motto:

A blog célja, hogy eligazítson a TEREMTÉS vagy EVOLÚCIÓ kérdésben, rámutatva arra, hogy miközben az egyetlen őssejtből való evolúciós leszármazás és fajátalakulás csupán egy társadalomra erőltetett tudományos hipotézis, addig a Biblia kijelentései a történelmi világpróféciák, az emberi jellemábrázolás és erkölcsi alapvető irányadó mértékek tekintetében abszolút pontosak, időtállóak és az emberiség jövőjére vonatkozóan megbízhatóan iránymutatóak. Részletesen foglalkozik a bibliai kereszténység alaptanításaival, eligazítást ad a tekintetben, hogy mik azok a téves tanítások, amelyek a különböző egyházakhoz kapcsolódnak és amik eltorzítják az Istentől sugalmazott Szentírás valódi mondanivalóját, aminek következtében a Krisztusban való hitgyakorlás által elnyerhető üdvösség útja az átlagember számára nehezen vagy szinte alig megismerhető.

2013. február 18., hétfő

Iszlám és Jehova tanúi (2. rész)

101 kérdés a Jehova Tanúihoz 2. rész.

Iszlám.net: Az Iszlám magyar oldala

legyetek mindig készen rá, hogy mindenkinek megfeleljetek,
aki csak kérdezi, mi az alapja reményeteknek.”
(1Péter 3:15, katolikus fordítás)
(Saját megjegyzéseim számmal és zöld színnel vannak jelölve.
Az M. betű a muszlim írást jelöli.)

C

Hogyan kezdjünk egy izgalmas beszélgetéssorozatot a Jehova Tanúival

Ha olyan vagy mint én, láthatod a Jehova Tanúit mindig aktívan ajtóról ajtóra járni a prédikációs munkájukban. Másrészt ha nem vagy olyan mint én, talán kopognak a te ajtódon is. Én megtagadtam ezeket a látogatási jogokat. (10.)

(10.) Ha jól értem, nem fogadta szívesen Jehova tanúit és az üzenetüket (melyet szóban és írásban visznek). Viszont akkor milyen alapon gondolja a gondolatcserét bárki is, ha elzárkózik a másik fél üzenetének a meghallgatásától? (Lásd a 3. pontban foglaltakat.)

M: Nem ellenszenvesek nekem. Szeretem a Jehova Tanúit, mint bárkit az emberek közül. Egy család vagyunk, mindannyian Ádám ősünk leszármazottai. (11.) Úgy érzem a kemény munkájuk ellenére a rossz irányba tartanak. Meg szeretném adni nekik a lehetőséget, hogy megoszthassam velük az igazságról való felfogásomat, de megfosztattam ettől a lehetőségtől. Néhányan közülük a múltban azt tanácsolták, hogyha én meg szeretnék tanítani nekik valamit, el kell mennem az ő helyükre éppúgy ahogy ők körbejárnak tanítani más embereket. Ezt bátorításnak vettem, de amikor elkértem a címüket, nem adtak meg semmit. (12.) Azt mondták, meg kell találnom, ahogy ők kimennek és az emberek házait keresik.

(11.) Kivételt képeznek az önjelölt ateisták/materialisták, akiknek meggyőződésük, hogy annyira vagyunk a származásunk alapján családtagok, mint pl. a hernyók meg a verebek, akik ugyanúgy a fizikai és kémiai véletlen és szükségszerűség szeszélyes játékának köszönhetik a létüket, mint az emberek. Isten nincs, sem Tőle származó erkölcsök, hanem van emberi szabadság és az emberi szabadsággal való visszaélés millióféle formája – anélkül persze, hogy ezért bárkinek is számot kellene adni, legfőképpen nem egy felsőbb hatalomnak. Az élet értelme az egyéni boldogulás mindenekelőtt és az életből való minél több javak megszerzése.


Első az én, második a magam, harmadik a nekem. Aztán ha jut még másnak is valami, az a mások szerencséje. Lerabolni, kizsigerelni a földi élővilágot és a tengereket. Jelszó: Isten nélkül, szabadon. Nyomunkban a pusztítás és rombolás. Buli és szemét hegyek. Mind az ateizmus kényszerű velejárói. Az Isten törvényének alapja – a felebaráti szeretet – szerintük nem más, mint egy utópia.

De a világi társadalom domináns rétege nem is ismeri a felebaráti szeretet fogalmát, se a politika, se a jog, se a biznisz. Hanem Isten a profit, az úr a pénz és a hatalom, a nekik kiszolgáltatottak pedig a felebarát. Mennyivel más mérce szerint mért és fog mérni az igazi Úr, az Uraknak Ura, Jézus Krisztus! Az ő általa közvetített törvény két legfontosabbika, Isten és a felebarát szeretete és tisztelete!

(12.) Legkevesebb érdemes telefonszámot cserélni, azután pedig megbeszélni a további értelmes párbeszéd lehetőségeit.

M: Csodálom a Jehova Tanúit az őszinteségükért és a hitük nevében tett kemény munkájukért. Ugyanazt a fajta részvétet érzem irántuk, amit Omár kalifa érzett a keresztény szerzetesek iránt. Ő véletlenül találkozott egy szerzetessel, aki a cellájában megmutatta neki a kolostori élet viszontagságainak minden jelét. Omar (R.A.)[2] könnyeket hullatott mikor ezt látta. Amikor megkérdezték miért sír, Omar (R.A.) elmagyarázta, hogy a Korán szerint az Ítéletnapon jönni fognak emberek jótettekkel megrakodva és mégis borzasztó véggel kell szembesülniük mert rossz úton voltak. (13.) Ezért az emberért érzett részvéte miatt sírt Omar (R.A.).

(13.) Ez akár a muszlimokra is elmondható, mondjuk a Biblia szemszögéből nézve. (vö. Máté 7:13-14)

M: Ugyanezt a részvétet érzem, és ugyanezért érzem szükségét segíteni Jehova Tanúit, hogy megtanulhassák az igazságot. Mivel ők nem látogatnak meg engem többet (14.), csak abban bízhatok, hogyha én megosztom az információimat veled, akkor te képes leszel továbbadni ahol akarod.

(14.) Akik nyitottak az általuk hirdetett üzenetre, azt szívesen meglátogatják, és különösen az ilyen beállítottságú embereket keresik.

M: Indulóknak, ha ezen füzet rendeltetésszerű használatát reméled, ki kell bontakoztatnod magadban a részvét fent leírt módját. Ha még nem bírod, fogadd el, hogy benned van és jönni fog magától. Ez a pozitív megerősítés hatalma. Vegyél magadra egy erényt és elnyered azt.

Most, ezzel a helyes hozzáállással, kezdjük el feltenni ezeket a kérdéseket Jehova Tanúinak és adjunk nekik esélyt, hogy meggyőzhessék magukat arról, hogy az Iszlám igaz. (15.)

(15.) A Biblia szemszögéből nézve az Iszlám nem igaz, hiszen nem a Biblia Istenének sugalmazása által született, a bibliai próféták sorában egy Mohamed nevű próféta sehol nem szerepel. [Az Énekek éneke 5:16-ban található (4261-es strong számú) „mahəmád” héber szó jelentése: „gyönyörűség, vágy, vágyott, kívánatos dolog”, és semmi köze a Koránt közvetítő Mohamedhez, hiszen többször is mint pusztulást szenvedett dolog szerepel. vö. 2Krónika 36:19; Ézsaiás 64:10; Hóseás 9:16)]

Szerepel viszont az, hogy Isten azt a valakit áldozta fel az emberiségért, aki neki a legkedvesebb, a saját egyszülött Fiát (vö. János 3:16), amit viszont az iszlám vallás megtagad.

Természetesen ezt sem magától találta ki Mohamed, hanem aki neki az utasításokat adta, és akinek a személye mind a mai napig a háttérben van. Csakhogy ennél nagyobb tiszteletlenséget a Biblia Istenével szemben el sem lehet képzelni. Azt viszont nem nehéz elképzelni, hogy ez a tanítás kinek a kinyilatkoztatásából eredhet, kinek fűződhet érdeke ahhoz, hogy ezt az isteni váltságáldozatot megtagadja, és a rajta alapuló üdvösség útját elferdítse. És itt nem csak egyetlen tény tagadásáról van szó, hanem Isten szavahihetőségének a megkérdőjelezésén:

Ha elfogadjuk az emberek bizonyságtételét, az Isten bizonyságtétele nagyobb: mert az Isten bizonyságtétele az, a melylyel bizonyságot tett az ő Fiáról.

A ki hisz az Isten Fiában, bizonyságtétele van önmagában. A ki nem hisz az Istennek, hazuggá tette őt; mert nem hitt abban a bizonyságtételben, a melylyel bizonyságot tett Isten az ő Fiáról.

És ez az a bizonyságtétel, hogy örök életet adott nékünk az Isten és ez az élet az ő Fiában van. A kié a Fiú, azé az élet: a kiben nincs meg az Isten Fia, az élet sincs meg abban.” (1János 5:9-12)

Tehát ha valaki annak a kijelentésnek ad hitelt, hogy Istennek nincs Fia, amely által Isten életet ad nekünk, az hazuggá teszi az Istent. Vagyis frontális ütközésnek lehetünk szemtanúi Jehova és Allah kinyilatkoztatásai között, és ha valaki a hamis oldalon foglal állást, akkor viselnie kell annak örök életre szóló következményeit. Armageddonkor minden hamis istenről lehull a lepel, és a mennyei angyalseregek nélkülük fogják tovagördíteni a történelem örökkévalóságba ívelő szekerét. (vö. Jelenések 16:13-16)

És azért bocsátja reájok Isten a tévelygés erejét, hogy higyjenek a hazugságnak;
Hogy kárhoztattassanak mindazok, a kik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban.” (2Thesszalonika 2:1-12)

D

Hogyan tereljük a beszélgetést a helyes irányba

M: Jehova tanúi a lehető legjobb felkészítést kapják pszichológiai módszerekből a lehetséges jelöltekkel szembeni bánásmódra. Edzetten és felkészülve a sikerre érkeznek hozzád minden találkozásukkor. De te, ezen füzet segítségével mindent megváltoztathatsz.

A titok a beszélgetés kontrollálása. Engedd meg, hogy megmutassam hogyan.

Jehova Tanúi azzal indítanak, hogy a világbéke lehetőségéről beszélnek a embereknek, vagy néhány hasonlóan általános érdeklődésnek örvendő témáról. Azután megkérdezik róla a véleményed. De ne légy bolond. A látogatóid nem közvélemény kutatást szerveznek. Azon az úton vezetnek a beszélgetésben, amire kiképezték őket. (16.)

(16.) Vagy amire a szent szelem inspirálja őket, a beszélgetési témáktól függően. (vö. Máté 10:20)

M: Ha valamire jutni akarsz velük, neked kell megragadnod a beszélgetés irányítását. Amit tenned kell, az kérdéssel válaszolni. Ez a jó! Egy kérdés. Ez biztosan kimozdítja a beszélgetést abból a mederből, amibe a Jehova Tanúi szándékoztak terelni, és segít neked azon a pályán haladni, amire most fogunk kiképezni.

Amikor megkérdezik a véleményedet és hagynak időt beszélni, ők felkészítenek rá, hogy figyelj rájuk. Pszichológiailag, amint te beszéltél azt fogod érezni, hogy éppúgy ahogy ők hallgattak téged türelmesen, neked is viszonoznod kell most ezt az udvariasságot. Ekkor neked is végig kell hallgatnod beszédüket, hogy mit mond Isten szava a témáról. Eddigre a helyzeted gyengének tűnik. A véleményedet mondtad és Isten tanításaival válaszoltak. Lássuk, hogyan tudjuk visszájára fordítani ezt a szituációt.

Az első lépés annak megvalósítása, hogy nem mondod meg a véleményedet, ha kérdezik. (17.) Inkább mondj valami ilyesmit:

(17.) Az őszinte véleményalkotás megegyezhet valamely általunk képviselt isteni tanítással, de ha a véleményalkotásunk nem őszinte, abban is célt téveszthetünk, hogy milyen mesterkélt tanítással fogunk előhozakodni, és végül nem érjük el jövetelünk célját, hogy az Istentől származó üzenetet átadjuk, mert a saját taktikázásunk meggátol ebben.

M: Örülök, hogy megkérdezted. De azt hiszem a válasznak Istentől kell származnia. Tudod hol találhatnánk meg Isten válaszát a problémáinkra?

Ott! Azt kell tenned. Csupán néhány szó és megfordítottad a szituációt. Ahelyett, hogy elmondtad volna a véleményedet megalapoztad, hogy a véleményed kifürkészésére irányuló törekvésük meggondolatlan volt. Ráadásul még te kérdeztél tőlük. Most el kell mondaniuk hol található Isten válasza.

Ha azt mondják, a „Szent Biblia”, vagy bármit aminek Bibliájukat nevezik, te kész vagy egy egész sorozatnyi kérdést feltenni a Bibliáról. Most aztán tényleg megtaníthatsz nekik valamit.

Ha viszont a másik kézből visszafordítják rád a kérdést, van egy lehetőséged. Ennél a pontnál engedd meg, hogy biztosítsalak afelől, hogy semmi vesztenivalód nincs és nem számít, melyik lehetőséget választod. Ha például úgy döntesz, hogy nem válaszolsz nekik, visszafordíthatod a kérdést rájuk mondjuk valami ilyesmivel:

Nos, én azt reméltem ti képesek lesztek nekem válasszal szolgálni, különösen mert benneteket az emberekkel a témában való beszélgetésekre képeznek. (18.)

(18.) Előregyártott válaszok adására kiképezni bárkit is értelmetlen lenne, ha az ember nem értené meg magát a bibliai igazságot, és nem aszerint válaszolna, amit a felmerült kérdés abban a szituációban megkívánna. Betanult válaszaik nincsenek Jehova tanúinak abban az értelemben, mint ahogy betanult imádságaik vannak pl. a római katolikusoknak, és azokat úgy imádkozzák el, mint egy betanult irodalmi verset valamely előadóművész. Egy „betanult szövegre” /mondjuk bevezetőre/ addig van szükség, mint amikor (közlekedési példával élve) pl. az autós kijön a garázsból. De rögtön az utcán felveszi a közlekedés ritmusát, és arra megy, amerre a szükség megkívánja, ill. amilyen célt kitűz magának.

Egy beszélgetés kezdete lehet akármely rendszeresen alkalmazott kérdés feltevése (pl.: Ön szerint értékes könyv-e a Biblia?), de a továbbhaladásnál rögtön improvizálni kell, hiszen a választól függ, hogy mivel folytatjuk a beszélgetést.

Viszont az is igaz, hogy lehet a beszélgetés fonalát céltudatosan valami felé irányítani, mégpedig, hogy a bibliai üzenet lényegét tovább tudjuk adni, arra fel tudjuk hívni a figyelmet. Úgy is a legtöbben hajlamosak a saját élettörténetüket beleszőni a beszélgetésbe, ami nem is baj, csak éppen nem lenne kívánatos annál leragadni, és attól a ponttól nem elmozdulni. Lényeg, hogy az esetleges egyéni problémától eljussunk a megoldásig, amit a Bibliában Isten felkínál.

M: Ha ez nem ösztönözné beszélgetésre őket, ne feledd, te mindig megkérheted őket udvariasan, hogy hagyjanak magadra. Mondhatsz valami hasonlót:

Mivel úgy látszik nem tudtok válaszolni nekem, szeretném megköszönni, hogy eljöttetek. Kérlek benneteket gyertek el újból ha megvan a válasz. Addig is a viszontlátásra.

Ennél a pontnál elkezdheted becsukni az ajtót, hogy megmutasd szilárd elhatározásod a beszélgetés befejezése. Amint mondottam, semmit sem veszthetsz ezzel a lehetőséggel. Te nyertél! Eltökélt voltál és ura a helyzetnek. Nem éreztél félelmet és nem voltál frusztrált. Őszintén szólva még örültél is, hogy láthattad ezeket a próbára tett technikákat működni.

Másrészt viszont ők veszítettek. (19.) Időt vesztettek amiért meglátogattak téged és nem teljesítettek semmit. Még vesztettek is a királyság termük elhagyása előtt beléjük pumpált önbizalmukból.

(19.) Időveszteségről nincsen szó, mivel az Istennek végzett szent szolgálat semelyik perce nem hiábavaló, Isten értékeli azt. (vö. 1Korinthus 15:58) A teljesítés értéke nem csak a közvetlen sikerben mérhető le, hiszen ha ez így lenne, Jézus szolgálatának nagy része is hiábavaló lett volna a hitetlen zsidók elutasítása miatt. De Jézus elmondhatta, hogy dicsőítette az Ő Atyját, mely az elvégzett munka fő része volt (vö. János 17:4), a dicsőítés pedig ajkaink tulkaival való áldozathozatallal egyenlő. (vö. Zsidók 13:15) Másrészt pedig az üzenet átadása később is célba érhet, és hogy kinek mikor, azt csak Isten tudja, Aki a növekedést előidézi. (vö. Prédikátor 11:1.; 1Korinthus 3:6-7)


M: És még mindig nem futottál ki a lehetőségeid közül. Amikor megkérdezték tőled, mit gondolsz hol található Isten válasza azt válaszolhatod, „A Szent Koránban”, ha bízol magadban és el tudod képzelni magad a továbbiakban. Tartsd észben, hogy bármikor tanulhatsz még és szerezhetsz még több írott anyagot az Iszlám Központból ha szükséges. Olvasd el például az Amit az Iszlámról tudni kell, vagy Tudomány a Koránban. Ezek segítenek felfegyverezni magad a kihívásra.

Most, menjünk tovább. Tedd a dolgod Allah üzenetének terjesztésével és írj nekem pár sort, hogy láthassam milyen sikeres vagy.

E

Őrizd meg a nyugalmad

M: Ha te valóban belefogsz ebbe a munkába megfontoltnak kell maradnod. Megőrizni a nyugalmadat egy fejleszthető magatartás. Annak elfogadásával kezdődik, hogy te nem tudod irányítani az embereket te megpróbálod meggyőzni őket. Az Allahra marad. A te feladatod csupán, hogy továbbítsd az üzenetet.

Gyakran idegesítőnek találhatod majd ezt a feladatot. De megbirkózol vele. Máskor érthetetlennek találod majd, hogy a vendégeid miért nem képesek felfogni az üzeneted. De tarts ki. Olvasd el előbb mit mondott Allah:

Nézd meg, hogyan magyarázzuk meg nekik világosan a jeleket! Aztán nézd meg, hogyan fordulnak el! (Korán 5:75)

Látod? Még Allah szavai, - tisztán érthető mind - sem fognak meggyőzni mindenkit. Sokkal kevesebb bölcs kísérletet teszünk mi. Ha ezt észben tartod megkíméled magad egy halom idegességtől és jobb helyzetben leszel ahhoz, hogy alkalmazd a füzetben leírt technikákat.

Szóval az itt található kérdések egy bizonyos módon használandóak a maximális siker érdekében. Ne használd ezeket pörölyként az ellenfeled legyőzésére. Használd őket inkább légycsapóként amivel odacsapsz egy kicsit és felébreszted őket. Más szóval, csak finoman. Adj időt látogatóidnak, hogy alkalmazkodhassanak az új információkhoz, melyeket rendelkezésükre bocsátottál. Hisz új távlatokat szeretnél nyitni gondolkozásukban a feltett kérdésekkel. Légy velük türelmes, míg időt szánnak arra, hogy úrrá legyenek az információ áradaton. (20.)

(20.) Teljesen kölcsönös amit mond.

M: Először minden tőled jövő információt elutasítanak, mondván, hogy az az ördögé.
(21.) Végül is hogyan tudhatnál te többet a Bibliáról mint ők és az ő Biblia tanáraik? Így inkább minthogy információkat adnál nekik a saját kijelentéseid formájában, kérdezz tőlük egy kérdést, hogy stimuláld a gondolataikat. Például ahelyett, hogy azt mondanád „A igaz.”, mondd, „Tegyük fel, hogy valaki azt mondja A igaz. Hogyan reagálnátok erre?” Ez távol helyezi tőled a figyelem középpontját és lehetővé teszi, hogy látogatóid csak a kérdésen gondolkodjanak. Miközben igyekeznek a válaszadással, meggyőzik magukat arról, hogy te tanulni szeretnél tőlük.

(21.) Az igaz Istentől kétféle alapjaiban más kinyilatkoztatás nem jöhet és nem is jön. Viszont a Bibliában ki van jelentve, hogy az Ördög /Isten ellen lázadó szellemteremtmény/ e világnak az istene, akinek célja, hogy akit csak lehet, elfordítson az Isten által helyeselt úttól. Ha Jézust megpróbálta eltéríteni, másokat szintúgy. 

Mivel a Korán nem a Biblia Istenétől származó természetfeletti kinyilatkoztatások könyve, ilyen alapon minden további nélkül származhat az Ördögtől, függetlenül attól, hogy milyen köntösbe van bújtatva. A Biblia szerint a nemzetek imádata, egytől egyik bálványimádás, amely nem Jézus Krisztus által történik az egyedül igaz Isten felé. (vö. 1Korinthus 10:20; János 14:6; Malakiás 1:11)

De ha szinte mi, avagy mennyből való angyal hirdetne is néktek valamit azon kívül, a mit néktek hirdettünk, legyen átok.

A mint előbb mondottuk, most is ismét mondom: Ha valaki néktek hirdet valamit azon kívül, a mit elfogadtatok, átok legyen.

Mert most embereknek engedek-é, avagy az Istennek? Vagy embereknek igyekezem-é tetszeni? Bizonyára, ha még embereknek igyekezném tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék.” (Galata 1:8-10)

Ezzel kapcsolatban a véleményüket a katolikusok teljes nyíltsággal kimondják:

Kertelés nélkül állítjuk, hogy az iszlám hamis vallás, melyet Mohamednek egy démon sugalmazott azért, hogy a lelkeket megtévessze. És éppen azért, mert hamis, azt mondjuk, hogy veszélyes is: veszélyes természetfeletti síkon, mert a lelkeket a pokolba vezeti, de veszélyes természetes síkon is különösen erkölcsi következményei miatt, mint például a poligámia, az asszonyok szolgasorban való tartása stb.

Az iszlám által keltett veszéllyel kapcsolatban a legfontosabb szükségszerűség abból áll, hogy észrevegyük, hogy ez a veszély valóban fennáll. Ami ma a keresztény Európát körüllengi, az egy szimpatikus és ártalmatlan iszlám illúziója. A mi dossziénk olyan információkat tartalmaz, melyek reálisabb nézetet tesznek lehetővé. Nem, az iszlám nem ártalmatlan, nem szimpatikus! Éppen ellenkezőleg, a legnagyobb mértékben veszélyes.

Valóban, mind a moszlim, mind a keresztény országokban végrehajtott különféle erőszakos cselekmények miatt is veszélyes. De ez, ismételjük, nem a legfontosabb szempont. Az iszlám mindenek előtt azért veszélyes, mert hamis vallás, és képes arra, hogy számos lelket letérítsen az örök üdvösség útjáról, és ezt, miként a történelem megmutatta, definitív megteszi. (Csak a hit fog megmenteni bennünket az iszlám veszélyeitől - Írta: P. Pierre-Marie Laurencon; Megjelent a Szent Margit Lap 66. számában)

Nyilván, ha a muszlimok megfogalmazhatják a kritikájukat a Bibliával vagy a kereszténységgel szemben, akkor ez fordítva sem lehet ellenszenves a számukra.

Több tucatnyi strófa túllép a puszta elvi vitán, és arra buzdítja a muszlimokat, hogy harcoljanak a 'hitetlenek' ellen. Az Iszlám alaptételei nemcsak hogy tiszteletlenek a többi vallás ellen, hanem dicsőítik a gyilkolást és a nem muszlimok elleni háborúban elszenvedett halált. Ha a Korán szövege nem eléggé világos, akkor nem szabad elfeledni, hogy nem más, mint egy társkötete Mohamed élettörténetének mint vallási vezetőnek és katonai hódítónak. Ebből következőleg ha valakinek kétségei vannak a dzsihád jelentésével kapcsolatban, ami szó szerint 'erőfeszítést' de gyakorlatban 'háború a hitetlenek ellen'-t jelent, elég ha a strófákat a valós életbe ülteti át. Mohamed tisztában volt a szó jelentésével, és kétségbevonhatatlanul a 'háború' szellemében használta igazi lovakkal, fegyverekkel, hadicselekkel, és vérrel. Nem pedig valami fellengzős vagy metafórikus 'küzdelem a belső gonosz ellen'. A Korán nyíltan a gyűlöletre, ellenségeskedésre, és a más vallások és hívőik elleni erőszakra tanít. A Kifkif saját mércéi szerint tisztán túllépi a 'szólásszabadság határait.'

Szerencsére a legtöbb muszlim nem szó szerint értelmezi a Koránt. A józan eszük, valamint az emberségük és önérdekük arra kényszeríti őket, hogy a saját életükre és dolgaikra összpontosítsanak, és nem pedig a hitetlenek elleni küzdelemre. Ha arra kérik őket hogy indokolják meg hogy hol igazolja a Korán ha valami az iszlám szerint nem teljesen elfogadható dolgot csinálnak, akkor lesznek olyanok, akik úgy próbálnak meglógni, hogy egy felhígított és nem szó szerinti értelmezést produkálnak az erőszakosabb versekkel kapcsolatban, vagy (ha tudatlan nyugatiakkal van dolguk) egyszerűen letagadják a kérdéses versek létezését. Ennek a következtében gyakorlatilag úgy élnek mint a nem muszlim szomszédjaik. (Betiltani a Koránt? Szerző: Koenraad Elst, Brussels Journal blog, 2006. Február 17. - forrás: http://cikkek.soti.ca/banning-the-koran.html)

Hát ez is egy vélemény a sok közül. De rávilágít arra az ellentmondásra, ami az iszlám vallásból (a Koránból) fakadó kinyilatkoztatás ellentétes értelmezéseinek békés tolerálatlanságából származik, melyek a sorok között van megbújva. (Magyarul: egyszer támadják a más hiten lévőket, máskor meg enyhén nyilatkoznak velük szemben.)

M: „A feléjük tanúsított hajlamod nagyon fontos. Meg kell mutatnod, hogy te részvétet érzel irántuk és valóban segíteni szeretnél nekik. Kinevetésüknek, vagy hitük kigúnyolásának legkisebb esélyét is kerülnöd kell. Úgyhogy ne vegyél fel ügyészi magatartást azzal, hogy nyilvánvalóan megpróbálod verbális csomóba kötni őket, vagy bebizonyítani vétküket. Vedd fel a szimpatikus hírriporter magatartását, aki őszintén törekszik a megértésre a tisztességes riport ügyéért.

Lássuk hogyan működik ez. Azt mondják, „A igaz”. Ők hozzá vannak szokva ahhoz, hogy az ellenfeleik azt mondják, „Nem, A nem lehet igaz”. De te nem vagy egy átlagos ügyféljelölt. Felül kell emelkedned a helyzeten azzal, hogy valami ilyesmit mondasz, „Ha azt mondjátok A igaz, az arra enged következtetni engem, hogy B szintén igaz, mivel A magába foglalja B-t. Ti hisztek B-ben is?” Ekkor, ha képtelenek azt mondani hirtelen, „Igen!”, tudd, hogy igyekeznek megérteni saját ellentmondásukat. Számos példa van A-ra és B-re a következő kérdések között.

Íme egy újabb séma. Mondd mondjuk azt, „Előzőleg azt mondtátok nekem C és én megértettem. Most azt mondjátok D és én szintén meg szeretném érteni, de mivel C és D ellentétesek, nem hihetek mindkettőjükben egyszerre. Hogy magyarázzátok ezt?”. Hagyd, hogy az ellentmondásokkal a saját elméjükben foglalkozzanak. Amit most teszel az nem más, mint segítség nekik megőrizni a méltóság látszatát azzal, hogy lehetővé teszed számukra, hogy gondolkozzanak önmagukon. Ne mondd nekik, hogy tévednek. Mutasd meg nekik, hogyan fogják fel a saját agyukkal, hogy tévednek. (22.)

(22.) Ez a cél, megmutatni, hogy a másik téved, - ha valóban téved. A tévedések felismerésén és belátásán keresztül vezet az út az igazság felé, bárkiről is legyen szó! (vö. Példabeszédek 14:12; 16:25)

M: Lehet, hogy egyetértenek veled és most nem vallják be. Ne aggódj emiatt. Ne felejtsd, hogy ők mindig párosával érkeznek. Ha valamelyikük hajlamos lenne egyetérteni veled, a másik visszatérve a királyság-termükbe jelentené őt, (23.) mint aki megingott a hitében. Még ha mindketten egyetértenének is veled, egyikük sem merné megtenni az első lépést, hogy kijelentse, a félelem miatt, vajon mit gondolhat a másik. Bár mindkettő úgy tűnik megőrizte pozícióját, téged mégis kielégüléssel kell eltöltsön, hogy kihoztad magadból a legjobbat, hogy rávilágíts az igazságra. Nyugodt lehetsz afelől, hogy Allah mindkét személybe töltött a lelkiismeretből. Amikor este lefekszenek aludni emlékezni fognak a szavaidra és diszkréten megerősödnek igaz hitben mielőtt álomba merülnének.

(23.) Nincsen semmiféle jelentési kötelezettsége senkinek efféle szituációk tekintetében. Egyedül az óraszámok vannak leadva statisztikai kimutatás végett, esetleg egy-két jó tapasztalatot elmondanak egyesek, ha erre alkalom adódik, hogy erősítsék a gyülekezet többi tagját, elvégre a mások bátorítása is benne foglaltatik a gyülekezeti összejövetelek céljában. (vö. Zsidók 10:24-25)

M: Még egyszer, őrizd meg a beszélgetésekben a nyugalmad. Amikor a következő kérdések valamelyikét felteszed, kérdezz udvariasan. A hanghordozásod előzékeny, figyelmes legyen. Hadd magyarázzam el miért. Képzeld el egy pillanatra, hogy rendőrtiszt vagy. Épp most vettél őrizetbe egy veszélyes bűnözőt. És hallod a belső hangot, amint azt mondod neki, „Dobja el a fegyvert!”. Hallod hangodnak erejét? Ez egy leereszkedő hang egy erőteljes egyén beszédének hangja egy erőtlen személy felé.

Most a hang helyes használatát a te szituációdban magába foglaló feladatként, képzeld magad a repülőtérre. Kész vagy a felszállásra. De nem tudod merre találod a járatodhoz vezető 39-es kaput. Ezért megközelítesz egy adminisztrátort és udvariasan megkérded tőle, „Meg tudná nekem mondani merre találom a 39-es kaput?”. Hallod a kérdés dallamát? Ezt a hangot kell megpróbálnod megőrizni mikor felteszed e füzetben található kérdéseket. Gyakorold ezt a hanghordozást a következő kérdéssel, „Mi van, ha mutatok nektek egy sort a Bibliában, amely azt állítja, hogy nem sugalmazott?”. Tedd ezt a többi kérdéssel is. Allah segítsen téged és engem, és mindazokat akiket elhív az Ő útjára.

101 Kérdés
Jehova Tanúinak
látogatása esetére

Öt kérdés indításnak

1

M: A Biblia 100%-ig Istentől ihletett?

A válaszuk:

Azt fogják mondani, „Igen! A teljes írás Istentől ihletett.” (24.) Még a Bibliából is idézni fognak, ahol Pál pontosan ezt mondja Timóteushoz írt második levelében, annak 3. fejezetének 16. versében.[3] Talán még egy boldog mosolyt is megengednek maguknak, amiért közvetlenül a Bibliából mutathatták meg neked a választ.

(24.) A Biblia Istentől ihletett könyv, bár vannak benne nem Istentől ihletett kijelentések, ill. betoldások is, melyekről tudjuk, hogy betoldások. Pl. a Márk 16:9-16-ig terjedő részek betoldások /az MBT. ford. zárójelbe is teszi őket/, a katolikus fordítás lábjegyzete pedig megjegyzi: „sok kódexből hiányzik ez a rész, így a két legrégibb és legtekintélyesebből, a Vatikáni és Sínai kódexből.” De amit mond, nincs is összhangban a Biblia többi részével, és ebből lehet is tudni, hogy nem Istentől sugalmazott. Vagy pl. Péter kijelentése a Máté 16:22-ben, amit Jézusnak mondott, azt a saját emberi érzéseitől indíttatva mondta, és nem Isten szerinti gondolkodást tükröz. De volt ilyen kijelentése Nátán prófétának is, amit Isten helyreigazított. (vö. 2Sámuel 7:3, 12-13) Stb.


 M: Az igazság:

A vers, amit mutattak neked, valódi jelentésének figyelembevétele nélkül volt idézve.

Csak igazán kevés ember gondolkozik mielőtt idéz. Ha találnak valamit, ami elég közelinek tűnik ahhoz, amit hisznek, nincs ami eltéríthetné őket attól, hogy idézzék. Lássuk csak mit is jelent valójában ez a passzus.

Hogy igazán megérthessük ezt a részt, tudnunk kell ki írta, mit akart ezzel mondani, és mit gondolt, első olvasói mit értenek majd ezalatt.

Ki írta? Jehova Tanúi abban hisznek, hogy ezt a bekezdést Pál írta egyik levelében tanítványának, Timóteusnak.

Mit értett Pál ezalatt, hogy „teljes írás”? Úgy értette az egész Biblia? Sok ember véli így. Pedig Pál ezt nem mondta. Nem mondta, hogy „A teljes Biblia Istentől ihletett.”. Azt mondta „A teljes írás Istentől ihletett.”. Szóval visszatérve a kérdésünkre, mit értett Pál ezalatt, hogy „a teljes írás”?

Néhányan azt mondanák, „De a „teljes írás” azt jelenti „teljes írás”, nem érted?”. Mondd, „Úgy értsem, hogy a hindu írások, a buddhista írások, a muzulmán írások, a keresztény írások és minden más írás Istentől ihletett?”.
Azt fogják mondani, „Nem, mert Pál nem mind ezekre gondolt.”. Ám ettől újból feltesszük a kérdést, „Mire is gondolt pontosan Pál?”.

Ha ennél a pontnál azt mondják, „Az egész Bibliára.”, ez visszavet minket a beszélgetés elejére. Csak mondd, „Úgy érzem körbe jutottunk. Már megmutattam, hogy Pál sohasem mondta, hogy „Az egész Biblia.”.

Most segítened kell megérteni nekik, hogy a szöveg, amit neked mutattak, ki lett ragadva a környezetéből. A vers elszigetelt formában más jelentést mutat, mint amit a szerzője szándékozott. Hogy meglássuk a helyes összefüggést, olvassuk el újból a verset, ez alkalommal az előtte lévő verssel kezdve. Íme a 15. és 16. versek:

15 És hogy csecsemőkorodtól ismered a szent írásokat, amelyek képesek bölcscsé tenni téged a megmentésre a Krisztus Jézussal kapcsolatos hit által.

16 A teljes Írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra” (2 Timóteus 3:15-16)

A másképp említetteken kívül a tanulmány minden Biblia idézete A Keresztény Görög Iratok új világ fordításából valók; ezt a Bibliát használják a Jehova Tanúi.[4]

Magyarázzuk el nekik, hogy ha megnézik az azt megelőző verset (2 Timóteus 3:15), rájönnek, hogy Pál a tanítványához, Timóteushoz beszélt az írásokról, melyeket gyerekkora óta ismer. Ez határozottan nem lehetett az egész Biblia. Az egész Biblia akkor még nem volt kész. (25.)

(25.) Ha később még születtek (!) Bibliához tartozó újabb írások, akkor még nyilván nem lehetett kész.

M: A Biblia alapvetően két részből áll. Az elsőt Ószövetségnek, a másodikat Újszövetségnek hívják. Az Újszövetségi rész számos könyve Pál halála után íródott. Pál nem mondta Timóteusnak, hogy Timóteus gyerekkorától ismer könyveket, amelyeket még meg sem írtak, ugye?

Hogy megmutathasd hány könyvet nem említ itt Pál, kérd meg vendégeidet, hogy nézzék meg a Biblia könyveinek jegyzékét, ami a Bibliájuk végén található. A szokásos 1984-ben kiadott zsebkönyv kiadásban ez az 1546. és 1547. oldalakon található. Most nézd meg velük az 1547. oldalt[5], ami a Görög keresztény iratok listáját mutatja. Ebben a táblázatban a könyvek írásának megközelítő dátumai a negyedik oszlopban találhatóak. A 2. Timóteus levél írásának megközelítő dátuma i. sz. 65 (vagyis Krisztus után, de a kortárs felhasználók jobban kedvelik az i. sz.-t a kr. u. helyett[6]). Most láthatjuk, hogy számos könyv jóval később íródott, mint ez. Tekintsük meg az Újszövetség könyveinek eme listáját szerzésüknek becsült évével együtt, ahogy abban a táblázatban is van:

Jelenések                         i.sz. (kr.u.) 96
 
János                                i.sz. (kr.u.) 98
 
1 János                             i.sz. (kr.u.) 98
 
2 János                             i.sz. (kr.u.) 98
 
3 János                             i.sz. (kr.u.) 98

Nyilvánvalóan Pál nem mondta Timóteusnak, hogy tartson ki a fenti könyvek mellett, amelyek nem is léteztek akkoriban.

Továbbá számos más könyv az i.sz. 65 évhez túl közel lett írva ahhoz, hogy Timóteus gyerekkora óta ismerje őket. Ezeket meghagyom számodra, hogy felfedezhesd látogatóiddal. (26.)

(26.) A felfedezés újdonsága bármely muszlim hitű élményei közé tartozhat, de ezzel semmi újat nem mondott a tanúk számára. A Timóteust bölccsé tévő szent írások ismerete abból adódik, hogy Timóteus édesanyja zsidó származású keresztény hívő volt, Timóteus pedig mások által jó bizonyságot nyert tanítvány, Pál apostol szellemi fia. (vö. 1Timótheus 1:2; 2Timótheus 1:5; ApCsel 16:1-2) Pál írásához képest húsz évvel korábban írta Máté az evangéliumát, amely bemutatja Jézus Krisztust és az általa közvetített és róla szóló Jó Hírt, amiről Timótheus minden további nélkül oktatást kaphatott. Továbbá az általánosan ismert ÓSZ-i próféciák is alapot képeztek a benne való hitre, amiket Pál ismert, aki ugyancsak oktatta Timóteust. (vö. 2Timótheus 2:2) Timóteusnak tehát bőven lehetett ismerete az őt bölccsé tevő írásokról.


M: Ebben az írásban Pál az Ószövetségről beszél (27.) Timóteusnak, amit Jehova Tanúi Héber-arámi iratoknak neveznek. Ezek az ősi iratok a legrégebbi formában amiben csak léteznek ma héber, arámi és káldeus nyelvűek.

(27.) Nem csak az az Ószövetségről van itt szó, lásd bővebben itt.

M: Egy probléma, hogy bár Timóteus ismerte ezeket a könyveket, nem azok eredeti nyelvén, hanem görög fordításban (az Ószövetség akkori görög fordítását Septuagintának nevezzük). A görög fordítás úgy háromszáz évvel Krisztus előtt készült, hogy lehetővé tegye a héberül olvasni nem tudók számára is, hogy profitálhassanak az iratokból. Ezt a változatot olvasták a korai keresztények, akárcsak Timóteus. És Pál is ezt mondta neki, hogy emellett a könyv mellett tartson ki. (28.)

(28.) Pál nem azt mondta, hogy a „könyv” mellett tartson ki, hanem a szent írások ismerete mellett, amelyek őt bölccsé tehetik a Krisztusban való hitre. A szent írásokhoz pedig hozzátartoztak azok az ihletett írások is, melyek az ún. USZ-et alkották – köztük Pál írásai is –, amelyek már akkor (részben) megvoltak.

M: De ez gond? Igen! Dupla gond. Először is mert a fordítás több pontban eltér az eredetitől. Melyik könyvet kell Istentől ihletettnek tekintenünk, az eredetit, vagy a fordítást? Ez komoly dilemma elé állít bennünket. Ha a héber eredeti Istentől ihletett, akkor a görög fordítás hibás. De ha a görög hibás akkor Pál tévedett, mikor ihletettnek nevezte (29.) kivéve ha Pál úgy gondolta, hogy ez a könyv még Istentől ihletett attól, hogy tartalmaz hibákat.

(29.) Miért tévedett volna Pál, amikor a teljes írás ihletettségéről beszélt? Pál tudott héberül és görögül (vö. ApCsel 22:1-2, 21:37), tudta, hogy az ihletett ÓSZ legnagyobb része héberül íródott, és Istentől ihletett. Ugyanakkor a saját írásairól is tudta, hogy Isten szelleme által írta meg azokat. (vö. 1Korinthus 7:40)

Az az ismeret, amire Timóteus építette a Krisztusban való hitét, az ihletett kijelentésekből valók. Attól, hogy a koiné görög nyelv nemzetközi elterjedtsége miatt lefordították a héber szövegeket görögre, attól még az ihletettsége (a kijelentéseinek a lényegi mondanivalója) megmaradt.

[Pl. ha azt mondta a héber szöveg, hogy Jehován kívül más Istent imádni nem lehet (vö. 2Mózes 34:14), és a görög LXX fordítás is ugyanezt mondja, az ugyanolyan ihletett kijelentés, mintha a héber szövegből olvasnák ugyanezt. Ha valami a Szeptuagintában eltér a héber szövegtől, az nem ihlett, de ami nem tér el, az igen.

Ugyanígy az a kétezer fordítása a Bibliának, ami most van forgalomban, ha ugyanazt mondja, mint a héber szöveg, akkor az is ihletettnek számít, a mondanivalóját tekintve. Ez a magyar fordításokra is ugyanígy vonatkozik. Bármely nyelvű Biblia írja, hogy Jézus az Isten Fia, az ihletettnek számít a mondanivalójában. Ennek alapján a Korán pontosan hogy nem Istentől ihletett szöveg, hiszen tagadja, hogy Jézus az Isten Fia lenne, ami pedig a Biblia egyik legalapvetőbb kijelentése. (vö. 2Korinthus 1:19; 1János 4:15; 2:23) Ennek alapján a Biblia és a Korán teljességgel összeférhetetlen.]

M: A második probléma az, hogy a Septuaginta görög változat héttel több könyvet tartalmaz, mint a héber változat. Ez a hét könyv benne van a Katolikus Bibliában, de nincs benne Jehovai Tanúinak Bibliájában. Viszont benne voltak az iratokban, melyeket Timóteus gyerekkora óta ismer. (30.) És Pál azt mondta, mindez ihletett.

(30) Hogy a Timóteus által ismert szent írásokban benne voltak az apokrif könyvek is azt bárki is honnan veszi? Továbbá, hogy Pál apostol Timótheust nem az ÓSZ-i héber (és az ÚSZ-i görög) kinyilatkoztatás alapján oktatta a Krisztusban kapott bölcsességre, azt bárki is honnan veszi? Nyilván a saját elgondolása alapján.

M: Ha Pálnak van igaza, akkor Jehova Tanúi tévednek. Ám ha a Jehova Tanúinak van igazuk, akkor Pál téved, még ha megtalálható a Jehova Tanúinak Bibliájában is.

Az igazság az, hogy sem az Ószövetség, sem az Újszövetség nem származik 100%-osan Istentől. (31.) De ha te hiszel Pálnak, akkor meg kell értened, hogy Pál csak a görög Septuaginta Ószövetségről mondta, hogy ihletett. Pál nem mondott többet ennél, és hiba lenne azt mondani, hogy hiszel egy embernek, majd szavakat raksz a szájába.

(31.) Ez a vélemény teljesen szubjektív alapokon áll, és nincs jelentősége. Amire Pál apostol gondolt, az a teljes írás Istentől ihletett volt, és ma is az. Pál apostol maga is Isten szellemétől volt inspirálva, tehát tudta, hogy mit beszél. A kritikus kétkedők pedig nincsenek Istentől inspirálva, azért sem lényeges, amit gondolnak, és amit mondanak. Mindezt nagy hibaszázalékkal teszik, mivel minden ember esendő, aki a saját kútforrásából merít, és nem Isten kútforrásából.

Ahogy a Korán is mondja: „(kik) ha látják … a kijelölt utat, nem veszik azt (saját) útjuknak, s ha látják a tevés utat, azt veszik (saját) útjuknak.” (7:146)

Tehát, bár a muszlimok vezetői látják a Bibliában a Jézus Krisztus által kijelölt utat az üdvösség felé, mégsem veszik azt figyelembe, hanem inkább tévedéseket gondolnak a Bibliáról, és azt veszik figyelembe. Ismerik az abban leírtakat, különben nem tudnák kiforgatni. De az eszük és a szívük arra húzza őket, hogy kiforgassák.

Mózes könyve mondja. „az ajándék megfosztja a bölcsek szemét a látástól és kiforgatja az igazak szavait értelmükből.” (5Mózes 16:19, katolikus fordítás) Tehát amit Mohamed által kaptak ajándékot, az megfosztja a szemüket a tisztánlátástól, és így kiforgatják a Biblia igaz szavait értelmükből.

M: A Jehova Tanúinak többsége nem tudatosan, de ezt teszi. Annyira hisznek az Őrtorony tanításaiban, hogy feltételezik ezeknek a tanításoknak a Bibliából kell származniuk. Sajnos a Biblia gyakran eltér az Őrtorony tanításoktól. Amiről az imént beszéltünk az erre egy példa. Bár az Őrtorony azt tanítja, hogy a Biblia 100% Istentől ihletett, a Biblia csupán annyit mond, hogy az Ószövetség Istentől ihletett. A Biblia nem mondja azt, hogy az egész Újszövetség rész Istentől ihletett. (32.) Amennyiben Jehova Tanúi azt választják hitül, amiben hisznek, el kell fogadniuk, hogy az egy ember gyártotta tanítás.

(32.) ÓSZ és ÚSZ mindkettő Istentől ihletett, viszont vannak mindkettőben olyan emberektől származó kijelentések, amelyeket nem Isten ihletett, hanem emberek (vagy mások) mondtak a saját fejük után menve. Viszont az, hogy ezek a kijelentések is olvashatók a Szentírásban (pl. az Ördög [vagy tévedésben lévő emberek] kijelentései), ezt Isten ihlette, hogy így legyen. Tehát hogy benne legyenek a Szentírásban. Ezáltal mi is megismerhetjük az Ördög szándékait, vagy éppenséggel felelőtlen emberi kijelentéseket, hogy azokból tanuljunk, hogy elhamarkodott kijelentéseket ne tegyünk, mint pl. a Máté 16:22 szerint Péter apostol, (stb.). A Bibliát a tanulságunkra írták meg. (vö. Róma 15:4; 1Korinthus 10:11)

M: A Biblia nem tanítja, hogy az egész Újszövetség Istentől ihletett. És ez egy elég lényeges része a Bibliának.

Azt sem tanítja a Biblia, hogy az Ószövetség héber szövege ihletett. Pál fönt említett kijelentése csupán a görög változat ihletettségét bizonyítja. (33.) Viszont Jehova Tanúi nem követik a görög változatot, mert felismerték, hogy nincs semmi értelme elhanyagolni az eredetit és a fordítást követni. Így ők joggal a héber szöveget választották. Csakhogy ez a választás ellentétben áll azzal, amit Pál mond a Bibliájukban!

(33) Honnan veszi, hogy Pál (csak) a görög változatra gondolt, és nem arra, amit Isten a zsidóknak eredetileg adott? (vö. Róma 3:1-2; Zsoltárok 147:19-20)

M: Segítsd ki őket ebből a zűrzavarból. Beszélj nekik az Iszlámról szeretettel.

A Korán azt mondja, hogy a teljes Korán Allahtól (34.) való (lásd szúra 3:7)[7].

(34.) Az lehet, csak az nem tisztázott, hogy Allah mögött ki van. Mindenesetre a próféciák könyvét (a Bibliát) nem ő inspirálta, az biztos!

Folytatása következik

Nincsenek megjegyzések: