motto:

A blog célja, hogy eligazítson a TEREMTÉS vagy EVOLÚCIÓ kérdésben, rámutatva arra, hogy miközben az egyetlen őssejtből való evolúciós leszármazás és fajátalakulás csupán egy társadalomra erőltetett tudományos hipotézis, addig a Biblia kijelentései a történelmi világpróféciák, az emberi jellemábrázolás és erkölcsi alapvető irányadó mértékek tekintetében abszolút pontosak, időtállóak és az emberiség jövőjére vonatkozóan megbízhatóan iránymutatóak. Részletesen foglalkozik a bibliai kereszténység alaptanításaival, eligazítást ad a tekintetben, hogy mik azok a téves tanítások, amelyek a különböző egyházakhoz kapcsolódnak és amik eltorzítják az Istentől sugalmazott Szentírás valódi mondanivalóját, aminek következtében a Krisztusban való hitgyakorlás által elnyerhető üdvösség útja az átlagember számára nehezen vagy szinte alig megismerhető.

2016. március 11., péntek

A tudomány tíz leggyengébb pontjaElső:

Az anyag határáig tud csak kutatni, azontúl semmilyen eszköze nincs az emberi szemek számára láthatatlan valóságok megragadására. Sőt, félrediagnosztizál, amennyiben azt a látszatot kelti, amit nem lehet látni, vagy a tudomány módszereivel kimutatni, az nem is létezik. Ennélfogva a tudomány által elfogadott létező valóságok a létezésük kimutatása által váltak/válnak létezővé, egyébként tudományos szempontból létezésük kimutatásáig nem létezőkként voltak/vannak elkönyvelve.

„...a Higgs-bozon története arra is megtanít bennünket, hogy ha valamit fizikai módszerekkel nem tudunk kimutatni, még nem feltétlenül jelenti azt, hogy az nem is létezik. Valami ott lehet a háttérben akkor is, ha (még) nincs bizonyítékunk a jelenlétéről. „Ugyanígy csak azért, mert nem látod Isten kezét munka közben, nem jelenti azt, hogy Isten ne lenne jelen és ne cselekedne aktívan az adott szituációban érted. A Higgs-bozon nagyszerű emlékeztető Isten létezésének a sajátosságára.” /A nagy vita: Bizonyítja Isten létét a Higgs-bozon?/

A Biblia azt mondja: „ Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde /energia megnyilvánulás/ által teremtetett, hogy ami látható, a láthatatlanból állott elő... Mert ő szólt és meglett, ő parancsolt és előállott.” (Zsidók 11:3; Zsoltárok 33:9) Tehát a végső valóság odaát van, amit a tudomány a sajátosságánál fogva képtelen megragadni, vagy vizsgálat tárgyává tenni.

Második:

Olyan eszközöket ad az ember kezébe, amelyeknek a kifejezetten hasznos kezelésére/felhasználására nincsen meg a kellő erkölcsi érettsége. Az egyik állam kezében a tömegpusztító fegyverek veszélyeztetik a békét, a másikban meg „erősítik”. Természetesen mi védjük, mások veszélyeztetik. Mi jók vagyunk, mások meg rosszak. /Igaz, ők pont fordítva látják./ Akkor hol beszélhetünk itt érett erkölcsi színvonalról?

Hatvan éve, 1954. március 1-jén robbantotta fel az Egyesült Államok a Csendes-óceáni Bikini-szigeteken az első bevethető méretű hidrogénbombát, előidézve az amerikai történelem legjelentősebb akaratlanul okozott radioaktív szennyezését is. A korallzátonygyűrűk alkotta terület turistaparadicsom helyett katasztrófa sújtotta övezetté vált, még ma sem lakható.” /A Castle hadművelet; Az első bevethető hidrogénbombát 60 éve robbantották fel, MTI/

A Biblia azt mondja: „Tudom Uram, hogy az embernek nincs hatalmában az ő útja, és egyetlen járókelő sem teheti, hogy irányozza a maga lépését.” (Jeremiás 10:23) Az ember tehát saját sikeres irányításának a képességével nem lett felruházva, ezért az általa létrehozott eszközöket bármikor maga /az emberi faj/ és a természeti rend ellen fordíthatja, mint ahogy ezt már számtalan esetben meg is tette!

Harmadik:

Eladja/kiszolgáltatja magát olyan világméretű háttérerők hatalmának, amelyek nem kifejezetten az emberiség javainak globális kiterjesztését, problémái megoldását tűzik maguk elé, hanem saját egyéni profitérdeküket, hatalomszomjuk kielégítését mozdítják elő. /Pl. szegénység, éhezés, környezetszennyezés, stb. megszüntetésére csak részben vetik latba, de szándékosan és teljes mértékben történő megszüntetésüktől tartózkodnak, bár megtehetnék./

Időközben eltelt két évszázad, és megváltozott a tudománynak és a technikának az emberiség életében betöltött szerepe. Az egyik csalódást annak megtapasztalása jelentette, hogy a tudomány és a technika politikai hatalmi célok szolgálatában közreműködhet tömegek megalázásában, elpusztításában, kisebb-nagyobb emberi közösségeknek, de akár magának az emberiségnek a megsemmisítésében is. Az orvostudomány sem volt kivétel, amint azt a náci orvosok nürnbergi pere megmutatta.” /Az orvostudomány fenntartható fejlődése – Magyar Szemle/

A Biblia azt mondja: „akit valaki legyőzött, az annak szolgájává lett.” (2Péter 2:19) Ha a tudomány művelői eladják magukat egy ideológiának, a tudományt is annak a szolgálatába állítják, amely ideológia legyőzte őket.

Negyedik:

A tudományt a legmagasabb szinten művelők célt tévesztettek, amikor elsőrendű szempontjuk szerint a hadiipar egyre magasabb fokú igényeinek a kiszolgálására specializálódtak, /még békeidőben is/ és nem kizárólagosan az emberiség gazdasági, és egyéb módon való fejlődését segítik elő.

A berlini „Fegyverkutató-Intézet” tudományos laboratóriumaiban Európa legjelesebb fegyvertudósai, fizikusai, vegyészei, mérnökei kovácsolják a legfrissebb meglepetéseket a fegyvertechnika terén.” /Így készül a jó fegyver/

Az emberiség önpusztító képessége a tudomány felhasználásával nem ismer korlátokat. Dr. Fritz Haber német vegyész, akinek tudományos munkásságához fûzõdik az elsõ mérgesgáz alkalmazásának ötlete és megvalósítása... A elsõ világháború kitörésekor hazafias érzelmektõl táplálva felajánlotta szolgálatait az akkori kormánynak családja tiltakozása ellenére. Javasolja a gázok alkalmazását a harctereken az ellenséges élõerõ megbénítására. Intézete a hadsereg számára végez kutatásokat, melyek titkosak voltak. A klórgázzal végzett kísérletek eredményét egy bekövetkezett üzemi baleset igazolta. A robbanáskor kiszabadult mérgesgáz saját munkatársának fulladásos halálát okozta. Felesége ekkor döbbent rá, hogy férje nem az emberiség javára végez hasznos tevékenységet... A tudomány legújabb eredményeit sok esetben az ember elsõként önmaga pusztítására használja fel. Sajnos az emberek hamar felejtenek. Dr. Fritz Haber 1919-ben a háború után egy évvel Nobel-díjat kapott tudományos munkásságáért.” /Dr. Grósz Zoltán: A tudomány képviselõinek szerepe a háborúban/

A Biblia azt mondja: „Ne bízzatok a fejedelmekben /politikai vezetőkben/, emberek fiában, a ki meg nem menthet /igazságszolgáltatás, szociális körülmények, betegségek, hiábavaló ideológiák, elhordozhatatlan terhek tekintetében/! Kimegyen a lelke; visszatér földébe, és aznapon elvesznek az ő tervei /mint közönséges földi halandónak/. Boldog, a kinek segítsége a Jákób Istene, és reménysége van az Úrban, az ő Istenében /Aki minden bajra gyógyírt képes és fog is adni!/;” (Zsolt 146:3-5)

A világ vezetői /saját kényszerpályájukon haladva/ a bizalmukat a fegyverekbe vetik, amely számukra hamis biztonságérzetet ad. Ezért veszik igénybe a tudomány legújabb vívmányait s pénzelik azokat a kutatásokat, amelyeket a tudósok a hadiiparban folytatnak. De ezzel valódi biztonságot képtelen garantálni, másrészt meg ugyanolyan esendőek és gyarlóak, mint maguk a tudósok, akik a tudományt is a saját képükre és hasonlatosságukra formálják.

Ötödik:

A tudomány nevében uralkodni akarnak az emberiségen, amennyiben a
tudományt kisajátítják a saját ideológiájuk alátámasztására. Pl. azt a
legszélesebb körben propagált nézetet erőltetik a társadalomra, hogy a földön, föld alatt, vízben vagy levegőben található élőlények /millió és millió formái/ bármiféle előre meghatározott cél nélkül, a reájuk jellemző anatómiai sajátosságaikat, megkülönböztető jegyeiket /táplálkozás, szaporodás, védekezési mechanizmusok, stb./, spontán de tudatosan fejlesztették ki, méghozzá úgy, hogy a létezéshez szükséges természeti egyensúlyba pontosan beleilleszkedjenek.

Honnan tudta a tudatos tervezésre képtelen természet, hogy a létezés fennmaradásához globális egyensúlyra van szükség, és honnan tudta az adott élőlény, hogy neki a fennmaradáshoz és a harmonikus beilleszkedéshez pont olyan anatómiai felépítésre van szüksége, amely neki ezt hosszú távon kellőképpen biztosítja?! De legfőképpen, ha az összes növény és egyéb élőlény évmilliók alatt fokozatosan fejlődött ki, finomodott az optimális végkifejlet felé, hogyan volt képes a létezés és beilleszkedéshez szükséges összes funkciónak eleget tenni, amíg az egyensúlyhoz nélkülözhetetlenül kellő sajátosságait ki nem fejlesztette optimális mértékben?

Az odáig rendben van, hogy az élőlények mindegyike olyan /optimálisan késszé fejlődött/ felépítéssel rendelkezik, amely biztosítja a számára alkalmas természeti környezetben a beilleszkedését/fennmaradását, mint ahogy az emberi tervezés végeredményeképpen létező alkotások/találmányok is betöltik a céljukat, működőképesek /pl. műszív, művese, művégtagok, fénymásológép, és ezernyi más mérnöki konstrukció/. De a fejlesztés évei/évtizedei alatt ezek többé-kevésbé használhatatlanok /céljukat nem betöltők/ voltak, egészen addig, amíg készre nem fejlesztették őket!

Ugyanez a folyamat minden élőlényre is igaz kell hogy legyen, amíg az összes a létért való küzdelemben való sikeres túlélésre, alkalmazkodásra, fajfennmaradásra alkalmas módon ki nem alakult, addig nem lehetett életképes. Mint ahogy egy fejlesztési stádiumban lévő műszívvel sem életképes senki, akibe ilyet beültetnek!

/Az első műszívek külső, szekrényméretű, vezetékekkel a beteghez kötött berendezések voltak, de azoknak megépítése is fokról fokra történt, és a fokozatok között léteztek a félkész állapotok./

Francia tudósok elkészültek a beültethető műszív prototípusával, amely elektronikus jelek segítségével szabályozza a szívritmust és a vérkeringést. A fejlesztő cég a klinikai kísérletek megkezdése előtt jelenleg a francia hatóságok jóváhagyására vár. Egyes szakemberek azonban arra hívják fel a figyelmet, hogy korai még az öröm, a korábbi műszívek embereken kipróbálva mind megbuktak... Alain Carpentier kardiológusnak 15 évébe került az eszköz tökéletesítése, és azt állítja, sikerült a korábbi prototípusok néhány hibáját elkerülnie.” /Beültethető műszív – Informed.hu/

>Hogy az élőlények nem buknak meg a túlélésért folytatott küzdelmükben, 
ez annak köszönhető, hogy rögtön készre teremtették őket!<

Tehát annak a közvéleménnyel való elfogadtatása, hogy évmilliók alatti fejlődési /átalakulási/ stádiumban /a fenti műszív példánál 15 év/ lévő bármely /félkész – fenti példánál korábbi prototípusok hibája/ élőlény minden további nélkül túlélni volt képes /nem bukott meg, mint a fenti példában/, csakis egy pszichikai ráhatással lehetséges, kb. így: »Az átmeneti szerv egy téveszme terméke. Bizonyos szempontból minden faj, és annak minden szerve "átmeneti", hiszen a környezet nem állandó.«

Hogy ez mennyire hibádzik, nézzünk egy példát:

Plié 2.0 mikroprocesszor vezérelt térdízület
A mai piacon kapható egyik legmodernebb térdízület közepes és magas aktivitású betegeknek. Amikor a mérnöki tudomány találkozik a computer technológiával.
A Plié egy intelligens, számítógép vezérelt térdízület, mely a szempillantás törtrésze alatt dolgozza fel a járás minden mozzanatát az ízületben elhelyezkedő érzékelőknek köszönhetően. Ezzel a gyorsasággal és „intelligenciával” tökéletesen sima és egyenletes járást biztosít Önnek legyen szó sima útról, egyenetlen talajról vagy lépcsőről.

Főbb jellemzők:
 • Intelligens, mikroprocesszor vezérelt hidraulikus térdszerkezet
 • Bármilyen lábfejjel kompatiblis: használható mozgóbokás,SACH,különleges kompozit lábfejekkel
 • Biztonságos járás lépcsőn, emelkedőn/lejtőn
 • Természetes mozgás sík talajon és egyenetlen felületen is, pl. kirándulásnál
 • Szabadízületes funkció, pl. kerékpározáshoz
 • Szűk helyeken is, például konyhában, spájzban, szűk irodában,stb biztonsággal mozoghat
 • Csepp és fröccsenés ellen védett, használható nedves környezetben és max 50 cm-ig vízálló
 • Megbotlás és elesés elleni villámgyors védelmi program
 • Könnyű, tartós és karcálló alumínium szerkezet
 • Minimális kezelést igényel a beteg részéről: akkumulátor csere, akkumulátor töltés
 • 12 V-os szivargyújtó töltő mellékelve, utazás közben is tölthető
 • Cserélhető védőborítás
 • 3 év garancia, évenkénti kötelező szervizzel” /Modern protézisek/

Aktuális kérdések:
Mikor dobták piacra ezt a mikroprocesszor vezérelt térdízületet, amikor készen volt, vagy a készítés folyamata közben? Amikor készen volt. Mikor dobta az evolúció piacra a legelső már működőképes tervezetlen célszerűséggel létrehozott térdízületet? Amikor készen volt. No és addig /évmilliókig/ hogyan mászkált és élt túl az átmeneti stádiumban lévő torzszülött? Aminek ha a térdízülete éppen fejlődés alatt volt, akkor az összes többi ízülete ugyanígy, meg az összes szerve és annak minden összhangban működő funkciója?!


>Hogyan jött rá a vak természet, hogy az emberi lábfejet felépítő 26 
csontnak milyen alakban és milyen sorrendben kell összeállnia a funkcióképes működéshez? És amíg erre rá nem jött, netán 
kísérletezett, addig hogyan élt túl a félkész csontozatú élőlény?<

Ha a mérnöki tudomány találkozik a computer technológiával a művégtag esetében, akkor az eredeti esetében mi találkozott mivel, hogy jobbat alkotott az emberi intelligencia termékénél? A hihetetlen evolucionista fantázia találkozott a demagóg idiotizmussal, amit megfejeltek a szándékos istentagadással.

Az intelligens, számítógép vezérelt térdízületben hogyan került összhangba a számítógép és a térdízület, hogy azt vezérelni képes? Nyilván a mérnöki tudománynak köszönhetően. És az eredeti térdízület agyi vezérlése között hogyan jött létre az összhang? A >tervezetlen célszerűség< létrehozta. Na és a létrehozás évmilliói alatt, amíg az agy is fejlődés alatt volt? Meg minden fejlődés alatt volt? Csak nem az egyik szerv és végtag kifejlődése megvárta a másikat? Amit itt a szervezetnek magától kellett kifejlesztenie, azt a modern világban a mérnöki tudomány átvállalja. És az intelligens mérnöki tudomány mégsem képes utolérni az eredeti készterméket.

Ha a szempillantás törtrésze alatt dolgozza fel a járás minden mozzanatát az ízületben elhelyezkedő érzékelőknek köszönhetően a művégtag, az eredetiben miért nem az ízületben történik a feldolgozás, miért az agyban? A tudósok miért nem az agyban helyezték el a számítógépet, amely a művégtagot vezérli? Ja, hogy ahhoz a tudománynak még nincs meg a kellő tudása? Hát próbálkozzon! Kösse be az agyba, ahogy tudja. És ha közben a páciens fölbukik az első féltéglán, hát a természetben nem úgy volt? Ja, hogy ott minden elsőre és tökéletesre sikeredett? De ha mégse, akkor közben hogyan élt túl a fejlődés alatt lévő aggyal és a fejlődés alatt lévő térdízülettel rendelkező félkész élőlény?

Az evolucionisták szerint csökevényes szerv soha nem létezett, hanem csak olyan, amely működni volt képes. Akkor kössék be az agyba a Plié 2.0 mikroprocesszor vezérelte térdízület vezérlését. Itt és most. Ha működni képes, akkor rendben van. De ha a páciensnek lötyögni kezd a térde, és minden lépésnél csetlik-botlik, akkor amit az evolucionisták állítanak, az kimeríti az áltudomány fogalmát!

Ha ezzel a gyorsasággal és „intelligenciával” tökéletesen sima és egyenletes járást biztosít a művégtag, akkor milyen járást biztosított az eredeti térdízület, amikor még a gyorsaság és az intelligens működés fejlődési stádiumban volt? Hogyan tudta felfejleszteni, ha nem rendelkezett fejlesztési képességgel, amivel a tudósok rendelkeznek?! Csak nem ruházzák fel isteni képességekkel az evolucionisták az evolúciót, miközben meg az istenhitet teljes mellszélességgel tagadják?!

Ha az intelligens, mikroprocesszor vezérelt hidraulikus térdszerkezet mögött emberi tervezés és intelligencia van, akkor az eredeti térdízület mögött miért nincsen isteni tervezés és intelligencia?! "Minden látszat ellenére a természetben az egyetlen órásmesternek a fizika vak erői felelnek meg, bár azok igen nagy választékban találhatók." (Dawkins, 1986/1994, 7.) „Képes-e az evolúció tervezni? Nem, az evolúció ebben az értelemben vak.” /Amit sosem mertél megkérdezni az evolúcióról

Akkor a vak létrehozta a látást, a süket a hallást, a béna meg a térdízületet. Az ateista meg az istentagadást. /Igen nagy választékban található sok vak többet lát alapon, stb... / Meg hogy amíg létrehozta amit éppen létrehozott, az pontosan úgy működött a létrehozás átmeneti fázisaiban is, mint teljes kifejlődésekor. Sosem léteztek csökevényes állapotok, csökevényes szervek. De akkor minek volt szükség egyáltalán a fejlődésre? Ja, hogy az elmélet így hihetőbbnek hangzik?!

Akkor csak az evolúció nem tud tervezni, de az evolucionista tudomány igen. Tervszerűen felépíti elméleti síkon, amit az evolúció gyakorlati síkon nem tudott. De ha tudott, akkor mégsem vak az evolúció, hanem tervezni képes. Az evolucionisták az evolúcióval karöltve mindenre képesek, hogy azt hozzák ki belőle, amit csak akarnak. Leginkább a tudományos inkorrektséget, de azt nagyon!

Ha bármilyen lábfejjel kompatiblis: használható mozgóbokás, SACH, különleges kompozit lábfejekkel, akkor az eredeti is. De hogyan tudott az eredeti térdízület kompatibilis lenni a mozgóbokás lábfejekkel? És amíg nem volt kompatibilis, hanem amíg kompatibilissá nem lett? Addig, amíg nem volt összeillő, nyilván addig is összeillett, mivel csökevényes végtagok nem léteznek az evolúcióban. Csak a tudományban kell kompatibilissá tervezni a műtérdízületeket a mozgóbokás kompozit műlábfejekkel, az evolúcióban ez mindvégig fönnáll. Különösen az evolúcióba vetett hit áll fönn, amely akkora hit, hogy már a hiszékenységet súrolja. Sőt, már az is!

Ha biztonságos járást biztosít a Plié 2.0 mikroprocesszor vezérelt térdízület lépcsőn, emelkedőn/lejtőn, akkor nyilván erre a célra volt tervezve! Akkor az eredeti hogyan képes sokkal magasabb szinten erre – sőt pl. egy diszkoszvető forgó mozgására is -, ha tervezés nélkül jött létre? Hogy tudta érzékelni a környezeti hatást /hogy arra fejlődjön/, ha nem volt intelligenciája? Kérem, az evolúcióban minden magától megy, csak kellő fantázia kell hozzá, abban meg az evolucionisták részéről nincsen hiány!

Ha a műtérd természetes mozgást képes sík talajon és egyenetlen felületen is, pl. kirándulásnál produkálni, akkor nyilván az eredeti még inkább, ha arról másolták. De ha az eredetit semmiről nem másolták, hanem saját magát hozta létre, akkor a tudományoshoz miért kellettek tudósok, az miért nem jött létre magától?

Szabadízületes funkció, pl. kerékpározáshoz – a tudományos változatban, millióféle funkció az eredetiben, a természetes változatban. Egyetlen funkciós változathoz szükség van tervezőre. Millióféle funkciós változathoz nincs szükség tervezőre! A tudományos változatban a funkciót a mozgásfajtához tervezik. A természetben a funkciót semmihez nem tervezik, ennek ellenére millióféle mozgásformához kompetens. A tervezés szűkre szabja a korlátozott felhasználhatóságot, a tervezetlenség meg kitágítja a felhasználhatóságot. Az intelligencia szűkít, az intelligencia hiánya tágít. Nem inkább fordítva kellene lennie?!

Szűk helyeken is, például konyhában, spájzban, szűk irodában, stb biztonsággal mozoghat. Mivel tervezve van. Tág helyeken is biztonsággal mozoghat. Mivel nincsen tervezve. A tervezett csak akkor működőképes, ha elkészült. A tervezés nélküli minden mozzanatában funkcióképes.

Csepp és fröccsenés ellen védett, használható nedves környezetben és max 50 cm-ig vízálló. Erre képes a tudományosan tervezett. Maximálisan és teljes mértékben vízálló. Ez az amit senki nem tervezett meg. A tervezett az tudományos. A tervezés nélküli az még inkább tudományos. Azt nevezik tudományos evolúciónak. Amit a világ összes tudományos akadémiája tudományosan bizonyítottnak állított be. Az is. Max. 50 cm-ig tudományos. A többi az áltudomány. A leleplezés csöppjei és fröccsenései ellen védett. Max. 50 cm-ig. De az igazság afölött van!

Megbotlás és elesés elleni villámgyors védelmi program. A tervezettben. Programozás nélkül sokkal többre képes, amit nem terveztek meg. Villámgyors védelmi program – a tervezők asztaláról. Két programra leszűkítve. Ami nincs leszűkítve, mégis villámgyors, az nincs tervezve. Ha többet tud az, ami nincsen tervezve, a tudósok minek terveznek egyáltalán?

Könnyű, tartós és karcálló alumínium szerkezet. A tervezettben. Hogyan tudhat többet az, amit nem terveztek meg, mint az, amit megterveztek?!

Minimális kezelést igényel a beteg részéről: akkumulátor csere, akkumulátor töltés. Ami meg van tervezve. Semmi ilyet nem igényel az, ami nincsen megtervezve. Hanem enni, inni, aludni kell, meg ilyesmi.

12 V-os szivargyújtó töltő mellékelve, utazás közben is tölthető. Így van megtervezve. Az eredeti töltés nélkül is működik, szivargyűjtő nélkül. Ennyi pluszt jelent az, hogy nincsen megtervezve.

Cserélhető védőborítás. A tervezettnél. Anélkül is működik. A tervezés nélkülinél. A tervezés nélküli felette áll a tervezettnek? Felette bizony! Ezt nevezik tervezetlen evolúciónak. Efelett is cserélhető védőborítás van. A tudósok véleménye az, amit állandóan cserélgetnek.

3 év garancia, évenkénti kötelező szervizzel. Amit tervezéssel hoztak létre. Ami meg tervezés nélkül jött létre, arra van kb. 80 év garancia /átlagban/. És nem kell szervizelni évenként. Meg állandóan reklámozni sem kell, mert anélkül is működik. Csak a tudományosan tervezettet, meg a tudományosan védelmezettet. Mert anélkül nem működik, anélkül nem lehet eladni. De ők el akarják adni. És el is adják!

Mint ahogy a kereskedelem is állandóan bombázza kéretlen reklámokkal az emberiséget, úgy az evolucionista tudomány képviselői is szüntelenül bombázzák a társadalmat saját ideológiáinak elfogult hipotéziseivel, amiben a közvélemény legnagyobb része azért partner, azért fogad el, mert ez a fajta tudomány kiszolgálja azon érdekeiket, aminek lényege, hogy minden erkölcsi kötelék nélkül a saját tetszésükre élhessenek.

A tudomány tehát egyfajta felszabadítói szerepet tölt be, de ezzel pontosan az erkölcsi káoszt, az önző és gyarló természet vadhajtásait szabadítja az emberiségre /a „szedd meg magad” mozgalmat/, mivel ennek a futótűzként terjedő szabadosságnak az eredményeként az emberiség egyre jobban kibillen a természeti rendbe való harmonikus, önkéntes beilleszkedés ideáljából.

Ha pedig csak az ember lóg ki ebből az általános biológiai egyensúlyból, ez is azt mutatja, hogy a rend elleni lázadó ember szellemi eredete nem azonos a többi élőlény genetikailag meghatározott funkció-betöltésének eredetével, hanem az egy természetidegen forrásból származik. A/z evolucionista/ tudomány pedig ennek a természetidegen forrásnak a nyílt kiszolgálója!

...a tudományos igazság nem vélemény vagy szavazás kérdése... az, hogy megtörtént az evolúció, nem elmélet, hanem tudományos tény... a tudomány még nem tud válaszolni arra a kérdésre, hogyan ment pontosan végbe az evolúció.” /Kampis György: TUDATOS TERVEZÉS EREDMÉNYE A VILÁG?/

Ebben az az érdekes, hogy azt is ők határozzák meg, mit neveznek tudományos igazságnak, mit neveznek evolúciónak, mit neveznek tudományos ténynek. Azért, mert erre vannak előregyártott elméletek, kialakított válaszok. Amikor konkrét választ kell adni a hogyanra, akkor becsődölnek. A hogyanra ugyanis a teremtés is megfelelő választ ad, de azt filozófiai alapon elutasítják.

Az biztos, hogy begurult a golyó a lyukba. Mivelhogy bent van. Azt nem tudják, hogy hogyan került bele. Bele nem guríthatták /teremtés/, az csak véletlenül gurulhatott bele /evolúció/. Ezért a válaszáért a tudomány nem csak hogy nem tudományos, de még előítéletektől is fertőzött. 

A legnagyobb előítéletük lényege: - az állandó fejlesztésre szoruló mérnöki alkotásokhoz tervező intelligencia kell, a háttérben mindig ott van a tervező mérnök. A természetben tökéletesen funkcionáló, állandó fejlesztésre nem szoruló termékekhez/élőlényekhez nem szükséges tervező intelligencia, a háttérben soha nincsen ott a tervező Isten. Tervező mérnök az van, tervező Isten az nincs. Az egyszerűbbhöz tervező kell, a bonyolult magától lett. Ehhez a tudományos felismeréshez illik gratulálni.

Engedheti-e az állam, hogy polgárai döntsenek arról, hogy hogyan van a világ? Ha van ma kitüntetett tudásforma, akkor az a tudományos tudás. Tanítható-e ezzel ellentétes nézet gyerekek millióinak? Ha így lenne, akkor a társadalom egyik legfontosabb intézménye – a tudás létrehozásáért felelős tudomány – státusza inogna meg.” (Zemplén Gábor Kreácionizmus – pro és kontra VILÁGOSSÁG 2006/6–7.)

A polgár dönthet arról, hogy Isten teremtette a világot, vagy el kell fogadnia a tudomány válaszát, hogy nem?! El kell fogadnia! A tudomány státusza inog meg, ha nem nyomja le a torkodon az ateista evolúciót. Ezért hát lenyomja. Már annak, aki szívesen be is nyeli... - A gyerek meg nem tud védekezni ellene, ezért hát benyeletik vele!

A Bibliában olvassuk: Jézus ezért odahívta őket magához, és így szólt hozzájuk: „Tudjátok, hogy akiket a világ urainak tartanak, azok zsarnokoskodnak a népeken, s vezető embereik éreztetik velük hatalmukat.” (Márk 10:42, katolikus ford.) Amit látunk magunk körül az egész világon, az a kisajátított tudomány zsarnoksága az emberi eszme szabadsága felett. Az inga törvényszerűen kilengett az ellenkező oldalra.

Hosszú évszázadokig az egyház /a római katolikus/ uralkodott királyok és népek felett, rájuk erőltetve az általuk magasztosnak tartott hitnézeteket, s amelyeknek közepén természetesen a pápaság és az egyházi hierarchia állt. S akiknek nem tetszett ez a vallásos erőfelvonulás, azokat Isten nevében kiátkozták, leigázták, halálra adták. Csoda-e, hogy az erőltetett istenhit erőltetett istentagadásba ment át? Nincs min csodálkozni.

„Mert ami megismerhető /értelmi felismerés és tapasztalat által/ az Istenből, az nyilvánvaló előttük, mivel Isten nyilvánvalóvá tette számukra. Ami ugyanis nem látható belőle: az ő örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható /mint egy festő is az ő képeiből megismerhető/. Ennélfogva nincs mentségük /az istentagadóknak/, hiszen megismerték Istent, mégsem dicsőítették vagy áldották Istenként, hanem hiábavalóságokra jutottak gondolkodásukban /minden magától lett és az életnek nincsen semmi értelme, hanem csak annyi, hogy minél több pénzt keressen valaki és az önzően a saját élvezeteinek hódoljon/, és értetlen szívük elsötétedett.

Akik azt állították magukról, hogy bölcsek /a tudomány képviselői, s a csöcseiken csüngők/, azok bolonddá lettek és a halhatatlan Isten dicsőségét felcserélték emberek és madarak, négylábúak és csúszómászók képével /mindazokra a felfedezésekre, amikért Nobel-díjat lehet kapni/. Ezért kiszolgáltatta őket az Isten szívük vágyai által a tisztátalanságnak, hogy meggyalázzák egymás testét /a világméretűvé terebélyesedett meleg méltóság melegágyában/. Akik az Isten igazságát hazugsággal cserélték fel /a Teremtést és a megváltást az önfejlődésre és a tudomány dicsőítésére/, azok a teremtményt imádták és szolgálták a Teremtő helyett, aki áldott mindörökké. Ámen.” (Róma 1:19-25, MBT ford.)

Hatodik

A tudományt semmiféle tekintetben nem tökéletes emberek hozták létre, hanem önző, gyarló, kitüntetésekre vadászó, káros szenvedélyekre természetszerűleg kapható emberek, ennélfogva pontosan ezeknek a tulajdonságoknak az egyre kevésbé burkolt kiélése érdekében lett létrehozva, még ha úgy is van beállítva, hogy nemes célok eszközeként működtetik. Ez egy tudatos manipuláció, a nyakig problémákban elnehezült emberiség helyzete ezt nem támasztja alá!

egy júniusban közzétett fölmérés, amelynek tanúsága szerint a csalárdság és hamisítás már a fennköltnek tartott tudósoktól sem idegen napjainkban. A Science folyóiratban megjelent tanulmány készítői háromezer amerikai tudóst kérdeztek meg (névtelenül) szakmai tevékenységük korrektségéről - megdöbbentő eredménnyel.

A válaszadók egyharmada beismerte, hogy az utóbbi három évben legalább egy alkalommal tisztességtelen eszközhöz folyamodott munkássága során. Tizenhat százalék elemzéseiben nem vette figyelembe a mérési adatokat, mert az volt az érzése, hogy a mérések "nem sikerültek igazán". További 16 százalékuk hagyta megvesztegetni magát, és munkaadója nyomásának engedve megváltoztatta az elvégzett tanulmány felépítését, módszerét vagy eredményeit.

Elhallgatnak adatokat
Hat százalék beismerte, hogy publikációiban "előfordult" adatok szándékos elhallgatása. Súlyos visszaélésről (például plágiumról vagy hamisításról) csak viszonylag kevesen számoltak be - ám ez sovány vigasz. A fenti adatok alighanem csupán a jéghegy csúcsát képezik, mivel a 3000 tudós jelentős hányada nem küldte vissza a kipostázott kérdőívet
Két rákkutatással foglalkozó tudós például manipulálta a tanulmányaihoz felhasznált adatokat, egy fizikus "kilószámra" talált ki mérési jelleggörbéket, egy antropológus pedig éveken át hamisan dátumozta a föld mélyéből kiásott leleteit. A példák (szinte) vég nélkül idézhetők.
Szereplési vágy
A megdöbbentő adatok hátterében a túlzott becsvágy és az a kényszer áll, hogy az illetők minél gyakrabban akarnak szerepelni tekintélyes folyóiratok hasábjain. Ez képezi az alapját a bevezetőben említett idézettségi indexnek, amelytől - nem csak az USA-ban - a szakmai fölemelkedés és további kutatási pénzek folyósítása függ.
Nemzetközi körökben megrökönyödést váltott ki a Science-ban közzétett felmérés. Amennyiben ugyanis a "sumákolók" nem hagynak fel módszereikkel, úgy előbb-utóbb a tudomány terén is érvényes lesz a társadalom számos területén közhelynek számító mondás: az a hülye, aki becsületes.” /Csaló tudósok, tudós csalók – HVG.hu. 2005./ 
A Biblia azt mondja: Mert nem olyan Isten vagy te, aki hamisságban gyönyörködnél; nem lakhatik tenálad gonosz” (Zsoltár 5:5) A valódi Istenhit nem olyan dicsőítésre épül, amelyet az ember kisajátíthat magának, mint a tudományban. Utóbbiban az ember a maga dicsőségét keresi, általa hírnévre akar szert tenni, akár valamilyen hamis eszmétől vagy céltól sem visszariadva, akik viszont az Isten imádatát és dicsőítését tették első helyre az életükben, azok Krisztus mintáját követik, aki ugyancsak nem a maga dicsőítését kereste, hanem Istenét. (vö. Ján 7:18; 8:50; 17:4; Róma 15:6)

Hetedik

A tudományt lehet korrumpálni, bizonyos eredményeit meg lehet hamisítani, vagy visszatartani, másokat meg előtérbe helyezni, ahogy azt bizonyos hatalmi erők egyéni érdekei megkívánják. A tudomány nem tudja az abszolút tisztaságát megőrizni, mivel ki van szolgáltatva művelői kénye-kedvének!

Az elmúlt hónapokban két olyan botrány is kipattant, amelynek főszereplője manipulálta a kísérleteit dokumentáló, illetve tudományos eredményeit bizonyítani hivatott digitális fotókat. A dél-koreai Hvang Vu-szuk,a Szöuli Egyetem professzora a jó nevű Science magazint, és azon keresztül az egész világot vezette meg, amikor bejelentette, hogy emberi embrióklónból hozott létre őssejteket. Mint azt a lap szakértői, és később a Szöuli Egyetem vizsgálóbizottsága is megállapították, Vu-szuk manipulált digitális fotókat küldött el a magazinnak, amely fenntartások nélkül közölte őket 2005 májusi számában.” /Photoshoppal dolgoznak a csaló tudósok – Index, 2006.01.12./

A tudósok hamisításai magát a tudományt járatják le, annak hitelességét kérdőjelezik meg. Sajnos ugyanez megvan a vallás területén is, annyi különbséggel, hogy az igaz Isten majd számon kéri mindazokat a helytelen cselekedeteket, amelyeket az ő nevében követtek el becstelen, gonosz emberek. Ilyesmi a tudomány területén sohasem következhet be, mert ha némely tudóst rajta is kapnak a turpisságon, az egész tudomány tisztasága vagy tisztátalansága fölött nincsen senkinek korlátlan felügyelői vagy számon kérői hatalma.

A Biblia azt mondja: „Ne legyen zacskódban kétféle súlymérték, egy nagyobb meg egy kisebb, s ne legyen házadban kétféle űrmérték: egy nagyobb meg egy kisebb: Teljes és igaz súlymértéked legyen, s teljes és igaz űrmértéked legyen, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet neked az Úr, a te Istened adni fog, mert a te Urad utálja azt, aki ilyesmit tesz, s gyűlöl minden csalárdságot... Boldog az a férfi, aki a kísértést kiállja, mert ha hűnek találják, elnyeri az élet koronáját, amelyet Isten az őt szeretőknek megígért.” (5Mózes 25:13-16 Jakab 1:12 Káldi Neovulgáta ford.)

A tudományban fellelhető ez a mérce, nyíltan talán nem befolyásolják senki meggyőződését, de a háttérben könnyen ellehetetleníthetik azokat a tudósokat, akik az uralkodói /evolucionista-materialista/ szemlélet mögé nem állnak be, hanem kiállnak saját meggyőződésük mellett. A tudomány nem képes teljesen korrekt maradni, hiszen az a tudósok fényszórója, arra világítanak vele, amerre akarnak, s arra nem, amerre nem akarnak.

A valódi tudósnak ideológiamentesnek, talpig becsületesnek, korrektnek kell/lene/ lennie, és nem olyannak, akit /saját vagy mások/ előítélete befolyásol abban, hogy merre dőljön és milyen vastagon fogjon a ceruzája. Aki ellenáll annak a kísértésnek, hogy lefizessék, vagy a dicsőség koszorújának a meglengetésével akármerre is befolyásolják. Aki netán az istenhitét is vállalni meri a teljes nyilvánosság elől, mert azt a tudományos tényeken alapuló következtetése nem zárja ki. Olyan tudományos tény vagy bizonyíték pedig nem létezik, amely az istenhit indokoltságát és ésszerűségét kizárná! Nem a tudomány istentagadó, hanem a tudományt eszközül használó, előítéletektől befolyásolt tudós!

Hogy Isten nélkül is lehet magyarázni a világmindenséget, csupán materialista eszközökkel, ez abból a sajátosságból fakad, hogy az elkötelezettség annak eszközeit is alapjaiban megszabja, amely ahhoz az elkötelezettséghez tartozik, nem pedig a feltétlen tárgyilagossághoz! Tehát ateista meggyőződéshez eleve materialista magyarázatok tartoznak, melyben a magyarázatok formálják a meggyőződést, nem pedig maguk a steril, emberi befolyásoktól mentes, rendíthetetlen tények.

Azt vallani, hogy azért állt össze magától az anyagi világ, hogy idővel majd magától szétessen, ez teljesen nonszensz, minden értelmet nélkülöző hitvallás. Ez a filozófia a tudományos kaszkadőrizmus vívmánya, a látványra épít, egyébként teljesen haszontalan, az élet magasabb rendű céljának elutasítása, a fennálló értékek tudatos eltékozlása.

Nyolcadik

A szabadon tomboló természeti erők ellen /földrengés, árvíz, hurrikánok, cunami, stb. pubertás /elégtelen/ szinten tud csak fellépni.


A természet erői

Azt talán nem kell bizonygatni, hogyha a természet vak erői elszabadulnak, pl. egy lavina, vagy egy vulkánkitörés képében, akkor nincs az a tudomány, amelyet ellene be lehet vetni!

A Biblia azt mondja: „Történt egy napon, hogy Jézus tanítványaival együtt hajóra szállt, és így szólt hozzájuk: „Menjünk át a tó túlsó partjára!” El is indultak. Miközben hajóztak, ő elaludt. Ekkor szélvihar csapott le a tóra, és a hajó kezdett vízzel megtelni, úgyhogy veszélyben forogtak. Ekkor odamentek hozzá, felébresztették, és így szóltak: „Mester, Mester, elveszünk!” Ő pedig felkelt, ráparancsolt a hullámokra, mire azok lecsillapodtak, és csendesség lett. Aztán ezt kérdezte tőlük: „Hol van a ti hitetek?” Ők pedig megrettenve és csodálkozva így szóltak egymáshoz: „Hát ki ez, hogy a szeleknek és a víznek is parancsol, és azok engedelmeskednek neki?” (Lukács 8:22-25, MBT. ford.)

Mivel Isten a természet Alkotója, amikor a megváltott, s az Ő dicsőségét kereső emberek fölött a Királysága által átveszi a hatalmat, akkor a természet kilengéseit egyensúlyba hozza, hogy a harmónia fennálljon a környezet s az összes élőlény között. Ez az egyik dolog, amire a tudomány sohasem képes, sem most, sem a jövőben!

Kilencedik

A tudomány az érdekellentéteknek a táptalaja, mindig arrafelé hajlik, amelyre az éppen uralkodó erők akaratuk szerint hajlítják. Tehát nem abszolút áll az élet szolgálatában, mint pl. az inkubátor, mert azt nem lehet kisajátítani rossz célok érdekében, hanem profitérdekek céljára is felhasználható, és fel is használják. Olyan ideológiák bizonyítására is felhasználható, amely mögött nem bizonyítás, hanem következtetés van. Hamis rangot tulajdonítanak neki, majd erre a hamis rangra hivatkoznak azok, akik ezek mögé felsorakoznak, mivel elkötelezték magukat saját emberi filozófiáikon alapuló ideológiájukhoz.

ÉRDEKELLENTÉTEK A TUDOMÁNYOS KUTATÁSBAN (conflict of interest): Annak a szituációnak a jelentősége, amikor egy tudományos kutató vagy orvos profitorientált kutatásokban is érdekelt, amelyek felvethetik azt a gyanút, hogy munkája során nem egészen objektív módon jár el, illetve közleményeiben nem egészen objektív és kielégítő módon hozza nyilvánosságra a rendelkezésére álló adatokat. A mai kutatási etikában és publikációs irányelvekben a tényleges vagy potenciális érdekellentétek feltűntetése kitűntetett jelentőséggel jelenik meg.” /Nemes László: BIOETIKA FOGALOMGYŰJTEMÉNY, 2007/

Manapság sokkal könnyebb átlátni azokat az összefüggéseket, amelyek felfedik, hogy a táplálkozástudományi ajánlások hatalmas érdekellentétek eredményei, amelyeket a saját önző érdekeiket védő csoportok és iparágak tartanak fenn, a számukra nem kedvező kutatási eredményeket a szőnyeg alá söpörve. Az orvostudományi és egészséggel kapcsolatos területek ma abszolút tele vannak olyan dogmatikus berögződésekkel, amelyek mind a józan észnek, mind a tudományos igazságnak ellentmondanak. És mégis fennmaradnak, még akkor is, ha teljesen egyértelmű, hogy számtalan olyan ajánlás forog közkézen, ami több kárt okoz, mint amennyit használ. /Tények-tévhitek.hu. A hivatalos táplálkozástudomány zsákutcában toporog/

A Biblia azt mondja: „Jaj azoknak, akik a gonoszt jónak mondják és a jót gonosznak; akik a sötétséget világossággá s a világosságot sötétséggé teszik, és teszik a keserűt édessé, s az édest keserűvé!” (Ézsaiás 5:20) A tudományban tetten érhető azok manipulációja, akik azt kisajátítják a saját érdekük előmenetele érdekében, ezáltal nem méltó arra, hogy az ember az abszolút bizalmát beléje vesse.

Tizedik

Képtelen komoly, érett választ adni az élet nagy kérdéseire: az emberi faj létezésének mi a célja /szerinte nincsen/; az élet és halál misztériumának a titka mögött milyen végső igazság rejtőzik /szerinte semmilyen/, létezik-e olyan korlátlan hatalom az univerzumban, amely értelmet és értéket ad az emberi méltóságnak, a szeretet kinyilvánításának, mivel azt jutalmazni képes, miközben az emberi gonoszságra és gyűlöletre arra méltó választ képes adni /szerinte nem létezik/.

A tudomány pontosan annak a célnak a fogyatékosságát tükrözi, amely célból azt létrehozták, hogy a létezés végső hiábavalóságát demonstrálják vele, miközben uralkodói pozícióban lévő művelői a saját pecsenyéjük /anyagi és erkölcsi megbecsülésük/ sütögetésén fáradoznak!

A tudomány még arra sem képes, hogy a saját vívmányainak érvényt szerezzen. A tudomány képes hidat építeni, de az éppen aktuális hatalom pl. nem képes hidat építeni azoknak a gyerekeknek, akiknek egy veszélyes folyón kell átkelniük, hogy iskolába mehessenek. Álláspontjuk az, ha meghal egy gyerek, majd építenek hidat. Majd ha meghal valaki, átépítik az utat. Ha lezuhan a repülőgép, áttervezik a repüléstechnikát. A tudomány önmagában egy béna eszköz. És ha erkölcstelen, béna emberek uralják, akkor béna is marad!


Veszélyes utakon az iskolába
Ráadásul hamis biztonság és szabadságérzetet ad, a bibliai próféciákat illetően pedig elaltat, mert azokról teljes mértékben eltereli a figyelmet!

„Amiképpen pedig a Noé napjaiban vala, akképpen lesz az ember Fiának eljövetele is. Mert amiképpen az özönvíz előtt való napokban esznek és isznak vala, házasodnak és férjhez mennek vala, mind ama napig, amelyen Noé a bárkába méne. És NEM VESZNEK VALA ÉSZRE SEMMIT, mígnem eljöve az özönvíz és mindnyájukat elragadá: akképpen lesz az ember Fiának eljövetele is.” (Máté 24:37-39)

A végső tanulság

A felmerült kérdésekre a hiteles válasz a Bibliában található meg, mivel az Annak a Teremtőnek a kinyilatkoztatása, amely ellen a hitetlen világ képviselői a tudományt bevetették. Ha pedig a fogyatékos tudomány még azok ellen az emberek ellen is hatástalan, akik meggyőződésük szerint a hit oldalán állnak, mennyivel inkább Az ellen, Aki a hit inspirálója, fenntartója és létezése hasznosságának igazolója – ama napon, amikor mindenki életének cselekedeteit napvilágra hozza, és érdemei szerint jutalmazza.

A Biblia azt mondja:

„Egy ellened készült fegyver sem lesz jó szerencsés, és minden nyelvet, mely ellened perbe száll, kárhoztatsz: ez az Úr szolgáinak öröksége, és az ő igazságuk, mely tőlem van, így szól az Úr.” (Ézsaiás 54:17)


[Lásd még: Híres tudósok Istenről 1-2. rész.]

Nincsenek megjegyzések: