motto:

A blog célja, hogy eligazítson a TEREMTÉS vagy EVOLÚCIÓ kérdésben, rámutatva arra, hogy miközben az egyetlen őssejtből való evolúciós leszármazás és fajátalakulás csupán egy társadalomra erőltetett tudományos hipotézis, addig a Biblia kijelentései a történelmi világpróféciák, az emberi jellemábrázolás és erkölcsi alapvető irányadó mértékek tekintetében abszolút pontosak, időtállóak és az emberiség jövőjére vonatkozóan megbízhatóan iránymutatóak. Részletesen foglalkozik a bibliai kereszténység alaptanításaival, eligazítást ad a tekintetben, hogy mik azok a téves tanítások, amelyek a különböző egyházakhoz kapcsolódnak és amik eltorzítják az Istentől sugalmazott Szentírás valódi mondanivalóját, aminek következtében a Krisztusban való hitgyakorlás által elnyerhető üdvösség útja az átlagember számára nehezen vagy szinte alig megismerhető.

2011. március 14., hétfő

Vidám Vasárnap (?)


VIDÁM VASÁRNAP (?)

- Levélváltás egy professzorral -

Tisztelt ... professzor úr!

Először egy 3 részes magnókazettán hallottam átfogó előadását az evolúció cáfolatának témájában, majd telefonon egyszer hívtam az egyetemet, és pont maga vette fel a telefont. Mondtam, hogy a könyvét egy könyvesbolt a Ferenciek terénél utólag beszerezte nekem, erről váltottunk pár szót. Kérdezte van-e E-mail címem, de akkor még nem volt. Egy levelet küldtem az egyetem címére, nem tudom megkapta-e, remélem ez az elektronikus levél eljut önhöz.

A könyvét nagyra értékelem, mivel megtörte vele az evolucionisták káprázatos füstbombájának az orrfacsaró egyhangúságát, amivel honi fiatalságunkat oly lelkesen kábítják. Egyébként magam is kutatója vagyok a témának, és már kb. 25 éve minden ilyen irányú anyagot igyekszem beszerezni.

Lehet egyszer én is írok egy vaskos tanulmányt erről a témáról, és minden begyűjtött anyagból használok fel hozzá adalékokat. Idő és rákészülés kérdése. (Azóta elkészült egy ezzel kapcsolatos anyag. Lásd: Darwin káprázatának bűvöletében)

Viszont hogy bárkit is ezáltal Krisztushoz és általa az igaz imádathoz vezessünk, ez már igencsak isteni áldás és kompetencia függvénye, az ember ültethet, de Isten adja a növekedést.

Azt szeretném megkérdezni, - ha nem vagyok tolakodó -, hogy miért pont a Hit-gyülekezetet választotta a sok közül, nem csak a sok kereszténynek önvallott gyülekezet közül, hanem a sok karizmatikus gyülekezet közül, mert hogy azok között is van jó néhány. De vajon közöttük mind jó, vagy csak egy köztük az igazi? És miért pont a Hit-gyülekezete?

Az egy alapvető dolog, hogy az első akadályt vegyük, túljussunk az evolúciós hipotézis intelligens hiten alapuló hitetlenségén. Azután eljussunk a világvallások forgatagából a Bibliához, a mindenható JHVH (Jahve-Jehova) Isten kinyilatkoztatott igéjéhez. De onnét tovább melyik út vezet? Azt már mindenki döntse el maga?! De milyen szempont(ok) szerint? Ez nem érne meg egy másik előadást vagy tanulmányt?

Vajon mi az, ami valakit egy karizmatikus gyülekezetbe viszi-vonzza? Hogy ott tömegek szabadulnak meg züllött életvitelüktől? Ilyen megszabadulások bármelyik egyházban vannak szép számmal, ha nem is verik nagy dobra őket. Akkor mi ott a vonzó? A Németh Sándor lenyűgöző stílusa, akinek nem áll a szájára, hogy Úr Jézusnak nevezze Krisztust, hanem állandóan názáretinek nevezi, holott az Úr címet kapta meg Krisztus az Atyától: ÚR, AZ ATYA DICSŐSÉGÉRE! (Ez csak egy észrevétel, ami szemet szúr.)

Ön szerint bármilyen gyülekezethez lehet tartozni, vagy csak egyhez, a Hit-gyülekezethez?

Én pl. üdvözülhetek-e, ha mondjuk római katolikus vagyok és imádkozok Máriához meg az egyházi szentekhez? És mi van ha nem vagyok szombattartó, akkor nincs rajtam az Isten pecsétje? (lásd Adventisták.) És a mormonok? Remélem nem tűnik tolakodónak tehát a kérdésem, hogy az evolúció elhagyása után hogyan tovább?

Önnek hogy sikerült az EGYEDÜL IGAZ ISTEN (Jn 17:3) EGYEDÜL IGAZ ÚTJÁRA rálelnie? Vagy az egedül Igaz Istennek nincs is egyedül igaz útja?

Tisztelettel üdvözölve
aláírás
2009-02-27

Tisztelt ... Úr!

Köszönöm, hogy megtisztelt személyes véleményének kifejtésével mind a könyvemre, mind a hozzám kétséget kizáróan közel álló HIT Gyülekezetére vonatkozóan. Köszönöm, hogy könyvemet nagyra értékeli és örömömre szolgál, hogy Ön is 25 éve gyűjti az evolúciótan ellenében felhozható szellemi fegyvereket.

Válaszomban elsősorban azokra a teológiai jellegű részletekre szeretnék tömören reflektálni, amit kérdések sorozata formájában a hitéletemre, az általam választott gyülekezet minősítésére, valamint Németh Sándor vezető lelkész személyére vonatkozóan feltett. E kérdések nagy része álkérdés (udvariasan költői kérdésnek mondhatnám), mivel az Ön szövegéből nyilvánvaló, hogy mindezekre a kérdésekre kész, meglehetősen egyértelmű saját válaszokkal rendelkezik.

Fő kérdése az, hogy HOGYAN TOVÁBB AZ EVOLÚCIÓ ELMÉLETÉNEK ELVETÉSE ÉS AZ INTELLIGENS TEREMTŐ (ISTEN) ELFOGADÁSA UTÁN? Van-e egyedül üdvözítő út a Mindenható Istenhez, vagy erre több út is kínálkozik?

Látszólag értetlenül áll az előtt a jelenség előtt, hogy egy többek által intelligensnek mondott tudós (mondjuk ...) miért választotta a HIT Gyülekezetét immár közel 20 esztendeje, holott Ön szerint (és szövegéből világosan kiderül) sokkal jobb, kevésbé tévelygő gyülekezetek tömege áll hazánkban is rendelkezésre. Meg van írva, hogy aki kér, az kap, a zörgetőnek ajtó nyittatik (a rövidség kedvéért tekintsen el a pontos igei hivatkozásoktól). Nos, én tisztelem Önt annyira, hogy tételesen válaszolok az Ön nyílt vagy burkolt kérdéseire. Íme a válaszok:

1) Ön pontosan tudja, hogy én a HIT Gyülekezetéhez tartozom. Ezt sokezren tudják Magyarországon. Egyfelől a könyvemben közölt önéletrajzból, a könyv bevezető fejezetéből, másfelől a HIT Gyülekezete nyilvános istentiszteleteinek az ATV által több mint 7 éve sugárzott közvetítéseiből, ahol igen gyakran felismerhető vagyok a mindenkori istentisztelet 6-8 ezer résztvevője között.

Sajnálatos módon én nem tudom, hogy Ön milyen gyülekezethez tartozik; valamelyik történelmi egyház aktív hitéletet élő tagja-e, szabadkeresztény, vagy netán jezsuita teológiát valló, Máriához imádkozó katolikus, törvénykező adventista, kálvinista, netán evangélikus? Ilyen módon nekem nincs információm arról, hogy Ön milyen keresztény háttérből támadja hol burkoltan, hol vehemensen a HIT Gyülekezetét.

Némi logikával azt a következtetést vontam le az Ön leveléből, hogy Ön meg van győződve arról, hogy sokkal jobb, netán az egyedül üdvözítő Biblia-értelmezés az Ön birtokában van és Németh Sándor rendszeresen hibás és téves módon magyarázza mind az Ó-, mind az Újszövetséget. Attól tartok, hogy Ön túl sokat képzel magáról, ezért ha jó kereszténynek tartja magát, nagyobb empátiát és türelmet kell tanúsítania keresztény testvérei iránt. Ajánlom figyelmébe ismét csak hivatkozás nélkül, hogy aki magát felmagasztalja, az megaláztatik.

2) Az Ön nyílt kritikája Németh Sándor részére ("Ez csak egy észrevétel, ami szemet szúr"), hogy ... "nem áll a szájára, hogy Úr Jézusnak nevezze Krisztust, hanem állandóan názáretinek nevezi (sic!), holott az Úr címet kapta meg Krisztus az Atyától: ÚR, AZ ATYA DICSŐSÉGÉRE!", meglehetősen ostoba felvetés.

Úgy gondolom, hogy Ön méltánytalan módon mond elmarasztaló véleményt egy olyan pásztorról, aki a pártállam idején a III/III Ügyosztály sokéves zaklatása, állásvesztés, megaláztatások tömege, személyes meghurcolás, elképesztő szegénység közepette is kiállt bibliai hite mellett és Isten (ha úgy tetszik a Szent Lélek/Szent Szellem által minden hívő számára látható módon felkenten) létrehozott egy 7 fős imacsoportból egy hatalmas, élő hitű, több mint ötvenezer főt számláló, önmagát minden fórumon gyülekezeti tagnak valló egyházat, amely 7 év óta hitéletét a tökéletes nyilvánosság előtt, esetenként több százezer érdeklődő néző előtt, teljes őszinteséggel éli. 

Németh Sándor szolgálatát nemcsak hazánkból, és a környező országokból, hanem az Egyesült Államokból, Kanadából, Ausztráliából és más távoli helyekről is hívők százai köszöntik és ismerik el rendkívüli fontosságúnak a Krisztushoz vezető úton.

3) Az Ön provokatív kérdésére, miszerint "bármilyen gyülekezethez lehet tartozni, vagy csak egyhez, a HIT-Gyülekezethez", a válaszom a következő:

- nincs hibátlan, a Bibliát egyedül tökéletesen értelmező gyülekezet sehol a világon, ezért természetesen az Istenben való hit nem attól üdvözítő, hogy ki melyik keresztény gyülekezetnek a tagja. Minden gyülekezetben vannak kisebb-nagyobb teológiai tévedések, emberi gyarlóságok, helyenként és időnként tévelygések is. Nyilvánvaló, hogy egyikünk sincs birtokában a Biblia egyedül tökéletes értelmezésének a halandó emberek közül, egyedül Isten tudja az összes Ige tökéletes magyarázatát.

A Biblia rendkívül összetett műfajú könyv, amelyben a tényszerű történelmi ismeretek, példabeszédek, összevont hasonlatok (metaforák), képes beszéd, hasonlatok, kereszthivatkozások, szimbolikus költészet, többféle értelmezésre és magyarázatra lehetőséget adó próféciák, stb. találhatók. Tudósok és teológusok ezrei vitatkoznak évszázadok óta, hogy mikor és milyen mértékig lehet és szabad a Bibliát szó szerint értelmezni és hol kezdődik a többértelmű szimbolika. 

Személyes véleményem az, hogy a Biblia emberi eredetű műként olvasva elképesztően sok tévelygésre vezet, sőt, ki merem jelenteni, hogy nem is tárja fel valódi értelmét egy ateista vagy agnosztikus személy előítélettel és rosszindulattal közeledő kritikája előtt.

A Bibliát csak a Szent Lélek (Szent Szellem) vezetése alatt lehet igazi keresztényhez méltó mélységig megérteni. Márpedig ehhez az állapothoz csak újjászületett keresztényként lehet eljutni. Nem vagyok meggyőződve arról, hogy Ön újjászületett keresztény, pedig bizonyára úgy gondolja, hogy jól ismeri a Bibliát.

Tisztelettel figyelmébe ajánlom János evangéliumának 3. fejezetét, különösen az 5. verset: "Bizony, bizony mondom néked: Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába." Németh Sándor nemcsak víztől és Szentlélektől újjászületett keresztény, hanem Isten által nyilvánvalóan felkent szolgálati ajándék is, nevezetesen: pásztor (ha úgy tetszik, vezető lelkész) és Biblia-tanító. Mindkét Istentől kapott kivételes elhívását a világ nagy részén nemcsak elismerik, hanem igen nagyra is értékelik.

4) A HIT Gyülekezete nem hibátlan gyülekezet. Nemcsak azért, mert a tömegesen megtérő bűnösök behozzák hétről-hétre tévelygő és bűnös előéletük számos következményét, amelyet csak rendkívül nagy hittel, türelemmel, Isten által támogatott pásztorlással, személyes példaadással és tanítással lehet elfogadható mértékben Istennek tetszővé alakítani. 

Távolról sem állítjuk (sem Németh Sándor, sem én, sem a gyülekezet idősebb és megfontoltabb tagjai), hogy miénk a legjobb karizmatikus gyülekezet a világon. De azt bátran kijelenthetjük, hogy a Biblia tiszteletét és minél mélyebb megismerését ez a gyülekezet alapvető céljának tekinti és ennek jegyében alázattal és tisztelettel közeledik Istenhez és empátiával más gyülekezetekhez, valamint türelemmel más vallások és az ateizmus képviselőihez is. Az Ön vádjai nemcsak megalapozatlanok, hanem előítéletről és felfuvalkodottságról tanúskodnak. Úgy gondolom, ez nem méltó Önhöz.

A fentiek alapján javaslom, fordítson nagyobb gondot a Biblia hat alaptanításának megismerésére. Ehhez szíves figyelmébe ajánlom a nagy karizmatikus klasszikus, Derek Prince erre vonatkozó könyvét, amely a HIT Gyülekezetének teológiájában alapvető, meghatározó fontosságú. Derek Prince egész életműve (beleértve mintegy 50 könyvét, számtalan audió- és videokazettán megörökített tanítását), sokkal közelebb áll az igazi kereszténységhez, mint a történelmi egyházak helyenként hatalomvágyó, időnként kegyetlen, módszeresen és rendszeresen törvénykező, vallási türelmetlenséget árasztó magatartása.

Összefoglalva, azért választottam a HIT Gyülekezetét, mert személyesen meggyőződtem arról, hogy ez a Gyülekezet élő hitű és a lehető legnagyobb mértékben hűséges a Bibliához. Számomra kizárólag a Biblia tanítása képvisel szilárd hitbeli alapot, amelyet semmilyen szent hagyomány, liturgia, emberekhez köthető vallási cselekedetek és tanítások nem torzíthatnak. Úgy gondolom, ennek az elvárásomnak Magyarországon a HiT Gyülekezete felel meg a legjobban, annak ellenére, hogy ez a Gyülekezet sem tartja magát tökéletesnek.

Kívánom, hogy Ön is legyen olyan biztos az üdvössége felől, mint Németh Sándor, vagy jómagam. Nem azért mondom ezt, mert a HIT Gyülekezetének tagja vagyok, hanem azért, mert 20 év óta számtalan személyes bizonyságom van arról, hogy mikor és milyen körülmények között cselekszem az Isten igéjének megfelelő dolgokat.

Tisztelettel és szeretettel üdvözlöm.

Aláírás

Kedves … professzor úr!

Nagyon szépen köszönöm a részletes és tartalmas levelét, nagyra értékelem, hogy annyit írt, nem sajnálta a fáradtságot, ez megbecsülésre vall, amit köszönök.

Hogy miért írtam és adtam hangot a kétségeimnek, azt hiszen jogos, ha megemlítem, hogy én olvastam a KARIZMATIKUS KÁOSZ című amerikai baptista által írt vaskos könyvét (John F. MacArthur, Jr.: Karizmatikus káosz, Baptista kiadó) és az abban leírtak megmagyarázzák, hogy miért vagyok szkeptikus általában a karizmatikus gyülekezetekkel, és nem csak a HIT-gyülekezettel.

Tehát megértheti, ha akarja, hogy engem komolyan figyelmeztettek bizonyos veszélyekre, amiket vakon nem kerülhetek ki! Nyilván az én helyemben Ön is így tenne, mindazonáltal szerintem Ön ezt a könyvet nem olvasta, mivelhogy kritikus hangvételű könyveket EGYÁLTALÁN NEM HAJLANDÓK ELOLVASNI, holott az egészséges kritikából lehet a legtöbbet tanulni.

Pl. mit szólna Ön ahhoz, ha az Ön könyvét mindenki úgy fogadná, mint a Hit-gyülekezethez tartozók az őket esetleg kritizálókat vagy netán valamiben cáfolókat. Akkor az Ön könyve egy csukott könyv maradna, és ez magának nyilván nem esne jól. Ugyanakkor a karizmatikus hívők nyíltan és mereven elzárkóznak attól hogy olvassanak kritizáló könyveket. Tehát ez az észrevételem azt hiszen megalapozott.

Egyszer az Őrs vezér téren egy evangélizáló Hit-gyülekezetes csoport mellett haladtam el, és szóba elegyedtem egy ifjú hölggyel, aki adott egy színes prospektust, amit készséggel elfogadtam. Erre én is adtam neki egy kis írást. Mosolyogva átvette. Arrébb mentem 20 métert és visszanéztem, és láttam ahogy szót vált egy társával és bedobja a szemétkosárba a papíromat. Egyszer a mormonok ugyanezt csinálták a Keletinél.

Ön nekem azt írja: „Attól tartok, hogy Ön túl sokat képzel magáról, ezért ha jó kereszténynek tartja magát, nagyobb empátiát és türelmet kell tanúsítania keresztény testvérei iránt.”

Tisztelettel és szeretettel megemlíteném, hogy én nem csak elfogadom a nekem adott írást (udvariasságból), hanem el is olvasom. Éppen ezért megvannak otthon a könyveim között a Derek Princ: A kereszténység alaptanításai és más karizmatikus könyvek, amiket nagy érdeklődéssel el is olvastam, és ami jó volt bennük, azzal gazdagodtam. 

De az empátiát és a türelmet talán azoknak se ártana kinyilvánítani, akik senkitől sem hajlandók észrevételeket befogadni, mert hogy nyilván ők magukat tartják a tökéletes értelmezésben és tanításban, ennélfogva nincs szükségük a mások gondolataira. 

Én szívesen tanulok bárkitől, de a meggyőződésemet sem rejtem a véka alá, viszont nem képzelek sokat magamról, ebben téved. Aki csak tanítani akar másokat de senkitől nem akar tanulni, az képzel sokat magáról, de az a másik írását rögtön a szemétkosárba is dobja, de az nem én vagyok.

Valóban a fő kérdésem az volt, HOGYAN TOVÁBB AZ EVOLÚCIÓ ELMÉLETÉNEK ELVETÉSE ÉS AZ INTELLIGENS TEREMTŐ (ISTEN) ELFOGADÁSA UTÁN? Ez talán annyiban jogos is, hogy aki elolvassa pl. az Ön kitűnő, evolúciót cáfoló könyvét, az egyrészt megszabadult egy lehetséges alapnak vélt nézettől, amire eddig az életét talán építette, de nem kapott további útbaigazítást, aminek a következtében nem tették tanítvánnyá, nem jutott el segítséggel a megkeresztelkedésig, hanem magára lett hagyva.

Tehát a kérdésem azt hiszem nem provokatív, hanem teljesen indokolt és jogos, és egy ilyen jogos kérdésre nyilván senki nem fog megneheztelni, ha felvetem, mint pl. Önnek is. Ugyanis éppen az a legborzasztóbb, hogy a keresztények arra vannak buzdítva, hogy őrizzék meg a szellem egységét (Efézus 4:3), és a kereszténység egyáltalán nem arról híres, hogy megőrizte volna a szellem egységét, de a karizmatikus gyülekezetek ugyanolyan MEGOSZTOTTAK, Magyarországon vagy egy tucat van belőlük, akkor az én kérdésem nem jogos, hogy melyik mögött áll a szent szellem?

Ha mind mögött, akkor hol az egység? Miért pont a Hit-gyülekezete, és miért nem pl. az Élő Kövek, vagy a Krisztus szeretete egyház, vagy akár a pünkösdi közösség? Ha én ilyen kérdést egyáltalán föl merek tenni, vajon kiknek a szemében vagyok magamról sokat képzelő? Talán akik nagyobb empátiát és türelmet tanúsítanak mások iránt?

Tetszik írni, hogy „Némi logikával azt a következtetést vontam le az Ön leveléből, hogy Ön meg van győződve arról, hogy sokkal jobb, netán az egyedül üdvözítő Biblia-értelmezés az Ön birtokában van és Németh Sándor rendszeresen hibás és téves módon magyarázza mind az Ó-, mind az Újszövetséget.”

Kedves ... professzor úr, ha nem lennék nyitott másoktól tanulni, senkivel se állnék szóba és semmilyen könyvet senkitől el nem olvasnék, hanem én jobban tudnám magánál is, hogy az evolúció az mi fán terem! És mit szólna arra, ha egy evolucionista az írná magának, hogy 'azt a következtetést vontam le az Ön könyvéből, hogy Ön meg van győződve arról, hogy sokkal jobb, netán az egyedül jó természettudományos értelmezés az Ön birtokában van, és minden ki más rendszeresen és téves módon magyarázza a dolgokat.'

Erre Ön azt felelné, hogy egyáltalán nem erről van szó, hanem arról, hogy léteznek tények, amiket figyelembe kell venni, akárki írja, akárki hozza napvilágra azokat.

Hogy ezt éppen én tettem meg, ez azért volt, mert ezeknek a tényeknek a birtokában vagyok, és ezért mást nem tehettem. De ha rosszul írtam valamit, tegyen bizonyságot. Jézus is azt mondta. Ha rosszul szóltam, tégy bizonyságot, de ha nem, miért ütsz engem? (vö. János 18:23)

Amit mondtam Németh Sándorról az az, hogy „lenyűgöző stílusa, akinek nem áll a szájára, hogy Úr Jézusnak nevezze Krisztust, hanem állandóan názáretinek nevezi, holott az Úr címet kapta meg Krisztus az Atyától: ÚR, AZ ATYA DICSŐSÉGÉRE! (Ez csak egy észrevétel, ami szemet szúr.)”

Miért, talán nem igaz amit mondtam? Én nem nézem a Vidám Vasárnapot, de volt hogy végignéztem az ő prédikációját, és van tőle hangkazettám, és mindig és mindenhol úgy nevezi sorozatosan, hogy názáreti, holott mindig és mindenhol úgy is nevezhetné hogy az Úr Jézus, és ez nekem azért szúr szemet, mert nem ez a legfőbb címe, amire fölmagasztalták, hanem az Úr Jézus, és ha Németh Sándorban az Isten szent szelleme munkál, akkor nyilván hogy inkább fogja a legmagasabb rangján nevezni rendszeresen, és nem azon, hogy melyik városban lakozott. De ez csak egy spontán észrevétel volt. 

Most utólag megnéztem a Károli fordításban, összesen 16 helyen nevezik názáretinek (USZ) és 46-szor Úr Jézusnak. Ebből Pál apostol 1-szer nevezi názáretinek és 29-szer Úr Jézusnak. Kb. fordított az arány Németh Sándornál, mert 29-szer többször nevezi názáretinek, mint Úr Jézusnak, mert hogy ez a lelkület van benne, és az észrevételem számszerűsége tényszerű volt. Ön azt mondja, ostoba felvetés volt, legyen Önnek igaza!

Továbbá, hogy a Németh Sándor hozta volna létre 7 főből az 50 ezret meghaladó gyülekezetet, pontosabban úgy írja, hogy szent szellem által felkenetten létrehozott, de ha azt írja, hogy a szent szellem által létrehozott, akkor közelebb lennénk a bibliai kinyilatkoztatáshoz, mivel az Isten, a Krisztus, ill. a szent szellem hozza létre a gyülekezetet, és nem ember, de nem csak az igaz Isten állhat mögötte, hanem az ellenség is beveti a konkolyt a búza közé, ahogy Jézus mondja, és növekedés van.

Ezzel nem minősíteni akarom a Hit-gyülekezetet, csak megállapítom, hogy egy nagy létszámú csoport létezése önmagában nem garancia arra, hogy Isten áll mögöttük.

Hogy pedig oly sokan elismerik Németh Sándort, egy kívülálló (nem karizmatikus) azt is látja, hogy a karizmatikus felekezetek összes többi felekezetében lévők nem járnak a Németh Sándor gyülekezetébe, holott magukat azok is a szent szellemtől származtatják, tehát legalább annyian nem értékelik fel a karizmatikusok közül a Németh Sándort, mint amennyien fölértékelik.

Továbbá azt tetszik írni: „ A Bibliát csak a Szent Lélek (Szent Szellem) vezetése alatt lehet igazi keresztényhez méltó mélységig megérteni. Márpedig ehhez az állapothoz csak újjászületett keresztényként lehet eljutni. Nem vagyok meggyőződve arról, hogy Ön újjászületett keresztény, pedig bizonyára úgy gondolja, hogy jól ismeri a Bibliát.”

Itt ismét felmerül a kérdés, hogy kik születtek újjá a karizmatikus mozgalomban, hogy annyiféle gyülekezet képviseli a szent szellemet, amely egységre hoz?! (vö. Eféz 4:3) Én ezt hogy döntsem el? Azt tetszik mondani, én nem születtem újjá. Én erről nem is nyilatkoztam semmit.

De ha már Ön felvetette, szeretném megkérdezni, hogy a szellemtől való újjászületés az kitől indul ki, az Istentől vagy az embertől? Én szülöm újjá magamat, vagy az Isten szül újjá engem? De ha Isten szül újjá, akkor minden Krisztusban hívőt újjászül? 

Ha ez igaz, akkor minden Krisztusban hívő újjászületik, és uralkodni fog Krisztussal mint király és pap, de akkor kikről beszél pl. a Zsid 2:5, ahogy Vida Sándor és Csia Lajos fordítja: „mert nem angyaloknak vetette alá az eljövendő LAKOTT FÖLDKEREKSÉGET”, hanem Ábrahám magvának. De ha az újjászültek mind Ábrahám magva, akkor kik alkotják az eljövendő lakott földkerekséget? Kik öröklik a földet? (vö. Mt 5:5) [Lásd: Örökösök, akik az emberiség felemelésére hívatottak - ez az utalás nem képezi az eredeti levél részét.]

Akiknek Krisztus helyet készít, azok örökre mennyei otthonba mennek, de ez nem azokról beszél. És ki az aki saját magát szüli újjá mennyei reménységre? Talán aki úgy gondolja, hogy ő saját maga elfogadta Krisztust, és bemerítkezett egy karizmatikus gyülekezetben a szent szellembe? Az talán nem keveri össze a megtérést a szellemi újjászületéssel? 

Ugyanis önként nem lehet jelentkezni a Krisztus papságába, hanem oda Isten hív el bárkit is, abba ember bele nem szólhat, mivel ez nem kívánságműsor! (vö. 1Kor 12:18) Vagy nem Isten szuverén akarata szerint vannak elhelyezve a tagok a Krisztus testében? Én Ön honnan tudja, hogy magát az Isten oda belehelyezte? És azt honnan tudja, hogy a Németh Sándort oda belehelyezte?

A legkevesebb, hogy amit tanít, annak mindennek pontosan egyeznie kell a Szentírással, de még ez sem garancia, hiszen aki az eljövendő lakott földhöz tartozik, és továbbadja az evangéliumot, annak is az igazságot kell tanítania, máskülönben esetleg ha kiforgatja azt, akkor a saját vesztére teszi. (vö. 2Pét 3:16)

És akkor még mindig nem tudtam meg, hogy miért lett karizmatikus és miért pont a Németh Sándor gyülekezetét választotta?

Azt tetszik írni: „ azt bátran kijelenthetjük, hogy a Biblia tiszteletét és minél mélyebb megismerését ez a gyülekezet alapvető céljának tekinti és ennek jegyében alázattal és tisztelettel közeledik Istenhez és empátiával más gyülekezetekhez, valamint türelemmel más vallások és az ateizmus képviselőihez is. Az Ön vádjai nemcsak megalapozatlanok, hanem előítéletről és felfuvalkodottságról tanúskodnak. Úgy gondolom, ez nem méltó Önhöz.”

Én mint kívülálló (egy kezdőre gondolok elsősorban) azzal találkozok, hogy minden felekezet a kereszténységben alapvető céljának tekinti a Biblia tiszteletét és minél mélyebb megismerését, még a rk. egyház is ezt hirdeti magáról, pedig a valóságban nem ilyenek. És ez egy külön téma. De akik nem a hagyományra teszik a hangsúlyt, hanem az Igére, azok célul tűzték ki a minél jobb megértést, tehát ez nem csak a Hit-gyülekezet sajátja.

Hogy a Hit-Gyülekezete empátiával közeledne más gyülekezetekhez, ez szépen hangzik, de a valóság más. Van akikről azt mondják hogy démoni, ugyanakkor empátia helyett senkitől nem fogadnak el semmiféle írást, akkor hol itt az empátia? Miben nyilvánul meg? Hiszen még a karizmatikus felekezetek egymással sincsenek egységben, anélkül meg az empátia csupán egy szóvirág, és a levegőben lóg.

Az írja, hogy vádjaim vannak, előítéletem van és felfuvalkodott vagyok! Miért? Mert megkérdeztem, hogy miért pont a Hit-gyülekezetét választotta? Miért, hát aki az igazságot keresi, ezt nem kérdezheti meg? És nem lehetnek észrevételei?

Ön azt válaszolta: „Összefoglalva, azért választottam a HIT Gyülekezetét, mert személyesen meggyőződtem arról, hogy ez a Gyülekezet élő hitű és a lehető legnagyobb mértékben hűséges a Bibliához. Számomra kizárólag a Biblia tanítása képvisel szilárd hitbeli alapot, amelyet semmilyen szent hagyomány, liturgia, emberekhez köthető vallási cselekedetek és tanítások nem torzíthatnak. Úgy gondolom, ennek az elvárásomnak Magyarországon a HiT Gyülekezete felel meg a legjobban, annak ellenére, hogy ez a Gyülekezet sem tartja magát tökéletesnek.”

Tehát meggyőződött róla, hogy ez a gyülekezet a lehető legnagyobb mértékben hűséges a Bibliához! Ez világos beszéd. Ugyanakkor azokról a szempontokról egy szót sem ejtettünk, amiknek az alapján ezt el lehet dönteni.

Pl. mit tanít a Biblia a jelekről és a csodákról? Mikor adta és miért, kiknek és meddig? Mi volt a célja a nyelveken szólásnak eredetileg, aminek a fényében a mait meg lehet vizsgálni?! Gyógyítottak-e Krisztusban hívőket az első században csodagyógyítással, vagy csak kívülállókat? Gyógyított-e Krisztus pénzért? Miért voltak betegek Krisztusban hívők, akiket az apostolok nem gyógyítottak csoda útján? Mikor estek hanyatt a szent szellem ereje által a keresztények és nem arcra borultak? És ilyen és ehhez hasonló kérdések?

Én ezeket is aprólékosan átvizsgáltam. És a vizsgálati eredményeim alapján hozom meg a döntést, ahogy Pál mondja, mindent felülvizsgáljatok és a jót megtartsátok! (1Thessz 5:21) És mi dolog, hogy ti magatoktól is meg nem ítélitek, hogy mi az igaz?! (Luk 12:57)

Ez teljesen szentírás szerinti, és nem abból fakad, hogy fel vagyok fuvalkodva. Én is tudom, hogy az Isten azt, aki magát felmagasztalja, azt megalázza. Nyilván nem fogok ellenszegülni az Istennek, nekem is drága az Úr Jézus Krisztus vére, akit értem is feláldozott az Isten. (vö. Ján 3:16)

A Derek Princ könyveiből az alaptanítások megvannak, pl. a törvényről kitűnő értekezést írt, az adventisták ha elolvasnák, otthagynák a vallásukat, de azok se olvassák el a kritikát. Egyébként a D. Princ azt írta, hogy neki az Úr kirendelte a feleségét, nekem meg az van a Bibliámban, hogy bárkihez hozzá lehet menni, de csak az Úrban (vö. 1Kor 8:39), tehát nincs kijelölve senkinek a házastársa. Úgyhogy amit a Princ ír, azt is az ige fényében ellenőrizni kell!

Ha Ön biztos az üdvössége felől, látja én csak bizakodom benne. Mert félek attól, hogy a saját tökéletlenségem és a gyarlóságom miatt olyasmit teszek vagy gondolok, amit nagyon nem volna szabad. Esetleg hirdetek. Ezért százszor is átvizsgálom a Bibliát, mielőtt valamiről meggyőződést alakítok ki. 

Zimányi József lelkipásztor mondja egyik kazettáján: - FÉLEK MAGAMTÓL. Mert ugye Mózes is jól megjárta, hirtelen olyasmit tett, aminek keserű következményei lettek. Hogy Ön biztos az üdvösségében, ezzel nincs egyedül. A karizmatikusok ezzel mind így vannak. Csak kérdés, hogy valaki saját magát és a hitrendszerét tudja-e pártatlanul vizsgálni?

Azért abban feltétlenül bízom, hogy ön nyitott néhány alapvető dolgot átvizsgálni, ami nem csak a Hit-gyülekezettel kapcsolatos, hanem az egész karizmatikus mozgalommal. Pl. hogy Jézus gyógyít-e pénzért? Egy karizmatikus pásztor ugyanis 60 év tapasztalattal a háta mögött ezt írta a saját könyvében. (Lásd a küldött mellékletben. - Karizmatikus - miért problematikus?)

Ugyanakkor Jézus azt mondta, hogy hamis Krisztusok nagy jeleket és csodákat tesznek. De hogy lehet jel a csoda, ha a csodákat Isten megszakítás nélkül mind a mai napig adja? Akkor a csodák természetesek. Jézus mégis azt mondja, hogy nem Istentől van. Utána kell tehát alapjaiban nézni annak, hogy a Biblia mit is tanít a jelekről és a csodákról. Meg egyebekről.

Az én mindennapjaim másról sem szólnak, mint bibliakutatásról, hogy úgy vannak-é azok a dolgok? Ezt a kutatást gondolom Ön sem veti a szememre. És tudunk értelmes, építő párbeszédet folytatni. Egyébként a könyvében teljesen más lelkület van, és a kazettáján is. Mivelhogy én telve vagyok előítélettel, felfuvalkodottsággal, és nem születtem újjá, ennélfogva a Bibliát nem is érthetem.

Miért ne érthetném, ha a dicsőséget nem magamnak kívánom, hanem az Istennek és Jézusnak?! Az Isten bárkinek ad szent szellemet, aki kéri. Sehol nem tanítja a Biblia, hogy csak annak ad szent szellemet az Isten, akit előzőleg Ő újjászül égi reménységre. (vö. 1Pét 1:3-4) Hanem annak ad, aki kéri tőle, tehát bárkinek. (vö. Luk 11:13) Aki pedig kér és kap, az megértheti a krisztusi tanítást, tehát a szent szellemtől való újjászületés egyáltalán nem feltétel!

A Ján 3:5 azt mondja, hogy szellemtől való újjászületés nélkül NEM LEHET BEMENNI ISTEN KIRÁLYSÁGÁBA, és nem azt, hogy nem lehet megérteni az Isten szavát. Ha kutatom azt és tisztán élek, ugyanúgy kaphatok megértést, mint bárki más. És még csak nagy jeleket és csodákat sem kell tennem. Sőt.

Remélem nyitott arra, hogy egymás gondolatait kellő mértékben a saját helyükön értékeljük. És nem célozzuk meg rögtön a szemétkosarat a másik írásával.

Bátorkodtam a HOGYAN TOVÁBB kérdést feltenni, mert a könyvében semmit sem szólt róla. Én azért alapos mérlegre tettem (volna), hogy mit tanít a csodákról a Biblia, különösen a Krisztus ítéletnapja előtti időben közvetlenül. Különösen, hogy a karizmatikus körökben történnek napjainkban a csodák, és szinte sehol másutt. Azt pedig nem lehet félvállról venni, amit a csodák eredetéről a végidőben a Biblia mond.

Tisztelettel és szeretettel
aláírás
2009-03-04

TANULSÁG

Számomra a tanulság: annyiféle karizmatikus gyülekezet mutatja, hogy valóban karizmatikus káosz van, csodákkal, amelyeknek eredetét és eljövetelét megjövendölte a Biblia.  (vö. 2Thesz 2:9)

Egy karizmatikus illetőségű személy ezt írta:

Azt viszont nem látom helyesnek, hogy a Gyülekezet, mely egy szellemi test, egyetlen felekezetbe tömörüljön, egy egyházvezetői testület alá. Izrael is 12 törzsből állt, és a törzsek nem olvadtak össze, hanem őrizték saját egyediségüket, karakterüket, saját értékeiket, mint egy önálló identitással is bíró törzs, család, mely egy nagy egésznek kisebb egysége.”

Ha Pál apostol írását nézem, az teljesen ellentétes ezzel a felfogással. Nyilván mert ez az ember az ószövetségi helyzetet propagálja, ma pedig az újszövetségi gyülekezet felépítése a mérvadó:

Nincs zsidó, sem görög; nincs szolga, sem szabad; nincs férfi, sem nő; mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban.” (Gal 3:28)

És minden gyülekezetben ekképpen rendelkezem.” (1Kor 7:17)

Azonképen sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai vagyunk. (Róm 12:5)

Egy a Test és egy a Lélek, mint ahogy hivatástok is egy reményre szól.” (Ef 4:4)

Ám az Egyházban Isten némelyeket apostollá, másokat prófétává, ismét másokat tanítóvá tett. Adott csodatevő hatalmat, gyógyítóerőt, segítőkészséget, kormányzóképességet, különféle nyelvadományt.” (1Kor 12:28)

Testvérek, Urunk, Jézus Krisztus nevére kérlek titeket, éljetek mindnyájan egyetértésben, ne szakadjatok pártokra, legyetek egyek ugyanabban a lelkületben, ugyanabban a felfogásban.” (1Kor 1:10)

Ezek az idézetek világosan mutatják, hogy az I. században a szent szellem vezetése alatt álló és különböző városban (pl. Róma, Filippi, Kolossé, Galata, stb.) lévő gyülekezetek ahhoz az egyetlen egyházhoz tartoztak, amely Egyházban Isten némelyeket apostollá, másokat prófétává, ismét másokat tanítóvá tett.”

És nem egyházakról beszél, mint ahogy most vannak karizmatikus egyházak, pl. A Hit Gyülekezete; Pünkösdi Evangéliumi Közösség; Élő Ige Gyülekezet; Krisztus Szeretete Egyház; Magyarországi Késői Eső Gyülekezet; Budapesti Autonóm Gyülekezet; Őskeresztyén Apostoli Egyház; Új Jeruzsálem Gyülekezet; Boldog Isten Gyülekezete; stb., na és az összes különböző külföldi karizmatikus felekezet.

Vajon amikor Németh Sándor mint egyszemélyes (!) gyülekezeti vezető kihirdet egy rendeletet, akkor az végigfut az összes többin is és ott is érvényes? Mert Pál azt írja: És minden gyülekezetben ekképpen rendelkezem.” (1Kor 7:17) Tehát ami érvényes Filippiben, az érvényes Kolosséban is!Természetesen erről szó sincs. Ami érvényes a Hit Gyülekezetben, az nem érvényes Jim Sanders (Krisztus Szeretete Egyház) gyülekezetében – és fordítva. És ez azért van, mivelhogy ezek mind egymástól különálló, emberi vezetőkkel bíró karizmatikus szekták. 

Vagyis karizmatikus mozgalomról beszélhetünk, amelyek karizmatikus szektákból állnak, amiknek egymáshoz annyi közük van, hogy magát mind a szent szellem által vezetettnek tartja. A szent szellem azonban a szektásságot nem munkálja, hanem az egy testhez való tartozást munkálja. 
 
Úgy hogy a karizmatikus mozgalom szektákból való állása azt mutatja, hogy mögöttük nem a szent szellem munkálkodik. Ennyiféle – egymással nem egyesülő – felekezet nem lehet azonos azzal, amely mércét Pál apostol meghatározott a Krisztus (egy)testére vonatkozóan.

Ha Isten szellemét bírnák, akkor egyetlen egy karizmatikus egyház lenne, mert a szent szellem egységre vezet és nem zűrzavarra! - Úgyhogy ezek közül még nem döntötték el, hogy melyik az igazi (?). -

Amikor Németh Sándor Budaőrsön a 80-as évek elején elkezdte a működését, már akkor alapvető tanításaikkal nem értettem egyet, ma pedig egy fáraóvá nőtte ki magát (akárcsak a katolikusoknál a pápa, úgyhogy ebben a tekintetben nem sok különbség van köztük).

Csakhogy az ősgyülekezetben egyszerre többen szolgáltak mint vezetők, pl. Péter meg Jakab (vö. Csel 15. rész; 20:17, 28; stb.), náluk meg hogy hogy mindig csak ez az ember beszél egyedül a Vidám Vasárnapban? 

Nem beszélve róla, hogy némelykor úgy rángatóznak mellette a hallgatók és nézők, mint akiket villamosszékbe ültettek! Így a démonoktól megszállottak rángatóztak annak idején!


A tömegből valaki ezt felelte: »Mester! Elhoztam hozzád a fiamat, akiben néma lélek van, mindenütt megragadja őt, a földhöz vágja, ő pedig tajtékzik, a fogait csikorgatja és elsorvad. Szóltam már tanítványaidnak, hogy űzzék ki, de nem tudták.«

Ő így szólt hozzájuk: »Ó, te hitetlen nemzedék! Meddig legyek még veletek? Meddig tűrjelek még titeket? Hozzátok őt ide!«

Erre odavitték hozzá. Amint a gyermek meglátta őt, a lélek azonnal rángatni kezdte, és a földre esve tajtékozott és fetrengett.

Ő megkérdezte az apját: »Mennyi ideje, hogy ebbe a bajba esett?« Az ezt válaszolta: »Gyermekkora óta. Sokszor tűzbe és vízbe vetette őt, hogy elveszítse. De ha valamit tehetsz, légy segítségünkre, könyörülj rajtunk.«

Jézus így szólt hozzá: »Ha tudsz hinni, minden lehetséges annak, aki hisz.«

A gyermek apja azonnal felkiáltott, és könnyeket hullatva azt mondta: »Hiszek, Uram! Segíts hitetlenségemen!«

Amikor Jézus látta, hogy a tömeg összefut, megfenyegette a tisztátalan lelket, és azt mondta neki: »Te süket és néma lélek! Parancsolom neked, menj ki belőle, és többé bele ne menj!«

Erre az elkezdett kiáltozni, és össze-vissza rángatva őt, kiment belőle. A gyermek pedig olyan lett, mint a halott, mire sokan azt mondták, hogy meghalt.

Jézus pedig kézenfogva fölemelte őt; az pedig fölkelt.” (Márk 9:17-27, Káldi Neovulgáta ford.)

Nos, Jézus kézen fogva fölemelte azt, akiben a démon volt, a Németh Sándor meg minden további nélkül helyben hagyja a rángatózást, a hanyatt esést, a földön való fetrengést és görcsölést. Sőt, szerinte (szerintük) ez a 'szent nevetés'-nek nevezett, rángatózással egybekötött vonaglás az Igaz Isten szellemének a műve.

Nem véletlenül mondja Jézus azoknak, akik pont az ilyen 'extra élmények' birtokában mennek hozzá:

Sokan mondják majd nekem ama napon: Uram, Uram, nem a te nevedben prófétáltunk-e, nem a te nevedben űztünk-e ki ördögöket, és nem a te nevedben tettünk-e sok csodát?

És akkor kijelentem nekik: Sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők!” (Máté 7:22-23, MBT ford.)

(Viszont ezek közül valók azok is, akik rángatóznak/vonaglanak és fetrengenek görcsök közepette a földön!)


Sőt, „A szent nevetés” című könyvükben Jézusról állítják, hogy önfeledten körbe pörgött örömében – a Lukács 10:21-re asszociálva, mivelhogy szerintük a szellemben való örvendezése Jézusnak ezt jelenti. (Charles és Frances Hunter: A szent nevetés, kiadó: Hit Gyülekezete, 1995., 43. old.)

Továbbá a víz buzogását, és a sánta önfeledt ugrándozását örömében (vö. Ján 4:14; Csel 3:8; 14:10) hozzák összefüggésbe azzal, ahogyan őket a bennük lévő szellem rángatja és görcsölteti.

Csakhogy a sántát nem valamiféle külső erő rángatta, hanem örömében ugrált és teljesen spontán, hogy meggyógyult. De itt teljesen más van:

A Szent Szellem jelenléte olyan erős volt, hogy odafordultunk a pásztorhoz, és ezt mondtuk neki: „Neked is szükséged van a szent nevetés kenetére”, majd rátettük a kezünket a fejére. Valószínűleg mi döbbentünk meg a legjobban azon, ami történt. A pásztor arckifejezése azonnal megváltozott. Szemei hatalmasra nyíltak, és két másodperc múlva az elképzelhető legerőteljesebb módon robbant ki legbensejéből a szent nevetés. Úgy nézett ránk, mintha maga sem tudná elhinni, ami vele történik. Olyan részeg volt a Szentlélek erejétől, hogy nem tudott megállni a saját lábán. Még egyszer finoman rátettük a kezünket, s ez végképp leküldte őt a padlóra.” (72. old.)

Nos, aki végképp szeretne padlóra kerülni, az ne hagyja ki a karizmatikusoknak ezt a fajta 'kenet osztogatását' (vö. 2Thess 2:9). De aki a szent szellem által akarja vezettetni magát, az kerülje a részegséget, de különösen az efféle szellem általi részegséget, mert az Isten szelleme ilyen önkívületi állapotot senkiben nem munkál!


Valaki e videót megnézve írta: „Na ezé' vagyok én ateista....
no comment - 
 
 
 


Nincsenek megjegyzések: