát mutatva mégsem ezt teszik a kirakatba, hanem az evolúció tudományos bizonyítása melletti kiállásukat. Ez a figyelemelterelés lényege. Mert nem ez a lényeg!

1.  A látszat az evolúció tudományos igazságának bizonyításán van

2.  Emögött van az Isten létezésének eldönthetetlensége

3.  A lényeg az emberi szuverenitás kihangsúlyozása, vagyis annak elutasítása, hogy az ember felelősséggel tartozik egy mindentudó Lény előtt, aki neki a Teremtője 

Ez az egész „evolúció vagy teremtés?” harc lényege, és hogy a tudomány éppen mit bizonyít az evolúcióról, egy huszadrangú dolog, hiszen állandóan toldozzák-foltozzák az elméletet, és szinte teljesen mindegy, hogy éppen miről mit gondolnak, mert el van adva az a gondolat, hogy a tudomány attól jó, hogy állandóan önkontroll alatt van. Közben meg a bűnelkövetők stratégiája az álláspontjukat állandóan változtatni, a vallomásukat az éppen nekik kedvezőnek vélt helyzethez igazítani.

A tudomány az abszolút időtálló tényektől korrekt, és nem az inkorrekt tudósok állandó véleményváltoztatásaitól!

Az alapkérdés tehát ugyanaz, mint ami Mózes 1. könyvében van kihangsúlyozva: az ember evése a jó és rossz tudásának a fájáról az ember elidegeníthetetlen joga-e, vagy Isten joga-e annak eldöntése, hogy az ember mit tartson jónak vagy rossznak. Ha az ember ezt a jogát elveszíti, akkor ezzel a jog átszáll Isten kezébe.

A materialista evolucionisták erről a vélt jogukról sosem fognak önként lemondani, egyébként meg ez a jog sosem volt az övék, csakhogy erről ők hallani sem akarnak. Úgy gondolják, van értelme a szellemi harcuknak, és húzzák a kötelet ahogy csak bírják. Pl. hazánkban az Origo hírportál durrogtat szüntelenül evolucionista szellemben megfogalmazott cikkeket, ha valami téma fölmerül, akkor nekik arról nyilatkozniuk kell, természetesen evolúciós szemszögből.

Aztán vannak jócskán, akik felsorakoznak melléjük és tapsviharukkal támogatják a magától kifejlődés antitudományos filozófiát, mivelhogy nekik sem elfogadható az isteni felelősségre vonás gondolatának elhordozása. Egyébként meg ha valóban komolyan gondolnák az Isten nem létezését, akkor nem mindegy, hogy a felelősségre vonás kérdése igaz-e vagy sem?! Meg hogy az ember kifejlődött-e az állatvilágból vagy nem?! Ezek mellékes dolgok. De hogy majd az Isten elé kell állni, és hogy számot kell adni arról, hogy egész életünket bűnben éltük és bűnt bűnre halmoztunk, azt már nem!

Ne hogy már azért megbüntessenek, mert eldobom az utcán a csikket, az üdítős flakonokat, hogy mérgezem a tengereket, kirabolom a természeti kincseket, miközben iszonyúan szennyezem a természetet, hogy pénzimádó vagyok és a profit növelése érdekében fillérekért dolgoztatok másokat, hogy lenézem és kihasználom a szegényet, hogy önhibájuk ellenére tömegeket kilakoltatok, utcára száműzök, miközben a haveri körömet gazdagítom, hogy a milliárdos nagyságrendű pályázatokat ők nyerjék meg. És ott csalok és sumákolok, ahol nekem lehetőségem van a társadalmi helyzetemhez mérten! Jól nézünk ki, ha van valaki, aki mindezt látja és számon is tartja, meg még számon is fogja kérni rajtam. Akkor inkább magától keletkezett minden, és éljen az evolúció!

Ezerszeres hurrá a lelkiismeretünket felszabadító tudósoknak, akik szerint BŰN mint olyan nincs, nem létezhet, csak a naiv emberi tudat miatt került a lelkiismeretbe, ami alól fel kell szabadítani a letűnt korok történelmi csökevényeibe merevült emberi fajt. És nyilvánvalóan olyan magaslatokba kell emelni, ahol a bűnözés művészete az igazságos törvénykezés látszatában tündököl. És a hatalom azon kevesek kezében összpontosul, akik a tömegek felett trónolnak az öntömjénezés illatában bódulva életük minden pillanatában. Akiknek úgy hódol be önként a nép, hogy az így szólal meg: >lám, amint megjelent szeretett vezérünk, a nap is kisütött!<

És hol van ebben a dicsőség-gesztus elfogadásában az Isten dicsőítése, a dicsőség Neki adása?

Nagyon nem mindegy tehát, hogy a humán állatorvos vagy a zállatorvos érvelése mögött húzódik meg az igazság, mert a kérdés végül ide vezet: tartozunk-e felelősséggel életünk tetteiért, vagy szabadon lavírozhatunk az Élet zsírjának önmagunk számára történő kiszipolyozásában, szabadjára engedve a saját önzőségünk megnyilvánulásainak teljes arzenálját?

S hogy szerintem kinek van igaza? A zállatorvos rafinált kóklersége már ennél a mondatánál kiütközik: „Az élet keletkezéséről, más néven az abiogenezisről egyenlőre még csak spekulálgatunk, de könnyen lehet, hogy maga is evolúciós törvényszerűségekre épül, így végső soron az evolúció elmélet kicsit tágabban, de itt is érvényes. Majd kiderül.”

Lekésett az információról, hiszen már kiderült: "Az alapproblémát az jelenti, hogy az első evolúciós egységek nem keletkezhettek evolúciós módon, hiszen azoknak akkor még nem voltak meg az ahhoz szükséges tulajdonságaik." /Szathmári Eőrs/ -http://www.c3.hu/~tillmann/konyvek/ezredvegi/szathmary.html

Aztán majd az is kiderülhet, hogy spontán biológiai evolúció mint olyan, nem is létezik, hanem az élőlények olyanok, mint a fák, hajladoznak a szélben /a környezethez való mikroszintű változás/ és variálódás az évszakok függvényében, de végső soron ugyanazok a fák maradnak egész életükön át! És minden faj ugyanaz a teremtett faj marad, ha a formája változik is, de a formaváltozása nem a faj változása. Akkor bejelentik a csődöt. Vagy elfogy az idő, és Isten jelenti be a világ csődjét! Nagyon nem mindegy tehát, hogy kinek az oldalán állsz! Mert ez a prófécia, még ezután fog beteljesedni:

És abban az időben felkél Mihály, a nagy fejedelem, aki a te néped fiaiért áll, mert nyomorúságos idő lesz, amilyen nem volt attól fogva, hogy nép kezdett lenni, mindezideig. És abban az időben megszabadul a te néped; aki csak beírva találtatik a könyvben. És sokan azok közül, akik alusznak a föld porában, felserkennek, némelyek örök életre, némelyek pedig gyalázatra és örökkévaló utálatosságra. Az értelmesek pedig fénylenek, mint az égnek fényessége; és akik sokakat az igazságra visznek, miként a csillagok örökkön örökké” (Dániel könyve 12:1-3)