motto:

A blog célja, hogy eligazítson a TEREMTÉS vagy EVOLÚCIÓ kérdésben, rámutatva arra, hogy miközben az egyetlen őssejtből való evolúciós leszármazás és fajátalakulás csupán egy társadalomra erőltetett tudományos hipotézis, addig a Biblia kijelentései a történelmi világpróféciák, az emberi jellemábrázolás és erkölcsi alapvető irányadó mértékek tekintetében abszolút pontosak, időtállóak és az emberiség jövőjére vonatkozóan megbízhatóan iránymutatóak. Részletesen foglalkozik a bibliai kereszténység alaptanításaival, eligazítást ad a tekintetben, hogy mik azok a téves tanítások, amelyek a különböző egyházakhoz kapcsolódnak és amik eltorzítják az Istentől sugalmazott Szentírás valódi mondanivalóját, aminek következtében a Krisztusban való hitgyakorlás által elnyerhető üdvösség útja az átlagember számára nehezen vagy szinte alig megismerhető.

2016. január 6., szerda

25 kérdés az iszlámról

Mit hisznek, gondolnak a muszlimok Jézusról?


A muszlimok igen magasra értékelik Jézust, s az ő kiváló anyját Máriát. A Korán elmondja nekünk, hogy Jézus csodálatos születés gyümölcse, apa nélkül fogant. Jézus példázata olyan Allahnál, mint Ádámé. Porból teremtette őt, majd így szólt: "Légy! És lett." (Korán, 3:59)

„Mint próféta sok csoda adatott meg neki, mint pl. nem sokkal születése után beszélt anyja erényessége védelmében. Allah egyéb kegyei révén gyógyította a vakot és a beteget, életre keltette a halottat, agyagból galambot alkotott, ám a legfontosabb a küldetés volt, amit hordozott. Ezek a csodák Allah adományaként jöhettek létre, hogy a prófétaság bebizonyosodjon. A Korán tanítása szerint nem feszítették meg a kereszten, henem felemeltetett az Égbe.” (Korán Mária szúra)


Ez a szöveg laikusoknak íródott, akik az olvasás kapcsán nyilván el is hiszik, hogy a muszlimok igen magasra értékelik Jézust – elvégre ők mondják, ill. ide ez van írva. De ez a magasra értékelés kb. olyan, mint amikor a híres francia világutazó Sírleóne anno fölfogadott egy út szélen rongyokban és porban ücsörgő gall parasztot, hogy a bőröndjeit hordozza, amíg ő átkel egy nagy és széles sivatagon.

Amikor vagy 10 napon át hurcolászta a tikkadó napon a bőröndjeit, végül azt mondta neki, hogy igen magasra értékeli a szolgálatait, aminek fejében adott neki húsz szút, kb. 2 ezer ft-ot.

A paraszt mélyeket hajolva köszönte meg a nagylelkű fizetséget, amelyet a híres világutazótól kapott. Rögtön be is ment egy vendéglőbe és evett-ivott a pénzből. Tudott rajta venni egy tányér levest, egy készételt és 2 dl. sört. De az legalább hideg volt.

A nagyra értékelése annak a tudatából fakadt, hogy a híres Sírleónétól kapta, és nem magának a pénznek az értéke volt az, amire tekintett.

A muszlim szöveg is a maga véleményét nagy értékűnek tartja, mint ami Allah kegyének és adományának köszönhető, és mivel ők ebből a szemszögből nézik, úgy is gondolhatják, ahogyan előadják.

Hogy aztán a valóságban milyen értéke van, az egy más kérdés, aki abban járatos, hogy azt tárgyilagosan el tudja dönteni, az nyilván nem abból indul ki, hogy Allah jóvoltából a Korán hová rangsorolja Jézus személyét.

Hasonlóképpen a tárgyilagosság azt is el tudja dönteni, hogy a 10 napon át tikkasztó napon hurcolászott bőröndökért elegendő fizetség-e a 20 szú. Hát nem elegendő!

Amit a muszlim szöveg is mond, az a magasra értékelés is a valóságban egy leértékelés, csak ügyesen van megfogalmazva, hogy a kevés soknak látsszon.

Kifejezetten csak a lényegre szorítkozva, hogy Jézust prófétaként magasra tartja, abban benne van, hogy azon felül Jézust semmire sem tartja. Márpedig Jézus prófétasága csak egyik feladatkörének volt a megtestesítése, vagyis hogy prófétaként is működött, de több volt annál!

Már az is sántít, hogy Allah kegyei révén gyógyította meg a vakot és támasztotta fel a halottat, meg hogy prófétai küldetést hordozott Allah adományaként. Mivelhogy itt Allah kegyei vele kapcsolatban véget is érnek. A valóságban Allah kegyei vele kapcsolatban nagyon is szűkre szabottak. Itt bizony az is felmerül, hogy Allah mögött nem-e valaki másnak /pl. az ősi bukott riválisának/ az érdeke az, hogy a Jézus Krisztus valóságos kiváltságait megkurtítsa.

Mert bizony ez a szöveg azt mutatja, hogy Allah igencsak fukarkodik a Jézus személyének az elismerésében, mintha ő csak egy mostohagyerek volna a mennyei családban, vagy még az sem.

Hogy nem feszítették meg Jézust az egy elszólás a Koránban, hiszen nem ebben van a lényeg, mivel ez csupán egy következmény. Az igazi ok a Korán szerint, hogy Allahnak nincsen Fia – hoppá!

Hanem Allah egy Isten. (Távol áll az) Ö magasztosságától, hogy legyen Néki fia: Övé, mi az egeken és a Földön (van). Allah elegendő, kire hagyatkozz.” (Kegyes Korán 4:171)

Valamilyen oka biztosan van annak, hogy Jézus személyét leértékeli a Korán abból a szempontból, hogy nem abban a tisztségben ábrázolja, amelyben a Biblia Istene /az azonosítás kedvéért ki kell mondani, hogy JHVH/JAHVE/JEHOVA/ őt bemutatja.

Hogy megtudják, hogy te, akinek neve Jehova, egymagad vagy felséges [Isten] az egész földön.” (Zsoltárok 83:19, Károli ford.)

Mit olvasunk ugyanis a Bibliában:

Ezeket beszélte Jézus; és felemelé szemeit az égre, és monda: Atyám, eljött az óra; dicsőítsd meg a te Fiadat, hogy a te Fiad is dicsőítsen téged;” (János 17:1)

Az Atya bizony nem vetette meg a Fiát, sem meg nem tagadta, hanem:

Mikor ő még beszél vala, íme, fényes felhő borítá be őket; és íme szózat lőn a felhőből, mondván: Ez az én szerelmes Fiam, akiben én gyönyörködöm: őt hallgassátok.” (Máté 17:5)

Sőt, a Biblia központi mondanivalója az egész emberiségnek, bizony még a muszlimoknak is:

Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (János 3:16)

Nem az van tehát, hogy az Istennek nincsen Fia, hanem nagyon is van, és Isten a szeretetét a Fia feláldozása által kínálja az emberiségnek.

De nem csak hogy a Fia Jézus az Istennek, de a legnagyobb rangú kinevezése is Tőle származik:

Isten is felmagasztalta őt, és olyan nevet ajándékozott neki, amely minden név fölött való, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és a föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.” (Filippi 2:9-11)

Ez a pozíció nyilván magasabb állást mutat, mint egy szimpla agyaggalamb alkotó próféta pozíciója, amely pozíció az agyaggalamb alkotásnál, gyógyításnál, halott feltámasztásnál be is zárul. Ezeknek zömét ugyanis mások is tudták, az apostolok is gyógyítottak, támasztottak halottat, stb.

Itt olyasmi van kinyilatkoztatva, amit a Korán kifejezetten elhallgat, mégpedig hogy:

És láttam a megnyílt eget, és íme, egy fehér ló, és aki azon ült, annak neve Hű és Igaz, aki igazságosan ítél és harcol, és a szeme olyan, mint a tűzláng, és a fején sok korona volt, és a neve volt rá felírva, amelyet senki sem tud, csak ő maga, és vérbe mártott ruhába volt öltöztetve, és így hívták őt: Isten Igéje.

Mennyei seregek követték őt fehér lovakon, tiszta fehér gyolcsba öltözve. Szájából éles kard jött ki, hogy azzal verje a pogányokat, vasvesszővel fogja legeltetni őket. A mindenható Isten búsult haragjának borsajtóját fogja taposni. Ruhájára és derekára oda volt írva a neve: királyok Királya és uraknak Ura.” (Jelenések 19:11-16)

Meg hogy:

Jézus pedig hozzájuk ment, és azt mondta nekik: Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el azért, és tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Mindannak megtartására tanítsátok őket, amit én parancsoltam nektek. Íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Máté 28:18-20)

Kedves Muszlim Barátaink!

Ezek a bibliai igék nem hivalkodásból vannak leírva, hanem hogy tisztában legyünk az erőviszonyokkal, és hogy az Isten értünk hozott áldozatának értékét tisztán lássuk.

Az egy szép igyekezet, hogy a Jézusról szóló ősi próféciákat a lelkes szövegértelmezők megpróbálják Mohamedre /Béke legyen vele!) átültetni, de olvassuk csak el pl. Mikeás könyvének próféciáját:

Te pedig, efrátai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled származik az, aki uralkodni fog Izráelen. Származása visszanyúlik a hajdankorba, a távoli múltba/MBT. ford./az ősidőkre, a régmúlt időkre nyúlik vissza – katolikus ford./.” (5:2)

Károli szerint: „akinek származása eleitől fogva, öröktől fogva van.”

Az „öröktől fogva” a héberben az olám szó, amely itt meghatározatlanul hosszú időt jelent, de nem szó szerint örököt, mert a származás valamilyen kezdetet jelöl. Csak a mindenható Legfelségesebb Jehova Istennek nincsen származása, de Jézus Krisztusnak, Isten Fiának van, hiszen ő az Atyától származik.

Feltehetjük a kérdést, hogy vajon Mohamednek ősidőktől fogva való származása van? Nem hinném! És ti hiszitek? Akkor a hiteteket át kell értékelni.

A Bibliában nem Mohamed az Isten legfőbb prófétája, különösen hogy Gábriel angyal állítólag azt az üzenetet közvetítette Mohamednek, hogy Allahnak nincsen Fia.

Hanem Allah egy Isten. (Távol áll az) Ö magasztosságától, hogy legyen Néki fia: Övé, mi az egeken és a Földön (van). Allah elegendő, kire hagyatkozz.” (Kegyes Korán 4:171)

A Biblia Istenének ugyanis van. Gábriel angyal Máriának egészen mást mondott ezzel kapcsolatban:

A hatodik hónapban pedig elküldeték Gábriel angyal Istentől Galileának városába, amelynek neve Názáret, Egy szűzhöz, aki a Dávid házából való József nevű férfiúnak volt eljegyezve. A szűznek neve pedig Mária.

És bemenvén az angyal ő hozzá, monda neki: Örülj, kegyelembe fogadott! Az Úr veled van, áldott vagy te az asszonyok között. Az pedig látván, megdöbbene az ő beszédén, és elgondolkodék, [hogy] micsoda köszöntés ez?!

És monda neki az angyal: Ne félj Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél.

És íme fogansz a te méhedben, és szülsz fiat, és nevezed az ő nevét JÉZUSNAK.

Ez nagy lészen, és a Magasságos Fiának hivattatik; és neki adja az Úr Isten a Dávidnak, az ő atyjának, királyi székét; És uralkodik a Jákób házán mindörökké; és az ő királyságának vége nem lészen!

Monda pedig Mária az angyalnak: Mimódon lesz ez, holott én férfiat nem ismerek?

És felelvén az angyal, monda neki: A Szent Lélek száll te reád, és a Magasságosnak ereje árnyékoz meg téged; azért ami születik is szentnek hívatik, Isten Fiának.” (Lukács 1:26-35)

De nem csak Fia van, hanem a Fiának hallatlanul nagy hatalma is van, mégpedig hogy általa fogja Isten megítélni az emberiség világát, tehát a muszlimokat is.

Mivelhogy azért az Istennek nemzetsége vagyunk, nem kell azt gondolnunk, hogy aranyhoz, vagy ezüsthöz, vagy kőhöz, emberi mesterség és kitalálás faragványához hasonlatos az istenség.
E tudatlanságnak idejét azért elnézvén az Isten, mostan parancsolja az embereknek, mindenkinek mindenütt, hogy megtérjenek:

Mivelhogy rendelt egy napot, melyen megítéli majd a föld kerekségét igazságban egy férfiú által, kit arra rendelt; bizonyságot tévén mindenkinek, az által, hogy feltámasztá őt halottaiból.” (Apcsel 17:29-31)

Ki által fogja Isten megítélni a világot? Talán Mohamed által? Nem, hanem Jézus Krisztus által. És ismét. Csakhogy tisztában legyünk az erőviszonyokkal.

Vajon szóba jöhet-e bárki is e tekintetben, Buddha, Krisna, vagy akárki más? Netalán Darwin, az ateisták istentelen filozófiájának szószólója? Nincsen senki más.

És nincsen senkiben másban üdvösség: mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nekünk megtartatnunk.” (Apcsel 4:12)

Jó volna ezt minden földi embernek megtanulnia, mert hamarosan jön ama nagy Istennek amaz nagy háborúja, amelyben az ismert istenek és a kedvelt teóriák mind egytől-egyig mérlegre kerülnek, megmérettetnek és az igazsággal megütköztetnek.

Azután állva csak azok maradnak, akik a Királyok Királya és Uraknak Ura oldalán foglaltak állást.

Mert akkor nagy nyomorúság lesz, amilyen nem volt a világ kezdete óta mind ez ideig, és nem is lesz soha.
És ha azok a napok meg nem rövidíttetnének, egyetlen ember sem menekülhetne meg; de a választottakért megrövidíttetnek majd azok a napok.” (Máté 24:21-22)

Az kevés, hogy magasra értékeljük Jézust, de a valódi felértékeléséhez képest alacsonyabbra. Mert akkor a kezdeti felértékelésünk sem más, mint egy szép szavakba csomagolt alul értékelés. Az Istennek a Fiában adott szeretetének a tudatos megtagadása.

Az Istennek minden ember élete drága, a muszlimoké is, hiszen a Fiának a vére a muszlimok üdvösségének érdekében is kifolyt. Ezt a vért azzal tudjuk értékelni, ha elismerjük Jézus egyedülálló mennyei állását, amelyben értünk közben jár a mennyei Atyánál.

Aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson. Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus, Aki adta önmagát váltságul mindenekért, mint tanúbizonyság a maga idejében,” (1Timótheus 2:4-6).


Nincsenek megjegyzések: