motto:

A blog célja, hogy eligazítson a TEREMTÉS vagy EVOLÚCIÓ kérdésben, rámutatva arra, hogy miközben az egyetlen őssejtből való evolúciós leszármazás és fajátalakulás csupán egy társadalomra erőltetett tudományos hipotézis, addig a Biblia kijelentései a történelmi világpróféciák, az emberi jellemábrázolás és erkölcsi alapvető irányadó mértékek tekintetében abszolút pontosak, időtállóak és az emberiség jövőjére vonatkozóan megbízhatóan iránymutatóak. Részletesen foglalkozik a bibliai kereszténység alaptanításaival, eligazítást ad a tekintetben, hogy mik azok a téves tanítások, amelyek a különböző egyházakhoz kapcsolódnak és amik eltorzítják az Istentől sugalmazott Szentírás valódi mondanivalóját, aminek következtében a Krisztusban való hitgyakorlás által elnyerhető üdvösség útja az átlagember számára nehezen vagy szinte alig megismerhető.

2017. június 5., hétfő

zsidó manipuláció

Hogyan manipulál egy dörzsölt zsidó?


Kép forrása: https://pixabay.com/en/puppet-jewish-hebrew-caricature-1792075/
A történet:

Egy idős rabbi tanácsa a szegény emberhez, aki kilátástalan helyzetbe került! 

Egy szegény ember egy kis, egyszobás házban élt feleségével és hat gyerekével. Az otthonuk annyira kicsi volt, hogy alig fértek el benne, szinte mindig egymásba botlottak.

A szegény ember már nem tűrhette tovább ezt az állapotot, így leült beszélni a feleségével. Az asszony azt javasolta, hogy kérje ki a rabbi tanácsát. 

A szegény ember felkereste a rabbit, elmesélte, hogy milyen szörnyű körülmények között élnek, egy nagyon szűk helyiségben, összezsúfolva.

Emiatt szinte mindig veszekszünk, kiabálunk egymással. Kétségbe vagyok esve, nem tudom mitévő legyek” – panaszkodott a rabbinak.

A rabbi mélyen elgondolkodott, majd így szólt: Tedd azt, amit mondani fogok, így az életed jobb irányba fordul majd. Megígéred, hogy betartod az utasításaimat?”

Megígérem” – felelte a szegény ember, bízva a rabbi bölcsességében.
A rabbi majd azt kérdezte: Vannak állataid?”

Igen. Van egy tehenem, egy kecském, és pár csirkém.”

Rendben, mikor hazaérsz, az összes állatot vidd be, hogy közösen éljetek a lakásban” – közölte a rabbi.

A szegény ember elképedt a hallottakon, de mivel megígérte, hogy azt teszi, amit a rabbi mond, így haza ment és az összes állatot bevitte a lakásba.

Két nap múlva a szegény ember elszaladt a rabbihoz, majd így szólt: Mit tettél velem? Borzasztó, egyszerűen képtelenség így élni, rabbi. Segíts!”

A rabbi higgadtan így felelt: Menj haza, és vidd ki a házból a csirkéket”.

A szegény ember így is tett, de másnap ismét elment a rabbihoz.

A kecske összerágta a bútorokat. Mit tegyek?” – kérdezte a szegény ember.

Vidd ki a kecskét a házból” – felelte a rabbi.

Másnap ismét a rabbihoz sietett a szegény ember, mert a tehén tette pokollá a családja életét. A rabbi közölte, hogy vigye ki a tehenet a házból.

Másnap a szegény ember ismét felkereste a rabbit. Kedves, rabbi. El nem tudom mondani, hogy mennyire nyugodt, békés lett az életünk. Most mindenkinek jut elég hely, hogy az állatok már nem laknak bent.”

Ettől a naptól kezdve a szegény ember boldogan élt, élete jobbra fordult, szíve tele volt optimizmussal, hálával, szeretettel, és hamarosan anyagilag is jobb helyzetbe került.

Hayman Schachtel rabbi: “A boldogság nem az, amire vágysz. A boldogság az, amivel már rendelkezel.” Forrás: http://filantropikum.com/egy-idos-rabbi-tanacsa -a-szegeny-emberhez-aki-kilatastalan-helyzetbe-kerult/

Mi a probléma ezzel az eljárással? Hogy a szegény ember sorsának tényleges megváltoztatása még csak fel sem merült a rabbi elméjében, de annál inkább az, hogy manipulációval elhitesse vele, az éhezése csak látszólagos, ami valóságos, hogy jól van lakva. /Más szóval kifejezve ugyanazt./

Hasonló azt mondani egy embernek, akinek levágták a lábát, és emiatt szomorú:

Inkább örülnöd kellene, hogy van egy lábad. Képzeld el, ha egy lábad se lenne. Így legalább fél lábban le tudod rúgni az idegen kutyát, ha éjszaka az ágyadra mászik!”

Pontosan azért van annyi szegény ember a világban, mert a gazdagok nem ismerik a krisztusi lelkületet:

„Akinek pedig van miből élnie e világon, és elnézi, hogy az ő atyjafia szükségben van, és elzárja attól az ő szívét, miképpen marad meg abban az Isten szeretete? Fiacskáim, ne szóval szeressünk, se nyelvvel; hanem cselekedettel és valósággal.” (1János levél 3:17-18)

De hogy nem ismerik, ez a kisebbik probléma. A nagyobbik az, hogy nem is akarják megismerni!

Az egész világ úgy van felépítve, hogy a gazdagokat semmi más nem érdekli, csak a saját gazdagodásuk továbbnövelése, a saját profitjuk hizlalása. /Tisztelet a kivételeknek, akik a szabályt erősítik!/ Minden munkaadó arra az eszmeelfajulásra van ráhangolódva, hogy minél kevesebbet fizessen a munkavállalónak. A mammut cégek azt keresik a világban, hol a legolcsóbb a munkaerő, hol van a legnagyobb haszna a befektetésüknek. Aki meg rá van szorulva arra, hogy fillérekért dolgozzon, annak meg beadagolják a megtévesztő filozófiát, hogy csupán rosszul látja a dolgokat, amikor magát szegénynek gondolja. [Mert egyébként az is!]

A rabbik eme eszmecsiszolódása leginkább a politikusoknál érhető tetten, akiknek a világ pénze nem lenne elég, hogy magukat jóllakassák. Amikor adnak valamit a népnek, abból adják, amit a nép megtermel, annak pár százalékát adják vissza, amíg maguknak bebiztosítják a zsíros jólétet, az olcsón megszerzett drága lakásokat, drága autókat, egekben szárnyaló életszínvonalat. És a népnek beadagolják a filozófiát a jólétről, amire a minimálbér a legalkalmasabb, sőt, akár havi 40 ezer Ft-ból is meg lehet élni! Csak a kecskéket, meg a csirkéket kell kivinni a a lakásból, a lóvá tett marhák azok maradhatnak.

Ismeri valaki a gazdag ifjú történetét?

A gazdag ifjú

„És mikor útnak indult vala, hozzá futván egy ember és letérdelvén előtte, kérdezi vala őt: Jó Mester, mit cselekedjem, hogy az örökéletet elnyerhessem?

Jézus pedig monda neki: Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy, az Isten.

A parancsolatokat tudod: Ne paráználkodjál; ne ölj; ne lopj; hamis tanúbizonyságot ne tégy, kárt ne tégy; tiszteljed atyádat és anyádat.

Az pedig felelvén, monda neki: Mester, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva.

Jézus pedig rátekintvén, megkedvelé őt, és monda neki: Egy fogyatkozásod van; eredj el, add el minden vagyonodat, és add a szegényeknek, és kincsed lesz mennyben; és jer, kövess engem, felvévén a keresztet.

Az pedig elszomorodván e beszéden, elméne búsan; mert sok jószága vala.
Jézus pedig körültekintvén, monda tanítványainak: Mily nehezen mennek be az Isten országába, akiknek gazdagságuk van!

A tanítványok pedig álmélkodának az ő beszédén; de Jézus ismét felelvén, monda nekik: Gyermekeim, mily nehéz azoknak, akik a gazdagságban bíznak, az Isten országába bemenni!

Könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, hogy nem a gazdagnak az Isten országába bejutni.” (Márk evangéliuma 10:17-25)

Itt a „vagyonodat” szó mögött a görög „ekheisz” szó található, amelynek elsődleges jelentése: „tart, megfog, megragad”. A gazdag ember a gazdagsága által van megfogva. Az nem engedi szabadon, az tartja bilincsben, annak hódol, az neki az istene. [Mint a darwinistákat az a nem létező biológiai mechanizmus, amely a semmiből létrehozza a valamit, és folyton átalakítja /mármint a fajokat/, hogy ne lehessen őket /mármint a fajhatárokat/ szemmel nyomon követni. Vagyis ezt az áltudományos szemfényvesztést.]

A világ 85 leggazdagabb embere annyi vagyon felett rendelkezik, mint a világ legszegényebb 3,5 milliárdja. ...A legnagyobb bankok egykori alapítóinak leszármazottai a mai napig megtalálhatóak a pénzügyi elit soraiban. Ezek a dinasztiák évtizedek óta birtokolják azt a hatalmat ami országok és nemezetek felett állva dönt, gazdasági, geopolitikai és társadalmi kérdésekről. Ők azok akikkel zárt ajtók mögött tárgyalnak elnökök és miniszterek. Ha érdekükben áll átrajzolják a térképet és fegyveres konfliktusok kimenetelét döntik el és rajta tartják az ujjukat egyes országok gazdasági mutatóin.” /85 ember kezében a világ?/ Forrás:http://globalisvilag.com/2016/02/16/85-ember-kezeben-a-vilag/

Gondolja bárki, hogy ezek az emberek egyszer csak megtérnek és elkezdik felszámolni a szegénységet a világban? A zebra előbb változtatja meg a csíkját, mint ők a gondolkodásukat! Persze ők is csak bábuk, akiket sötét szellemi erők, személyes eredetű energialények uralnak.
Akik persze nem léteznek, mint ahogy a száj belső nyálkahártyáján az úgynevezett Koplik-foltok, és az egész testen megjelenő kiütések sem jelentik a kanyaró jelenlétét! /?/

A gazdagságra való eszeveszett törekedés is egy tünet együttes része. Része annak a szellemi részegségnek, amely a szellemi elszegényedés elleplezésére irányul. De a valóság lelki röntgenképe áttör a leplen annak szavai által, aki képes olvasni az emberi lélek rejtett zugaiban is:

„Mivel ezt mondod: Gazdag vagyok, és meggazdagodtam és semmire nincs szükségem; és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult és a nyavalyás és szegény és vak és mezítelen:

Azt tanácslom neked, hogy végy tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy; és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a te mezítelenségednek rútsága; és szemgyógyító írral kend meg a te szemeidet, hogy láss.” (Jelenések könyve 3:17-18)

Jézus Krisztus hatalma és tanácsadói mivolta felette áll bármiféle politikai vagy társadalmi tanácsadóénak, mégis akikre elsősorban tartozna, úgy könyvelik el, hogy Jézus nem létezik, míg a tanácsadóik sokasága igen, s azoknak haszna – számukra – igen nagy. Számukra, de nem a szegények számára.

Számukra az Isten országa van fenntartva. Ahol fordítva fognak történni a dolgok. A Biblia Istenéről olvassuk:

„Hatalmas dolgot cselekedék karjának ereje által, elszéleszté az ő szívük gondolatában felfuvalkodottakat. Hatalmasokat dönte le trónjaikról, és alázatosakat magasztalt fel.

Éhezőket töltött be javakkal, és gazdagokat küldött el üresen.„ (Lukács evangélium 1:51-53)

Amikor az autonóm emberi történelem lemeze lejár a világ forgószínpadán /közelebb van, mint bárki hinné!/, akkor Isten benyújtja a számlát a gazdagoknak, akik a szegényeket szellemi ideológiákkal lakatták jól, mialatt maguk meg tobzódtak a jólétben meg a feleslegük pocsékolásában. S akkor lesz nekik 'fel is csút meg le is csút', amire abszolút nem számítottak, azt kapják: amit megérdemelnek!

A szegényekre meg szebb napok fognak köszönteni, akik Krisztustól veszik a tanácsokat, s azokkal, általuk élnek:

A Messiás és az ő békeországa

„És származik egy vesszőszál Isai törzsökéből, s gyökereiből egy virágszál nevekedik.

Akin az Úrnak lelke megnyugoszik: bölcsességnek és értelemnek lelke, tanácsnak és hatalomnak lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke.

És gyönyörködik az Úrnak félelmében, és nem szemeinek látása szerint ítél, és nem füleinek hallása szerint bíráskodik:

Igazságban ítéli a gyöngéket, és tökéletességben bíráskodik a föld szegényei felett; megveri a földet szájának vesszejével, és ajkai lehével megöli a hitetlent.

Derekának övedzője az igazság lészen, és veséinek övedzője a hűség.

És lakozik a farkas a báránnyal, és a párduc a kecskefiúval fekszik, a borjú és az oroszlán-kölyök és a kövér barom együtt lesznek, és egy kis gyermek őrzi azokat;

A tehén és medve legelnek, [és] együtt feküsznek fiaik, az oroszlán, mint az ökör, szalmát eszik; És gyönyörködik a csecsszopó a viperák lyukánál, és a csecstől elválasztott a baziliszkusz lyuka felett terjengeti kezét:

Nem ártanak és nem pusztítnak sehol szentségemnek hegyén, mert teljes lészen a föld az Úr /JHVH/ ismeretével, mint a vizek a tengert beborítják” (Ézsaiás próféta könyve 11:1-9).


Ezután már a dörzsölt zsidók manipulálásáról nem olvasunk semmit...


Nincsenek megjegyzések: