motto:

A blog célja, hogy eligazítson a TEREMTÉS vagy EVOLÚCIÓ kérdésben, rámutatva arra, hogy miközben az egyetlen őssejtből való evolúciós leszármazás és fajátalakulás csupán egy társadalomra erőltetett tudományos hipotézis, addig a Biblia kijelentései a történelmi világpróféciák, az emberi jellemábrázolás és erkölcsi alapvető irányadó mértékek tekintetében abszolút pontosak, időtállóak és az emberiség jövőjére vonatkozóan megbízhatóan iránymutatóak. Részletesen foglalkozik a bibliai kereszténység alaptanításaival, eligazítást ad a tekintetben, hogy mik azok a téves tanítások, amelyek a különböző egyházakhoz kapcsolódnak és amik eltorzítják az Istentől sugalmazott Szentírás valódi mondanivalóját, aminek következtében a Krisztusban való hitgyakorlás által elnyerhető üdvösség útja az átlagember számára nehezen vagy szinte alig megismerhető.

2011. február 12., szombat

Kicsoda a Biblia Istene?
Kicsoda a Biblia Istene, Akitől áldást remélhetünk?

 
„Hogy megtudják, hogy te, a kinek neve Jehova, egymagad vagy 
felséges Isten az egész földön.” 

  (Zsoltárok 83:19, Károli fordítás)


Magyar költők Istenről

Ha már Istenről beszélünk, első és legfontosabb az, hogy tisztázzuk, Kiről is van szó? Megkönnyíti ennek felismerését, ha a magyar líra klasszikusnak számító költőit hívjuk segítségül, akik gyakran használták Isten nevét költeményeikben, és ezáltal könnyebben azonosíthatóvá tették Őt.

Tekintsünk át néhányat közülük, és azt is, hogy melyik költeményük versrészletében hogyan idézték fel Isten nevét:

Egyedül tebenned,
Mellém híván neved,
Szent Jehova, reménlek,
Hív ígíretedben
S fiad érdemében
Bízom, hol járok-kelek,
Tebenned nyugodván,
Mint lelkem oszlopán,
Minden jókkal bételek.”

Rimay János (1570-1631)
Megkomponált versgyüjtemény
[X] Más

*****

21.
Égi musikának gyönyörű szózatja
Szét Echonnak választját megváltoztatja.
Szent, szent, szent mindenható Isten,
Jehova,
Egész mennyei sereg vígan kiáltja.”

Zrínyi Miklós (1620-1664)
SZIGETI VESZEDELEM

*****
2.
Oh, Jehova! Már hova
Menjek illy kétségben?
Két ut vagyon előttem
Igyekezetemben:
Balra szegény, ha megyek,
Ki lép ösvényemben:
Jobbra pedig nem lehet
Ezer irigyemben.”

Amade László (1703-1764)
Világi énekek

*****

„Bosszúállásoknak Istene Jehova!
Bosszúállásoknak Istene, tündökölj ki,
Meddig a' hitetlenek, Jehova!
Meddig diadalmaskodnak a' hitetlenek?”

Földi János (1755-1801)
Töredékek

*****

Kegyelmedet hirdessék ajkaim,
egész nap segedelmedet:
Mert hatalmad' csudáit fel nem
számíthatom.
Újultt erővel járulok Tehozzád Jehovah!
's csak igazságodat magasztalom.”

Verseghy Ferenc (1757-1822)
184. A' LXX. Zsoltár.

*****

Láttuk a felhőkbe miként bemerüle
s az élő Istennek lábaihoz üle,
Csókolván grádiccsát dicső trónusának,
háromszor kiáltott szentet
Jehovának.”

Csokonai Vitéz Mihály (1773-1805)
Hunyady Ferenchez
Az elmondott beszéd

*****

3.
„S ég és föld örök Urára,
Jehovára és fijára
S kínos keresztfájára!
Az nyeri el leányomat
S vele minden kincsemet,
Ki a pogány szerecsenen
Vérig bosszúl engemet.”

Kisfaludy Sándor (1772-1844)
VIOLA ÉS PIPACS VAGY HAMIS BARÁT
ELSŐ ÉNEK

*****

,Áldott az úr, mond a török — 
 És szent az úr oltára, 
De Allah-akbar mennydörög, 
 S Mohammed a szolgája.' 
«Az isten egy, kiált a pap — 
Miként az égen egy a nap, 
 Tenéked Allah néven, 
A nagy Jehova nékem. » „
Garay János (1812-1853) 
Hasszán
*****
Izráel népe, nagy csoportban
Haladott el mellettem gyorsan;
A páskha-bárány ünnepére
Kiki a szent városba tére;
S én kínomban kiálték, szólván:
Segitsetek sorsom mivoltán,
A Jehovának szent nevében...!
S vigasztalást hiába kértem...
Mert ők mondának: az Úr vélünk,
De ápolásra rá nem érünk!”
Tompa Mihály (1817-1868) Jézus és a nép
*****
Ezt az egyet nézd el, Jehova
Nem cselekszem többé, de soha; 
 Ezt se teszem, bár is, magamért: 
Teszem... a jó Isten tudja miért.”
Arany János (1817-1882) 
A betyár
***** 
Uj hivatalodban hogy éled világod? 
Hogyan vagy, mióta az istent szolgálod? 
Szépecskén benőtt az udvarod; semmi a, 
 Még jó: nem vesz éhen múzsád szárnyas lova. 
 Megfér-e együtt lant és a biblia? 
Nem vesz össze rajtad Apolló s Jehova?”
Petőfi Sándor (1823-1849) 
Tompa Mihálynál
***** 
 
Jehova teremtett önképére férfit, 
 Mint bábot készítünk a gyermek-színpadra, 
 Melyen olyan furcsa méltósággal játszik 
szem elől elrejtett sodronyán vonatva.”
Madách Imre (1823-1864) 
3. LEGENDA ÉS REGE
***** 
Küzdjek közönnyel, félreértve
(Van-e magány irtóztatóbb?), 
És könnyet ontsak a szemétre, 

Mint Jehova szolgája: Jób?”
Reviczky Gyula (1855-1889) 
Magány
*****  
Mert te vagy Adonáj s te vagy a sokszemű 

Ozír, 

El-Saddaj is te vagy, a szörnyű, 

A halhatatlan Jehova te vagy 

És te vagy Moloch is, a tűz, az úr;”

Komjáthy Jenő (1858-1895)  

ÓDA A NAPHOZ
 
*****  
Jehovák Jehovája Élet, 

Minden jajom víg-hahotázva szánom, 

Bocsásd meg a szomorúságom.”

Ady Endre (1877-1919) 

Vezeklő vigadozás zsoltára
 
*****  
Mint szolgák a gazdát figyelik 

S szolgálók az úrnő kezeit:  

Jehova úgy vészünk mi körül, 

amíg rajtunk lelked könyörül.”

Móricz Zsigmond (1879-1942)  

CXXIII.ZSOLTÁR 

Nyomorúságban veszteglők
*****
 
Maholnap Jehovák leszünk, hogy emberré  

 teremtsük magunkat újra  

Ez a szerelem s a patakhúrúének, mely most 

kinyújtózkodik hogy, 
fölérjen valahogy kedvesem bokájáig...”
József Attila (1905-1937)  
ÉN DOBTAM
***** 
  Isten neve a zeneirodalomban
 
Az isteni név (héberül: יהוה ) a világ zenei irodalmában is megtalálható. 
A következő néhány idézet hűen tükrözi ezt vissza:
 
Jehova!
Hatalmas égi Istenünk!
Ki bölcsebb nálad?
Fényed, ha ránk ragyog -
Jókedvünk árad;”

(Giuseppe Verdi: Nabucco, IV. felvonás)

*****

Dir, dir Jehova will ich singen;
denn wo ist doch ein solcher Gott wie du?
Dir will ich meine Lieder bringen,
ach, gib mir deines Geistes Kraft dazu,
daß ich es tu im Namen Jesu Christ,
so wie es dir durch ihn gefällig ist

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)
(NEKED JEHOVA, NEKED AKAROK ÉNEKELNI)

*****

28. Accompagnato
Priest
Jehovah crown'd with glory bright,
Surrounded with eternal light,
Whose ministers are flames of fire:
Arise, and execute thine ire!”

Georg Friedrich Händel (1685 – 1759)
ESTHER

*****


Die ihr des unermeßlichen Weltalls Schöpfer ehrt,
Jehova nennt ihn, oder Gott nennt Fu ihn, oder Brahma, hört!
Hört Worte aus der Posaune des Allherrschers!
Laut tönt durch Erden, Monde, Sonnen ihr ewger Schall,
Hört Menschen, hört, Menschen, sie auch ihr!
Liebt mich in meinen Werken,
Liebt Ordnung, Ebenmaß und Einklang!
Liebt euch, liebt euch, euch selbst und eure Brüder,
Liebt euch selbst und eure Brüder!
Körperkraft und Schönheit sei eure Zier,
Verstandeshelle euer Adel!

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791)
NEKED A VILÁGMINDENSÉG VÉGTELEN

*****

Rezitativ
JESUS
Jehova, du mein Vater!
O sende Trost und Kraft und Stärke mir.
Sie nahet nun, die Stunde meiner Leiden,
von mir erkoren schon,
noch eh´ die Welt auf dein Geheiß
dem Chaos sich entwand.
Ich höre deines Seraphs Donnerstimme,
sie fordert auf,
wer statt der Menschen sich
vor dein Gericht jetzt stellen will.

Ludwig van Beethoven (1770 – 1827)
KRISZTUS AZ OLAJFÁK HEGYÉN

*****

Deinen schauernden Pomp borge den
Endlichen,
Ungeheure Natur! du der Unendlichkeit
Riesentochter!
Sei mir Spiegel Jehovahs!
Seinen Gott dem vernünft'gen Wurm
Orgle prächtig, Gewittersturm!”

Franz Schubert (1797 – 1828)
HIMNUSZ A VÉGTELENHEZ

*****

MOSÈ
Jehova!
OSIRIDE e MOSÈ
Nume eterno, che imperi alla luce,
Che passeggi su i nembi frementi,
Sfrena omai, sfrena omai gli elementi,
E punisci chi oltraggio ti fa.

Gioacchino Rossini (1792 – 1868)
MÓZES

*****

ELSŐ RÉSZ
No. 12 Recitative and Aria

BASS (SAUL)
Consume them all, Lord Sabaoth,
as stubble before fire!
They will not know Thee, tha Thou,
whose name alone is Jehova, art
the Lord alone,
the most high over all the earth.
Pour out Thine indignation upon them,
let them be silenced!

Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809 – 1847)
SZENT PÁL

*****

Jehova! dir künd' ich auf ewig Hohn –
Ich bin der König von Babylon!
Doch kaum das grause Wort verklang,
Dem König ward's heimlich im Busen bang.
Das gellende Lachen verstummte zumal;
Es wurde leichenstill im Saal.

Robert Schumann (1810 – 1856)
BELSAZÁR

*****

Tutti
(inginocchiati)
Immenso Jehovah,
chi non ti sente?
chi non è polvere
innanzi a te?
Tu spandi un'iride?...
Tutto è ridente.
Tu vibri il fulmine?...
L'uom più non è.”
(Si alzano.)

Giuseppe Verdi (1813 – 1901)
NABUCCO

*****

Isten neve a Bibliában

Láthattuk, hogy Isten nevét mily széles körben ismerték a világ legismertebb zeneszerzői, és megadták Neki az Őt illető dicsőséget.

Istennek a saját könyve a Biblia, melyet Ő ihletett a Szent Szellem által. Isten nevével kapcsolatban egy bibliai lexikon a következőket írja:

A SZAVAK ÉS A NÉV ÖSSZEFÜGGÉSE

Két héber szót fordítunk Istennek:

ÉL: Voltaképpen istenséget jelent: Isten hatalmát és természetének minden mástól való különbözőségét domborítja ki.

ELOHIM: Az Eloha (Isten) szó többes számú alakja, de nem isteneket jelent, hanem azt a személyt, aki teljes egészében rendelkezik az isteni tulajdonságokkal. 

A Szentírás még egy harmadik szóval is jelöli Istent:
ADONÁJ: Ez a szó Istent, mint Urat jellemzi, és hangsúlyozza isteni tekintélyét, illetve mindent irányító hatalmát.

Ezen általános nevek mellett az Ószövetség gyakran említi Isten személynevét is, a JAHVE nevet
is.

A héber szentírási szövegek nyilvános felolvasása alkalmával az Úr [ = Adonáj ] szóval helyettesítették a Jahvét, hogy elkerüljék Isten személynevének (az Őt megillető hódolat nélküli) gyakori használatát. Sajnos a Bibliafordítások is átvették ezt a gyakorlatot, és a Jahve személynév helyett általában az Úr szót használják (vagy az Úr Isten [Úristen] kifejezést, amikor az eredeti szövegben a Jahve Adonáj szerepel. Sokat veszítünk, ha a helyettesítő szavak mögött nem érezzük meg a személynév közvetlenségét. Amikor ugyanis Isten felfedte nevét népe előtt, voltaképpen legmélyebb valóságát, természetét nyilatkoztatta ki.

A Jahve a héber lenni igével áll összefüggésben. Ez többet jelent, mint egyszerűen létezni; inkább a tevékenyen jelen lenni kifejezéssel kellene fordítanunk. Jahve (Kiv /2Mózes/ 3,13-16) valóban olyan Isten, aki tevékenyen jelen van népe körében, és ezt éppen akkor adta tudtukra, amikor reménytelen helyzetükben, rabszolgákként szabadulásra vágyakoznak. A tevékeny jelenlét gondolatát a többi név is magában foglalja, de egyik sem mutatja meg igazán, hogy kicsoda is Isten.

Isten éppen a kivonulás nagy eseményét választotta ki, hogy feltárja népe előtt nevének igazi jelentését – ezzel akarván értésükre adni, hogy Ő olyan Isten, aki megszabadítja népét, és legyőzi (annak) ellenségeit. Jahve kinyilatkoztatásának alapját az Ő tökéletes szentsége képezi. (Kiv 3,5)” (Alec Motyer: Isten nevei – Kézikönyv a Bibliához,; Lilliput könyvkiadó, 1992. Budapest, Kossuth nyomda, 157-158. old.)
Egyetlen olyan magyar eredetű teljes bibliafordítás létezik, amely a héber ószövetségben következetesen kiírja a kb. 7 ezer helyen megtalálható isteni tulajdonnevet a YHVH-t, Jehova formában. Komáromi Csipkés György /1628-1678/ fordítása. Ezt a fordítást 'gályarab' Bibliának is nevezik. Hogy miért? Mert akik a vallási hatalmat képviselték koruk nemzedékében, talán nem kellő mértékben törekedtek megadni Isten nevének az Őt megillető dicsőséget.
Komáromi Csipkés György kiválóan alkalmas volt a fordítás elkészítésére. Az utrechti egyetemen tanult. A keleti nyelveket olyan kiválóan sajátította el, hogy 1651-ben héber nyelven tartott értekezést az egyetem karai előtt. Doktori címet szerzett, és Debrecenben a keleti nyelvek és a bölcsészet professzora lett. Bibliafordítását már diák korában elkezdte. Kéziratából követhető pontos munkája. A valódi értelem visszaadásában mindent megtett, ami az egzegetikai tudomány akkori álláspontjához képest elérhető volt. Mivel az eredetinek nyelvét is jobban értette, mint elődei, ezért hűség tekintetében az előtte megjelent fordításokat messze felülmúlta...

Munkája kiadását nem érte meg, és a kiadás viszontagságos sorsa miatt nem is válhatott népszerűvé. Egy évszázad múlt el, mire a fordítás kinyomtatva Magyarországra érkezett. 1706-ban kezdték meg Leidenben a nyomtatást és az 1718-ban fejezôdött be. 1754-ben, majdnem fél évszázad múlva indították útnak a megrendelôhöz Debrecenbe. Danzigig hajóval, onnan pedig szekerekkel szállították a 2915 példányt. 

A magyar határon a szállítmányt, mint csempészárut hatóságilag elkobozták. Az egri püspök pedig elrendelte az ,,eretnek Bibliafordítás'' megsemmisítését, és 1754. november 5-én ünnepélyesen elégették Komáromi Csipkés György magyar Bibliáját. A kinyomtatott példányok másik részét nem szállították el, hanem Danzigban tárolták. Végül 1789-ben kerültek ezek a példányok Debrecenbe József császár türelmi rendeletének hatására...”

,,Valóban nem szívderítő jelkép -- írja Nemeskürty István --, hogy az első, általunk ismert magyar Biblia fordítói az inkvizíció elöl a határon túlra, Moldvába menekülnek, a legújabb kori kezdeményezések és állandó stílbeli korrekciók megindulása előtti utolsó magyar Bibliát pedig elégetik, és terjesztését tűzzel-vassal akadályozzák.'' (Gyürki László: A magyar bibliafordítások története; Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár)

A XVIII. században a következő protestáns bibliafordítások jelentek meg:

... 1718-ban: Leydenben a Komáromi Csipkés György bibliafordítása, amely nem került forgalomba. Mint ismeretes, az egri püspök néhány példány kivételével összes példányait elégettette. ” (Trócsányi Zoltán: A XVIII. század magyar könyveinek olvasóközönsége és példányszáma)

Vajon Isten szent ügye védelmezőjének mondhatja magát bárki is, aki azon fáradozik, hogy Isten emberiségnek szánt szeretetteljes üzenetét tartalmazó könyvét elpusztítsa, csak mert azt nem a saját nézőpontja szerint fordították? Nem bármely fordítónak a saját felelőssége Isten előtt, hogy e szent könyvet az isteni szentséghez méltóan fordítsa le a nép nyelvére? Reménykedhet-e Isten áldásában az, aki hátráltatja az isteni üzenet elterjedését?

Gyakorlatilag nem létezik olyan közkézen forgó magyar származású teljes bibliafordítás, amely Isten nevét az eredeti szövegek szerint az Őt megillető helyen tartalmazná. Például a Magyar Biblia Tanács protestáns, un. Ökumenikus fordítás szövegében sehol nincsen benne. Pedig Isten áldásának elnyeréséhez elengedhetetlen követelmény, hogy kimutassuk az értékelésünket Őiránta!

„És majd örülnek mindnyájan, a kik bíznak benned; mindörökké vígadjanak, és te megoltalmazod őket, és örvendeznek te benned, a kik szeretik a te nevedet.” (Zsolt 5:12, Károli ford.)

„Fordulj felém, és könyörülj rajtam, ahogyan szoktál azokon, akik szeretik nevedet.” (Zsolt 119:132, Magyar Biblia Tanács, MBT. ford.)

„Tiéd óh Jehova a' nagyság, az erölség és a tisztélség, és az örökké-valóság, és méltóság; mert minden a' mennyben és a' földön tiéd; Tiéd óh Jehova az ország, és a' ki fel-magasztalod magadat mindenek felett Fönek.

A gazdagság és a ditsőség te elöled jö, és te uralkodol mindeneken: és a' te kezedben az erö és a' birodalom, a' te kezedben mindeneknek felmagasztalása, és megerösitése.

Mostan azért óh mi Istenünk hálát adunk mi tenéked, és ditsérjük a' te ditsölségednek nevét.” (1Krónika 29:11-13, Komáromi Csipkés György fordítása, 1718-as kiadás)

Nincsenek megjegyzések: