motto:

A blog célja, hogy eligazítson a TEREMTÉS vagy EVOLÚCIÓ kérdésben, rámutatva arra, hogy miközben az egyetlen őssejtből való evolúciós leszármazás és fajátalakulás csupán egy társadalomra erőltetett tudományos hipotézis, addig a Biblia kijelentései a történelmi világpróféciák, az emberi jellemábrázolás és erkölcsi alapvető irányadó mértékek tekintetében abszolút pontosak, időtállóak és az emberiség jövőjére vonatkozóan megbízhatóan iránymutatóak. Részletesen foglalkozik a bibliai kereszténység alaptanításaival, eligazítást ad a tekintetben, hogy mik azok a téves tanítások, amelyek a különböző egyházakhoz kapcsolódnak és amik eltorzítják az Istentől sugalmazott Szentírás valódi mondanivalóját, aminek következtében a Krisztusban való hitgyakorlás által elnyerhető üdvösség útja az átlagember számára nehezen vagy szinte alig megismerhető.

2017. június 2., péntek

ASZTROLÓGIA ÉS HOROSZKÓP
Az asztrológia visszaél a csillagképekkel és horoszkópok készítésére használja őket.

Az ehhez a témához kapcsolódó egyik központi vers Jób 38:32: „Föl tudod-e kelteni időben az állatöv (héberül mazzaroth = konstellációk csillagait?” Az angol New International Versionfordítása így szól:

Can you bring forth constellations (csillagképeket) in their seasons?” Nem figyelemre méltó, hogy a Biblia az állatöv jegyeiről ír, melyek olyan fontos szerepet játszanak a horoszkópokban?

Az 5Mózes 18:10-13-ban Isten elítél minden ilyenfajta jövendölést, és csillagjóslást: „Ne legyen köztetek… varázslást űző, se jelmagyarázó, se kuruzsló vagy igéző! Mert utálatos az Úr előtt mindaz, aki ilyet cselekszik… Légy feddhetetlen Istened, az Úr előtt!” 

Ézsaiás 47:13-14 is elítéli az emberi sorsokra vonatkozó csillagjóslást. Aki ilyet tesz, nem kerülheti el Isten ítéletét:

Álljanak elő, és segítsenek meg, akik az eget vizsgálják, a csillagokat nézik, és újhold napján előre megmondják, mi történik veled. Úgy járnak, mint a tarló: tűz égeti el őket. Nem menti meg őket a lángok hatalmából. Nem melegedni való parázs az, nem olyan tűz, amely mellett ülni szoktak.”

Jósiásnak, Júda királyának idejében Júdában és Izráelben szokás volt áldozatot bemutatni a csillagoknak. Jósiás véget vetett ennek a förtelmes kultusznak: „Eltávolította a bálványpapokat… meg azokat is, akik a Baálnak, a Napnak, a Holdnak, a szerencsecsillagoknak és az ég egész seregének tömjéneztek” (2Király 23:5).

A 3 Mózes 20:6-ban is komoly figyelmeztetést olvashatunk: „Ha valaki halott idézőhöz és jövendőmondóhoz fordul, és követi őket a paráznaságban, ellene fordulok az ilyen embernek, éskiirtom a népe közül.” Az Újszövetség még szigorúbban ítéli el a bálványimádókat és varázslókat, kizárva őket az örök életből: „…meglesz az osztályrészük a tűzzel és kénnel égő tóban: az a második halál” (Jel 2l:8).

Vajon miért ítéli el Isten az ilyenfajta csillagjóslást, amikor a teremtéstörténetben maga mondja, hogy a csillagokat jeleknek szánja? A 19. Zsoltár is egyértelműen hangsúlyozza, hogy a csillagok Isten dicsőségét szolgálják.

Ha a csillagokat Isten teremtette, és azok valamilyen üzenetet hordoznak, akkor a gonosznak érdeke, hogy az eredeti információt meghamisítsa, és saját céljaira fordítsa. Az effajta hamisítással a nem bibliai asztrológia formájában találkozunk.

(Asztrológia: Az asztro előtag a görög aszter szóra vezethető vissza, ami csillagot jelent. A görög logosz szó tanítást, beszédet, igét jelent. 

János evangéliumának elején Jézus logoszként jelenik meg. Az asztrológia szó tehát azt a tudományt jelölné, amely a csillagok világával foglalkozik, és eredetét a Bibliából vezeti le. Sajnos ez a találó szó azt a tevékenységet jelöli, melyet Isten szigorúan megtiltott, nevezetesen a csillagjóslást.)

Isten minden gondolati rendszert, mely az állatövek jegyeinek vagy más csillagképeknek asztrológiai jelentést tulajdonít, elutasít. Isten számára förtelmes dolog, ha ilyesmivel foglalkozunk. Manapság alig van olyan újság, amely nem közölne rendszeresen horoszkópokat, tudatosan félrevezetve az embereket és nagy szolgálatot téve az Ördögnek.

Az asztrológia elmélete szerint nem minden csillag befolyásolja életünket, csak a bolygók, a Nap, a Hold, és az állatöv csillagai. Meglepő, hogy a csillagjósok felfogása szerint az olyan ismerős csillagképek, mint a Nagy Göncöl (Nagy Medve), vagy a Tejútrendszer százmilliárd Napja „hatástalanok”, noha önálló fényforrások. Az asztrológia a pogány vallások szellemi maradványa, melyek szerint a bolygók és az állatöv csillagai istenségek, akik gonosz szándékkal vagy jóindulatúan figyelik és befolyásolják a földi eseményeket.

HOROSZKÓP


kép forrása: https://pixabay.com/hu/asztrol%C3%B3gia-horoszk%C3%B3p-csillagk%C3%A9p-1244769/

Az asztrológia legelterjedtebb megjelenési formája a horoszkóp. A jövőjük után kíváncsiskodók szinte falják az újságok ilyen tárgyú rovatait, legfőképpen a hölgyek, leginkább un. szórakozásból. Komoly követőik inkább az 5O év feletti, főleg magányos hölgyekből kerülnek ki. Az asztrológusok újság hirdetésekben kínálják szolgáltatásaikat, gyakran igen borsos áron. Általánosan jellemző, hogy azoknak, akik alárendelik magukat az asztrológiának, fogalmuk sincs arról, milyen rendszerbe lépnek be.

Az asztrológia ősrégi gyakorlata feltételezi, hogy a csillagok és bolygók helyzete közvetlen befolyással van az emberekre és eseményekre. Az Egész (azaz a világmindenség összessége) vala-milyen módon ugyanaz, mint a Rész (azaz a személyi összetevő, tehát az ember). A bolygók pozíciója (a makrokozmosz) tehát a megfelelő reakciót váltja ki az emberben (mikrokozmosz).

A feltételezés szerint egy személy életének lefolyása levezethető a csillagok és bolygók azon pozíciójából, melyet az illető személy születésének pillanatában felvettek. Ezek felállításakor kapjuk az ún. „horoszkóp”-ot.

A születési hely a földrajzi szélesség és hosszúság adataival együtt szolgáltatja a kiindulási adathalmazt. Az ún. „tényleges helyi idő” tényezőt úgyszintén figyelembe veszik. Ezt a „tényleges” időt úgy kapják, hogy hosszúsági fokonként négy percet hozzáadnak, illetve levonnak az ún. zónaidőből.

A következő lépés az, hogy ezt a „tényleges” időt átszámolják csillagidőre egy ún. „efemer”, azaz egy olyan referencia-könyv segítségével, amely a bolygóknak a földhöz viszonyított pozícióját tartalmazza.

Utolsó lépésként ezt a csillagidőt kikeresik egy asztrológiai táblázatból, és így nyerik azt az asztrológiai jegyet, mely a feltételezéseknek megfelelően éppen feltűnt a keleti égbolton a születés pillanatában. Ennek az adatnak a pillanatában – melyhez mindössze egy hetedfokú matematikai feladatot kell megoldani – hozzá lehet kezdeni a horoszkóp elkészítéséhez. Ezt úgy csinálják, hogy a horoszkóp belső körének kilencórás helyzetébe hozzák az illető csillagjegyet, onnan aztán leolvashatók a különböző állatövi „házak”, melyek az adott személy életét és sorsát „irányítják”.

ELLENBIZONYÍTÉKOK

Semmiféle tudományos alapja nincs annak a feltételezésnek, hogy a csillagok hatással volnának az emberi életre vagy megmondhatnák a jövőt. A következő okok alapján az asztrológiát a babonaság körébe kell sorolni, melynek gyakorlása és felhasználása egyértelműen az Isten elleni engedetlenség tárgykörébe tartozik.

Eltérő rendszerek. A nyugati asztrológusok nem úgy magyarázzák ugyanazt a horoszkópot, mint pl. egy kínai asztrológus. Némelyek 12 állatövi jegy helyett 9-re esküsznek, mások pedig 14, sőt egyesek 24 állatövi jegy mellett kardoskodnak. Megtörténhet, hogy egy személy két különböző asztrológusnál két teljesen ellentétes horoszkópot kap. A napi sajtó asztrológiai előrejelzéseinek egyszerű összevetése is gyakran eredményes kirívó ellentmondásokat.

Az asztrológia alapfeltételezése, hogy a bolygók a Föld körül keringenek. Ez az ún. geocentrikus világkép”, melyet Kopernikusz döntött meg immár több száz éve. Legtöbb asztrológiai táblázat abból a feltételezésből indul ki, hogy naprendszerünkben hét bolygó található (beleértve Napot és a Holdat). A régebbi időkben az Uránus, Neptunus és a Plútó ismeretlenek voltak, mivel szabad szemmel nem láthatók.

Ennek a három, korábban ismeretlen bolygónak szintén kell, hogy hatása legyen az emberi viselkedésre, így hát egy pontos horoszkóp elkészítéséhez figyelembe kellene venni őket.

Az asztrológia nem számol azzal, hogy magasabb szélességi körökön akár több héten keresztül sem jelenik meg egyetlen bolygó sem a láthatáron. A mikrokozmosz egyik elemére (az emberre) a 66. szélességi kör felett már nincs hatással a kozmosz? Az ikerszülések állandó zavarkeltő források az asztrológusok számára. Ugyanis, mivel pontosan egyazon helyen és időben születnek, egyazon sorsuknak is kéne lenni. Azonban a valóság nem ez.

Az asztrológia másik nagy problémája az a tény, hogy a horoszkópokat a születés időpontjától szerkesztik, nem pedig a fogantatáséból. Mivel az összes öröklődő tényezőt a fogantatás idő-pontja határozza meg, logikus lenne, hogy a bolygók is rögtön a fogantatás pillanatától elkezdenék befolyásukat egy személy életében. A probléma persze az, hogy a fogamzás pontos időpontját meghatározni szinte lehetetlen.
ÖSSZEGZÉS

Az asztrológia fatalista megközelítése, miszerint életünket a csillagok határozzák meg, teljesen ellentétes Isten igéjével, mely szerint felelősek vagyunk sorsunk alakulásáért!

A horoszkópok legnagyobb veszélye, hogy beszennyezik az embert, és befolyásuk miatt sokan döntéseiket azokra figyelve hozzák. Vagy azt mondják, hogy csak úgy kedvtelésből olvasgatják őket. Ha azonban egy magát kereszténynek tartó személy ilyesmiket feltételez Jézusról, hogy horoszkópokat olvasgat, csak úgy szórakozásból, nos, az ilyen személynek komolyan el kellene gondolkodnia, hogy ő milyen szinten és mennyiben Krisztus követő keresztény? Aki ennek ellenére mégis továbbra is foglalkozik az asztrológiával, vállalnia kell a következményeket!

Vagy mi egyezése Isten templomának bálványokkal? Mert ti az élő Istennek temploma vagytok, amint az Isten mondotta: Lakozom bennük és közöttük járok; és leszek nekik Istenük, és ők én népem lesznek. Annak okáért menjetek ki közülük, és szakadjatok el, azt mondja az Úr, és tisztátalant ne illessetek; és én magamhoz fogadlak titeket, És leszek nektek Atyátok, és ti lesztek fiaimmá, és leányaimmá, azt mondja a mindenható Úr.” (2Kor 6:16-18)

felhasznált források:
hitrehangolva.blogspot.com/2015/11/josh-mcdowell-az-asztrologiarol-3.html
Nincsenek megjegyzések: