motto:

A blog célja, hogy eligazítson a TEREMTÉS vagy EVOLÚCIÓ kérdésben, rámutatva arra, hogy miközben az egyetlen őssejtből való evolúciós leszármazás és fajátalakulás csupán egy társadalomra erőltetett tudományos hipotézis, addig a Biblia kijelentései a történelmi világpróféciák, az emberi jellemábrázolás és erkölcsi alapvető irányadó mértékek tekintetében abszolút pontosak, időtállóak és az emberiség jövőjére vonatkozóan megbízhatóan iránymutatóak. Részletesen foglalkozik a bibliai kereszténység alaptanításaival, eligazítást ad a tekintetben, hogy mik azok a téves tanítások, amelyek a különböző egyházakhoz kapcsolódnak és amik eltorzítják az Istentől sugalmazott Szentírás valódi mondanivalóját, aminek következtében a Krisztusban való hitgyakorlás által elnyerhető üdvösség útja az átlagember számára nehezen vagy szinte alig megismerhető.

2013. június 8., szombat

Jehova Isten azonos a mennyei Atyával?Vajon az ÓSZ Jehova Istene 
és az ÚSZ mennyei Atyja ugyanaz az Isten?


Sajnálatos, de igaz, vannak akik szerint az ÓSZ Jehova Istene és Akit az USZ-ben mennyei Atyaként ismertünk meg, nem ugyanaz az Isten, hanem két különböző Isten. És ezt arra alapozzák, hogy az ÓSZ Jehova Istene az erőszaknak, a bosszúállásnak, a bűntetésnek az Istene, az USZ mennyei Atyja pedig jóságos, szerető és makulátlanul jó gyümölcsöket termő Isten. Szerintük a teljesen másféle gyümölcstermés más Istent takar, és ez mással nem magyarázható meg, mint az Istenek különbözőségével. Hogy ez az állítás mennyiben nyer bizonyítást a Biblia lapjain, és mennyiben tekinthető szubjektív emberi látásmódnak, nos, vizsgáljuk meg a tényeket. 
Mivel a Biblia egészét (kevés szövegkivételtől eltekintve) sugalmazottnak tekintjük (vö. 2Timótheus 3:16), így első nekifutásra azt kell megnéznünk, hogy tartalmaz-e az ÓSZ és az USZ Istennel kapcsolatban ugyanolyan kijelentést vagy jelzőt, amivel azonosítani lehet Őt, ami összeköti mindkét oldal kijelentéseit egyazon Istennel kapcsolatban.
Ez hasonló ahhoz, mint amikor pl. a Metro 2-es és 3-as vonalán keresünk egy olyan pontot, amely összeköti a két vonalat, és mindkettőt egyugyanazon Metróhoz tartozóként azonosítja, csak éppen más szárnyvonalat jelöl meg, de ugyanazon metroközlekedésen belül. Találunk ilyen összekötő pontot? Ha végigfutunk mindkét vonal állomásain, találunk egy közös csomópontot, mégpedig ez a Deák téri megálló, amely mindkét szárnyvolat összeköti, mindkét Metrovonal ebben a pontban találkozik.
 Ha ezen analógia alapján megnézünk Istennel kapcsolatban egy-egy Reá kifejezetten jellemző és következetesen csak Vele kapcsolatos ihletett kijelentés-sorozatot, amely mindkét bibliai részben megtalálható (pl. Fenséges/Magasságos), akkor a következőt találhatjuk:
Magasságos Isten az ÓSZ-ben
Először nézzük az ÓSZ-et:
Felséges – héberül:
H5945 עֶלְיוֹן (ʿeləjôn)
1) magas, felső
2) Legmagasabb, Legfelső
Található az ÓSZ-ben Istennel kapcsolatban (Károli fordításban):

1Mózes 14:18 Melkhisédek pedig Sálem királya, kenyeret és bort hoza; ő pedig a Magasságos Istennek papja vala.

1Mózes 14:19 És megáldá őt, és monda: Áldott legyen Ábrám a Magasságos Istentől, ég és föld teremtőjétől.

1Mózes 14:20 Áldott a Magasságos Isten, aki kezedbe adta ellenségeidet. És tizedet ada neki mindenből.

1Mózes 14:22 És monda Ábrám Szodoma királyának: Felemeltem az én kezemet az Úrhoz (JHVH), a Magasságos Istenhez, ég és föld teremtőjéhez:

4Mózes 24:16 Annak szózata, aki hallja Istennek beszédét, és aki tudja a Magasságosnak tudományát, és aki látja a Mindenhatónak látását, leborulva, de nyitott szemekkel.

5Mózes 32:8 Mikor a Felséges örökséget osztott a népeknek; mikor szétválasztá az ember fiait: megszabta a népek határait, Izrael fiainak száma szerint,

2Sámuel 22:14 És dörgött az égből az Úr (JHVH),; És a Magasságos hangot adott.

Zsoltárok 7:18 Dicsérem az Urat az ő igazsága szerint, és éneklek a felséges Úr (JHVH) nevének.

Zsoltárok 9:3 Örülök és örvendezek tebenned, zengedezem, oh Magasságos, a te nevedet; 

Zsoltárok 18:14 És dörgött az Úr (JHVH) a mennyekben, és a Magasságos zengett; és jégeső [hullt] és eleven szén.

Zsoltárok 21:8 Bizony a király bízik az Úrban (JHVH), és nem inog meg, mert vele a Magasságosnak kegyelme.

Zsoltárok 46:5 Forrásainak árja megörvendezteti Isten városát, a Felségesnek szent hajlékait.

Zsoltárok 47:3 Mert az Úr (JHVH) felséges, rettenetes; nagy király az egész földön.

Zsoltárok 50:14 Hálával áldozzál az Istennek, és teljesítsd a felségesnek fogadásaidat! 

Zsoltárok 57:3 A magasságos Istenhez kiáltok; Istenhez, aki jót végez felőlem.

Zsoltárok 73:11 És mondják: Mint tudhatná ezt az Isten, s van-e a Magasságosban értelem? 

Zsoltárok 77:11 És mondám: Ez az én betegségem, hogy a Fölségesnek jobbja megváltozott.

Zsoltárok 78:17 Mégis folyvást vétkeztek ellene, és haragították a Felségest a pusztában; 

Zsolt 78:35 És eszükbe vevék, hogy Isten az ő sziklájuk, és a felséges Isten az ő megváltójuk; 
 
Zsoltárok 78:55 És kiűzé előlük a pogányokat, és elosztá nekik az örökséget sorsvetéssel; és letelepíté azok sátoraiban az Izrael törzseit.

Zsoltárok 78:56 De megkísérték és megharagíták a magasságos Istent, és nem őrizék meg bizonyságait; 

Zsoltárok 82:6 Én mondottam: Istenek vagytok ti és a Felségesnek fiai ti mindnyájan: 
 
Zsoltárok 83:19 Hogy megtudják, hogy te, akinek neve Jehova, egymagad vagy felséges [Isten] az egész földön.

Zsolt 87:5 És ezt mondják a Sion felől: Mind ez, mind amaz ott született, és ő, a Felséges, erősíti azt.

Zsoltárok 87:6 Az Úr (JHVH) beírván, feljegyzi a népet: ez ott született! Szela.

Zsoltárok 91:1 Aki a Felségesnek rejtekében lakozik, a Mindenhatónak árnyékában nyugoszik az.

Zsoltárok 91:2 Azt mondom az Úrnak (JHVH): Én oltalmam, váram, Istenem őbenne bízom! 

Zsoltárok 91:9 Mert [azt mondtad] te: Az Úr (JHVH) az én oltalmam; a Felségest választottad a te hajlékoddá: 
 
Zsoltárok 92:2 Jó dolog dicsérni az Urat (JHVH), és éneket mondani a te nevednek, oh Felséges
 
Zsolt 97:9 Mert te felséges vagy Uram (JHVH) az egész földön, és igen felmagasztaltattál minden isten felett! 
 
Zsoltárok 97:10 Akik szeretitek az Urat (JHVH), gyűlöljétek a gonoszt! Megőrzi ő az ő kegyeltjeinek lelkét; a gonoszok kezéből megszabadítja őket.

Zsoltárok 107:11 Mert ellenszegültek az Isten beszédének, és a Felségesnek tanácsát megutálták; 

Zsoltárok 107:12 Azért megalázta az ő szívüket nyomorúsággal: elestek és nem volt segítségük.

Zsoltárok 107:13 De az Úrhoz (JHVH) kiáltának szorultságukban, sanyarúságukból kiszabadítá őket.

Ézsaiás 14:14 Felibök hágok a magas felhőknek, és hasonló leszek a Magasságoshoz.

Jsiralmak 3:35 Hogy elfordíttassék az ember ítélete a Magasságosnak színe előtt; 

Jsiralmak 3:36 Hogy elnyomassék az ember az ő peres dolgában: ezt az Úr (JHVH) nem nézi el.

Jsir almak3:37 Kicsoda az, aki szól és meglesz, ha nem parancsolja az Úr (JHVH)? 

Jsiralmak 3:38 A Magasságosnak szájából nem jő ki a gonosz és a jó.

Magasságos Isten az ÚSZ-ben 
Most nézzük az ÚSZ-et:
G5310 ὕψιστος (hüpszisztosz)
legmagasabb, Legfelsőbb, Magasságos
Található az ÚSZ-ben Istennel kapcsolatban (Károli fordításban):

Márk 5:7 És fennhangon kiáltva monda: Mi közöm nekem te veled, Jézus, a magasságos Istennek Fia? Az Istenre kényszerítelek, ne kínozz engem.

Lukács 1:30 És monda neki az angyal: Ne félj Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél.

Lukács 1:31 És íme fogansz a te méhedben, és szülsz fiat, és nevezed az ő nevét JÉZUSNAK.

Lukács 1:32 Ez nagy lészen, és a Magasságos Fiának hivattatik; és neki adja az Úr Isten a Dávidnak, az ő atyjának, királyi székét;

Lukács 1:33 És uralkodik a Jákób házán mindörökké; és az ő királyságának vége nem lészen! 
 
Lukács 1:34 Monda pedig Mária az angyalnak: Mimódon lesz ez, holott én férfiat nem ismerek? 
 
Lukács 1:35 És felelvén az angyal, monda neki: A Szent Lélek száll te reád, és a Magasságosnak ereje árnyékoz meg téged; azért ami születik is szentnek hívatik, Isten Fiának.

Lukács 1:76 Te pedig kis gyermek, a magasságos [Isten] prófétájának hivattatol; mert az Úr előtt jársz, hogy az ő utait megkészítsed;

Lukács 6:35 Hanem szeressétek ellenségeiteket, és jól tegyetek, és adjatok kölcsönt, semmit érte nem várván; és a ti jutalmatok sok lesz, és ama magasságos [Istennek] fiai lesztek: mert ő jóltévő a háládatlanokkal és gonoszokkal.

Lukács 6:36 Legyetek azért irgalmasok, mint a ti Atyátok is irgalmas.

Lukács 8:27 És mikor ő kiment a földre, jöve elébe a városból egy ember, kiben ördögök voltak sok időtől fogva, sem ruhába nem öltözött, sem házban nem lakott, hanem a sírboltokban.

Lukács 8:28 És mikor meglátta Jézust, felkiálta és [lábai] elé esék neki, és fennszóval monda: Mi közöm van nekem te veled, Jézus, felséges Istennek Fia? Kérlek téged, ne gyötörj engem.

Lukács 8:29 Mert azt parancsolá annak a tisztátalan léleknek, hogy menjen ki az emberből. Mert gyakran elragadá őt: annak okáért láncokkal és béklyókkal megkötözve őrizteték; de a kötelékeket elszaggatván, az ördögtől a pusztákba hajtaték.

Apcsel 7:48 De ama Magasságos nem kézzel csinált templomokban lakik, mint a próféta mondja:

Apcsel 7:49 A menny nekem ülőszékem, a föld pedig az én lábaimnak zsámolya; micsoda házat építhettek nekem? Azt mondja az Úr (JHVH), vagy melyik az én nyugodalmamnak helye? 
 
Apcsel 7:50 Nem az én kezem csinálta-e mindezeket? 
 
Apcsel 16:17 Ez követvén Pált és minket, kiált vala, mondván: Ezek az emberek a magasságos Istennek szolgái, kik nektek az üdvösségnek útját hirdetik.

Apcsel 16:18 Ezt pedig több napon át művelte. Pál azonban megbosszankodván, és hátrafordulván, mondá a léleknek: Parancsolom neked a Jézus Krisztus nevében, hogy menj ki belőle. És kiméne abban az órában.

Zsidók 7:1 Mert ez a Melkisédek Sálem királya, a felséges Isten papja, aki a királyok leveréséből visszatérő Ábrahámmal találkozván, őt megáldotta,

Zsidók 7:2 Akinek tizedet is adott Ábrahám mindenből: aki elsőben is magyarázat szerint igazság királya, azután pedig Sálem királya is, azaz békesség királya,

Zsidók 7:3 Apa nélkül, anya nélkül, nemzetség nélkül való; sem napjainak kezdete, sem életének vége nincs, de hasonlóvá tétetvén az Isten Fiához, pap marad örökké.

Zsidók 7:4 Nézzétek meg pedig, mily nagy ez, akinek a zsákmányból tizedet is adott Ábrahám, a pátriárka;

Az Úr Isten és a mennyei Atya azonossága


 Vizsgálatunk eredményeként megállapíthatjuk, hogy mindkét kijelentéssorozat találkozási pontja Melkisédeknél, Sálem királyánál található, aki az Ósz-i szöveg szerint a Magasságos Istennek, az ÚSZ-i szöveg szerint a felséges Istennek a papja volt. Tulajdonképpen itt világos bizonyítékot kaptunk atekintetben, hogy ugyanarról a Magasságos/felséges Istenről van szó!

A következő feladat azt megnézni, hogy az ÓSZ-i Magasságos Istene azonos-e az Úrral, vagyis (az eredeti szöveg szerint JHVH-val) Jehovával. Továbbá, hogy az ÚSZ-i felséges Istene azonos-e Jézus Krisztus Atyjával?

Előzőre bizonyíték pl. Zsoltárok 83:19 és Jsiralmak 3:35-38 versei, továbbá még jó néhány fentebb idézett zsoltárvers, ahol azonosítja az Urat (JHVH-t) a felséges/Magasságos Istennel.

Az ÚSZ-ben Jézus Krisztus a jótevő magasságos Istent azonosítja a mennyei Atyával a Lukács 6:35-36 versei szerint. 
 
Ha pedig a Magasságos/felséges Isten egyrészt azonos az ÓSZ-ben megnyilatkozó ÚR (JHVH)-ral, Jehovával, az ÚSZ-ben pedig Jézus Krisztus szerint a jótévő, irgalmas Atyával, akkor bibliai választ kaptunk a bevezetőben feltett kérdésünkre, mely szerint Ó és ÚSZ-i oldalon ugyanarról az Istenről van szó, ugyanarról az Istenről kapunk kinyilatkoztatást. 
 
Ez még akkor is így van, ha egyesek nem tudják összeegyeztetni az ÓSZ-ben megnyilatkozó Jehova Istent az ÚSZ-i mennyei Atyával, mivelhogy szerintük teljesen más a jelleme és a cselekedete mindkettőnek. Mondhatni teljesen más gyümölcsöket termettek, rosszakat és jókat, és ezt csak úgy tudják megérteni és elfogadni, hogy mindezeket két teljesen különböző jellemű és személyiségű Istennek tudják be.

Az ihletett Szentírás azonban nem támasztja alá ezt az elsietett és elhamarkodott feltételezést, annál is inkább, mert további azonosítási kapcsolódáspontokat is találhatunk, ha alaposabban szemügyre vesszük az idevonatkozó kijelentéseket:

Az angyal ezt mondta neki: „Ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél! Íme, fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevezz Jézusnak. [vö. Ézsaiás 7:14] Nagy lesz ő, és a Magasságos (üpszisztú) Fiának mondják majd; az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak a trónját, [vö. Ézsaiás 9:6]” (Lukács 1:30-32)
Azt már korábban láthattuk, hogy az ÓSZ-i Magasságos Isten és az ÚR (JHVH) ugyanaz az Isten. Ennek a Magasságos Istennek a Fia Jézus Krisztus.
Jézus mondja: „Te pedig a mikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva, imádkozzál a te Atyádhoz, a ki titkon van; és a te Atyád, a ki titkon néz, megfizet néked nyilván.” (Máté 6:6)
Ki az ima meghallgatója az ÓSZ szerint? „Oh könyörgést meghallgató, hozzád folyamodik minden test.” (Zsoltárok 65:3)
Megjelenék pedig az Úr Salamonnak azon éjjel, s monda néki: Meghallgattam a te könyörgésedet, és e helyet magamnak áldozat házául választottam. Ímé, a mikor az eget bezárandom, hogy ne legyen eső; és a mikor parancsolok a sáskának, hogy a földet megemészsze; vagy a mikor döghalált bocsátandok az én népemre:
És megalázza magát az én népem, a mely nevemről neveztetik, s könyörög és keresi az én arczomat, és felhagy az ő bűnös életmódjával: én is meghallgatom őket a mennyből, megbocsátom bűneiket, és megszabadítom földjüket.
Most már az én szemeim nyitva lesznek, és füleim figyelmesek lesznek e helyen a könyörgésre. Most választottam és megszenteltem e házat, hogy az én nevem abban legyen mindörökké, és ott lesznek az én szemeim és az én szívem mindenkor.” (2Krónika 7:13-16)
Jézus szerint az ő mennyei Atyja mennynek és földnek Ura:
Abban az időben szólván Jézus, monda: Hálákat adok neked, Atyám, mennynek és földnek Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és az értelmesek elől, és a kisdedeknek megjelentetted. Igen, Atyám, mert így volt kedves te előtted.” (Máté 11:25-26)
Az ÓSZ szerint ki ez a személy?
A hegyek, mint a viasz megolvadnak az Úr előtt, az egész földnek Ura előtt.” (Zsoltárok 97:5)
Jézus mondja:
Atyátoknak se hívjatok senkit e földön; mert egy a ti Atyátok, aki a mennyben van.” (Máté 23:9)
ÓSZ-ben olvashatjuk:
Hiszen Te vagy Atyánk, hiszen Ábrahám nem tud minket, és Izráel nem ismer minket, Te, Uram, vagy a mi Atyánk, megváltónk, ez neved öröktől fogva. … Most pedig, Uram, Atyánk vagy Te, mi sár vagyunk és Te a mi alkotónk, és kezed munkája vagyunk mi mindnyájan.” (Ézsaiás 63:16; 64:7)
Jézus mondja:
Mindent nékem adott az én Atyám: és senki sem tudja, kicsoda a Fiú, csak az Atya; és kicsoda az Atya, hanem csak a Fiú, és a kinek a Fiú akarja megjelenteni.” (Lukács 10:22; vö. 22:29; János 13:3)
Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme! Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége a Dávid trónján és országában, mert megerősíti és megszilárdítja törvénnyel és igazsággal mostantól fogva mindörökké. A Seregek URának féltő szeretete viszi véghez ezt!” (Ézsaiás 9:5-6)
A Seregek Ura nem azonos azzal, aki mindent Jézusnak adott?
Az angyal belépve hozzá így szólt: „Üdvözlégy, kegyelembe fogadott, az Úr veled van!” Mária megdöbbent ezekre a szavakra, és fontolgatta, mit jelenthet ez a köszöntés. Az angyal ezt mondta neki: „Ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél! Íme, fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevezz Jézusnak. Nagy lesz ő, és a Magasságos Fiának mondják majd; az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak a trónját, ő pedig uralkodik a Jákób házán örökké, és uralkodásának nem lesz vége. Mária megkérdezte az angyalt: „Hogyan lehetséges ez, mikor én férfit nem ismerek?”
Az angyal így válaszolt neki: „A Szentlélek száll reád, és a Magasságos ereje árnyékoz be téged, ezért a születendőt is Szentnek nevezik majd, Isten Fiának. Íme, a te rokonod, Erzsébet is fiút fogant öregségére, és már a hatodik hónapjában van az, akit meddőnek mondanak, mert az Istennek semmi sem lehetetlen.” (Lukács 1:28-37)
Vajon az itt említett Úr Isten, és Magasságos, Akinek a Fia Jézus, Aki neki adja Dávid trónját, nem azonos Jézus Atyjával (vö. Lukács 10:22 – fentebb idézve), illetve a Seregek Urával (JHVH), Akinek „féltő szeretete viszi véghez ezt!” (Ézsaiás 9:6 – fentebb idézve)
Vajon Jézus Atyjának háza (vö. János 2:16) nem azonos az Úrnak (JHVH) házával? (vö. 2Krónika 7:7)
Megemlékezének pedig az ő tanítványai, hogy meg van írva: A te házadhoz [vö. Zsoltárok 69:10.] való féltő szeretet emészt engem.” (János 2:17) Vagyis Jézust Atyjának házához, a Te házadhoz, amely az Úré (JHVH)?!
Vajon kit imádtak a zsidók a hegyen és a szamaritánusok Jeruzsálemben, ha nem JHVH Istent? Nem ugyanannak az Istennek az imádatát nevezi Jézus az Atya imádatának, amelyet immár szellemben és igazságban kell végezni? Nem ugyanarról az Istenről van szó, csak az imádat módja változik meg?! (vö. János 4:21-24)
Nem ugyanaz JHVH Isten és Jézus Krisztus Atyja?
János 5:17-ben olvassuk: „Jézus pedig felele nekik: Az én Atyám mind ez ideig munkálkodik, én is munkálkodom.” Káldi lábjegyzete ezt írja: „Ti nekem a szombattal álltok elő, melyet maga Isten nyugalomnapnak rendelt (Móz. I. 2,2.); hanem én mondom nektek: hogy az én Atyám a hetedik napon csak annyiban nyugodott meg, a mennyiben újnemű teremtményeket nem hozott létre. De az ő működése azért nem szűnt meg; mert ő az egész világot fentartja, annak létezése első pillanatától mostanig, mi az ő folytonos működése nélkül nem is képzelhető. Valamint tehát az Atya folytonosan működik, úgy működöm én is, ki az ő Fia vagyok, ...”
Ki rendelte a nyugalomnapot, aki Jézus Atyja? Nem az Úr (JHVH) szombatjáról van szó? (vö. 2Mózes 16:25; 20:10; 31:15; 35:2)
Jézus Atyja nevében jött (vö. János 5:43), ugyanakkor Mikeás 5:4 szerint: „És megáll, és legeltet az Úrnak erejével, az Úrnak az ő Istenének fenséges nevével, ...” Akkor Atyja neve és JHVH, az ő Istenének fenséges neve nem ugyanaz?
Jézus mondja: „Meg van írva a prófétáknál: És mindnyájan Istentől tanítottak [vö. Ézsaiás 54,13. Jeremiás 31,33. 34.] lesznek. Valaki azért az Atyától hallott, és tanult, én hozzám jő.” (János 6:45)
És minden fiaid az Úr (JHVH) tanítványai lesznek, és nagy lesz fiaid békessége.” (Ézsaiás 54:13) Vajon Isten és az Ur és az Atya nem ugyanaz?
az én dicsőségem semmi: az én Atyám az, a ki dicsőít engem, a kiről ti azt mondjátok, hogy a ti Istenetek,” (János 8:54)
Vajon nem JHVH, az Úr volt a zsidók Istene? „ ...mert vétkeztünk az Úr ellen, a mi Istenünk ellen: mi és a mi atyáink gyermekségünk óta mind e mai napig, és nem hallgattunk az Úrnak, a mi Istenünknek szavára.” (Jeremiás 3:25)
Jézus nem azt mondja, hogy Akit a zsidók a maguk Istenének mondanak, az az ő Atyja?! Vagyis JHVH Isten!
Jézus mondja: „Sok jó dolgot mutattam néktek az én Atyámtól;” (János 10:32) Ha az ő Atyja és a JHVH Isten ugyanaz, és Jézus sok jó dolgot mutatott meg a JHVH Istentől, akkor hogy lehet a JHVH Isten gonosz, a Jézus Atyja meg jó Isten? Nem lehetséges, hogy a Jézus Atyja azonos a JHVH Istennel, csak akik gonosznak mondják, azok érzelmi alapon állítják róla, hogy gonosz, mert a valóságban nem ismerték meg az Istent, és nem értik meg a cselekedeteit?
Azért megharagudtam arra a nemzetségre és mondám: mindig tévelyegnek szivökben; ők pedig nem ismerték meg az én útaimat. Úgy hogy megesküdtem haragomban, hogy nem fognak bemenni az én nyugodalmamba. Vigyázzatok atyámfiai, hogy valaha ne legyen bármelyikőtöknek hitetlen gonosz szíve,hogy az élő Istentől elszakadjon;” (Zsidók 3:10-12)
Állíthatja valaki, hogy ismeri Jézust, de az ő Atyját nem ismeri, illetve félreismeri? „Felele Jézus: Sem engem nem ismertek, sem az én Atyámat; ha engem ismernétek, az én Atyámat is ismernétek.” (János 8:19) Vagyis, aki Jézust ismeri, annak Jézus Atyját is ismernie kell, ha pedig Jézus atyja és a JHVH Isten ugyanaz az Isten, akkor nem állíthat mást JHVH Istenről, mint állított Jézus: „szeretem az Atyát”. (János 14:31) És amire felhívta a figyelmet Jézus: „Szeresd az Urat (JHVH), a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből.” (Máté 22:37; vö. 5Mózes 6:5; 10:12; 5Mózes 11:1)
nem ismerték meg az Atyát, sem engem.” (János 16:3) Tehát aki félreismeri Jézus Atyját, az Jézust sem ismerheti, akármit is állít ő maga.
Kijöttem az Atyától, és jöttem e világba: ismét elhagyom e világot, és elmegyek az Atyához.” (János 16:28)
Tehát nem Isten szelleme jött a világba, és az tette Fiává Jézust, hanem ő maga jött az Atyától, ahová vissza is ment. „az Íge vala az Istennél” (János 1:1)
Vagyis Jézus Krisztus volt az Ige, a Logosz, a Szó? Igen, az volt. Aki ezt tagadja, hogy ismerhette meg a Fiút? Hogy ismerhette meg az Atyát, hogy ismerhette meg Jehovát? Gonosznak, Jézust és az Atyját viszont jónak? Nem egy önkényes szelektálásról és tévelygésről van szó ilyen esetben?
És most te dicsőíts meg engem, Atyám, te magadnál azzal a dicsőséggel, a melylyel bírtam te nálad a világ létele előtt.” (János 17:5) Akkor mégiscsak az Ige volt Jézus Krisztus, a Fiú?!
Szent Atyám … Igazságos Atyám!” (János 17:11, 25)
Vajon JHVH Isten is szent és igazságos? Nem félreismeri Jehova Istent az, aki szerint Jehova Isten gonosz, miközben meg azt állítja, ismeri Jézust és az ő Atyját, Aki jó?!
Jézusnak az Atya keserű poharat adott, de ettől még Jézus az Atyját szentnek és igazságosnak tartotta, akkor miért tartják némelyek JHVH Istent gonosznak, csak mert bizonyos személyeket 'keserű' ítélettel súlytott a múltban? Talán Jézus nem ismerte ezeket az ítéleteket?
Jézussal közös Istene lehet annak, aki ennyire más véleményen van Jézus Atyjáról Istenéről, Jehováról? (vö. János 20:17)
Az Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak Istene, a mi atyáinknak Istene megdicsőítette az ő Fiát, Jézust,” (ApCsel 3:13) Vajon nem Jehova volt Ábrahám, Izsák és Jákób Istene, Jézus pedig a mennyei Atya fia, aki így Jehova Fia is volt?! Hogy lehet ezek után, ennyi bibliai kijelentés és belső összefüggés alapján azt állítani, hogy Jehova csupán egy törzsi isten volt, ráadásul gonosz is? A „dicsőség Istenét” (ApCsel 7:2) össze lehet téveszteni egy gonosz jellemű istennel? Nem az ítélethozók tévelyegnek szellemi rövidlátásuk következtében, mert a saját értékítéletük alapján mondanak véleményt a saját egyéni kútfőjükből merítve? Mert kiragadott és nem megértett részletek alapján hoznak elhamarkodott ítéletet az egészről?
Ugyanis az USZ és az ÓSZ is ugyanazt az Isten jelöli meg „üpszisztú”, ill. „üpszisztó”-ként (Zsidók 7:1; 1Mózes 14:19, LXX), Aki egyrészt azonos Jehovával (vö. Zsoltárok 83:19), másrészt meg azzal a Magasságos Istennel, akinek az ereje beárnyékozta Máriát, akinek a fia Jézus volt, tehát a mennyei Atyával. (vö. Lukács 1:31-35)
És ha az Úr meg nem rövidítette volna azokat a napokat, egyetlen test sem menekülne meg; de a választottakért, a kiket kiválasztott, megrövidítette azokat a napokat.” (Márk 13:20)
Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, a ki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben a Krisztusban, A szerint, a mint magának kiválasztott minket Ő benne a világ teremtetése előtt, hogy legyünk mi szentek és feddhetetlenek Ő előtte szeretet által,” (Efézus 1:3-4; vö. 1Péter 1:2)
Akkor az Úr választottai és Jézus Krisztus Atyjának választottai nem egy és ugyanazon Isten választottai?! „Öltözzetek föl azért mint az Istennek választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszútűrést;” (Kolossé 3:12; vö. Róma 8:33; )
Hogy pedig valakik szerint az ÓSZ-i Jehova és az USZ-i mennyei Atya nem ugyanaz az Isten, ez Bibliától teljesen idegen tanítás, mondhatni, egy lábrakapott tévelygés, amely a 2Péter 3:16 kritériuma alá tartozik a hozzá tartozó összes negatívummal együtt. Ugyanez mondható el a 'Szentháromság'-féle filozófiáról is, hiszen a Legfelségesebb Isten egymagában Legfelségesebb, és nem három személyben! (Részletesen lásd itt.)
Szükséges tehát józan vérmérsékletet és önkritikát gyakorolniuk azoknak, akik az Isten kilétét illetően tévelyegnek, és cselekedeteinek félreértése és félremagyarázása által alkotnak nem kellően megalapozott ítéletet Róla. Mégpedig olyan ítéletet, amely egyáltalán nem egyezik Jézus Krisztus ítéletével, akit ők állítólag, a saját kijelentéseik szerint olyannyira szeretnek és követni kívánnak.


Nincsenek megjegyzések: