motto:

A blog célja, hogy eligazítson a TEREMTÉS vagy EVOLÚCIÓ kérdésben, rámutatva arra, hogy miközben az egyetlen őssejtből való evolúciós leszármazás és fajátalakulás csupán egy társadalomra erőltetett tudományos hipotézis, addig a Biblia kijelentései a történelmi világpróféciák, az emberi jellemábrázolás és erkölcsi alapvető irányadó mértékek tekintetében abszolút pontosak, időtállóak és az emberiség jövőjére vonatkozóan megbízhatóan iránymutatóak. Részletesen foglalkozik a bibliai kereszténység alaptanításaival, eligazítást ad a tekintetben, hogy mik azok a téves tanítások, amelyek a különböző egyházakhoz kapcsolódnak és amik eltorzítják az Istentől sugalmazott Szentírás valódi mondanivalóját, aminek következtében a Krisztusban való hitgyakorlás által elnyerhető üdvösség útja az átlagember számára nehezen vagy szinte alig megismerhető.

2017. július 5., szerda

Melyik az igaz keresztény egyház?


Kép forrása: https://pixabay.com/hu/k%C3%A9rd%C5%91jel-l%C3%A1ny-el%C5%91re-megjegyz%C3%A9s-2405218/
A szenteknek adatott hit az alap

De voltak a nép körében hamis próféták is, mint ahogyan közöttetek is lesznek hamis tanítók, akik veszedelmes eretnekségeket fognak közétek becsempészni. Ezekkel megtagadják az Urat, aki őket megváltotta, így gyors pusztulást hoznak magukra.” (2Péter 2:1) 

Mivel száznál is több magát kereszténynek valló egyház/felekezet létezik a világon, felvetődik a kérdés, hogy ezek mind az igaz keresztény vallást, a krisztusi evangéliumot és tanítást követik? Péter apostol fentebb idézet kijelentése mutatja, hogy nem.

Vajon mi ennek az oka? Van akik szerint az, hogy jelenleg tükör által, homályosan látunk. Ez azonban nem a helyes válasz erre a problémára. Sokkal inkább az a helyes válasz, hogy bizonyos személyek még a kezdet kezdetén elvesztették Isten szent szellemének megvilágosító erejét, elpártoltak az igaz hittől „amely egyszer a szenteknek adatott” (Judás 1:3), és elkezdtek Krisztustól idegen tanításokat hirdetni:

Tudom, hogy miután elmegyek, ragadozó farkasok jönnek közétek, és nem fogják kímélni a nyájat. Sőt köztetek is támadnak férfiak, akik fonák dolgokat beszélnek, hogy magukkal ragadják a tanítványokat.” (Apcsel 20:29-30, Káldi Neovulgáta ford.)

Nyilvánvalóan nincsen üdvözítő felekezet, hanem csak üdvözítő Jézus Krisztus:

És nincsen senkiben másban üdvösség: mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nekünk megtartatnunk... Mert nem haragra rendelt minket az Isten, hanem arra, hogy üdvösséget szerezzünk a mi Urunk Jézus Krisztus által.” (Apcsel 4:12; 1Thess 5:9)

Ugyanakkor az üdvözítő Jézus Krisztusnak kell lennie egy testének, amely vele összhangban van és vele összhangban tanít. Hogy pedig ez a sokféle magát kereszténynek valló felekezet nem tanít vele összhangban, erre pontosan a sokféleség a bizonyíték, a rengeteg ellentmondás, ami jellemzi őket.

Mivel nem az emberi értelem győzi meg az embert az igazságról, hanem Isten szent szelleme – vö. Ján 16:13; 1Kor 2:13 - ami viszont nem zárja ki azt, hogy ezt a meggyőző erőt az ember nem használja fel a tanúskodása során, lásd: Apcsel 18:4, 28; 19:8; 2Kor 5:11; Tit 1:9, forduljunk most az Isten szent szelleme által ihletett Szentíráshoz, hogy megállapíthassuk, melyik felekezet áll a legközelebb ahhoz a tanításhoz, amely kezdetben a szenteknek adatott.

Az első és legfontosabb tanítás, amely alapja a keresztény hitnek annak megállapítása, hogy kicsoda a keresztények Istene, kicsoda a Biblia Istene, Aki felé az istentiszteletet végezzük?

A szentháromság emberi értelmezés

Köztudott, hogy a legnagyobb vitát a szentháromság dogmája váltotta ki a kereszténység történelmében, már a kezdet kezdetén. Vizsgáljuk meg, hogy a szenteknek kezdetben adott hit tartalmazta-e a szentháromság tantételét. A válasz az, hogy nem tartalmazta. És ezt onnan tudjuk, hogy sehol nincsen a Bibliában leírva, hogy Isten három személyben létezne, ugyanakkor mégis egyetlen Lény lenne. Hanem ezt utólag kezdték el hirdetni, miután az apostolok I. századi korszaka lezárult.

„Ez az alapvető hitvallás, az Isten mint Atya, Fiú és Szentlélek, még Róma idejében, tehát körülbelül a 2. évszázad második felében jött létre.” (Dr.H.Berkhof, Egyháztörténet, 2. kiadás, 43. rész) A háromság tana az első dogma, amit az egyház teljes öntudatossággal hozott forgalomba azon terjedelmes hitviták alapján, melyek az első három évszázadot betöltötték.” (Dr. H. Schmidth, Herz. Real. Encikl. 16. kötet)

Igen ám, de a dolog nem ilyen egyszerű, mivel a háromságot nem azon az alapon közelítik meg az egyházak, hogy tartalmilag le van-e írva, hanem hogy értelmileg/lényegileg/fogalmilag benne van-e? Lásd pl. a következő fejtegetést:

Ne felejtsd el ennek a témának a tanulmányozáskor, hogy a “Szentháromság” szó nem szerepel az Igében. Ez egy kifejezés, ami megpróbálja Isten hármasságát kifejezni, azt a tényt, hogy Ő 3 egyszerre létező, örökkévaló személyiség. Értsd jól, ez NEM jelenti azt, hogy 3 Isten van. A Szentháromság 1 Isten aki 3 személyből áll. Semmi rossz nincs a “Szentháromság” szó használatában, még ha nincs is benne a Bibliában. Gyorsabb kimondani, mint azt, hogy 3 egyszerre létező, örökkévaló személyiség, akik 1 Istent alkotnak. Ha ez gondot jelent számodra, akkor fontold meg: a nagyapa szó sincs benne a Bibliában. Ugyanakkor tudjuk, hogy vannak nagyapák a Bibliában, például Ábrahám volt Jákób nagyapja. Tehát ne akadj fent a “Szentháromság” szón magán. Ami igazán számít az az, hogy amit a szó KÉPVISEL, az benne van az Igében.” /Mit tanít a Biblia a Szentháromságról? /https://www.gotquestions.org/Magyar/Szentharomsag.html/

[Nem mellékesen mondva, a “nagyapa” szót olvashatjuk a Protestáns fordításban:

Dávid ezt mondta neki: Ne félj, hiszen én hűséggel tartozom neked apádért, Jónátánért, és visszaadom neked nagyapádnak, Saulnak minden földbirtokát, te pedig mindenkor az én asztalomnál étkezel.” (2Sám 9:7)]

Ne felejtsük el, hogy különbség van a között, amit Isten szelleme jelent ki, és szerepel a Biblia szövegében, ill. a között, ami nem szerepel a szövegben, de az emberi értelmezés szerint igen, ill. más értelmezés szerint nem. Na itt van a veszélye annak, hogy olyasmit is belemagyaráznak egyesek a Bibliába /értelmezés alapján/, ami a valóságban nincsen benne. Erre fel is van híva mindenki figyelme: “tanuljátok meg, hogy annak felette ami írva van, nem kell bölcselkedni;” (1Kor 4:6, vö. Róma 12:3)

Vajon a háromság melyik kategóriába tartozik?

És kijelentetett neki a Szent Lélek által,” (Luk 2:26). -- ”A Bibliában sehol elő nem forduló „Szentháromság” kifejezés emberi kísérlet arra, hogy ezt az isteni titkot egy szóval fogalmazza meg.” (Werner Gitt: Gyakran feltett kérdések. Evangéliumi Kiadó, 22.old.) Akkor a háromság nyilván az utóbbihoz tartozik, ha nincs kijelentve a szent szellem által, hanem csupán egy emberi megfogalmazása annak, amit a kifejezés megalkotói maguk így értelmeznek. Az Istenről való emberi okoskodások veszélyéről pedig ezt olvashatjuk:

„ Mivelhogy azért az Istennek nemzetsége vagyunk, nem kell azt gondolnunk, hogy aranyhoz, vagy ezüsthöz, vagy kőhöz, emberi mesterség és kitalálás faragványához hasonlatos az istenség.” (Apcsel 17:29)

Ha pedig az nincsen benne a Bibliában, hogy az egy Isten több személyben létezik /netán háromban/, akkor egyértelmű, hogy az egy emberi kitalálás!

„A szentháromság nem filozófiai spekulációból született, hanem a keresztények történelmi tapasztalatának és a jézusi kinyilatkoztatás értelmezéséből.”(Igaz-e hogy a keresztények 3 Istent hisznek? 22.old. Vatikáni rádió hitvédelmi füzete)

Kicsoda a Biblia Istene?

Hogyan lehet a legegyszerűbben megállapítani, hogy kicsoda a Biblia Istene? Például a legegyszerűbb megoldás az, ha megnézzük, ki az aki imádkozik és ki az aki nem. Ugyanis nyilvánvaló, hogy Isten lefelé nem fog imádkozni (a saját teremtményeihez), önmagához sem fog imádkozni, fölfelé meg nincs kihez, akihez imádkozhatna. Ez teljesen összhangban van azzal a kijelentéssel, amit a Zsidók 6:13-ban olvashatunk:

Mert az Isten, mikor ígéretet tett Ábrahámnak, mivelhogy nem esküdhetett nagyobbra, önmagára esküdött.”

Az tehát a Biblia egyedül igaz Istene, Akiről olvastuk, hogy „önmagára” - ez pedig egyetlen személyt vagy lényt jelent, hiszen itt /sem másutt/ egyáltalán nincsen megemlítve, hogy Jézus Krisztusra vagy a Szent Szellemre esküdött volna Isten, hanem csupán önmagára. És van-e még bárki EGYEDÜL IGAZ ISTENNEK nevezve azon kívül, Aki önmagára esküdött? Jézus Krisztus szerint nincsen! (vö. János 17:3)

A kereszténység egyházainak tanítói gyakran készítenek táblázatokat, amelyekben Istent és Jézust azonosítják különböző szentírási idézetek szerint, amelyek erre szerintük felhasználhatók. Lásd pl.: http://www.jesus-is-lord.com/jesusgd2.htm

Azonban ezekből az azonosító táblázatokból azokat az igéket rendszeresen kihagyják, amik ezt a feltételezett azonosítást nem támasztják alá. Például, hogy Isten ÖNMAGÁRA ESKÜDÖTT, mivelhogy NAGYOBBRA nem tudott (vö. Zsidók 6:13), hogy a MINDENEKNEK FELETTE LÉVŐ ISTEN az egyedül az Atya (vö. Efézus 4,6; Róma 9:5); hogy LEGFELSÉGESEBB ISTEN csak egy van, mégpedig az Atya /lásd itt részletesen/, és Jézus Krisztus ennek a Magasságos Istennek a Fia /lásd itt részletesen/, - akit természetesen sehol nem nevez a Biblia Magasságos Istennek! (vö. Lukács 1:32)

De még számtalan különbség van kettőjük között, mint ahogy ezt az alábbi felsorolás is világosan mutatja:

A mindenható (vö. Jel 21:22), végtelen igazságosságú és irgalmú (vö. Dán 9:16,18), örökkévaló (vö. 5Móz 33:27), legfenségesebb Isten (vö. Zsolt 97:9, MBT. ford.) soha nem születik (vö. Ján 1:17); senkitől nem származik (vö. Mik 5:1); önmagában való életét senkitől nem kapta (vö. Ján 5:26); senki által nem él (vö. Ján 6:57); nem elsőszülöttje senkinek (vö. Kol 1:15); soha nem imádkozik (vö. Luk 6:12); soha nem ölt testet (vö. Ján 1:14); soha nem közbenjárója senkinek (vö. 1Tim 2:5); soha nem hal meg (vö. 5Móz 32:40); soha nem áldozta föl magát (vö. Zsid 7:27); soha nem kell feltámasztani (vö. 1Pét 1:21); soha nem képmása senkinek (vö. Kol 1:15); soha senki nem a feje (vö. 1Kor 11:3); soha senki nem az Istene (vö. Eféz 1:17; Zsid 1:9); soha senkinek nem vettetik alá (vö. 1Kor 15:28); soha nem lett kisebbé téve az angyaloknál (vö. Zsid 2:8-9); soha senkinek az akarata alá nem alárendelt (vö. Dán 4:32; Luk 22:42); soha nem növekedik (vö. Ján 3:30); soha senkitől a hatalmát nem kapta (vö. Máté 28:18); soha senki nem küldte (vö. Apcsel 3:19-20); soha senki nem kente fel (vö. Ézsa 61:1; Apcsel 2:36); soha senki nem tanította (vö. Ézsa 40:13; Ján 8:28; Róm 11:34); soha senkihez nem lehet hasonlítani (vö. Ézsa 46:5,9; Fil 2,7); soha senkinek nem a testvére (vö. Ján 20:17; Zsid 2:11-12,17); soha nem voltak emberek vagy angyalok a társai (vö. Róm 8:17; Zsid 1:9); soha senki nem ültette a jobbjára (vö. Eféz 1:20); Ő egyedül szentséges önmaga által (vö. Jel 15:4); rosszal soha senki nem kísértette meg (vö. Jak 1:13; Zsid 4:15); soha senki nem üldözte (vö. Ján 15:20); soha nem imádhatott volna teremtményt (vö. Mát 4:9); és SOHA NEM OSZTOTTA MEG AZ IMÁDATOT SENKIVEL, még a Fiúval sem (vö. Ján 4:21-24; Jel 4:9-11; 5:14; 7:11-12; 11:16-17; 19:4) – ebből kifolyólag soha nem nevezte magát háromságnak (vö. Ézsa 43:12; Mal 1:6), ami az ő egyedüli szuverinitását alapjaiban sérti! (vö. Márk 13:20; Apcsel 1:7; Jel 4:11)
Krisztus, az Úr,” (Luk 2:11) tehát nem ugyanaz és nem azonos az Istennel, hanem az Úrnak Fölkentjével (vö. Luk 2:26), és nem az Úrral, a YHVH Istennel, Akinek ő a Fölkentje (Krisztusa).
Ilyen világos bizonyítékok ellenére a háromsághívők mégis azt a képtelenséget állítják, hogy Isten emberré lett Jézus Krisztusban, és mint Istenember (egyébként ezt a kifejezést sem használja sehol a Szentírás!) imádhatta volna a saját teremtményét – az ördögöt, ha nem tud ellenállni az ő kísértésének. (vö. Máté 4:9) Továbbá, hogy az az Isten, Aki a szentségnek a megtestesítője (vö. 1Péter 1:16), önmagát bűnné tette értünk, és átkot vett magára. (vö. 2Kor 5:21; Galata 3:13) Ezek után teljesen jogosan vetődik fel a kérdés, hogy a háromsághívőknek nem-e elment a józan eszük, hogy a dogmájuk kedvért ezt feltételezik?
Hol a harmadik személy?
Bibliaidézetek
"Mindazáltal nekünk egy Istenünk van, az Atya, a kitől van a mindenség, mi is ő benne; és egy Urunk, a Jézus Krisztus, a ki által van a mindenség, mi is ő általa." I. Kor 8:6
"Felele Jézus és monda néki: Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet: és az én Atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk." Jn 14:23
"Sőt hallám, hogy minden teremtett állat, amely van a mennyben és a földön, és a föld alatt és a tengerben, és minden, a mi ezekben van, ezt mondja vala: A királyiszékben ülőnek és a Báránynak áldás és tisztesség és dicsőség és hatalom örökkön örökké." Jel. 5:13
"És kiáltanak nagy szóval, mondván: Az idvesség a mi Istenünké, a ki a királyiszékben ül, és a Bárányé!" Jel. 7:10
"Én ő bennök, és te én bennem: hogy tökéletesen egygyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, a miként engem szerettél." Jn 17:23
"És templomot nem láttam abban: mert az Úr, a mindenható Isten annak temploma, és a Bárány." Jel. 21:22
"Mindenki pedig a maga rendje szerint. Első zsenge a Krisztus; azután a kik a Krisztuséi, az ő eljövetelekor. Aztán a vég, mikor átadja az országot az Istennek és Atyának; a mikor eltöröl minden birodalmat és minden hatalmat és erőt. Mert addig kell néki uralkodnia, mígnem ellenségeit mind lábai alá veti. Mint utolsó ellenség töröltetik el a halál. Mert mindent az ő lábai alá vetett. Mikor pedig azt mondja, hogy minden alája van vetve, nyilvánvaló, hogy azon kívül, a ki neki mindent alávetett. Mikor pedig minden alája vettetett, akkor maga a Fiú is alávettetik annak, a ki neki mindent alávetett, hogy az Isten legyen minden mindenben." I. Kor. 15:23-28
"A mit hallottunk és láttunk, hirdetjük néktek, hogy néktek is közösségtek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az Atyával és az ő Fiával, a Jézus Krisztussal." I. Jn 1:3
"Kegyelem néktek és békesség Istentől a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól" II. Kor. 1:2
"És szólj néki, mondván: Ezt mondja a Seregeknek Ura, mondván: Ímé, egy férfiú, a neve Csemete, mert csemete támad belőle, és megépíti az Úrnak templomát! Mert ő fogja megépíteni az Úrnak templomát, és nagy lesz az ő dicsősége, és ülni és uralkodni fog az ő székében, és pap is lesz az ő székében, és békesség tanácsa lesz kettőjük között." Zak. 6:12-13
"Mindent nékem adott az én Atyám: és senki sem tudja, kicsoda a Fiú, csak az Atya; és kicsoda az Atya, hanem csak a Fiú, és a kinek a Fiú akarja megjelenteni." Lk 10:22
Akarom pedig, hogy tudjátok, hogy minden férfiúnak feje a Krisztus; az asszonynak feje pedig a férfiú; a Krisztusnak feje pedig az Isten." I. Kor.11:3
"Kegyelem, irgalom, békesség legyen veletek az Atya Istentől, és az Úr Jézus Krisztustól az Atyának Fiától igazsággal és szeretettel." II. Jn 1:3
"Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és a kit elküldtél, a Jézus Krisztust." Jn 17:3” /Forrás: http://golgotha.uw.hu/hol%20a%20harmadik%20szemely.html/

Kissé merészen azt lehetne mondani, hogy Isten nem nyilatkoztatta ki a Szentháromságot. A Szentírás beszél az Atyáról, a Fiúról és a Szentlélekről külön, beszél a köztük levő kapcsolatokról, anélkül, hogy egybefogná a különböző szálakat. De azt a pontot, ahol a teljességgel felfoghatatlan kezdődik, Isten belső életének titkát, a kinyilatkoztatás érintetlenül hagyja, s csupán egy-egy utalást ad.” (Salamon László plébános, Nagyboldogasszony Plébánia, Csongrád, fórum, Vasárnapi prédikációk)

Lehetne még sok érvet felhozni a Szentháromság egyházi dogmája ellen, mindazonáltal felvetődik a kérdés, hogy ha a Szentírás valóban nem tanítja az egy Istenben három személy-féle teóriát, akkor mégis miért ragaszkodik ehhez a dogmához szinte a legtöbb keresztény egyház és felekezet?

A válasz az emberi jellem romlottságában rejlik, amely megengedi magának, hogy felülbírálja és kiforgassa a Szentírás szavait. Ugyanis az Isten Szava ihletett kijelentéseket tartalmaz, a háromság dogmája viszont emberi kifejezéseket és magyarázatokat. Vagyis az Isten kijelentéseit megerőszakolják emberektől származó magyarázatokkal. Tehát az állítás fölé helyezik az értelmezést.
Isten állítólagos háromszemélyűségét nem lehet ihletett bibliai szóval kifejezni
Ha azoknál a kifejezéseknél maradunk, amit a héber és görög szöveg tartalmaz /elvégre ezek az ihletett szövegek!/, és mivel az a szó nem létezik benne, hogy szentháromság, akkor milyen ihletett szóval tudják ugyanezt kifejezni, vagyis hogy az egy Isten három személyben létezik? Ha ezt a tantételt Istentől ihletett kifejezéssel, szóval, olyannal, aminek strongszáma* van – nem tudják kifejezni, akkor az a tanítás nem bibliai eredetű!!! /Ha meg ki tudják, akkor miért nem azzal fejezik ki?/Az Istenről minden olyan tény, ismeret, jellemzés ki van jelentve ihletett kifejezésekkel a Bibliában, amire nekünk szükségünk van ahhoz, hogy pontos ismeretünk legyen Róla, és az akaratát tudjuk cselekedni. Ezeket kijelentették számunkra a próféták, az apostolok, és maga az Úr Jézus a szent szellem által. Ezek után olyasmit megtenni a keresztény hit alapjának, amit soha sehol egyetlen bibliaíró nem jelentett ki, sem Krisztus, sem maga az Isten, amiről még véletlenül sincsen ihletett kifejezés, nem nevezhető semmi másnak, hanem ördögi tantételnek, amelynek az a rejtett de igazi célja, hogy az igaz imádatot megrontsa, és a Jézus imádóit bálványimádókká tegye!!!
Pál apostol sem sem tudta volna ihletett kifejezéssel bemutatni a szentháromságot /egy Istenben három személy/, ha az nincs kijelentve sehol a Bibliában. Nem véletlenül különítette el Istent a másik kettőtől, amikor mindháromról szólt:
Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, és az Istennek szeretete, és a Szent Léleknek közössége mindnyájatokkal. Ámen” (2Kor 13:13, vö. 1Kor 8:6).
[*Strong-féle konkordancia (Strong’s Exhaustive Concordance of the Bible; vagy röviden: Strong's Concordance) a keresztény BibliaKing James Bible (KJV) néven ismert angol fordításához készített szómutató. Nevét a MadisonNew Jersey-beli Drew Teológiai Főiskola szövegmagyarázati tanszékének vezetője, dr. James Strongról kapta, aki 1890-ben mintegy száz munkatársával a KJV teljes szókészletét visszavezette az eredeti szöveghez. Ezzel a munkával az Ószövetségben használt 8674 héber szótövet és az Újszövetségben használt 5523 görög szótövet dolgozták fel.” /https://hu.wikipedia.org/wiki/Strong-konkordancia/]
Istennek egyértelmű kijelentései vannak magával kapcsolatban, amiket nem vesznek át egy az egyben, hanem a saját értelmezésükkel felülbírálják azt. Pl. amikor Isten azt mondja magáról az ÓSZ-ben, hogy örökké él (5Móz 32:40; vö. 1Tim 1:17; Jel 10:6), akkor ezt nem lehetne másként érteni, hanem csak úgy, hogy Isten soha nem hal meg! De nem csak hogy nem hal meg, hanem nem is halhat meg! Hogyan is gondolhatná bárki, hogy Aki a létezésnek az abszolútuma, egyszer csak fogja magát, és meghal. A létezésnek a megtestesítője feladja a létezését és nem létezővé válik. Már a feltételezés is istenkáromlás! [ Lásd "A kereszténység legnagyobb tévtanítása" című tanulmányt.]
A kereszténység /élén a római katolicizmussal/ meg teljes lelki nyugalommal az Isten halhatatlanságáról szóló önkijelentést a saját bukott filozófiai értelmezésével felülbírálja, és azt hirdeti, pár száz évre rá, hogy Isten az ő örök létezéséről szóló kijelentését tette, mégis meghalt. Három napig halott volt az Isten. Az univerzum élő Isten nélkül maradt. /Mivel hogy csak egyetlen Isten van, és ez az egyetlen Isten halt meg!/ Ez egy olyan szentségtelen tanítás Istenről, hogy ha ez nem visz a kárhozatra, akkor micsoda? /A materialisták azóta is ezen az állításon vihorásznak, hogy az Isten halott, sőt, soha nem is létezett, csak emberi kitaláció az egész. És megvetik a Biblia Istenét./
De ugyanígy megvetik Istent azok is, akik szembe állítják a saját értelmezéseiket az Isten egyértelmű kijelentéseivel, továbbá Jézus kijelentéseivel is. Jézus pl. kijelentette, hogy az Isten szellem. /vö. Ján 4:23/ Hogy az Isten szellem, ez pontosan olyan, mint ahogy soha nem hal meg, az ellenkezője nem lehet igaz. Vagyis az Isten örökké él és örökké szellem, vagy se Isten, se Jézus nem mondott igazat. Mivel ez elképzelhetetlen, a kereszténység meghazudtolja Isten és Jézus kijelentéseit is!
Több egyértelmű kijelentést olvastunk Istenről: Ő a legnagyobb /ezért sincs kihez imádkoznia/1./; örökké él /ezért nem halhat meg és nem is halt meg napokra, ahogy Jézus/2./; szellemi lény /ezért sem ölt, és nem is ölthet fizikai testet/3./ Ebből és másból kifolyólag egy/4./ – 1Tim 2:5. /Ez az egy ugyanazt jelenti, mint Krisztus egyetlen áldozata: vö. Zsid 10:12!/ Nem véletlen, hogy soha nem lehet és nem is lehetett emberi szemekkel látni az Istent! (vö. Ján 1:18; 1Tim 1:17)
[Fontos megemlíteni: ”Mert hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a mennyben, az Atya, az Ige és a Szent Lélek: és ez a három egy” - „Általánosan elfogadott, hogy /az 1Ján 5:7/ nem rendelkezik valódi jogosultsággal, és beillesztésre került.” /Scofield Biblia jegyzet/]
A kereszténység egyházai abban tették érdekeltté magukat, hogy a Jézus Krisztus személyét azonosítsák azzal az Istennel, Akire vonatkoznak fenti kijelentések, miközben Jézus képes volt meghalni, testet ölteni és az Atyát nevezte egynek és nálánál nagyobbnak! (vö. Máté 19:17; Ján 10:29; 14:28)
[Azonosítás: Isten az Ő személyében, mint Jahve, Izrael férje, de mint Isten Jézus személyében, Ő a Gyülekezet Vőlegénye.” /Éjféli Kiáltás Misszió, 2006.IX.9.22.old./]
Nem kívánom minden apró részletre terjedően tovább ecsetelni a háromság filozófiájának ellentmondásait, ezeket korábbi /közel húsz/ tanulmányokban megtettem, amik itt ezen a blogon olvashatók, akit érdekel, utána nézhet mindezeknek. Csak ismét szeretném kihangsúlyozni, hogy a Jézus istenségéről /lásd pl.: Ján 1:1; Kol 2:9/ szóló bibliai kijelentések értelmezését soha nem lehet szembe állítani az Isten önkijelentéseivel (vö. Ézsa 44:6; Máté 17:5), mert azok egyértelműek, a Jézusról szólók pedig értelmezést igényelnek. Aki egy emberi értelmezést szembe állít Isten önkijelentéseivel, az meghazudtolja az Istent. Aki pedig az Isten önkijelentését hazugnak tartja /mint Sátán is tette – vö. 1Móz 3:4/, az megérdemli, hogy elkárhozzon! (vö. Ján 8:44; Jel 21:8, 27; 22:15)
A kereszténység egyházainak zöme ebben vétkes, úgy hogy ezzel magukat a hamis egyházak és felekezetek közé sorolják!
Melyik egyház mitől hamis?
Mi a probléma a római katolicizmussal?
Minden keresztény egyház és felekezet közül a római katolikus a leghamisabb, egy szabályos bűnszövetkezet, szinte minden bibliai tanításnak ellene megy. Ők kezdték el az apostolok halála után a hitehagyást, beépültek a pogány római államhatalomba, egyházi, politikai és gazdasági hatalomért eladták a lelküket az Ördögnek. Tűzzel-vassal irtották az őket leleplezőket, elégettek embereket, Bibliákat /pl. Komáromi Csipkés György fordítását, amely a Jehova nevet mindenhol kiírta az ÓSZ-ben/, megnyomorítottak kisebbséghez tartozókat /indiánokat, rabszolgákat, stb./; képeket, szobrokat, emberekhez történő imákat hoztak be az imádatba, amivel azt megfertőztették, Jézus anyját bálványozás tárgyává tették, Isten teremtői munkáját evolúciós önkifejlődésre cserélték, tagadják Ádám valóságos, történelmi bűnelkövetését, a világméretű vízözönt, az Isten személyének egyetlenségét, politikai manőverekkel biztosították a saját fönnmaradásukat /lásd pl. a lateráni egyezményt./ Hitlert és a nácizmust is hatalomra segítették. Mindazonáltal magukat tartják az egyedül legitim apostoli egyháznak, miközben emberi vezetőjük van, mint minden valódi szektának, akit Szentatyának neveznek, holott Jézus egyetlen Istenről és szent Atyáról szólt, Aki őt elpecsételte. (vö. Ján 5:40; 6:27; 17:11)
Ezáltal beteljesítette Pál jövendölését: „Ne csaljon meg titeket senki semmiképpen. Mert nem [jön az el addig], mígnem bekövetkezik előbb a szakadás, és megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia, aki ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek vagy istentiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát. (2Thessz 2:2-3)
Karlheinz Deschner, az eredetileg katolikus szerző, egy egész életet áldozott arra, hogy hat kötetben megírja ezt a „krimit”. Művében a bűntettek minden elképzelhető formájáról olvashatunk, amelyeket az egyház a külpolitika, a kereskedelem, a pénzügy és az oktatáspolitika területén elkövetett, a tudatlanság és a babonák terjesztéséről, valamint a szexuális erkölcs, a házasságjog és a bűntetőjog gátlástalan kihasználásáról. És mindez oldalak százait tölti meg.” (Hans Küng: A katolikus egyház, Európa kiadó, Budapest, 2005., 16. old.)
Mindezekből világosan látszik, hogy a római katolikus vallás és egyház a Sátán trójai falova, amellyel az emberiség üdvösségét akarja megtorpedózni, hogy akit csak lehet, római katolikus bálványimádóvá tegye!
A kereszténység megosztottsága is a római katolikus egyháznak köszönhető, mert akik csak közel kerültek a történelem folyamán az Isteni kinyilatkoztatás megértéséhez a Biblia tanulmányozása kapcsán, azok mind fellázadtak a római hamis vallás, hamis pápaság, hamis vallásgyakorlatok ellen! /Lásd pl. Luthert/ Ezért a római katolikus vallásban csak azok maradnak meg, akik az Isten Szavát nem tisztelik, és az egyházuk minden múltbeli gonoszsága ellenére mégis őket tartják az egyedül igaz vallásnak. Amit pedig Jézus tanít, hogy a rossz gyümölcsök nem teremhetnek jó fán, azt teljességgel semmibe veszik! (vö. Máté 17:17-19)
Márpedig ha a római katolikus egyházat nem Isten hozta létre, hanem ők az apostolok utáni történelmi hitehagyás legkorábbi megtestesítői, akkor Isten ítélete következtében ki lesznek vágva a szimpatizánsaikkal együtt, akik hozzájuk ragaszkodnak. (vö. Máté 15:13; Apcsel 20:29-30; Jel 18:4)
Mi a probléma a protestantizmussal?
A legnagyobb probléma a szentháromság filozófiájának az átvétele, amivel a követőiket bálványimádásba viszik. Ugyanis ha Jézus Krisztus nem azonos a Biblia Legfelségesebb, egyedül igaz Istenével, akkor a Jézus imádata bálványimádás: Ha Krisztus nem lett volna Isten, imádata bálványimádás lett volna.” http://www.christiananswers.net/hungarian/q-eden/edn-r005h.html
Ha Krisztus nem Isten, akkor az Ő imádása bálványimádás lenne.” /KRISZTUS ISTENSÉGÉRŐL, Evangéliumi Kiadó, 6. old./
Mivel az ima az imádat része, nem csak a Máriához /és egyéb katolikus szentekhez/ történő imádkozás jelent bálványimádatot, hanem a háromság-Istenhez történő imádkozás is!
Ebből egyenesen következik, hogy a protestáns bibliafordítás Isten JHVH nevét kicserélte az Úr szóra, és nem csak az ÚSZ-ben, de az ÓSZ-ben is, holott nyilvánvalóan 7000 helyen a héberben benne van!
Ami pedig az USZ könyveit illeti, a tetragrammaton abbéli alkalmazása ellen ők is társulnak, és a Jehova tanúit kritizálják, hogy az ő Bibliájukban szerepel, szerintük hamisan. Holott az Isten JHVH nevének a kihagyása az USZ-ból a hitehagyásnak és a háromság filozófia kifejlődésének az egyenes következménye.[ Lásd itt részletesen.]
Gyakorlatilag az Isten neve ellen harcolnak, miközben magukat az Isten igaz szolgáinak vallják. Na és a kettőt hogy lehet összeegyeztetni? Megtagadjuk az Isten személyes tulajdonnevét, és azt tartjuk a mi Istenünknek, aki halandó volt, aki testben megjelent, akit az Isten meghallgatott, amikor istenfélelmében hozzá imádkozott?! (vö. Zsid 5:7)
Egyszerű és világosan megérthető, Jézus azt tanította, hogy az Atyához imádkozzunk /vö. Máté 6:9; Ján 14:6/! Pál apostol ugyanezt gyakorolta és tanította, hiszen ez /a nevében történő ima/ jelenti a Jézus Krisztus nevének a segítségül hívását, aki közbenjáró Isten és az emberek között: vö. Róma 1:8; 7:23; Kol 3:17; Apcsel 4:30; 9:14, 21; 22:16; 1Kor 1:2. István sem imádkozott Jézushoz – vö. Apcsel 7:59, lásd:
Az epikaleó (segítségül hív, tanúnak hív, jogi nyelven fellebbez vkihez-1941). Isten nevének segítségül hívása leginkább imában történik (vö. 1Királyok 18:24,36-37), de előfordul Istenre való hivatkozás is – ima nélkül: „tanúm az Isten” (2Korinthus 1:23). Krisztus nevének segítségül hívása viszont nem hozzá intézett imát jelent, hanem reá való hivatkozást (vö. Cselekedetek 4:30; Zsidók 7:25), ill. közvetlen megszólítást. (vö. Máté 15:25; Márk 9:22,24) [Lásd itt részletesen.]
Jézus a Máté 6:9-ben a háromság-dogmáját is egyben megcáfolta, hiszen nem azt tanította, hogy az imánkat három személy felé, hanem az Atya felé intézzük. Vagy nem világos ez az egyszerű bibliai tanítás? Akkor a többi tanítás hogy lehet világos és érthető azoknak, akiknek fontosabb a saját értelmezésük, mint amit Isten vagy Jézus Krisztus mond!
[Werner Gitt a „Kihez imádkozzunk?” című tanulmányában írja: „Jézus Krisztushoz imádkozni nemcsak lehetőség, hanem – amióta eljött ebbe a világba – egyenesen parancs. Ő maga mondta a tanítványainak: ”Eddig nem kértetek semmit az én nevemben” (János 16,24), és „ha valamit kértek tőlem az én nevemben, megteszem” (János 14,14).”
Csakhogy ebben a szövegben nem imáról van szó, hanem kérésről. A Máté 6:9 görög szava proszeukheszthe” /imádkozás, könyörgés/, míg a János szövegében az „aitészéte" /kér/ szó van, ami nem véletlenül különbözik, mivel nem ugyanazt jelenti.
Az aiteó (kérés-154) nem jelent feltétlenül imában való kérést! Jézus mondja a János 14:14-ben: „Ha kértek engem (με) a nevemben, én azt megcselekszem.” Amikor Zebedeusék  kérték Jézust, nem imádkoztak hozzá. (vö. Máté 20:20,22) A szamáriai asszony kérése sem ima lett volna. (János 4:10) Bárki kérheti Jézus segítségét anélkül, hogy azt imádkozás keretében tenné, ugyanakkor az Istenhez intézett ima is tartalmazhat kérést. (vö.erótaó) – Lásd a 63 görög kifejezés anyagát, fentebb.- 

                                            Politika és kereszténység
Azonkívül a protestantizmus megtűri tagjai között a nyíltan politikai pályát választókat, holott Jézus nem ezt a példát hagyta meg (vö. Máté 4:8-11), hogy részei legyünk a világnak (vö. Ján 17:14-16; lásd még 2Tim 2:3-4), hanem semlegességet a világ politikai ügyeibe való beavatkozást illetően. Egy könyv ezt írja Jézusról: Megtagadta, hogy messiási szerepet vállaljon a politikában, és egyértelműen meghúzta a határt a császár és Isten között” /Church and State—The Story of Two Kingdoms/.
Jézus a következőket mondta egy politikusnak: „Az én királyságom nem része e világnak” (Ján 18:36). Jézus Isten égi kormányzatának leendő Királya volt. Ha belefolyt volna a politikába, azzal hűtlen lett volna Atyja kormányzatához. Jézus tiszteletben tartotta a kormány tevékenységét, ugyanakkor nem volt hajlandó részt venni benne. Amikor az emberek megpróbálták rávenni Jézust, hogy vegyen részt a politikai életben, ő „visszavonult a hegyre egymagában” (Ján 6:15).
Ellenben pl. az I. világháború idején protestáns papok a politikai semlegességet áthágva ölésre buzdító beszédeket tartottak a frontra vonuló katonáknak /kiadtak egy könyvet is: Imádságok háború idején – címmel/. Mintha nem tudnák, hogy aki a kardba helyezi a bizalmát, az elveszíti a keresztet! Vagyis feladták a Krisztus-követés egyik leglényegesebb elemét, a vérbűntől való tartózkodást! (vö. Apcsel 20:26)
Mikor a kardba helyezed a bizalmad, elveszíted a keresztet”. /Gregory Boyd -The New York Times, 2006. Júl. 30/
Ma pedig amely politikusokat a soraik között bírnak, azokat sem figyelmeztetik /sem ki nem közösítik/, hogy a krisztusi tanok lényegével nem fér össze mindaz a nézet és gyakorlat, ami a politikai pártoknál általános. Pl. személyválogatás, korrupció, vagy a felelőtlen ígérgetés, meg bizonyos /Istentől eredő/ erkölcsi normák fölrúgása, társadalmi engedélyezése. 

A politika és az igazság évezredes konfliktusban áll egymással, sokan úgy tartják, hogy a politika egyenesen a hazugság kifinomult művészete. .. A politikus jól megfontolt érdekből hazudozik, mert ezzel kívánja fenntartani hatalmát.” /Megadja Gábor: Miért hazudnak politikusok, ha nem muszáj?/ Forrás itt.


„... a korai kereszténység politikaellenesnek mondhatóa politikai közélet sokfajta megalkuvásnak és tisztességtelenségnek lett a színhelye; nemcsak most, a korábbi években is...” /Jelenits István piarista szerzetes - A hívő ember és a politika/ Forrás itt

"Mi felakasztjuk a kis tolvajokat és kinevezzük a nagyokat politikai posztokra." /Aiszóposz/

"A politikusok mindenütt egyformák. Ígérnek neked egy új hidat még ott is, ahol nincs folyó." /Nyikita Hruscsov/

 Az USZ-ben ugyanaz az alapelv működik, mint az ÓSZ-ben: ha valaki egy törvényt megsért, mindet megsérti!
ha személyválogatók vagytok, vétkeztek, elmarasztaltatva a törvény által, mint annak megrontói. Mert ha valaki az egész törvényt megtartja is, de vét egy ellen, az egésznek megrontásában bűnös. Mert aki ezt mondotta: Ne paráználkodjál, ezt is mondotta: Ne ölj. És ha nem paráználkodol, de ölsz, törvényszegővé lettél. Úgy szóljatok és úgy cselekedjetek, mint akiket a szabadság törvénye fog megítélni.” (Jakab 2:9-12)
Egyetlen politikai párt sem arról híres, hogy Krisztus mennyei kormányzatát tartaná az emberiség egyedüli reménységének, azt várná, amellett kiállna, azt népszerűsítené, arról tanúskodna, hanem a saját párthatalmának a megtartásán fáradozik éjjel és nappal. 

"Mi a párt? Emberek csoportja, mely meg akarja ragadni a hatalmat, hogy lehetősége nyíljon programja megvalósítására.” /Szolzsenyicin, 1991/ 

"A pártok közötti harc sokkal nagyobb bajt hozott és hoz is a nép számára, mint a háború, az éhínség, a dögvész, vagy bármely más istencsapás." /Titus Livius /

A politika lényegének az államcélok és államélet hatalmi szempontok szerinti irányítását tartják.” /Bayer József: A politikatudomány alapjai - doc/
„... leginkább a közhatalomból való részesedésre vagy a közhatalom döntéseinek befolyásolására való igyekezet.” /Wikipédia/  Forrás itt.
 A protestantizmus /pl. a Református Egyház/ mindehhez aktívan statisztál, mindezek felett elnézően viselkedik, ami világosan mutatja, hogy a Krisztus parancsait magára nézve nem tartja kötelező érvényűnek. Aki magát protestáns kereszténynek /sőt lelkésznek/ tartja, hogyan egyezteti össze mindezeket Krisztus igazi, bibliahű követésével?

Aki ettől a világtól, kormánytól vagy ellenzéktől, többségtől vagy nemzeti képviselettől, esetleg gazdasági fellendüléstől várja a sorsa jobbra fordulását, az erre a világra és nem Istenre épített.” /Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami az Istené!/ Forrás itt

Minél jobban szekularizálódik a társadalom és távolodik a keresztény etikai értékektől, annál inkább van szüksége arra, hogy világosan és részletesen kifejtse alapelveit és ezeket az értékeket szervezett politikai pártként jelenítse meg a társadalomban, a közéleti küzdelmekben.” … A keresztény politika az egész emberi társadalom egységét nem csak elvben vallja, hanem kezdeményezően közreműködik az egész emberi társadalom egységének megvalósításában, az evangéliumi üzenet szellemében. Ez korunk legnagyobb, legnehezebb és legszebb feladata, amely valaha a politikára hárult.” /A Kereszténydemokrata Néppárt politikájának alapelvei/ Forrás itt.


A keresztényeknek kötelességük politizálni... a világi hívő kereszténynek azonban joga van pártpolitizálni is.” /Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyéspüspök - Magyar Kurir/ Forrás itt

A társadalmi véleményalkotás /ami érinti az embert és életét, a közösséget/ összemosása a pártpolitikai részvétellel az, ami Krisztus állásfoglalásának a teljes félreértelmezése. Aki azt állítja, hogy Krisztus maga is nyíltan részt vállalt korának politikai életében, politikai kormánypárttag volt a római államhatalomban, és ebből a pozícióból politizált, az alapjaiban nem értette meg a keresztény hivatás lényegét, amit a világban, de nem a világ részeként betölt: A tanúságtétel ragyogtatása a semleges engedelmesség árnyékában. (vö. Máté 5:13-16; 22:17-21; Apcsel 1:8; 22:15; Róma 13:1-7)
„A korai keresztény térítés mindennemű jelenidejű politikai ambíciót és ideológiát nélkülözött, de ezt egy radikális várakozás nevében tette. Isten országának végső realitása minden földi, politikai uralmat átmeneti jellegűvé változtatott. … Miközben a kereszténység törekvései a kezdetektől fogva univerzalisztikusak voltak („tegyetek tanítvánnyá minden népet" Mt 28, 19), közömbös maradt a világi hatalom birtoklása iránt.” /Elte – Szabadbölcsészet: Vallás és politika/ Forrás itt.

Bár a korai keresztények kötelességüknek tartották, hogy tiszteljék a fennálló hatalmat, a politikai ügyekbe nem folytak bele … nem töltöttek be politikai tisztséget.” /Beyond Good Intentions; On the Road to Civilization/
A kereszténység megalapítói gondosan ügyeltek rá, nehogy kifejlődjön bennük bármilyen hajlam, amely arra indítaná őket, hogy közvetlenül beavatkozzanak a fennálló politikai rendbe.” /The Beginnings of Christianity/
Én a te igédet nekik adtam; és a világ gyűlölte őket, mivelhogy nem e világból valók, amint hogy én sem e világból vagyok. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket e világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem e világból valók, amint hogy én sem e világból vagyok.” (Ján 17:14-16)
Mi a probléma a Hetednapi Adventista vallással?
Az adventizmus manipulálja a Mózes 613 parancsolatból álló egész törvényét, azt állítva, hogy a tízparancsolat /mint örök erkölcsi törvénye az emberiségnek/ nem tartozott Mózes törvényéhez. Mózes egész törvényét /amit Isten adott Mózes által a zsidó népnek/ önkényesen szétszedik erkölcsi, polgári és ceremoniális törvényre, mondván, az erkölcsi az örök, abban van a 24 órás szombat ünnep, amit meg kell tartania Isten népének, mert a szombattartás az Isten népének azonosító jele.
És melyik nagy nemzet az, amelynek olyan rendelései és igazságos végzései volnának, mint ez az egész törvény, amelyet én ma adok elétek?!” (5Móz 4:8) [Lásd itt részletesen.]
Aztán voltak a polgári törvények, amik a nemzet irányításához tartoztak, és külön voltak a ceremoniális törvények, amik előre mutattak Jézus halálára, és a halálakor beteljesedtek. Ellenben ha csak azt nézzük, hogy Isten mit mondott pl. a Malakiás 4:4-ben, világos, hogy a Mózes törvénye alatt az összes 613 törvény betartását kérte számon, és nem azt mondta, hogy csak a tizet, vagy csak a felét, vagy 600-at, de a tizet nem.
Emlékezzetek meg Mózesnek, az én szolgámnak törvényéről, amelyet rendeltem ő általa a Hóreben, az egész Izraelnek rendelésekül és ítéletekül.” (Mal 4:4)
Az adventizmus ezzel a manipulációval visszament a Mózes törvényének a megtartása alá, és csak akkor üdvözülhet, ha az egész törvényt /613/ hiánytalanul megtartja, ellenben a törvény átka alá kerül. Ebből kifolyólag most a törvény átka alatt van!
Annak okáért a szabadságban, melyre minket Krisztus megszabadított, álljatok meg, és ne kötelezzétek meg ismét magatokat szolgaságnak igájával. Íme, én Pál mondom nektek, hogy ha körülmetélkedtek, Krisztus nektek semmit sem használ. Bizonyságot teszek pedig ismét minden embernek, aki körülmetélkedik, hogy köteles az egész törvényt megtartani. Elszakadtatok Krisztustól, akik a törvény által akartok megigazulni, a kegyelemből kiestetek. Mert mi a Lélek által, hitből várjuk az igazság reménységét.” (Gal 5:1-5)
A vallási okból való való körülmetélkedés vagy szombatünnep /mindkettő a mózesi törvény parancsa/ feltételnek szabása az üdvösséghez ugyanazon elbírálás alá esik, a Mózes törvényének az érvényességéhez való visszatérést jelenti, annak minden következményével, gyakorlatilag az átkával együtt. Ugyanis Isten mindenkit átok alá helyezett, aki a Mózes törvénye alatt volt, ezért is váltott meg minket Krisztus a Mózes /ÓSZ-i/ törvényétől, és így annak átkától! (vö. Róma 11:32; Gal 3:10, 13, 22; Kol 2:14; Eféz 2:15) A USZ-ben minden nap Isten folyamatos nyugalmában vagyunk, és a Krisztus halálával annak /az USZ-nek/ a törvényei alá tartozunk. (vö. Zsid 4:3-11)
Ettől /az átoktól/ az sem menti meg, hogy a teremtés 7. napját megtette a szombat Emlékünnepének, és arra hivatkozva tartja meg. Ellenben a Bibliában a szombat sehol nincsen a teremtés Emlékünnepének nevezve, az viszont benne van, ha valaki egyetlen törvényt nem tart meg, az olyan, mintha egyet sem tartana meg, ez volt az ÓSZ-ben, de ugyanez az alapelv van az USZ-ben is! (vö. Jakab 2:10)
Ennél fogva az adventizmusban üdvözülni nem lehet fenti üdvösségből kizáró törvénymanipuláció miatt. Nem beszélve róla, hogy a háromságot ők is elfogadják, vallják, holott az adventizmus alapítói világosan elutasították a háromságot, mint Istentől származó tantételt. /Lásd itt részletesen.]
/Ide tartozik még az un. Isten egyházai csoport is, már ami a szombattartás propagálását illeti. Bár ők az Isten személyének egyetlenségét kristálytisztán látják, és a háromságot elvetik!/
Mi a probléma a baptistákkal?
A baptisták ma ugyanúgy vallják az egy Istenben három személy-féle bukott emberi filozófiát /amely még a görög bölcselet idején szivárgott be a kereszténységbe/, holott korábban, Udvarnoki András idejében hivatalosan elutasították azt.
A háromság dogmájában tudva tért el az egyház az apostolok tudományától. Azt tette, amitől János ap. oly komoly szándékkal intett: Aki félrelép és nem marad meg Krisztus tudománya mellett, Istene annak egynek sincs. Aki megmarad a Krisztus tudománya mellett, mind az Atya, mind a Fiú az övé”. (Ján.II.lev.9.v.) Csak az apostolok társaságában van társaságunk az Atyával és a Fiúval, (Ján.I.lev.1:3.) Mert az apostolok voltak az Úrtól kirendelt hirdetői és magyarázói az evangéliumnak. Senkinek sincs jogában más hittételeket felállítani, azonkívül melyeket az apostolok felállítottak s az apostolok nem ismernek háromságot. Senki sincs felhatalmazva Istennek olyan nevet adni, amilyent ő ki nem jelentett. Ő pedig soha nem nevezte magát háromságnak...
Ez a tan a görög bölcselet alkalmazása által jött létre az Atya és Fiú közötti viszony meghatározása céljából. Meg akarták a viszonyt határozni és alakilag mindenkorra megállapítani. Ami azonban nehézségekbe ütközött, mert az egyáltalán nehéz dolog. „Ebből a nehéz dologból keletkezett aztán a II. és III. század teológiája – mint a hellén szellem nagy és utolsó terméke.” A hívők gyülekezete mindaddig nem hasonlít az apostoli gyülekezetekhez, míg a hellén szellem e nagy eredményétől el nem fordul és az Isten szellemének létrehozatalához, mely az apostolokban volt, vissza nem tér./NÉPSZERŰ TEOLÓGIA – IRTA: UDVARNOKI ANDRÁS - Kiadja: A MAGYARORSZÁGI BAPTISTA GYÜLEKEZETEK SZÖVETSÉGÉNEK IRODALMI BIZOTTSÁGA – Bp, 1921. Megjelent mint cikk a „Hilfsbote” 1906 januári számában./
Nem beszélve arról, hogy teljesen megosztottak a tekintetben, hogy sok teológusuk az evolúciót hirdeti Isten teremtési módszerének a szószékről, míg más baptista gyülekezetek tanulmányokat adnak ki az evolúció cáfolatára. Tehát egy ugyanazon egyházban ilyen megtűrt meghasonlás eltávolít az igaz Krisztus-követéstől. 
Ha mindenki azt taníthat a gyülekezetben amit akar, akkor a baptista egyházi vezetők nem engedelmeskednek az USZ-i parancsolatoknak, t.képpen hamis a Krisztus-követésük. Nem beszélve róla, hogy a háromság-filozófiát ugyanúgy igaznak vallják, mint a hitehagyott kereszténység zöme.
Mi a probléma az unitáriusokkal?
Az unitáriusok világosan felismerték, hogy Isten szellemi lény, a Jézus Krisztus testtélétele viszont egyértelműen kizárja, hogy őt Istennel azonosítani lehetne. 


Lehet-e Isten ember? Felölthet-e Isten emberi formát? Ha igen, akkor a keresztény istenfogalom nem sokban különbözik a görög mitológia istenhitétől. A keresztény Isten, amely Jézus tanítása szerint tisztán szellemi lény, teljesen kizárja ezt a lehetőséget.” /Varga Béla: Teológiai füzetek 4./46.old./

Helyesen állapította meg E. H. Fosdick amerikai teológus, hogy a világ kétféle módon akarta Jézust megsemmisíteni: először úgy, hogy ke­resztre feszítette; másodszor úgy, hogy imádni kezdte. Jézus viszont tanít­ványainak nem azt hagyta örökségül, hogy „imádjatok engem", hanem azt, hogy „jöjjetek utánam", „kövessetek engem" (Mt 4,19/a).” /Dr. Rezi Elek: „Uram taníts minket imádkozni!" - Megjelent a 2009. évi Unitárius Kalendáriumban/
Ugyanakkor azt tanítják, hogy Isten nem csak Jézus Krisztust küldte megváltónak, hanem többeket is, ami elképesztő vakságról tanúskodik, és az Isten Fiában adott váltságáldozatának az értékét semmissé teszi. Ilyen tanítással Isten elé menni kész öngyilkosság! [Lásd itt részletesen.]
Mi a probléma a zsidó vallással?
A zsidó vallás teljesen megrekedt Mózesnél, és az ókori templom siratófalánál, ahová járnak imádkozni a zsidók Istenhez. A Mózes törvénye alatt lenni az egyenlő az átok alatt levéssel, különösen, hogy Jézust a zsidó nemzet nem fogadta el Messiásként, és kivégeztette az I. században. (vö. Máté 27:25; 1Thessz 2:14-15) Egyrészt imádkozni Istenhez csak és kizárólag a Fiú nevében lehet, ami arra is bizonyíték, hogy a zsidó nemzet 20. századi visszatelepülése nem Istentől van. Ugyanis Isten mindent a Fia által, az ő vezetésével cselekszik, és attól függetlenül nem. (vö. Máté 17:5; Apcsel 3:22-23) Ha pedig Isten úgy vitte volna vissza a zsidókat ókori földjükre Palesztinába, hogy a Fiát nem fogadták el, akkor kijátszotta volna a saját fiát, ami elképzelhetetlen.
Ennél fogva a hit gyülekezetes Németh Sándor kiállása a testi Izrael nemzete mellett minden bibliai alapot nélkülöz. A zsidó nemzet egyazon elbírálás alá esik Isten előtt, mint minden más nemzet. Viszont amely nemzet Istennél különleges bánásmódban részesül, az a szellemi Izrael nemzete, amihez a testi zsidóságnak nem sok köze van! (vö. Máté 21:43; Róma 2:28-29; 11:7, 26; Gal 6:16)
Mi a probléma a karizmatikusok egyházakkal?
Jézus megjövendölte, hogy az ő második eljövetele idején a hamis Krisztusok és hamis próféták jele, amiről felismerhetőek lesznek, az a nagy jelek és csodák tevése lesz. (vö. Máté 24:24) Ugyanakkor jeleket és csodákat sehol nem tesznek a kereszténységben a karizmatikusokon kívül. (vö. Máté 7:22-23) Egyértelmű tehát, hogy hamis cselekedet a csodatevés, nem Istentől van, mert ha Tőle lenne, nem lehetne különbséget tenni a csodák hamis és igaz gyakorlói között. (vö. 2Thessz 2:9-10)
A Márk evangéliuma a korai kéziratokban a 16:9-versnél befejeződik és nincs tovább. A két legrégibb Márk. 16 a 9-20. versek kéziratban, a Sinaiticus és a Vaticanus kéziratban nem szerepel; más kéziratokban ezek a versek részleges kihagyásokkal és eltérésekkel fordulnak elő. Ezek a lényegesebb részek, amelyek hiányoznak:
Márk 16:16 Aki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül; aki pedig nem hiszen, elkárhozik.
Márk 16:17 Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek; új nyelveken szólnak.”
/Forrás: http://enok.uw.hu/hibak/forditasok.html

Továbbá ha a szent szellem munkálkodna közöttük, nem volna annyiféle különböző karizmatikus közösség, amelyeknek egymáshoz semmi közük nincsen. Akkor nem volna külön pünkösdi gyülekezet, meg külön a Hit-gyülekezete meg az összes többi. És nem vonaglanának amikor a szellem megszállja őket, ami pl. Németh Sándorból árad ki. Ez a rángatózás egyértelműen démoni megkötözöttségnek a jele a hanyatt eséssel karöltve. Lásd pl. ezt a videót: https://www.youtube.com/watch?v=TRkujE4xHuo
Ezen felül ők is háromsághitűek, Jézus Istenítik, és vallják, hogy a szegénység vagy betegség Isten áldásának a hiányjele. Ebből kifolyólag N. S. a maga zsebére dolgozott, ami a hívók félrevezetése/kifosztása. [Lásd itt részletesen.]
A karizmatikusoknak egyébként is jellemzően beüvegesedik a szemük, miután szellemkeresztségen esnek át és démoni megkötözöttség lesz az osztályrészük. [A mormon egyház hívőire ugyanez vonatkozik, akiknél Joseph Smith esett át ezen a keresztségen, utána meg hanyatt döntötte őt a démon az erdei pusztaságon, amiről Krisztus eleve megmondta, hogy nem lesz található. (vö. Máté 24:26)]
Mi a probléma a Krisztadelfiánokkal?
Elvetik ugyan a háromságot, de szerintük Ördög, mint olyan, nem létezik, a rossz az emberben lévő negatív hajlam, amiből következik, hogy Krisztus magát kísértette meg a saját kételkedéseivel. Ellenben az Isten és az Ördög elleni harc a Bibliának egy igen fontos része, és végigvonul a teljes emberi történelmen.
Az Ördög, mint Sátán egy bukott angyal, aki szembeszállt Istennel, hogy az embereket Istentől elvonja és a maga oldalára állítsa. Ádám és Éva volt a két első ember, akit lázadásra csábított, és a hamis prófétákon keresztül Izrael népét is félrevezette. Amikor Jézus kivégezték, egy Pilátusnak tulajdonított levélben azt írják, hogy olyan negatív szellem uralkodott Jeruzsálemben, mintha az összes démon ott gyülekezett volna, a Jézust halálra adó népből csak úgy áradt a gyűlölet és a harag. S miután a keresztény egyház létrejött, Sátán hamis törvénytanítókkal akarta megfertőzni a gyülekezetet, de az apostolok és a vének tanácsa visszaverte a támadást.
Mi a probléma a nem keresztény vallásokkal?
Ami pedig a világi hatalmakat és országokat illeti, az ateizmus és a hamis világvallások /Buddhizmus – kundalini jóga, Krisna-hívők - hinduizmus, iszlám, stb./ ugyanúgy démoni eredetűek, mivelhogy nem az igaz Isten, ill. Krisztus alapította őket, ebből kifolyólag a bűn kérdésével nem tudnak mit kezdeni. Jézus kivételével /aki föltámadt/ minden vallásalapító közös sorsa volt a sírban való megrothadás, ami annak a hatalomnak a hiányát is jelenti, amely képes az emberiség gondjainak a megoldására. Vallás nem jön létre csak Istentől, Sátántól vagy emberektől, de egyedül csak az igaz Istentől jönnek olyan tanítások, amelyek az egész emberiség javát szolgálják. [Krisna és Hinduizmus témákban lásd.]
Az u.n. természetvallásokban a sámánok tartották a kapcsolatot a démonvilág képviselőivel, míg a mai modern világban az energiagyógyászokon keresztül jön le az energia, amire a világi emberek teljesen nyitottak, mivel őket csak a gyógyulás érdekli, hogy milyen módon gyógyulnak, az nem. A természetgyógyászat nem egy ága démoni eredetű, pl. a varázsingák általi kommunikálás, kézrátételes gyógyítás, de még a homeopátiás gyógyszerek energizálása/dinamizálása is ide tartozik. Nem véletlenül gyógyít a benne lévő szellemi energia fizikai hatóanyag nélkül!
Azután az evolúció tudományos bevetése a teremtés ellen, ez is a sátáni harc része, hogy milliókat tartson szellemi fogságban, távol Istentől, Krisztustól, a megváltástól és az örök élet reménységétől. Az Ördög számtalan fortélyt és módszert bevet, míg magát elfedi az emberiség előtt. Azonban a Biblia ősellenségnek nevezi, aki az egész világot félrevezeti, elhiteti, lázadásra csábítja. Nem véletlenül áll a világ bűvkörének közepén a pénz, a hatalom, a vulgár szex, az erkölcsi korlátok ledöntése, az erőszakos filmek terjedése, az átlagemberek manipulálása a háttérhatalmak által. (vö. Ján 14:30; 2Kor 4:4; 1Ján 5:19; Jel 12:9)
Mi a baj a muszlimokkal?
A muszlim bevándorlók inváziója sem egy véletlen folyamat, a magát békés tömegnek vallóknak a vállán beviszik a terroristákat, akiket az Ördög démonai inspirálnak dzsihádra, de ez már akkor elindult, amikor a magát Gábriel angyalnak kiadó démon üzeneteket adott Mohamednek, amiből az iszlám született. Érdekes, a Bibliában Gábriel angyal teljesen mást mondott Máriának Isten Fiával kapcsolatban, míg az a másik Gábriel megint mást Allahhal kapcsolatban, hogy neki nincsen Fia. Most akkor melyik Gábriel az igazi?
Lásd Brigitte Gabriel briliáns válasza egy muszlim nőnek
Az evolucionisták meg minden istent megvetnek, a Biblia Istenét különösen, repülő spagettiszörnynek titulálják, miközben nyomukban terjed a nihilizmus, a liberalizmus, az Isten ítéletét kiröhögő korrupcióra kapható világnézet általános elterjedése, hiszen ítélő Isten szerintük nincsen, isteni felelősségre vonás nem létezik. Az emberiség egy totális erkölcsi zuhanópályán van, ahol a pénz az Isten, a háttér kapcsolatok a hatalom, és a manipuláció a kizsákmányoló eszköz. Mindezekre van-e egyáltalán, és hol van a megoldás?
Mi a probléma a Jehova tanúival?
A Jehova tanúival az a legnagyobb probléma /kritikusaik szerint/, hogy egyáltalán vannak! Pedig az Isten gyakorlati válasza a problémák megoldására a Jehova tanúi társadalma. Természetesen bibliai értelemben kifejezve és megvalósítva. Mit jelent ez?
Az örök Isten létezik, az Isten törvényei léteznek, kell egy közösség, amelyik az Isten törvényeit figyelembe veszi és ennek alapján építi fel a társadalmát. Létezik a bűnre adott válasza az Istennek, ez a Jézus Krisztus váltságáldozata, és létezik az Isten hatalma a jó megjutalmazására és a rossz megbüntetésére.
Az Istennek van egy bejelentett ítéletnapja, amit a Biblia lapjain kijelentett, hogy végbe viszi, és a szándékát megvalósítja, akár tetszik ez, akár nem. Bárkinek, rendőrségnek, katonaságnak, politikai pártnak vagy NÁTÓnak vagy ENSZnek vagy személytelen háttérhatalmaknak, akik a háttérben mozgatják a szálakat. Isten szemében az egész emberiség és az összes emberi hatalom annyi, mint homokszem a sivatagban. (vö. Ézsa 40:17; Dán 4:35) Kijózanító gondolat ez, de igaz, csak kevesen tudják felmérni ennek az értékét és a nagyságát.
Lehet bárki az Isten népének a tagja, aki Neki engedelmeskedik, aki az Ő törvényeit megtartja, és aki Róla tanúskodik. Nyilván hogy Jézusról tanúskodik (vö. Apcsel 1:8), de mivel Jézus hű és igaz tanú volt (vö. Jel 3:14), akiről Jézus tanúskodott (Jehova Istenről), ők is ugyanúgy a Jézus követésében. (vö. Máté 24:14)
Az Isten azonosítása a hamis istenek és vallások dzsungelében ott kezdődik, hogy megszenteljük a nevét. Az Isten személyes tulajdonneve a héberben a JHVH, és hogy ki hogyan ejti ki, az nincs a Bibliában lefektetve, hogy hogyan kell. De a használata nélkül nem megy az azonosítás! Ha az adidas cipők Adi Dasslerről tanúskodnak, és nem csak a cipőgyárosról, akkor nem véletlen, hogy a Jézus név jelentése: megmentés JHVH-tól. Ugyanígy tanúskodnak a Jehova tanúi Jehováról, az örök Istenről és a szándékairól.
Mit tesz a kereszténység ebben a tanúskodásban? Isten nevét kimagyarázza, hogy a neve az a személyét jelenti. Kiveszi a bibliafordításaiból, a prédikációiból, és a használóit megfeddi, megkritizálja. Hogy a Jehova tanúi betették a fordításukba, ezért hamisítással vádolják őket. Egyrészt van saját fordításuk a katolikusoknak, protestánsoknak, stb. a Jehova tanúinak miért ne lenne? Másrészt ha a Legfelségesebb egyedül igaz Isten nem változik (vö. Mal 3:6), ugyanaz az USZ-ben, mint az ÓSZ-ben, akkor miért lenne más a neve? Természetesen ugyanaz!
A kereszténység amint a háromságot betette az általános köztudatba, az Isten nevét kiszedte a saját könyvéből, a Tetragrammaton elleni fellépése az álkereszténységnek pont ezt a lelkületet tükrözi. /Lásd a protestantizmus témánál./
Na, és mit gondolnak, a JHVH Isten őket ezért megjutalmazza, a Jehova tanúit meg elmarasztalja, mert kiállnak a neve mellett, mint a próféták, Jézus és az apostolok?! (vö. Mal 3:16; Máté 6:9; Ján 12:28; 17:6, 26; Zsid 2:12; 6:10; Jel 11:18; 15:4) A legtöbb támadás emiatt éri a Jehova tanúit, de ez csak az ő nagyságukat igazolja, hogy kiállnak az Isten neve és azonosítása mellett. [/Lásd itt részletesen.]
A másik ok, amiért támadják Jehova tanúit a kereszténységben, hogy a háromságot tagadják. De Pál apostol is tagadta, amikor Istent Krisztus fejének mondta (vö. 1Kor 11:3), és olyan nincsen a Bibliában, hogy az Istennek három személye kölcsönösen egymásnak a fejei, meg hasonló teológiai manipulációk. A Krisztus Isten és az emberek között az egyedüli közbenjáró (1Tim 2:5), akire hivatkozva imádkozunk Istenhez, és ahol Isten tanításának ez a világossága nincsen meg, ott meg van a Sátán szellemének a sötétsége, és a sok teológiai hazudozás a háromság fokozatos kinyilatkoztatásáról. Hanem a háromság fokozatos becsempészése van, a Bibliában sehol nem található hamis egylényegűségről, és a Krisztus isteni jelzőjének Isten személyével történő azonosításáról. [Lásd itt részletesen.]
Szalai András mondja /Apológia Kutatóközpont/, hogy Jézus sohasem volt kisebb Istennél! Leszámítva, amikor az Ördög megkísértette, hogy imádja. (vö. Máté 4:9-10) Ezt csak akkor tehette meg az Ördög, ha Krisztus kisebb volt Istennél, mivelhogy Jézus maga mondta, hogy az Atya nagyobb nála, Akit az Ördög soha nem is mert volna imádatra csábítani, - még a gondolat is istenkáromlás! A kereszténység meg nyüzsög az ilyen Szalai-féle igemagyarázóktól, akik a saját értelmezéseiket fölébe helyezik az Isten egyértelmű kijelentéseinek, amik nem igényelnek külön értelmezéseket, annyira evidensek. Mint hogy egyetlen Isten van, a JHVH, Aki a Legfelségesebb, most és mindörökké, ÓSZ, USZ, mindig, mindenhol, mindörökké!
Az egyedül bölcs Istennek, a mi megtartónknak, dicsőség, nagyság, erő és hatalom most és mind örökké. Ámen” (Judás 1:25).
És az is bibliai tanítás és igaz, hogy van égi reménység (vö. Zsid 3:1), és van földi örök élet (vö. Ézsa 11:9), és nem megy minden üdvözült a mennybe. Mivelhogy Isten az embert a Földre teremtette, és a Krisztus ezeréves uralkodása alatt is fognak a földön élni /különösen ajánlom ezt az adventisták figyelmébe!/, mivelhogy a Földön soha meg nem szűnik a vetés és az aratás, amihez emberek kellenek. (vö. 1Móz 8:22; Zsolt 37:11; Máté 5:5)
S ezt a próféciát vajon kik teljesítik be az egész világon, mint nép, a Jehova tanúin kívül?
Lészen az utolsó időkben, hogy erősen fog állani az Úr házának hegye, hegyeknek felette, és magasabb lészen a halmoknál, és özönleni fognak hozzá minden pogányok; És eljönnek sok népek, mondván: Jertek menjünk fel az Úr hegyére, Jákób Istenének házához, hogy megtanítson minket az Ő utaira, és mi járjunk az Ő ösvényein, mert tanítás Sionból jő, és Jeruzsálemből az Úrnak beszéde; Ki ítéletet tesz a pogányok között, és bíráskodik sok nép felett; és csinálnak fegyvereikből kapákat, és dárdáikból metszőkéseket, és nép népre kardot nem emel, és hadakozást többé nem tanul. Jákóbnak háza! jertek járjunk az Úrnak világosságában.” (Ézsa 2:2-5)
Való igaz, milliókkal ellentétben néhányan elmennek Jehova tanúitól, és az interneten blogokat szerkesztenek, amikben korábbi társaikat /valóságban korábbi önmagukat/ ostorozzák, kritizálják, szapulják, ahol csak tudják. Mert abban látják az életük értelmét és napjaik hasznosságát, hogy lejárató kampányt folytassanak ellenük. De ezt Krisztus előre megmondta, hogy némelyek ebben fogják kiélni magukat, akiknek sorsa a kettévágatás lesz, mert célt tévesztettek, és az Isten szolgálata helyett korábbi testvéreik szapulása lett az életcéljuk, mint Sátánnak a rágalmazás a lételeme.
Ha pedig ama gonosz szolga így szólna az ő szívében: Halogatja még az én uram a hazajövetelt; És az ő szolgatársait verni kezdené, a /szellemi/ részegesekkel pedig enni és inni kezdene: Megjő annak a szolgának az ura, amely napon nem várja és amely órában nem gondolja, És ketté vágatja őt, és a képmutatók sorsára juttatja; ott lészen sírás és fogcsikorgatás.” (Máté 24:48-51)
Hogy Jehova tanúi nem tökéletesek és vétenek hibákat, rosszul értelmeznek dolgokat, amiért magukat időnként kijavítják? Igen, mert formálódnak az Isten kezében. S ha valamiben rossz úton járnak, majd Isten azt is kijelenti nékik. (vö. Fil 3:15) Mindazonáltal mindenki döntse el maga, hogy jobban csinálja-e ő az életét, mint a Jehova tanúi? Többet és alaposabban fáradozik-e azon, hogy megfeleljen az Isten irányadó mértékeinek.
Mindenki előtt ott van a Biblia, keresse, kutassa benne az igazságot és éljen a szerint, az Isten mindenkinek megadja a neki tetsző életvitel lehetőségét. Ha pedig az ateizmus neki az élete értelme, ám legyen, úgyis mindenki azt tesz, és úgy tesz, amint jónak látja. Egy azonban biztos. Az Isten igazságot fog szolgáltatni ezen a Földön, mert minden hatalom az Ő kezében van, és senki nem tudja lefogni a kezét, hogy ezt vagy azt ne cselekedje. (vö. Dániel 4:35) Úgy hogy jól gondolja meg mindenki, hogy kinek és milyen erkölcsi szabályzat vagy szabadosság szerint él, mert ha szembe megy az Isten akaratával, az a halál fia, bárkiről is legyen szó!
Mindazonáltal most még az Isten jóindulattal van az emberiség iránt, de az üzenetében ott cseng az igazság érvényre juttatásának a véghezviteli szándéka:
E tudatlanságnak idejét azért elnézvén az Isten, mostan parancsolja az embereknek, mindenkinek mindenütt, hogy megtérjenek: Mivelhogy rendelt egy napot, melyen megítéli majd a föld kerekségét igazságban egy férfiú által, kit arra rendelt; bizonyságot tévén mindenkinek, az által, hogy feltámasztá őt halottaiból” (Apcsel 17:30-31).


 

Nincsenek megjegyzések: