motto:

A blog célja, hogy eligazítson a TEREMTÉS vagy EVOLÚCIÓ kérdésben, rámutatva arra, hogy miközben az egyetlen őssejtből való evolúciós leszármazás és fajátalakulás csupán egy társadalomra erőltetett tudományos hipotézis, addig a Biblia kijelentései a történelmi világpróféciák, az emberi jellemábrázolás és erkölcsi alapvető irányadó mértékek tekintetében abszolút pontosak, időtállóak és az emberiség jövőjére vonatkozóan megbízhatóan iránymutatóak. Részletesen foglalkozik a bibliai kereszténység alaptanításaival, eligazítást ad a tekintetben, hogy mik azok a téves tanítások, amelyek a különböző egyházakhoz kapcsolódnak és amik eltorzítják az Istentől sugalmazott Szentírás valódi mondanivalóját, aminek következtében a Krisztusban való hitgyakorlás által elnyerhető üdvösség útja az átlagember számára nehezen vagy szinte alig megismerhető.

2017. június 14., szerda

Evolúció görögkatolikus szemszögből

Kép forrása: https://pixabay.com/en/photos/?hp=&image_type=&cat=&min_width=&min_height=&q=Spotted+panther&order=popular

Tisztelt Atya!
Lehet, hogy volt már ilyen kérdés itt, de feltenném megint. Jelenleg a Katolikus egyház hogy áll az evolúcióhoz. A Pápa hogy nyilatkozik ezzel kapcsolatban jelenleg? Lehet olvasni erről az interneten, de félek, hogy a források nem megbízhatóak. Most fel voltak háborodva egy pár katolikus ismerősöm, hogy én az evolúcióba hiszek. Véleményem szerint Adám és Évát se szó szerint kell venni, vagyis inkább arra gondolok, hogy az Isten nem egy varázspálcával jött, hanem engedte, hogy minden fejlődjön az ő befolyásoltsága alatt (de ezt is valahol halottam, vagy olvastam). Olvastam, hogy a mostani pápánk is mondta, hogy van evolúció. Hogy áll ehhez most az egyház? Egy Görög Katolikus pap üzent nekem, hogy komoly bűnbánatot kell tennem emiatt a gondolkodás miatt, és imára jönni kell hozzá. Ezért én felháborodtam mert orvosi diplomával rendelkezek, és elég nehéz nekem nem hinni, hogy léteztek dinoszauruszok, meg Neander-völgyiek stb... Tapasztalatból mondom, hogyha én 20 éves nem hívő lennék, és nekem azzal jönnének a keresztények, hogy nincs evolúció, akkor nem hiszem, hogy szeretnék keresztény valláshoz csatlakozni. Mert azért van egy-két tény. Nem kötekedni szeretnék, de az Atyától kérnék választ erre. Mert lehet, hogy félretájékozott vagyok. (Egyébként rendszeresen járok a templomba, meg gyónok is.) Nagyon köszönöm előre a választ.

A görögkatolikus lelkiatya válasza:

A Katolikus Egyház tanítása nem áll szemben az evolúcióval. Az Egyház tanítása az üdvösségre vonatkozik, nem pedig a természettudományi kutatásokra. Azokra legföljebb akkor, ha erkölcsi vonatkozása van. Ferenc pápa is, miként a legtöbb katolikus teológus és tudós nyilatkozataiban kiáll az evolúció ténye mellett.” Forrás: http://gorogkatolikus.hu/?muv=lelkiatyavalaszol&lap=7

A katolikus tájékozottság mértéke

Ahhoz képest, hogy a kérdező orvosi diplomával rendelkezik, erősen naivnak mutatja magát, mint aki nem képes önállóan eldönteni, hogy mi az igazság? Egyrészt, mint orvos, nyilvánvalóan azt tanították neki az orvosi egyetemen, hogy /magától értetődően/ igaz az evolúció, másrészt ha olvasta a Szentírást, ott semmi ilyesmit nem olvashatott, hanem csak bizonyos vallásos emberektől hallhatta, hogy a Szentírás szövege nem áll ellentétben az evolúcióval. 

Mindazonáltal ez a tanácstalansága az illetőnek a saját szegénységi bizonyítványa, amely azt mutatja, hogy netán hiába van Bibliája, mert nem képes eligazodni benne. Olyan, mint akinek van egy térképe, mégis mástól kérdezi meg, hogy merre menjen. Magától adódik a kérdés, hogy akkor minek van neki egyáltalán térképe?

[De ez a kérdés nem csak rá vonatkozik, minek van egyáltalán Bibliájuk a /római és görög/ katolikusoknak, ha nem tudják önállóan olvasni, értelmezni, magukat általa vezéreltetni? Ha meg nem tudják önállóan megérteni, akkor hogyan akarnak tanítani másokat, hogyan akarnak tanítványokat képezni, Jézus tanítványképző parancsának engedelmeskedni ? (vö. Máté 28:19-20)

Erre az a válaszuk, hogy a Biblia megértése nem rájuk tartozik, hanem a papokra, a tanítványképzés nem rájuk tartozik, hanem a papokra. Istennek meg erre az a válasza, hogy akiknek nincsen bölcsességük, azoknak azért nincsen, mert nem is kérik Tőle, akik meg nem kérik, azok nem is kapnak semmit, akik pedig nem kapnak Istentől semmit, azoktól a végén azt is el fogják venni, amijük van! (vö.Jakab 1:5-8; Máté 25:29)]

Nézetkülönbségek az egyházban

Hogy üzent neki egy görög katolikus pap az evolúció elfogadása miatt, és megrótta érte, ez is mutatja, hogy a hivatásos tanítóik akár ugyanabban a témában teljesen ellentétes nézeteket vallanak, ami mutatja, hogy az egyházukban az általuk Szentlélek-Istennek nevezett tanító nincsen jelen, hiszen az ígéret szerint az minden igazságra megtanítja a Krisztus-követőit, másrészt meg ennek eredménye a gyülekezet egysége, egybehangzó tanítása, ahogy Pál írja. (vö. Ján 14:26; Eféz 4:13)

Az ember azt hinné, ez a megosztottság csak a katolicizmusban létezik, de nem igaz, mert pl. a baptistáknál is nem egy lelkész teológus létére vallja és hirdeti a Biblia alapján az evolúciót, vagy ilyen előadókat preferálnak – lásd:

- míg más baptista felekezetek evolúciót cáfoló tanulmányt tesznek ki az internetre, pl. itt: http://www.bibliabaptista.hu/teremtes_vagy_evolucio.html

Az evolúciót valló baptisták nem egy fórumozó szájhőse egyenesen valláskárosultnak nevezi azokat a keresztényeket, akik az evolúciót nem fogadják el, sőt, a primitívebbje még azok keresztényi mivoltját is megkérdőjelezi, akik nem állnak velük azonos hitnézeten.

Isten Igéje igazság és mérce

Felmerül a kérdés, hogy egyáltalán el lehet-e dönteni a Biblia alapján, hogy kinek van igaza, mely álláspontot támogatja a Szentírás? Bizony hogy el lehet dönteni, sőt el is kell, mert ha nem lehetne, akkor a Biblia nem volna az igazságnak és a szentségnek a zsinórmértéke, amelyhez mindenkinek igazodnia kell, és amelynek fényében mindenki megláthatja, hogy az álláspontja alapján mire számíthat az Isten ítéletnapján?

Az eldöntéshez először is tisztázni kell, hogy mit vall a tudomány, ugyanakkor mit ír a Biblia, majd pedig a tények melyik álláspontot támasztják alá? A materialista tudomány szerint az élet eredetére jelenleg nincsen konkrét válasz, hogy honnan van, viszont az ember származására az evolúciós darwini elmélet képes kielégítő választ adni.

Az evolúció hipotézisvilága

A válasz pedig az, hogy az élőlények évmilliók alatt egymásból fejlődtek ki, továbbá lényeges szempont, hogy a fajok állandósága nem is létezik, hanem minden élőlény jelenleg is a fejlődés átmeneti szakaszában van. Amit látunk a természetben, hogy az élőlények a külső körülmények hatására változnak, amiből következik, hogy sok kis változás felhalmozódása hosszú távon fajátalakuláshoz /evolválódáshoz/ vezet.

Lényegében az Isten engedi, hogy az élőlények az ő befolyásoltsága alatt fejlődjenek, ezt gondolja az az orvos is, aki a kérdést feltette, ha pedig nem ezt vallaná a keresztény gyülekezet, akkor ő nem is volna hajlandó csatlakozni hozzá. Mert hogy bizony léteztek dinoszauruszok, meg Neander-völgyiek, meg van egy-két tény, ami bizonyítja az evolúciót. S mivel a tudománynak ez az álláspontja abszolút bizonyítva van, a Szentírás sem taníthat mást, mert az igazsággal ellentétes álláspontot a Biblia sem képviselhet, tehát a tudomány álláspontjából eleve következik a Biblia álláspontja.

A tudományt a Biblia elé helyezik

[Figyeled, hogy a hitelesség szempontjából mit mihez mérnek? Nem az Isten Ígéje az etalon /amire Jézus kijelentette, hogy igazság (vö. Ján 17:17)/, hanem amit a tudomány képvisel. Ennek megerősítését kéri az orvos a lelkigondozótól, annak alapján, hogy ő aktív tagja az egyháznak.

A válasz pedig az egyház és a pápa szerint is az, hogy az evolúció nincsen ellentétben a Szentírással, hiszen „Az Egyház tanítása az üdvösségre vonatkozik, nem pedig a természettudományi kutatásokra.”

A Biblia helytelen értelmezése

A gond ezzel az állásfoglalással az, hogy az üdvösségre vonatkozó tanításhoz a Bibliának azon tanításai is hozzátartoznak, amik a teremtésre vonatkoznak, és attól nem vonatkoztathatók el. Az Isten erkölcsi tanítása nincsen külön tárgyalva, hanem a történelmi tényekbe be van ágyazva, és az események menete magukkal hozza az isteni kijelentések aktualitását, amelyek mindig az adott korra és témára vonatkoznak, de amelyek alkalomadtán több ezer évre is előre mutathatnak.

Lehet, hogy az Isten aktuális kijelentése csak egy adott emberre vonatkozik /pl. Káin/, vagy egy népre /a zsidók/, vagy az egész emberiségre. Lehet, hogy csak egy adott időszakra /pl. Káin figyelmeztetése/, vagy a mózesi törvény korszakára, vagy az örökkévalóságra.

A Biblia megértésének a kulcsa

A bibliai kijelentések teljes terjedelme a mi tanulságunkra lett megírva (vö. Róma 15:4, 1Kor 10:11), feltéve, ha értjük is a kijelentések reánk vonatkozó tanításait, amely pedig alapvetően abból fakad, hogy az embernek élő kapcsolata kell hogy legyen az Istennel.

Ez a kapcsolat pedig életre szóló kell hogy legyen, teljen önátadást kell hogy tükrözzön és osztatlan szívbéli odaszánást kell hogy mutasson. E nélkül a Krisztus-követés merő vallásoskodás csupán, külső formaság, egyházi pongyola-egyenruha viselése, amely önmagához igazítja a bibliai kijelentéseket, nem pedig feltétlen ahhoz igazodik!

Továbbá olyan sincs, hogy a tudomány fényében állapítjuk meg a bibliai kijelentések hitelességét, és ha a tudomány álláspontja valamiben más, mint amit a Biblia mond, akkor ez utóbbit kezdjük átértelmezni, hogy a magunk felvilágosultságát megőrizzük, és hitelünket a tudomány talaján felnövekedett társadalom előtt. Hogy ez mégis megtörténik, éppen ezt bizonyítja a katolicizmus és egyéb felekezetek /teológusok/ állásfoglalása az evolúcióval kapcsolatban, amelyek oda lyukadtak ki, hogy Isten teremtői tevékenysége az evolúció, és akik ezt tagadják, azok tévelyegnek, és méltók az elmarasztalásra.

Az Isten nézőpontja a mérvadó

Mintha bármi jelentősége is lenne annak, hogy melyik felekezet képviselői kiket és miért marasztalnak el, minősítenek le? Egyrészt mindenki legyint mindenki kritikájára, ami annyiból érthető is, hogy mindenki a saját álláspontját a bibliai kinyilatkoztatással összhangzónak tartja, másrészt meg nagyon is nem mindegy, hogy ki mit hisz és tanít, mivel a rengeteg téves tanításnak és tévelygő egyházi csoportosulásnak isteni elmarasztalás lesz a vége!

Ugyanis nem a Biblia tanításának állítólagos ellentmondásai okozzák a kereszténység szanaszét szakadozását, hanem a hamis tanítók, álkeresztények ügyködései, akiket nem az Istennek és Krisztusnak való őszinte engedelmesség motivál, hanem egyéni érdekek, hatalmi pozíciók, meg sátáni befolyások, amelyeket a végtelenségig ellepleznek és tagadnak. (vö. 1Tim 4:1; 2Pét 2:1)
Isten nevében elkövetett bűnök 

E tekintetben a legnagyobb bűne pontosan a római katolikus egyháznak van, mivel ő tartja magát egyedül legitimnek az apostoli követésben, amit abból vezet le, hogy a hiteles bibliafordítás és bibliamagyarázás nála található meg, mégis ők vonultatták fel a legaljasabb bűnöket, erőszakos cselekményeket a történelem folyamán, mégpedig Isten nevében!

Aztán hogy a nemzetek előtt a maguk bizonyítványát igyekeznek tisztára mosni, ez csak azért működik, mivel a világ nemzetei /s azoknak vezetői/ teljesen laikusoknak számítanak, ők pedig az évszázadok alatt kitanulták a filozófia összes ágazatát, amivel a maguk álláspontját védelmezik. Aki pedig a teljes Bibliát nem ismeri az Isten kívánalma és akarata szerinti alapossággal, azt pillanatok alatt zsebre teszik! Nem véletlenül van általuk még az inkvizíció is szentnek nevezve, amelynek módszerei mellett még a hitleri gépezet is amatőrnek mondható!

Hogy pedig a történelmi igazságszolgáltatást mindeddig elkerülték, ez is annak köszönhető, hogy magukat Isten szolgájának adják ki, amit a laikusok milliói is éppen azért hisznek és fogadnak el, mivel nem élnek isteni önátadásban, hanem csak egy vallásos mázt öltöttek magukra, vagy még azt sem, hanem egyedül a saját tetszésükre és a saját élvezeteik kielégítésére élnek.

Az evolúció tudományos hiteltelensége

Ami pedig a /darwini/ evolúciót illeti, pontosan a tudomány tudománytalanságának a lehetségessége miatt létezik és örvend széles körű népszerűségnek, hiszen egy olyan feltevésen alapul, amely még a hit minőségi követelményének sem felel meg, hanem csak a hiszékenységnek: mivelhogy álláspontja szerint a sok apró /mikro/evolúciós változás millió évek alatt nagy /makro/evolúciós változást eredményez. Ez a tudományban nem az egzakt bizonyításnak a tárgya, hanem a primitív hiszékenységnek!

Hogy a bibliai kijelentéseket ennek a fényében értelmezik /a téves teológia talaján állók/, ez annak köszönhető, hogy tudományosan felvilágosultnak akarnak mutatkozni, ami be is következik, csak éppen az nem következik be, hogy amit a Bibliában olvasunk, az igazolná az álláspontjukat.

A Biblia kijelentésének történelmi hitelessége

Az Ádám és Éva történetét éppenséggel lehet allegórikusan magyarázni, hogy annak semmi köze a történelmi valósághoz, hanem csak a katolikus ájtatossággal jóistennek nevezett akárkinek a szimbolikus nyelvezetű tanítása arról, hogy miképpen juthatunk a mennybe? Ami teljesen figyelmen kívül hagyja azt a tényt, hogy Isten Fiának pontosan Ádám és Éva történelmi bűne miatt kellett a Földre születnie, és életét adnia váltságul, aminek semmi értelme, és amire semmi szükség nem volna, ha az ádámi bűneset csupán jelképes értelemmel bírna. (Vö. Róma 5:12-21) /Tehát az Isten Fiában adott váltságáldozatának az értékét a katolicizmus álláspontja teljesen semmissé teszi!/

Az egyik és legfontosabb igazság a Bibliában, hogy Ádám volt az első ember, akit Isten teremtett (vö. Luk 3:38; 1Kor 15:45-47), akinek a bűne sodorta az egész emberiséget a halandóságba, a tökéletlenségbe /ami miatt a legtöbb genetikai hátterű betegség felüti a fejét/, s amit Isten a Fia általi megváltással hoz egyenesbe, amikor átveszi az uralmat az egész emberiség felett.

A Biblia a fajok állandóságáról beszél

A második igazság pedig /természettudományos szempontból/ az, hogy a Bibliában nincsen a fajhatároknak elmosódása, és minden fajnak az állandó evolúciós átalakulásban levése, amit a darwinizmus állít. Bármilyen élőlény, amelyről szó van a Bibliában, semmiféle fajátalakuláson nem megy át, sem átmeneti állapotban nincsen, hanem ugyanaz marad!

A párduc nem változtatja meg a foltját (vö. Jer 13:23), a szőlő nem terem fügét (vö. Jak 3:12), és az ember nem növeszt csőrt, amilyen a madaraknak van, holott ez a csőr növesztése az embernek egyes evolucionisták jövőbeni anatómiai elvárásán alapul, hogy a határtalan változékonyság várhatóan ezt fogja eredményezni. /Még evolúciós szempontból is hétmérföldes sületlenség, amit mond, de annyira elvakult, hogy mégis mondja. Link http://www.origo.hu/tudomany/20130712-emberi-evolucio-csore-lehet-a-jovo-emberenek.html /

Az evolúció egymásból fejlődő, egymásba ágyazódó fajokról beszél, amelyeknek a határai teljesen el vannak mosódva, nos mutasson ki ilyen fajelmosódást és fajátalakulást akármely egyházi teológus a Bibliából, hogy az évezredek alatt bármelyik is elmozdul akármely irányba akárcsak 1 millimétert is, de ilyet nem fog tudni kimutatni. Mindegyik a teremtési rendje szerint szaporodik, és a faj változékonysága a teremtési rend határait soha nem hágja át, hanem azon belül demonstrálja az átalakulás lehetséges mértékét és módozatát.

Ez az átalakulás nem több az állandó és örök fajok rugalmas változékonyságánál, amellyel az adott körülmények kihívására válaszolnak /mikroevolúció/, de hogy ebből a kis lépésből következne a nagyobb lépés /makroevolúció/, ez a darwini evolúciós hiszékenységnek a hipotetikus tárgya, és ezt nem lehet eléggé kihangsúlyozni, hogy ezt ők így hiszik, össze-vissza magyarázzák, de nem bizonyítják!

A tekintélyelvűségre épülő tudomány

[Ezt a hipotézist a tudomány tekintélyelve tartja életben, semmi más. Mint amikor egy sportágban a pontozóbírók döntik el egy adott versenyben, hogy ki győzött, nem a stopperóra, nem a mérőszalag, és nem az, hogy valaki a ringben padlót fogott!]

Aztán hogy a katolicizmus evolúciós teológiája /meg egyéb baptista evolúciópárti tévelygők hada/ fogott padlót, azt a legszembetűnőbben a Bibliának az örök életről szóló tanítása bizonyítja. Az evolúciós elmélet szerint a biológiai halál egy szükséges anatómiai lépcsőfok, amelyen át a jövő nemzedéke egyre feljebb kerül a fajfejlődési ranglétrán, és ezzel teljességgel szembe megy, hogy az ember megszűnik halandónak lenni, ráadásul biológiai értelemben.

Az örök élet cáfolja az evolúciót

A Zsidók 2:5-ben olvassuk: „Mert nem angyaloknak vetette alá a jövendő világot, amelyről szólunk.” Itt a Károli fordítása kikerüli a görög eredetiben közölt kijelentést, amely szó szerint lakott földet ír /oikúmenén/, mint pl. az Apcsel 24:5-ben is, ahol érdekes, ugyanezt a szót föld kerekségnek fordítja.

Az eljövendő lakott földet Isten nem angyaloknak vetette alá, hanem Ábrahám szellemi magvának /a Krisztus-társörököseinek, akik a Krisztus mennyei kormányzatát képviselik/. Ők fognak uralkodni Krisztussal az élen azon milliók fölött, akik a földi örök életet fogják elnyerni, mivel elfogadják Krisztus váltságáldozatának értékét, és a Krisztus törvénye szerint élnek az ő követésében.

Róluk mondja Jelenések próféciája:

„És én János látám a szent várost, az új Jeruzsálemet, amely az Istentől szálla alá a mennyből, elkészítve, mint egy férje számára felékesített menyasszony. És hallék nagy szózatot, amely ezt mondja vala az égből: Íme az Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, az ő Istenük. És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről; és a halál nem lesz többé; sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. És monda az, aki a királyi széken ül vala: Íme mindent újjá teszek. És monda nekem: Írd meg, mert e beszédek hívek és igazak.” (21:2-5)

A Krisztus szellemi menyasszonya az Ábrahám szellemi magva, akiknek a szeméről pedig az Isten letörli a könnyet, azok az embermilliók, akik az eljövendő lakott földet jelentik, akik számára az ádámi halál el lesz törölve.

A bukott emberi filozófiák vége

Na itt aztán semmi keresnivalója nincsen annak a bukott emberi filozófiának, amit darwinizmusnak neveznek, aminek behódolt a tévelygő tudományon felnövekedett agyonmanipulált emberiség, amely egy-egy adott faj képviselőinek a variálódását/változékonyságát látva azt is elhitte, hogy a kis változások nagy változásokhoz /új fajok kialakulásához/ vezetnek. S amely szükségszerűen azt is magával hozza, hogy egyszer a párduc foltossága eltűnik, ha a természeti körülmény ezt kiváltja.

Mert a biológia törvénye az, hogy idővel egy faj átalakuljon egy másik fajjá, hiszen az emberi faj is így fejlődött ki valamikor az állatvilágból. Holott a Biblia pontosan azt mondja, hogy a párduc foltossága az ő változatlan sajátossága, ebből következik, hogy nem valamikor kialakult a foltja és valamikor majd megszűnik foltos lenni! [Ahogy Darwin próbálta kiokoskodni a fajok eredetét.] Ellenben még a fekete párducnak is vannak foltjai, lásd itt és itt:
http://index.hu/tudomany/2015/07/15/valojaban_a_fekete_parduc_is_pottyos/
https://www.livescience.com/51544-infrared-reveals-hidden-leopard-spots.html

Káldí György katolikus bibliakommentárja e vershez: „Bűnötök nem meggondolatlanságból vagy gyarlóságból származik, hanem megrögzött szokástokká lett, átment egész valótokba; azért ne csodálkozzatok a büntetésen.” (Jer 13:23)

Ugyanígy a párduc foltossága az ő egész valóságához tartozik, mégpedig időtállóan, és ahogy nincsen párduc az ő foltossága nélkül, theisztikus evolúció sincsen katolikus /baptista, stb./ felfogásúak ostobasága nélkül!

Kezdettől fogva férfit és nőt teremtett az Isten

Na, és a keresztény, amikor olvassa Jézus kijelentését: „Nem olvastátok-e, hogy a teremtő kezdettől fogva férfiúvá és asszonnyá teremté őket,” - akkor nem világos, hogy itt azt mondja Jézus, hogy az Isten közvetlen teremtése a férfi és a nő /!!/, nem pedig évmilliós harc, evolúciós zsákutca, félresikerült mutációk véletlen sorozata az ember, ahogy Darwin kisütötte a saját rövidlátó esze után menve?!

Hogy a pintyek csőrének vastagsága száraz és csapadékos évszakok hatására megváltozott, ami a pintyfaj variálódását eredményezte, nos ebből arra következtetni, hogy sok ilyen kis változás idővel egy teljes fajátalakuláshoz vezet, ez kb. akkora nagy sületlenség, mint azt elhinni, hogyha valaki elég sokáig fújogatja a megégett hüvelyujját, majd valamikor furulya lesz belőle. Darwinnak a zsenialitása ebben mutatkozott meg, és aki ezt hasonlóképpen nagyra értékeli, abból az emberből kicseng a szándékos istentagadás, az ateizmusból származó erkölcsi szabadosság iránti feltétlen és mindenekfelett való vágyakozás.

Nos, ezt a darwinista tant varrják az Isten nyakába az evolúció mellett kiállók, mondván: elég nehéz ... nem hinni, hogy léteztek dinoszauruszok, meg Neander-völgyiek stb...Hát akkor higgyen a neandervölgyiekben, meg hogy Ádám őse egy szőrös makogó majom volt, az Isten igéje, amire Jézus azt mondta, hogy igazság, az meg hazudik, amikor teremtésről beszél evolúció helyett.

Feltételekhez kötött Krisztus-követés?

Vagy ti mondjátok meg, hogy az Isten teremtését evolúciónak kell értelmezni, mivel ha:nincs evolúció, akkor nem hiszem, hogy szeretnék keresztény valláshoz csatlakozni.”?! Akkor ne csatlakozzon a doktor úr, illetve csatlakozzon a katolicizmushoz, mivelhogy ott a helye! Hallgasson a pápára, aki a vatikáni kincses barlangban érzi otthon magát, s aki akkor fog lemondani az összeharácsolt milliók feletti trónolásról, amikor a párduc is megválik a foltjától, amelyre bizony rábólint az evolúciós fantazmagória, hogy majd idővel szükségszerűen meg fog válni tőle.

Csak ne hogy az Isten váljon meg tőlük, azoktól, akikről Pál apostol köntörfalazás nélkül kimondja:

„Mert mi nem olyanok vagyunk, mint sokan, a kik meghamisítják az Isten ígéjét; hanem tisztán, sőt szinte Istenből szólunk az Isten előtt a Krisztusban.” (2Kor 2:17) 

2017. június 5., hétfő

zsidó manipuláció

Hogyan manipulál egy dörzsölt zsidó?


Kép forrása: https://pixabay.com/en/puppet-jewish-hebrew-caricature-1792075/
A történet:

Egy idős rabbi tanácsa a szegény emberhez, aki kilátástalan helyzetbe került! 

Egy szegény ember egy kis, egyszobás házban élt feleségével és hat gyerekével. Az otthonuk annyira kicsi volt, hogy alig fértek el benne, szinte mindig egymásba botlottak.

A szegény ember már nem tűrhette tovább ezt az állapotot, így leült beszélni a feleségével. Az asszony azt javasolta, hogy kérje ki a rabbi tanácsát. 

A szegény ember felkereste a rabbit, elmesélte, hogy milyen szörnyű körülmények között élnek, egy nagyon szűk helyiségben, összezsúfolva.

Emiatt szinte mindig veszekszünk, kiabálunk egymással. Kétségbe vagyok esve, nem tudom mitévő legyek” – panaszkodott a rabbinak.

A rabbi mélyen elgondolkodott, majd így szólt: Tedd azt, amit mondani fogok, így az életed jobb irányba fordul majd. Megígéred, hogy betartod az utasításaimat?”

Megígérem” – felelte a szegény ember, bízva a rabbi bölcsességében.
A rabbi majd azt kérdezte: Vannak állataid?”

Igen. Van egy tehenem, egy kecském, és pár csirkém.”

Rendben, mikor hazaérsz, az összes állatot vidd be, hogy közösen éljetek a lakásban” – közölte a rabbi.

A szegény ember elképedt a hallottakon, de mivel megígérte, hogy azt teszi, amit a rabbi mond, így haza ment és az összes állatot bevitte a lakásba.

Két nap múlva a szegény ember elszaladt a rabbihoz, majd így szólt: Mit tettél velem? Borzasztó, egyszerűen képtelenség így élni, rabbi. Segíts!”

A rabbi higgadtan így felelt: Menj haza, és vidd ki a házból a csirkéket”.

A szegény ember így is tett, de másnap ismét elment a rabbihoz.

A kecske összerágta a bútorokat. Mit tegyek?” – kérdezte a szegény ember.

Vidd ki a kecskét a házból” – felelte a rabbi.

Másnap ismét a rabbihoz sietett a szegény ember, mert a tehén tette pokollá a családja életét. A rabbi közölte, hogy vigye ki a tehenet a házból.

Másnap a szegény ember ismét felkereste a rabbit. Kedves, rabbi. El nem tudom mondani, hogy mennyire nyugodt, békés lett az életünk. Most mindenkinek jut elég hely, hogy az állatok már nem laknak bent.”

Ettől a naptól kezdve a szegény ember boldogan élt, élete jobbra fordult, szíve tele volt optimizmussal, hálával, szeretettel, és hamarosan anyagilag is jobb helyzetbe került.

Hayman Schachtel rabbi: “A boldogság nem az, amire vágysz. A boldogság az, amivel már rendelkezel.” Forrás: http://filantropikum.com/egy-idos-rabbi-tanacsa -a-szegeny-emberhez-aki-kilatastalan-helyzetbe-kerult/

Mi a probléma ezzel az eljárással? Hogy a szegény ember sorsának tényleges megváltoztatása még csak fel sem merült a rabbi elméjében, de annál inkább az, hogy manipulációval elhitesse vele, az éhezése csak látszólagos, ami valóságos, hogy jól van lakva. /Más szóval kifejezve ugyanazt./

Hasonló azt mondani egy embernek, akinek levágták a lábát, és emiatt szomorú:

Inkább örülnöd kellene, hogy van egy lábad. Képzeld el, ha egy lábad se lenne. Így legalább fél lábban le tudod rúgni az idegen kutyát, ha éjszaka az ágyadra mászik!”

Pontosan azért van annyi szegény ember a világban, mert a gazdagok nem ismerik a krisztusi lelkületet:

„Akinek pedig van miből élnie e világon, és elnézi, hogy az ő atyjafia szükségben van, és elzárja attól az ő szívét, miképpen marad meg abban az Isten szeretete? Fiacskáim, ne szóval szeressünk, se nyelvvel; hanem cselekedettel és valósággal.” (1János levél 3:17-18)

De hogy nem ismerik, ez a kisebbik probléma. A nagyobbik az, hogy nem is akarják megismerni!

Az egész világ úgy van felépítve, hogy a gazdagokat semmi más nem érdekli, csak a saját gazdagodásuk továbbnövelése, a saját profitjuk hizlalása. /Tisztelet a kivételeknek, akik a szabályt erősítik!/ Minden munkaadó arra az eszmeelfajulásra van ráhangolódva, hogy minél kevesebbet fizessen a munkavállalónak. A mammut cégek azt keresik a világban, hol a legolcsóbb a munkaerő, hol van a legnagyobb haszna a befektetésüknek. Aki meg rá van szorulva arra, hogy fillérekért dolgozzon, annak meg beadagolják a megtévesztő filozófiát, hogy csupán rosszul látja a dolgokat, amikor magát szegénynek gondolja. [Mert egyébként az is!]

A rabbik eme eszmecsiszolódása leginkább a politikusoknál érhető tetten, akiknek a világ pénze nem lenne elég, hogy magukat jóllakassák. Amikor adnak valamit a népnek, abból adják, amit a nép megtermel, annak pár százalékát adják vissza, amíg maguknak bebiztosítják a zsíros jólétet, az olcsón megszerzett drága lakásokat, drága autókat, egekben szárnyaló életszínvonalat. És a népnek beadagolják a filozófiát a jólétről, amire a minimálbér a legalkalmasabb, sőt, akár havi 40 ezer Ft-ból is meg lehet élni! Csak a kecskéket, meg a csirkéket kell kivinni a a lakásból, a lóvá tett marhák azok maradhatnak.

Ismeri valaki a gazdag ifjú történetét?

A gazdag ifjú

„És mikor útnak indult vala, hozzá futván egy ember és letérdelvén előtte, kérdezi vala őt: Jó Mester, mit cselekedjem, hogy az örökéletet elnyerhessem?

Jézus pedig monda neki: Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy, az Isten.

A parancsolatokat tudod: Ne paráználkodjál; ne ölj; ne lopj; hamis tanúbizonyságot ne tégy, kárt ne tégy; tiszteljed atyádat és anyádat.

Az pedig felelvén, monda neki: Mester, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva.

Jézus pedig rátekintvén, megkedvelé őt, és monda neki: Egy fogyatkozásod van; eredj el, add el minden vagyonodat, és add a szegényeknek, és kincsed lesz mennyben; és jer, kövess engem, felvévén a keresztet.

Az pedig elszomorodván e beszéden, elméne búsan; mert sok jószága vala.
Jézus pedig körültekintvén, monda tanítványainak: Mily nehezen mennek be az Isten országába, akiknek gazdagságuk van!

A tanítványok pedig álmélkodának az ő beszédén; de Jézus ismét felelvén, monda nekik: Gyermekeim, mily nehéz azoknak, akik a gazdagságban bíznak, az Isten országába bemenni!

Könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, hogy nem a gazdagnak az Isten országába bejutni.” (Márk evangéliuma 10:17-25)

Itt a „vagyonodat” szó mögött a görög „ekheisz” szó található, amelynek elsődleges jelentése: „tart, megfog, megragad”. A gazdag ember a gazdagsága által van megfogva. Az nem engedi szabadon, az tartja bilincsben, annak hódol, az neki az istene. [Mint a darwinistákat az a nem létező biológiai mechanizmus, amely a semmiből létrehozza a valamit, és folyton átalakítja /mármint a fajokat/, hogy ne lehessen őket /mármint a fajhatárokat/ szemmel nyomon követni. Vagyis ezt az áltudományos szemfényvesztést.]

A világ 85 leggazdagabb embere annyi vagyon felett rendelkezik, mint a világ legszegényebb 3,5 milliárdja. ...A legnagyobb bankok egykori alapítóinak leszármazottai a mai napig megtalálhatóak a pénzügyi elit soraiban. Ezek a dinasztiák évtizedek óta birtokolják azt a hatalmat ami országok és nemezetek felett állva dönt, gazdasági, geopolitikai és társadalmi kérdésekről. Ők azok akikkel zárt ajtók mögött tárgyalnak elnökök és miniszterek. Ha érdekükben áll átrajzolják a térképet és fegyveres konfliktusok kimenetelét döntik el és rajta tartják az ujjukat egyes országok gazdasági mutatóin.” /85 ember kezében a világ?/ Forrás:http://globalisvilag.com/2016/02/16/85-ember-kezeben-a-vilag/

Gondolja bárki, hogy ezek az emberek egyszer csak megtérnek és elkezdik felszámolni a szegénységet a világban? A zebra előbb változtatja meg a csíkját, mint ők a gondolkodásukat! Persze ők is csak bábuk, akiket sötét szellemi erők, személyes eredetű energialények uralnak.
Akik persze nem léteznek, mint ahogy a száj belső nyálkahártyáján az úgynevezett Koplik-foltok, és az egész testen megjelenő kiütések sem jelentik a kanyaró jelenlétét! /?/

A gazdagságra való eszeveszett törekedés is egy tünet együttes része. Része annak a szellemi részegségnek, amely a szellemi elszegényedés elleplezésére irányul. De a valóság lelki röntgenképe áttör a leplen annak szavai által, aki képes olvasni az emberi lélek rejtett zugaiban is:

„Mivel ezt mondod: Gazdag vagyok, és meggazdagodtam és semmire nincs szükségem; és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult és a nyavalyás és szegény és vak és mezítelen:

Azt tanácslom neked, hogy végy tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy; és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a te mezítelenségednek rútsága; és szemgyógyító írral kend meg a te szemeidet, hogy láss.” (Jelenések könyve 3:17-18)

Jézus Krisztus hatalma és tanácsadói mivolta felette áll bármiféle politikai vagy társadalmi tanácsadóénak, mégis akikre elsősorban tartozna, úgy könyvelik el, hogy Jézus nem létezik, míg a tanácsadóik sokasága igen, s azoknak haszna – számukra – igen nagy. Számukra, de nem a szegények számára.

Számukra az Isten országa van fenntartva. Ahol fordítva fognak történni a dolgok. A Biblia Istenéről olvassuk:

„Hatalmas dolgot cselekedék karjának ereje által, elszéleszté az ő szívük gondolatában felfuvalkodottakat. Hatalmasokat dönte le trónjaikról, és alázatosakat magasztalt fel.

Éhezőket töltött be javakkal, és gazdagokat küldött el üresen.„ (Lukács evangélium 1:51-53)

Amikor az autonóm emberi történelem lemeze lejár a világ forgószínpadán /közelebb van, mint bárki hinné!/, akkor Isten benyújtja a számlát a gazdagoknak, akik a szegényeket szellemi ideológiákkal lakatták jól, mialatt maguk meg tobzódtak a jólétben meg a feleslegük pocsékolásában. S akkor lesz nekik 'fel is csút meg le is csút', amire abszolút nem számítottak, azt kapják: amit megérdemelnek!

A szegényekre meg szebb napok fognak köszönteni, akik Krisztustól veszik a tanácsokat, s azokkal, általuk élnek:

A Messiás és az ő békeországa

„És származik egy vesszőszál Isai törzsökéből, s gyökereiből egy virágszál nevekedik.

Akin az Úrnak lelke megnyugoszik: bölcsességnek és értelemnek lelke, tanácsnak és hatalomnak lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke.

És gyönyörködik az Úrnak félelmében, és nem szemeinek látása szerint ítél, és nem füleinek hallása szerint bíráskodik:

Igazságban ítéli a gyöngéket, és tökéletességben bíráskodik a föld szegényei felett; megveri a földet szájának vesszejével, és ajkai lehével megöli a hitetlent.

Derekának övedzője az igazság lészen, és veséinek övedzője a hűség.

És lakozik a farkas a báránnyal, és a párduc a kecskefiúval fekszik, a borjú és az oroszlán-kölyök és a kövér barom együtt lesznek, és egy kis gyermek őrzi azokat;

A tehén és medve legelnek, [és] együtt feküsznek fiaik, az oroszlán, mint az ökör, szalmát eszik; És gyönyörködik a csecsszopó a viperák lyukánál, és a csecstől elválasztott a baziliszkusz lyuka felett terjengeti kezét:

Nem ártanak és nem pusztítnak sehol szentségemnek hegyén, mert teljes lészen a föld az Úr /JHVH/ ismeretével, mint a vizek a tengert beborítják” (Ézsaiás próféta könyve 11:1-9).


Ezután már a dörzsölt zsidók manipulálásáról nem olvasunk semmit...


2017. június 2., péntek

ASZTROLÓGIA ÉS HOROSZKÓP
Az asztrológia visszaél a csillagképekkel és horoszkópok készítésére használja őket.

Az ehhez a témához kapcsolódó egyik központi vers Jób 38:32: „Föl tudod-e kelteni időben az állatöv (héberül mazzaroth = konstellációk csillagait?” Az angol New International Versionfordítása így szól:

Can you bring forth constellations (csillagképeket) in their seasons?” Nem figyelemre méltó, hogy a Biblia az állatöv jegyeiről ír, melyek olyan fontos szerepet játszanak a horoszkópokban?

Az 5Mózes 18:10-13-ban Isten elítél minden ilyenfajta jövendölést, és csillagjóslást: „Ne legyen köztetek… varázslást űző, se jelmagyarázó, se kuruzsló vagy igéző! Mert utálatos az Úr előtt mindaz, aki ilyet cselekszik… Légy feddhetetlen Istened, az Úr előtt!” 

Ézsaiás 47:13-14 is elítéli az emberi sorsokra vonatkozó csillagjóslást. Aki ilyet tesz, nem kerülheti el Isten ítéletét:

Álljanak elő, és segítsenek meg, akik az eget vizsgálják, a csillagokat nézik, és újhold napján előre megmondják, mi történik veled. Úgy járnak, mint a tarló: tűz égeti el őket. Nem menti meg őket a lángok hatalmából. Nem melegedni való parázs az, nem olyan tűz, amely mellett ülni szoktak.”

Jósiásnak, Júda királyának idejében Júdában és Izráelben szokás volt áldozatot bemutatni a csillagoknak. Jósiás véget vetett ennek a förtelmes kultusznak: „Eltávolította a bálványpapokat… meg azokat is, akik a Baálnak, a Napnak, a Holdnak, a szerencsecsillagoknak és az ég egész seregének tömjéneztek” (2Király 23:5).

A 3 Mózes 20:6-ban is komoly figyelmeztetést olvashatunk: „Ha valaki halott idézőhöz és jövendőmondóhoz fordul, és követi őket a paráznaságban, ellene fordulok az ilyen embernek, éskiirtom a népe közül.” Az Újszövetség még szigorúbban ítéli el a bálványimádókat és varázslókat, kizárva őket az örök életből: „…meglesz az osztályrészük a tűzzel és kénnel égő tóban: az a második halál” (Jel 2l:8).

Vajon miért ítéli el Isten az ilyenfajta csillagjóslást, amikor a teremtéstörténetben maga mondja, hogy a csillagokat jeleknek szánja? A 19. Zsoltár is egyértelműen hangsúlyozza, hogy a csillagok Isten dicsőségét szolgálják.

Ha a csillagokat Isten teremtette, és azok valamilyen üzenetet hordoznak, akkor a gonosznak érdeke, hogy az eredeti információt meghamisítsa, és saját céljaira fordítsa. Az effajta hamisítással a nem bibliai asztrológia formájában találkozunk.

(Asztrológia: Az asztro előtag a görög aszter szóra vezethető vissza, ami csillagot jelent. A görög logosz szó tanítást, beszédet, igét jelent. 

János evangéliumának elején Jézus logoszként jelenik meg. Az asztrológia szó tehát azt a tudományt jelölné, amely a csillagok világával foglalkozik, és eredetét a Bibliából vezeti le. Sajnos ez a találó szó azt a tevékenységet jelöli, melyet Isten szigorúan megtiltott, nevezetesen a csillagjóslást.)

Isten minden gondolati rendszert, mely az állatövek jegyeinek vagy más csillagképeknek asztrológiai jelentést tulajdonít, elutasít. Isten számára förtelmes dolog, ha ilyesmivel foglalkozunk. Manapság alig van olyan újság, amely nem közölne rendszeresen horoszkópokat, tudatosan félrevezetve az embereket és nagy szolgálatot téve az Ördögnek.

Az asztrológia elmélete szerint nem minden csillag befolyásolja életünket, csak a bolygók, a Nap, a Hold, és az állatöv csillagai. Meglepő, hogy a csillagjósok felfogása szerint az olyan ismerős csillagképek, mint a Nagy Göncöl (Nagy Medve), vagy a Tejútrendszer százmilliárd Napja „hatástalanok”, noha önálló fényforrások. Az asztrológia a pogány vallások szellemi maradványa, melyek szerint a bolygók és az állatöv csillagai istenségek, akik gonosz szándékkal vagy jóindulatúan figyelik és befolyásolják a földi eseményeket.

HOROSZKÓP


kép forrása: https://pixabay.com/hu/asztrol%C3%B3gia-horoszk%C3%B3p-csillagk%C3%A9p-1244769/

Az asztrológia legelterjedtebb megjelenési formája a horoszkóp. A jövőjük után kíváncsiskodók szinte falják az újságok ilyen tárgyú rovatait, legfőképpen a hölgyek, leginkább un. szórakozásból. Komoly követőik inkább az 5O év feletti, főleg magányos hölgyekből kerülnek ki. Az asztrológusok újság hirdetésekben kínálják szolgáltatásaikat, gyakran igen borsos áron. Általánosan jellemző, hogy azoknak, akik alárendelik magukat az asztrológiának, fogalmuk sincs arról, milyen rendszerbe lépnek be.

Az asztrológia ősrégi gyakorlata feltételezi, hogy a csillagok és bolygók helyzete közvetlen befolyással van az emberekre és eseményekre. Az Egész (azaz a világmindenség összessége) vala-milyen módon ugyanaz, mint a Rész (azaz a személyi összetevő, tehát az ember). A bolygók pozíciója (a makrokozmosz) tehát a megfelelő reakciót váltja ki az emberben (mikrokozmosz).

A feltételezés szerint egy személy életének lefolyása levezethető a csillagok és bolygók azon pozíciójából, melyet az illető személy születésének pillanatában felvettek. Ezek felállításakor kapjuk az ún. „horoszkóp”-ot.

A születési hely a földrajzi szélesség és hosszúság adataival együtt szolgáltatja a kiindulási adathalmazt. Az ún. „tényleges helyi idő” tényezőt úgyszintén figyelembe veszik. Ezt a „tényleges” időt úgy kapják, hogy hosszúsági fokonként négy percet hozzáadnak, illetve levonnak az ún. zónaidőből.

A következő lépés az, hogy ezt a „tényleges” időt átszámolják csillagidőre egy ún. „efemer”, azaz egy olyan referencia-könyv segítségével, amely a bolygóknak a földhöz viszonyított pozícióját tartalmazza.

Utolsó lépésként ezt a csillagidőt kikeresik egy asztrológiai táblázatból, és így nyerik azt az asztrológiai jegyet, mely a feltételezéseknek megfelelően éppen feltűnt a keleti égbolton a születés pillanatában. Ennek az adatnak a pillanatában – melyhez mindössze egy hetedfokú matematikai feladatot kell megoldani – hozzá lehet kezdeni a horoszkóp elkészítéséhez. Ezt úgy csinálják, hogy a horoszkóp belső körének kilencórás helyzetébe hozzák az illető csillagjegyet, onnan aztán leolvashatók a különböző állatövi „házak”, melyek az adott személy életét és sorsát „irányítják”.

ELLENBIZONYÍTÉKOK

Semmiféle tudományos alapja nincs annak a feltételezésnek, hogy a csillagok hatással volnának az emberi életre vagy megmondhatnák a jövőt. A következő okok alapján az asztrológiát a babonaság körébe kell sorolni, melynek gyakorlása és felhasználása egyértelműen az Isten elleni engedetlenség tárgykörébe tartozik.

Eltérő rendszerek. A nyugati asztrológusok nem úgy magyarázzák ugyanazt a horoszkópot, mint pl. egy kínai asztrológus. Némelyek 12 állatövi jegy helyett 9-re esküsznek, mások pedig 14, sőt egyesek 24 állatövi jegy mellett kardoskodnak. Megtörténhet, hogy egy személy két különböző asztrológusnál két teljesen ellentétes horoszkópot kap. A napi sajtó asztrológiai előrejelzéseinek egyszerű összevetése is gyakran eredményes kirívó ellentmondásokat.

Az asztrológia alapfeltételezése, hogy a bolygók a Föld körül keringenek. Ez az ún. geocentrikus világkép”, melyet Kopernikusz döntött meg immár több száz éve. Legtöbb asztrológiai táblázat abból a feltételezésből indul ki, hogy naprendszerünkben hét bolygó található (beleértve Napot és a Holdat). A régebbi időkben az Uránus, Neptunus és a Plútó ismeretlenek voltak, mivel szabad szemmel nem láthatók.

Ennek a három, korábban ismeretlen bolygónak szintén kell, hogy hatása legyen az emberi viselkedésre, így hát egy pontos horoszkóp elkészítéséhez figyelembe kellene venni őket.

Az asztrológia nem számol azzal, hogy magasabb szélességi körökön akár több héten keresztül sem jelenik meg egyetlen bolygó sem a láthatáron. A mikrokozmosz egyik elemére (az emberre) a 66. szélességi kör felett már nincs hatással a kozmosz? Az ikerszülések állandó zavarkeltő források az asztrológusok számára. Ugyanis, mivel pontosan egyazon helyen és időben születnek, egyazon sorsuknak is kéne lenni. Azonban a valóság nem ez.

Az asztrológia másik nagy problémája az a tény, hogy a horoszkópokat a születés időpontjától szerkesztik, nem pedig a fogantatáséból. Mivel az összes öröklődő tényezőt a fogantatás idő-pontja határozza meg, logikus lenne, hogy a bolygók is rögtön a fogantatás pillanatától elkezdenék befolyásukat egy személy életében. A probléma persze az, hogy a fogamzás pontos időpontját meghatározni szinte lehetetlen.
ÖSSZEGZÉS

Az asztrológia fatalista megközelítése, miszerint életünket a csillagok határozzák meg, teljesen ellentétes Isten igéjével, mely szerint felelősek vagyunk sorsunk alakulásáért!

A horoszkópok legnagyobb veszélye, hogy beszennyezik az embert, és befolyásuk miatt sokan döntéseiket azokra figyelve hozzák. Vagy azt mondják, hogy csak úgy kedvtelésből olvasgatják őket. Ha azonban egy magát kereszténynek tartó személy ilyesmiket feltételez Jézusról, hogy horoszkópokat olvasgat, csak úgy szórakozásból, nos, az ilyen személynek komolyan el kellene gondolkodnia, hogy ő milyen szinten és mennyiben Krisztus követő keresztény? Aki ennek ellenére mégis továbbra is foglalkozik az asztrológiával, vállalnia kell a következményeket!

Vagy mi egyezése Isten templomának bálványokkal? Mert ti az élő Istennek temploma vagytok, amint az Isten mondotta: Lakozom bennük és közöttük járok; és leszek nekik Istenük, és ők én népem lesznek. Annak okáért menjetek ki közülük, és szakadjatok el, azt mondja az Úr, és tisztátalant ne illessetek; és én magamhoz fogadlak titeket, És leszek nektek Atyátok, és ti lesztek fiaimmá, és leányaimmá, azt mondja a mindenható Úr.” (2Kor 6:16-18)

felhasznált források:
hitrehangolva.blogspot.com/2015/11/josh-mcdowell-az-asztrologiarol-3.html