motto:

A blog célja, hogy eligazítson a TEREMTÉS vagy EVOLÚCIÓ kérdésben, rámutatva arra, hogy miközben az egyetlen őssejtből való evolúciós leszármazás és fajátalakulás csupán egy társadalomra erőltetett tudományos hipotézis, addig a Biblia kijelentései a történelmi világpróféciák, az emberi jellemábrázolás és erkölcsi alapvető irányadó mértékek tekintetében abszolút pontosak, időtállóak és az emberiség jövőjére vonatkozóan megbízhatóan iránymutatóak. Részletesen foglalkozik a bibliai kereszténység alaptanításaival, eligazítást ad a tekintetben, hogy mik azok a téves tanítások, amelyek a különböző egyházakhoz kapcsolódnak és amik eltorzítják az Istentől sugalmazott Szentírás valódi mondanivalóját, aminek következtében a Krisztusban való hitgyakorlás által elnyerhető üdvösség útja az átlagember számára nehezen vagy szinte alig megismerhető.

2016. június 18., szombat

A sumák evolúció


Az evolúció állítása

Egy előállított személyt faggatnak a rendőrőrsön, hogy miből telik neki arra a fényűző életmódra, amelyet folytat. Bejelentett munkahelye évek óta nincs, ennek ellenére az öltözetének feltűnő darabjai: Gucci cipő; Rolex arany karóra; arany baraka nyaklánc, Black Hills arany gyűrű, Galmira mandzsettagomb, Marc O”Polo táska. Stb. Még a fogainak nagy része is aranyból van.

Az illető közli, hogy van egy amerikai nagybácsikája, aki küldött neki anno 300 ezer dollárt Csikágóból. Még a postai csekkje is megvan, bár eléggé kifakult, mert véletlenül kimosta. De tisztán kivehető a Csik... meg a 300 is...

A nyomozást lefolytatják, és kiderül, hogy az illetőnek egy szava sem igaz, mivel nem dollárt küldtek neki, hanem román lejt, nem Chikágóból, hanem Csíkszeredából, és nem 300 ezer dollárt, hanem csak 300-at. Ennek ellenére váltig állítja, hogy igazat mond.

A nyomozó szembesítette az illetőt a tényekkel, mondván, amiképpen az első állítása teljesen hamis volt, a többi már arra a csaló kijelentésére épült, mivel a valóságban, feketézéssel, üzérkedéssel, orgazdasággal, meg hasonló dolgokkal foglalkozik, és abból költekezik ilyen pazarlóan.

Az evolúciós teória is arra a kitalált, hamis állításra épül, hogy az élet valamikor valahogyan magától keletkezett, és az evolúció törzsfájának ez az alapja, az pedig annak folyománya.

Az utóbbi évtizedek kísérletes bizonyítékai alapján bizton állíthatjuk, hogy az életet megelőző időkben már nagyszámú szerves vegyület létezett, amelyekből aztán az első élő szervezetek kialakultak.” /John Keosian: Az élete eredetei – 1978/

A kutatási eredmények nyilvánvalóvá tették, hogy e vegyületek a prebiotikus Földön lassú felhalmozódással jöttek létre, kialakulásuk a korai Föld légkörében működő nagy intenzitású energiaforrások elkerülhetetlen eredménye.” /Richard Lemmon: Kémiai evolúció – 1970/

„Bizonyosra vesszük, hogy a kémiai evolúciós folyamat helytálló. Olyan biztosak vagyunk ebben, hogy elkerülhetetlennek látszik, hogy hasonló eseménysor a Naprendszer más bolygóin is bekövetkezett Az élet eredetével kapcsolatos elképzeléseinkről kellő mértékben meg vagyunk győződve...” /Stanley Miller 1974/

Nem létezik olyan törvény, amely szerint kezdetleges élőlények nem jöhetnek létre egyre bonyolultabb szerkezetű molekulákból.” /http://wiki.szkeptikus.hu/wiki/CB000/   

Az üstökösök egyfajta ablakot nyitnak arra, milyen vegyületek keletkezhetnek élőlények nélkül. Sohasem voltak részei semmilyen bolygónak sem, a Föld közelében sem jártak, életük nagy részét a naptól távol töltik fagyott állapotban. Ezekben a kísérletekben szó sem lehet szennyezésről, vagy emberi beavatkozásról, soha a közelükben sem járt emberi lény, viszont tökéletesen mutatja, hogy szerves anyagok a létező legmostohább körülmények között is megtalálhatóak, például egy üstökösmagban, nyugodtan levonhatjuk a következtetést, hogy az ősi Földön is ugyanígy létrejöhettek.” /Deák Péter: Abiogenezis újratöltve/

"Komplex szerves molekulák keletkezését megfigyelték már a világűrben uralkodók körülmények között is, és lehetséges, hogy ezek részt vettek a élet kialakulásában is." /kiemelés tőlem/ /http://wiki.szkeptikus.hu/wiki/CB010/

Hogy ezen állítás mennyire tudományos, nézzük meg mit is neveznek tudományosnak egyátalán:

"A tudományos elméleteket bizonyítékok sorai támasztják alá, tételeik konkrétan megfogalmazottak, kutatásokkal igazolhatóak, ismételhetőek." /Áltudomány/ http://wiki.szkeptikus.hu/wiki/%C3%81ltudom%C3%A1ny

Most nézzük a két állítás ötvözetét: 'A tudományos elméleteket bizonyítékok sorai támasztják alá /lehetséges/, tételeik konkrétan megfogalmazottak /lehetséges/, kutatásokkal igazolhatóak /lehetséges/, ismételhetőek /lehetséges/.'

A "lehetséges" az mennyiben tartozik a tudományos kritérium tárgykörébe? Milyen kutatás igazolja azt, ami lehetséges? Nem úgy lehetséges, hogy meg tud valósulni, mert már korábban is megvalósult /?/, amit a tudomány dokumentált, hanem úgy lehetséges, hogy 50%, hogy bekövetkezhet, és 50%, hogy nem következhet be. Az ilyen lehetőség mögött nem tudományos kutatás általi bizonyosság áll, hanem spekuláció!

[Az evolucionisták felhozzák példának Julius Rebek és társainak 1990-es eredményét. Akkor hoztak létre először az élet alkotórészeinél sokkal egyszerűbb, mégis önreprodukáló, vagyis egy primitív élet jeleit mutató molekulákat. /T. Tjivikua, P. Ballester, J. Rebek, Jr., A self-replicating system, J. Am. Chem. Soc. 112 (1990) 1249-1250. J. Rebek, Jr., Synthetic self-replicating molecules, Scientific American, Vol. 271, No. 1, pages 48-55, July 1994. Richard Dawkins: Az Ős meséje - Zarándoklat az élet hajnaláhozCanterbury (Partvonal, 2006)./

Ezt úgy idézik érveléseikben, mint ami egy olyan érv/adú /lenne/ az élet-keletkezés problémájának megoldásában, amire érdemes hivatkozni. De ha valaki megnézi pl. Szathmáry Eőrs tanulmányát az élet keletkezéséről, ott idézi fenti kísérletet "Rebek, Julius (1994): Synthetic Self-Replicating Molecules. Scientific American. 271, 1, 34-40.", de nem úgy, mint aminek valami nagy jelentősége volna a kérdéses tárgykörben, hanem csupán egy dokumentált mozzanatként, ami megtörtént ugyan, de csak egy szimpla esemény szintjén. /Szathmáry Eörs, a biológiai tudomány doktora, egyetemi tanár ELTE Növényrendszertani és Ökológiai Tanszék - Az élet keletkezése – Tanulmányok/

Dr. Gánti Tíbor chemoton modellje ebbe a sorba csak akkor illeszthető be, ha ő saját magát kiveszi a folyamatból. De mivel 19 évig dolgozott rajta /az elméleti-kémiai modelljén/ a spontán életkeletkezés demonstrálására nem alkalmas.

Aztán van mégegy másik említésre méltó evolucionista hátraszaltós mutatvány, amely szerint Andrew Crosse sókból elektromos úton állított volna elő mikroszkopikus rovarokat. Ezt idézi Carl Sagan Korok és démonok című könyvében, mégpedig hogy Martin Gardner Hóbortok és téveszmék tudományos álarcban című könyvében találkozott vele.

Az biztos, hogy nyüzsögnek a hóbortok és téveszmék az evolucionizmus világában. De ezen nem is lehet csodálkozni, ahogyan Isten mondja a Bibliában: " Íme, megvetették az Úr szavát; micsoda bölcsességük van tehát nekik? ... Mert meg van írva: Elvesztem a bölcseknek bölcsességét és az értelmeseknek értelmét elvetem. Hol a bölcs? hol az írástudó? hol e világnak vitázója? Nemde nem bolondsággá tette-e Isten e világnak bölcsességét?" (Jeremiás könyve 8:9; 1Korinthus levél 1:19-20)]

Az evolúció láncolata

Hogy az evolúció lépései egymásból következnek, ezt sok forrásmű elismeri:

evolúció - az élő anyag keletkezése élettelenből, az élő szervezetek változatosságának, valamint a fokozódó alkalmazkodási képesség kialakulása... Az evolúciós folyamatok különböző szinteken mennek végbe: az élő anyag keletkezése; a fajon belüli evolúciós mozgás; a fajok kialakulása; a faj feletti egységek kialakulása.” /http://www.agraroldal.hu/evolucio-kifejezes.html#/

Az evolúció szó jelentése:fejlődés. A biológiai evolúció (törzsfejlődés) az élő anyag keletkezése az élettelenből és változatosságának kialakulás a Föld története folyamán.” /http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/novenytan-novenytan/ch24s04.html#id700011/

Az első élő rendszerek, az első primitív sejtek kémiai folyamatok útján jöhettek létre. A sejtek kialakulásához vezető folyamatok összessége a kémiai evolúció. Számos, sokszor megismételt kísérlettel kimutatták, hogy az ősi Föld körülményei között ibolyántúli sugárzás vagy elektromos kisülések (villámlás) hatására olyan szerves vegyületek képződhettek, amelyek a mai élőlényekben fontos szerepet játszanak, mint például aminosavak, karbonsavak, szénhidrátok... A biológiai evolúció az első élő rendszerek kialakulásával kezdődött az ősóceánban.” /Az élet kialakulása a Földön/ http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/biologia/biologia-12-evfolyam/evoluciobiologia/a-foldi-elet-evolucioja
Az Élet eredete
Az élet keletkezése két fő lépésben zajlott: kémiai-, majd biológiai evolúció. A biológiai evolúció közel 4 milliárd évvel ezelőtt vette kezdetét.”

A kémiai evolúció
Az alapvető kémiai anyagok, amelyek egy primitív élő szervezet felépítéséhez kellenek, ... A kémiai evolúció az a folyamat, amelyben feltételezhetően a biológiailag jelentős szerves anyagok létrejöttek.” /Szathmáry Eörs, a biológiai tudomány doktora, egyetemi tanár ELTE Növényrendszertani és Ökológiai Tanszék - Az élet keletkezése – Tanulmányok/ http://www.matud.iif.hu/03okt/02.html

[„jöhettek létre”, „képződhettek”, „feltételezhetően”, - figyeljük az elméleti tudomány 'betonpilléreit', amelyekre építkezik?!]

Hogy az evolúció lépései nem egymásból következnek, ezt is sokan állítják, vagyis hogy az evolúció elméletének nem témája az élet kialakulása, megjelenése. Hanem csak a már meglevő élet változása, de hogy ez az egész hogy került ide, nem tartozik az evolúció tudományterületéhez, erre vannak a kozmológusok, kémikusok, abiogenezist kutató tudósok.

Megmagyarázza az evolúcióelmélet, hogy hogyan keletkezett az élet?
Nem, azt nem! Az evolúcióelmélet - pontosabban a természetes kiválasztódás elve - abból a feltételezésből indul ki, hogy már léteznek az evolúció alanyai, azaz hogy a természetes szelekció négy fő feltétele fennáll.” /Hraskó Gábor: Amit sosem mertél megkérdezni az evolúcióról/ http://www.darwinnap.hu/evolucio-gyik.php 

"A biológiai evolúció az élőlénycsoportok öröklődő tulajdonságainak egymást követő generációkon keresztül bekövetkező változása (módosulása). ... Fontos azt is kihangsúlyozni, hogy mi az, ami nyilvánvalóan nem evolúció: … az élet eredete..." /Deák Péter: Nem értik 13. - Mi az igazság/ http://criticalbiomass.blog.hu/2012/04/08/nem_ertik_13_mi_az_igazsag

Tehát egyszer elismerik, hogy az evolúció „az élő anyag keletkezése az élettelenből és változatosságának kialakulás a Föld története folyamán”, azután meg letagadják, hogy az élet keletkezésének bármi köze lenne az evolúcióhoz. Mintha az evolúciónak e két szükségszerűen egymásból való lépése nem tartozna egybe az anyagelvű világfelépítés tudományos elméletében.

[A tárgyilagos szemlélőnek már itt tetten érhető az evolúció sumáksága, hiszen nyilvánvalóan utólag találták ki, hogy az abiogenezist ki kell venni az evolúciónak a nagyközönség felé propagált felépítményéből, mivel /mint utólag kiderült/ az egyáltalán nem működik, az evolúciót pedig úgy akarják tálalni, hogy az hiba nélkül, tudományosan bizonyítottan működik, és így méltó arra, hogy a népek agyába begyepesedett képzeletbeli isteni teremtés helyét elfoglalja az őt jogosan megillető trónon!

Egyébként ez az eljárás kísértetiesen hasonlít a r.k. egyház abbeli sumákságához, hogy az általuk kiadott bibliafordítás tízparancsolatot tartalmazó szövegéből egyszerűen kivették a faragott képek készítésének tiltó parancsát, helyette pedig egy másik parancsolatot ketté osztottak, hogy azért mind a tíz meglegyen.

Nyilvánvalóan mindkét esetben arra építettek, hogy a tömegek hozzájuk hasonló sumák részének semmi problémát nem fog okozni ez az eljárás, mivel kölcsönösen osztoznak abban a koncepciós gondolkodásban, hogy a cél szentesíti az eszközt! Vagyis működjön az evolúció, a katolikus tömegek meg nyugodtan készítsenek maguknak faragott képeket és szobrokat, hogy azokhoz fohászkodhassanak.

Azután meg letagadják, hogy azokhoz imádkoznának, hanem azokhoz, akiket a szobrok ábrázolnak. Akkor viszont egyáltalán mi szükség van a szobrokra?]

Nos tehát az evolúciós elmélet szerint az idők során az élőlények egymásból egyre feljebb fejlődtek, egyre bonyolultabbakká váltak.

Az evolúció egyik legalapvetőbb jelensége ugyanis a fejlődés, a komplexitás növekedése, más szóval az egyre bonyolultabb élőlények létrejötte. /Charles Darwin: A fajok eredete/

Viszont, ha a csúcspont az ember /mondjuk a 15-dik a sorban/, akkor a tizenötös előtt szükségszerűen tizennégyesnek /kevésbé fejlettnek/ kell lennie, a tizennégyes előtt tizenhármasnak, és így visszamenőleg, amíg vissza nem jutunk a sor elejére, ahonnét minden elindult.

Vajon mi van a sor elején?

A tudomány szerint a holt anyag, ez jelenti a 0 állapotot.

Az evolúció feltételezett /ill. megcsonkított/ sorrendje:

0. alapállapot: a holt anyag.
 1. "az élet kialakulásának kezdete a Földön. /Hozzá is tartozik, meg nem is./
 2. az első élőlények (baktériumok) színre lépése.
 3. az első valódi sejtmagvas egysejtű élőlények felvirágzása.
 4. a többsejtű férgek megjelenése.
 5. a halak megjelenése.
 6. rovarok megjelenése a szárazföldön.
 7. kétéltűek megjelenése a szárazföldön.
 8. a szárazföldi növények megjelenése.
 9. a hüllők megjelenése.
 10. a dinoszauruszok megjelenése.
 11. az emlősök megjelenése.
 12. a madarak megjelenése. 
 13. a cetfélék és a főemlősök megjelenése.
 14. az emberszabásúak megjelenése.
 15. az első ember megjelenése."
  /„Némethné Katona Judit: A KÖRNYEZETVÉDELEM BIOLÓGIAI ALAPJAI/
Ha igaz az evolúciós elmélet, akkor a 15-ös skálának oda-vissza működnie kell, nem csak lentről fölfelé, hanem föntről lefelé is. Tehát az evolúció lényege, hogy mindig egy korábbi, alacsonyabb fokra /fokról/ építkezik /mindig az előnyösebb tulajdonsággal rendelkező élőlények maradtak fent/, egészen a kezdetektől.

Ha 15-ről megyünk lefelé /visszafelé/, akkor nyilvánvalóan minden /korábbi/ lépésnek valódinak, igaznak, bekövetkezettnek kell lennie, mert ha egy lépés is kimarad, akkor nem igaz az elmélet, mivel az egymásra való építkezés nem állja meg a helyét. És ha az élőlényeknek egy korábbi eredetre való visszavezetése nem állja meg a helyét, akkor borul az egész építmény, mivel az egymásra való épülés egyszerűen nem felel meg a valóságnak!

Ha egy beteget 15 darabból álló műanyag csővel kötnek össze az oxigénpalackkal, de az első, amelyik a beteg szájában van, a valóságban nem létezik, eljut-e a betegig az oxigén a palacktól? Nem jut el, és a beteg megfullad.

Ha egy kerékpárláncból egyetlen szem hiányzik, a két fogaskereket nem fogja össze semmi, mert egyetlen láncszem megszakítja a lánc folyamatát, és a fogaskerekek forgatásának lehetetlenségével kell szembenéznünk, ami miatt nem forgatható a bicigli kereke, a kerékpár egy helyben áll!

Nagyon is szükséges tehát ebben a folyamatban minden egyes láncszem megléte, hogy haladjon a bicigli, működjön az evolúciós elmélet a gyakorlatban.

Ha tehát az első állítás /az abiogenezis/ hamis, akkor ebből következően az összes arra épülő evolúciós állítás hamis! Csak itt nem valutával üzérkednek, vagy ilyesmivel, hanem a természet jelenségeivel, azokat a valóságtól eltérő színezetben tüntetik fel /azokat manipulálják/, hogy maguknak ezzel szakmai és erkölcsi nyereséget, őket nem megillető elismertséget szerezzenek!

Az evolúciós törzsfa jelenti a fényűző életmód folytatását, az élet spontán keletkezése meg az amerikai nagybácsitól /az állítólagos őslevestől/ küldött 300 ezer dollárnak felel meg. Ahogy hamis az egyik, úgy hamis a másik. Ahogy hamis állításból fogant a fényűző életmód minden egyes mozzanata, ugyanilyen hamis állításból fogant az evolúció diadalmenete is.

[Azt magyarázzák, hogyan érik meg és milyen finom az a sokféle körte /törzsfejlődés/, ami nem is termett meg a fán, mivelhogy a fa meddő! /Az abiogenezis meddősége/.]

Ugyanis arra az elvre épül mindkettő: nem az a lényeg, hogy valami igaz legyen, hanem hogy hitelesnek tűnően legyen előadva. A sikernek ez a záloga, az elhitetés minősége, nem az igazságtartalma.

Végeredményben tehát az evolúciós törzsfejlődés személyében egy koncepciós világnézettel állunk szemben, amely ateista tudósok és laikus tömegek szándékos istentagadásának tudatos kifejeződése. Ezt pedig én /Prof. Dr. Tóth Tiborral ellentétben/ nem nevezném intelligens hitnek, hanem primitív hiszékenységnek!

Az evolúcióelmélet ugyanis, ki ne tudná, világnézeti kérdés.”/C. Darwin: A fajok eredete Harmadik kiadás. Typotex Budapest. 2006. Kampis György, MTA tagja/ 
Élettelenből nem keletkezik élet

Figyeljük meg az evolúciós hipotézis sumák tálalását az élet keletkezésével kapcsolatban:

Az evolúció nem tudja megmagyarázni, hogyan jelent meg az élet először a Földön
Az élet eredete továbbra is rejtélyes, de a biokémikusok már megfejtették, hogyan képződnek a primitív nukleinsavak, az aminosavak és az élet egyéb építőkövei; hogyan szerveződnek önmagukat másoló és önmagukat fenntartó egységekké. Az asztrokémiai vizsgálatok arra utalnak, hogy ezeknek az összetevőknek bizonyos része a világűrben képződhetett, és az üstökösökkel kerülhetett a Földre. Ez a forgatókönyv megoldja azt a problémát, hogyan képződhettek ezek az alkotórészek olyan körülmények között, amelyek a bolygónk kialakulása után uralkodtak. A kreacionisták megpróbálják az evolúció egészét érvényteleníteni annak hangoztatásával, hogy a tudomány jelenleg nem képes meggyőzően megmagyarázni az élet eredetét. Még ha kiderülne, hogy a földi élet nem evolúciós eredetű (például idegenek hozták be az első sejteket évmilliárdokkal ezelőtt), az utána következő evolúció létét számtalan mikroevolúciós és makroevolúciós tanulmány megerősítette.”

Ugyanez a forrás azt állítja: „ A kreacionisták által használt érvelések többnyire megtévesztők...” - miközben ő maga használ megtévesztő érvelést, hiszen a probléma megoldását olyan forgatókönyv létezésével magyarázza, amely a valóságban nem létezik! Azután meg tanulmányokra /nem bizonyítékokra/ hivatkozik hogy azok erősítik meg az evolúció létét. /?/

"Az élet keletkezése mindmáig megoldatlan kérdés. Még senkinek sem sikerült élettelenből élõt csinálnia, mint ahogyan egy teljes "evolúciós forgatókönyv" összeállítása sem sikerült még. Egy ilyen "forgatókönyvnek" el kellene mondani, hogy az anyag szerveződésének mi volt az a valószínű útja, melynek során A-tól a Z-ig eljutott. Ennek a "forgatókönyvnek" néhány feltételt ki kell elégítenie: kémiailag, és az evolúciós mechanizmusok szerint meggyőzőnek kell lenni, továbbá az egésznek eléggé valószínűnek kell lennie. Ilyen "forgatókönyvünk" nincs. Ismerjük ennek egyes fejezeteit, de az egész könyv nincsen a kezünkben. Az alapproblémát az jelenti, hogy az első evolúciós egységek nem keletkezhettek evolúciós módon, hiszen azoknak akkor még nem voltak meg az ahhoz szükséges tulajdonságaik. Tehát a kémia felől kiindulva kell megtalálni azt a biológiai mechanizmust, amely természetes folyamatokon keresztül képes az első evolúciós egységek létrehozására." /Szathmáry Eörs/

Ha Szathmáry nem ismer probléma megoldó forgatókönyvet, akkor a természetvilága.hu honnan veszi, hogy mégis létezik. Nem létezik, csak a megtévesztés miatt úgy tálalja, mintha létezne!

De a megtévesztésnek komoly múltja van. Pl. Jacob Segal, az időközben megszűnt NDK egyik tekintélyes természettudósa 1972-ben kijelentette: „Nincs értelme arra számítani, hogy legyek vagy baktériumok ősnemzéssel, egész fejlődéstörténetüket átugorva, hirtelen itt teremjenek, de nagyon is helyénvaló feltételezni, hogy valamikor, a távoli múltban létrejöttek az élet rendkívül kezdetleges formái, amelyek évmilliárdok alatt a ma ismert szervezetekké fejlődtek."

Azután a feltételezésekből nem lett semmi!

A kémiai evolúció

Az alapvető kémiai anyagok, amelyek egy primitív élő szervezet felépítéséhez kellenek, vagy a Földön kívülről érkezhettek, vagy itt helyben (a Földön) keletkezhettek. A pánspermia elmélete szerint az élet valahol máshol keletkezett (például egy másik bolygón), és ez természetes vagy mesterséges módon jutott el a Földre. Ez a hipotézis logikusan nem zárható ki, de nem oldja meg élet első keletkezésének problémáját.” /Szathmáry Eörs, a biológiai tudomány doktora, egyetemi tanár ELTE Növényrendszertani és Ökológiai Tanszék - Az élet keletkezése – Tanulmányok/

Felvetődik a kérdés, ha a 2. lépéstől a 15. lépésig bizonyítottnak tartják az evolúció működését, akkor miért nem találják azt a bizonyos hőn áhított biológiai mechanizmust, amely természetes folyamatokon keresztül képes az első evolúciós egységek létrehozására? Nyilván, mert az élő és élettelen között óriási szakadék tátong ami áthidalhatatlan!

Annak valószínűsége, hogy normál hőmérsékleti körülmények között egyes molekulák makroszkópikus számban összeállva nagymértékben szervezett és az élő szervezetek összehangolt tevékenységeit mutató rendszerekbe tömörüljenek, elenyészően kicsi. Az élet jelenlegi formájában történő spontán kialakulása tehát rendkívül valószínűtlen, még a prebiotikus evolúcióhoz rendelkezésre álló évmilliárdok leforgása alatt is.” /Ilya Prigogine - Nobel díjas kémikus/

Annak az esélye, hogy az élet kifejlődjön egy adott bolygón, mint a Föld 1 a 102,000,000,000-hoz. Ha le szeretnénk írni ezt a számot, 6.000 darab 300 oldalas könyvre lenne szükségünk. Ha valami tényleg lehetetlen akkor az az élet spontán létrejötte a galaxisban.” /Dr. Carl Sagan/

"Annak a valószínűsége, hogy az élet egy ilyen véletlen esemény által keletkezett, körülbelül akkora, mint az, amikor egy nyomda robbanásakor egy többkötetes szótár jön létre." (W. A. Criswel: Véletlenül ember?” /E. Conklin professzor - Princetoni Egyetem, Did men just happen? 1972, 26. o./

A korai Föld légkörében és a különféle vízgyűjtőkben egyaránt ható destruktív folyamatok olyan erőteljes – ha nem teljes! – pusztító hatást gyakoroltak volna az alapvető prekurzor vegyületekre, ami a kémiai evolúció előrehaladását gyakorlatilag elhanyagolható mértékűre korlátozta volna. Emellett semmiféle geológiai bizonyíték nem támasztja alá, hogy az ősleves – akár kis szerves tavak formájában – valaha is létezett volna bolygónkon. Mind egyértelműbbé válik, hogy bármilyen úton is keletkezett az élet a Földön, az ősóceán vizében a szerves vegyületekből történő evolúció meglehetősen valószínűtlennek tűnik. E feltételezést tehát méltán nevezhetjük ‘az ősleves mítoszának’.” /Thaxton, Bradley és Olsen: Az élet eredetének rejtélye/

Amint megjegyeztük korábban, van egy komoly gond a klasszikus ősleves forgatókönyvvel, mégpedig az, hogy nincs bizonyíték az erősen redukáló kezdetleges légkörre... az ősleves elmélet egy mára jelentősen elavult, ősfölddel kapcsolatos koncepcióra alapoz... a kémiai inkompatibilitás (összeférhetetlenség) merül fel akadályként. … Nem született még meggyőző javaslat, hogy miként jussunk ki ebből a csapdából.” /Szathmáry Eörs, a biológiai tudomány doktora, egyetemi tanár ELTE Növényrendszertani és Ökológiai Tanszék - Az élet keletkezése – Tanulmányok/ http://www.matud.iif.hu/03okt/02.html

Tudvalévő, hogy élet információtartalmát aminosavláncok hordozzák. Tegyük fel, hogy az ősleves, a földi élet feltételezett szülőhelye, egyenletes elosztásban tartalmazta a 20 biológiailag legfontosabb aminosavat, továbbá, hogy a rendkívül hosszú láncban csak tíz olyan hely van, amely a helyes működést eldönti. Akkor is 2010 lehetőséget kell végigjátszania a véletlennek, hogy egyetlen láncra ráhibázzon – és ilyen lánc több ezer -féle létezik, mondjuk N-féle. Ezzel a kísérletek száma már 2010N-re nő, és még mielőtt N eléri a 100-at, ez a szám nagyobb lesz, mint ahány atom létezik a világegyetemben. ” /Műszaki Élet, 1982. IX. 28./

Az élő szervezetben éppúgy, mint minden könyvben értelmes sorrendek találhatók meg. Ám a sorrend hihetetlenül sokféle lehet. A fehérjéket alkotó húszféle aminosavból száz darabot 10130 féleképpen lehetne sorrendbe rakni. Egy-egy ilyen száz aminósavból felépülő gubanc átmérője nem érné el a százezred milliméter nagyságot, mégis , a világegyetem ma ismert térfogatába csak 10103 ilyen gömböcske lenne bezsúfolható. Természetesen ezen sorrendeknek csak elenyészően kis része lenne értelmes egy-egy élőlény számára. Nyilvánvaló tehát, értelmes sorrendek véletlenszerű kialakulásával éppúgy nem lehet számolni, mint ahogy nem lehetne azt várni, hogyha valaki találomra ütögeti az írógép billentyűit, véletlenül éppen az Anyám tyúkja” c. verset gépelné le. Értelmes sorrendek, értelmes programok véletlenszerű kialakulása nem képzelhető el.” /Dr. Gánti Tibor: Az élet és születése; Tankönyvkiadó, 1980., 70.old./

Egy teremtő nyilvánvaló /evidens/ volta tképpen az anyag tulajdonságainak nyilvánvaló voltából ered, mivel az anyag önmagában véve nem tartalmaz semmiféle elgondolást, és soha nem is tartalmazott. Így tehát az élet keletkezésének idején az anyagot eszmei hatás kellett hogy érje, mint ahogy egy biokémikus elgondolásai /pl. Dr. Gánti Tiboré/ voltak szükségesek a chemoton modell megalkotásához, amely az élet legprimitívebb formáját hivatott bemutatni. Ehhez képest a valóságban a legegyszerűbb sejt is az élettelen anyaghoz képest olyan tulajdonságokkal rendelkezik, amely szinte maga a misztérium.

Tegyük fel, hogy ha egy sejtnek csak egy fehérjére lenne szüksége /lehetetlen/. Tegyük fel, hogy az összes szénmolekula aminosavvá válhat /más részecskék nem számítanak/. – Engedjük meg a legnagyobb reakciósebességet – 1012/másodperc /lehetetlen/. – Adjunk neki 1 milliárd évet /nem is volt ennyi idő a Föld kihűlésétől az élet megjelenéséig/. Ezekkel a feltételekkel az esély egy fehérje kialakulására: 10-65. Borel valószínűségi törvénye: a 10-50 valószínűségnél kisebb valószínűségű esemény lehetetlen esemény!

Mekkora energia kell egy fehérje létrehozásához? Maradjunk az előző valószínűségi példában elkészített 100 aminosavból álló fehérjénél. Ennek létrehozásához tudósok számításai szerint 1922 kJ/mol energiára van szükség. Egy 1 M koncentrációjú aminosav oldatban mennyi fehérje alakul ki? 10-338 M. Ez eredménytelen reakciót jelent.” /Szabad Péter: Az élet keletkezése/

A fehérjék csodálatos specifitását illusztrálhatjuk a húszfajta aminosav segítségével, így, hogy mindegyikből egyetlen molekulát veszünk, összesen 20! /20 faktorális 1x2x3x … x 20/ azaz kb. 2 milliárdszor milliárd különböző polipeptid láncot alkothatunk, amelyek egyébként igen rövidek a fehérjékhez képest, mert molekulatömegük mindössze 2000 körül mozog, míg a fehérjéké néha a milliót is meghaladja.

A 12 különböző típushoz tartozó 288 aminosav segítségével 10300 különböző, 34000 molekulatömegű fehérjeizomert lehet elképzelni. Ez a szám olyan hatalmas, hogy még úgy is alig kapunk róla fogalmat, ha elképzeljük, hogyha mindegyik ilyen fehérjét egyetlen molekula /egy egyedi molekula, nem pedig gramm molekula/ tömegű mennyiség képvisel, akkor azt, hogy az így kapott gömb hányszor nagyobb Földünknél, olyan számmal kellene kifejezni, amelyben az 1 után 250 nulla áll!

Ez tulajdonképpen annyit jelent: teljesen hihetetlen, hogy a nagy számú lehetséges molekuláris egyesülés közül éppen egy bizonyos véletlenül álljon elő, különösen ha olyan nagyméretű kémiai rendszerekről van szó, mint amilyenek a fehérjék, az élet hordozói.

Az, hogy az aminosavak, a fehérjék építményének tégláit szolgáltató e kisebb molekulák közül egy jelenjék meg véletlenül, rendetlenül, találomra, kétségkívül valószínűbb, mint maguknak a fehérjéknek a megjelenése. Az előző pontból közölt számokból azonban eleve világos, hogy még ez a valószínűtlenség is igen nagy. És ha már az aminosavakkal, ezekkel az egyszerű szubsztanciákkal is ez a helyzet, mit mondjunk arról, ami mintegy a másik póluson van?

Amikor elhagyjuk a fehérjéket az óriásmolekuláris rendszerek kedvéért, a nukleoproteidek kedvéért, melyeknek molekulatömegét tíz- vagy esetlen százmilliós számokban fejezzük ki, amikor eljutunk a legcsekélyebb méretű, élettevékenységet végző rendszer strukturált, rendezett építményéhez, a számítások szerint a lehetséges megoldások száma olyan nagyságrendben mozog, amely minden képzeletet felülmúl, és minden értelmezést megbénít. Így tehát nagyon is érthető, ha számos biológus vonakodik attól, hogy a vak véletlennek tulajdonítsa a biogén szubsztanciák létrejöttét. Az alternatívából nincs más kiút, mint elfogadni a véletlent, vagy a céltudatos és értelmes teremtést. /részlet egy a témát tárgyaló könyvből/
Nem számít, milyen nagy a figyelembe vett környezet, az élet nem kezdődhetett véletlenül. Shakespeare műveit nem reprodukálhatják írógépet véletlenszerűen ütögető majmok, azon egyszerű oknál fogva, hogy a megfigyelhető világegyetem nem elég nagy ahhoz, hogy tartalmazza a szükséges majomsereget, a szükséges írógépeket és persze a szükséges papírkosarakat, amelyek ahhoz kellenek, hogy beléjük dobják a sikertelen próbálkozásokat.
Ugyanez érvényes az élő anyagra.
Annak valószínűsége, hogy az élet spontán módon kialakuljon az élettelen anyagból, 1:n, ahol n egy irdatlan nagy szám, amelynek végén 40.000 nulla áll – elég nagy szám ahhoz, hogy eltemesse Darwint, és az egész evolúciós elméletet. Nincs ősleves – sem ezen a bolygón, sem máshol -, és ha az élet nem véletlenszerűen kezdődött, akkor szükségképpen egy céltudatos intelligencia alkotása.” /Fred Hoyle csillagász, Chandra Wickramasinghe asztrofizikus, Evolution from Space, New York, Simon & Schuster, 1984, p.176 Cosmic Life Force/
"Ha a 10133 földtömegnyi hemoglobin-molekula ismétléses variációira gondolunk, beláthatjuk: annak valószínűsége, hogy egy adott szekvenciájú fehérje alakuljon ki - akár a földtörténeti időszakok alatt is - gyakorlatilag nulla." /Ladunga István: Evolúció, I. kötet, 177. o./

A legkisebb ismert protein méretéhez hasonló polipeptid spontán kialakulása is teljesen valószínűtlennek tűnik”. /Harold F. Blum, /W. R. Bird, The Origin of Species Revisited. Nashville: Thomas Nelson Co., 1991, s. 304./
"... mekkora a valószínűsége egy meghatározott aminosav-sorrend létrejöttének akkor, ha az aminosavak találomra kapcsolódnak egymáshoz?"
A fenti valószínűség kiszámítása egyszerű kombinatorikai ujjgyakorlat. Tételezzük fel, hogy a lánc kétszáz aminosav hosszúságú - átlagosan a fehérjék ennél valamivel többet tartalmaznak. Mivel minden pozícióban éppen húszféle aminosav lehet, az összes lehetséges variációt megkapjuk, ha a húszat önmagával kétszázszor megszorozzuk. Ezt egyszerűen így jelöljük: 20200 (20 a kétszázadik hatványon), és nagyjából megfelel 10260-nak, vagyis az egyes után 260 nullát kell írni!
Ez a hatalmas szám emberi ésszel felfoghatatlan. Összehasonlításképpen vegyük például a látható világegyetem összes elemi részecskéjének, kissé pontatlanul fogalmazva, összes atomjának a számát; emlékezzünk, nemcsak a Tejútrendszer 1011 csillagának, hanem más galaxisok milliárdjainak atomjait is ide kell érteni. Ezt a számot 1080-ra becsülik, ami semmiség a 10260-hoz képest. Ráadásul nem számoltunk igazán nagy fehérjemolekulával. Ha ezt tettük volna, még elképzelhetetlenebb eredményt kaptunk volna.” /Francis Crick: Az élet mikéntje, Gondolat, Bp., 1987, 48-49. o./

"Az egész DNS/fehérje alapú információs technológia valójában annyira bonyolult --, hogy aligha keletkezhetett a vakszerencse műveként. Graham Cairns-Smith kémikus csúcstechnikának nevezte -..." https://hu.wikiquote.org/wiki/Folyam_az_%C3%A9denkertb%C5%91l

„…ha nincs DNS, akkor nincs élet a földön… informatikai vonatkozású a felfedezés (a DNS). Arról ugyanis nincs szó, hogy bárki értelmezni tudná az emberi DNA tartalmát: a hír mögött összesen annyi eredmény áll, hogy sikeresen, ám gépiesen és bután lekörmölték egy emberi sejt örökítő anyagának 12 gigabitnyi információját. Ám az értelmezés még hátra van… A tudóscsoport vezetője be is vallotta: most jön a neheze…

Ahogy a sejtek sokasodnak a megszületendő magzatban, mindegyik megkapja a közös tudás egy példányát, a DNS-t, és mindegyik sejt kiolvassa belőle pontosan azt a szakaszt, ami rá vonatkozik: tüdőgümő legyen belőle vagy nyálkahártya? Vagyis mindegyik sejt rendelkezik egy adathordozóval (ez a DNS) és egy olvasó-berendezéssel, amely kiolvassa az adott sejt felépítésére vonatkozó fejezetet. Olyan, mint egy lyukkártya meg egy olvasó. A DNS információtartalma az evolúció során igencsak megváltozott (ez tehát egyfajta írás), a legelső DNS kialakulásáról azonban sejtelmünk sincs.

Minden élőlény minden sejtének minden fehérjéje a húsz aminosavból épül fel, Alanintól Valinig. Elvileg tehát egy húszbetűs (valójában 21, mert egy STOP jel is kell, amely jelzi, hogy hol ér véget egy mondat) ábécére van szükségünk, vagyis összesen 21 különböző jelet kell ábrázolnunk egy bájton… Tekintve, hogy a DNS kettős spiráljában úgynevezett komplimenter írásmódot „használunk” – hogyha sejtosztódáskor széttekeredik, mindkét fele tökéletesen kiegészülhessen –, csak páros számú „betűnk” lehet. Az 5 bites kódolás 32 különböző lehetőséget jelent, ami elegendő lenne 21 jel tárolásához, de már némi hibadetektáló kód, például paritás képzéséhez kevés. Pedig jó lenne, ha a másolási hibák „kibuknának” még mielőtt háromfejű, egyfogú, szárnyas óriásgiliszták lepnék el a földet. A DNS azonban tartalmaz hibadetektáló kódot, így helyet 6 bit kellene, s már is 20 százalékkal megnöveltük a jelek hosszát, így a DNS-lánc hosszát is… Hát éppen emiatt mondott le a Teremtő a bináris kódolásról, és használ helyette kvaternáris kódot (négyes számrendszer), ahol 1 „bit” nem két értéket vehet fel, hanem négyet… Így a DNS-spirál hossza ezzel éppen feleakkora, mint az előbb, és így már simán elfér a sejtben. Hát nem zseniális?

Nem maga a DNS kettős spirálja a csoda, hanem az általa leírt információ… Annyira zseniális, hogy az emberben önkéntelenül felmerül a kérdés: az ősleves vajon mennyi idő alatt főz ki egy ilyen komplett rendszert merő véletlenségből? … Az élet alapja, a DNS tervezési okokból read olny. Nekünk nincs írási jogunk, nehogy eltoljunk valamit.

Az információ véletlen születéséről ismerős lehet az a gondolatkísérlet, hogy ha leültetünk egy majmot egy írógép elé, és elkezd véletlenszerűen klimpírozni a billentyűkön, akkor vajon mennyi idő szükségeltetik ahhoz, hogy megírja Tom Sawyer kalandjait. Elvileg előbb-utóbb megírja eredetiben, majd néhány milliárd év múlva magyarul is. Tehát a DNS elvileg véletlenül is keletkezhetett. De van itt egy bökkenő: a majom klimpírozását egy intelligencia dolgozza fel, és dönti el, hogy most éppen zagyvaságot gépel, vagy – merő véletlenségből – éppen nem. Tehát azáltal válik az információ információvá, hogy valaki számára jelent a jelsorozat valamit. Minden egyes sejt számára természetesen jelent valamit a DNS, hisz ez alapján építkezik, tehát megvan a cél-„személy”, aki eldönti, hogy infó-e az infó. A sejt DNS-olvasója is keletkezhetett véletlenül. De annak a valószínűsége, hogy a 12 Gbites lyúkszalag (DNS) és az ezt hibátlanul olvasó kémiai gép egyszerre véletlenül létrejön, kerek nulla. Ha valóban a véletlen művei vagyunk, akkor az egyiknek milliárd évekkel előbb létre kellett jönnie, mint a másiknak.

Ennek menete hasonló lenne a következőhöz: képzeljük el Joseph-Marie Jacquard urat, amint éppen a lyukszalagos kötőgép feltalálásának felénél tart, bambán álldogál a műhely közepén kézében egy Budmil póló elkészítését vezérlő lyukszalaggal, és halvány fogalma sincs arról, hogy mire való, mert az olvasó feltalálásánál még nem tart, ergo számára is ismeretlen az általa készített szalag tartalma. Vagy fordítva: éppen tűreszelővel reszeli a mechanikus olvasót, mely majd a kötőgép fejét fogja vezérelni, de még nem tudja, hogy mire lesz jó, mert az egész gép működése, s a szalag kódrendszere még nem állt össze a felében. Ugye badarság?” /Fóti Marcell: DNS – a Teremtő informatikája, Byte, 2000, 10 – Fóti Marcell vezető oktató, a NetAcademia Kft. ügyvezetője. Szakterületei közé tartoznak az Active Directory, a DNS, a Windows 2003, a biztonság, az SQL. 2000 és 2004 között a tech.net magazin főszerkesztője/

A gének túl bonyolultak ahhoz, hogy valami ősleves-féléből csak úgy keletkezhettek volna. Még az RNS-sel is ez a helyzet, sajnos.” /Szathmáry Eörs: Az örökletes információ eredete - Magyar tudomány 2000/11/ http://epa.oszk.hu/00700/00775/00024/1329-1338.html

A kérdés, hogy miként tud az evolúció az ilyen egyszerű replikátoroktól valamilyen RNS-szerű replikátorokig eljutni. Nem tudjuk még... senki sem tudja, honnan származnak az RNS-ek. Ezek ugyanis túl bonyolult felépítésű molekulák az ősi kémiai reakciókhoz képest. Bizonytalanná teszi az elképzelést, hogy nem tudjuk, milyen mértékű rendet feltételezzünk az RNS-világ megjelenése előtti kémiai reakciókészletben.” /Szathmáry Eörs, a biológiai tudomány doktora, egyetemi tanár ELTE Növényrendszertani és Ökológiai Tanszék - Az élet keletkezése – Tanulmányok/ http://www.matud.iif.hu/03okt/02.html

"A kémiai evolúció területén végzett számos sikeres kísérlet ellenére még nem teljesen értjük a nukleinsavak és lipidek keletkezésének problémáját (ezek ma fontos összetevői az örökítő és határoló rendszereknek). E hiányosságok ellenére sokan hisznek abban, hogy az evolúciónak voltak átmeneti állapotai, mint például az RNS-világ, ahol az RNS-ek mint gének és mint enzimek funkcionáltak, ámbár prebiológiai szempontból elfogadható nem enzimatikus RNS önreplikációs mechanizmus még nem állt rendelkezésükre." /Szathmáry Eörs, a biológiai tudomány doktora, egyetemi tanár ELTE Növényrendszertani és Ökológiai Tanszék., Az élet keletkezése/ http://www.matud.iif.hu/03okt/02.html

Hitük aztán van, ami ugye 'tudományos', de a bibliai hitet azt kicsúfolják, ami 'nem tudományos'.

A lehetetlenben hiszünk: hogy az élet önmagától, véletlenül keletkezett.” /George Wald, Nobel- díjas pszichológus/

"Az üres spekulációk és vitatkozások, amelyek az utóbbi tíz-tizenöt évben az élet keletkezésének módjáról nyilvánosságra jutottak, túlságosan naivnak és jelentéktelennek bizonyultak. A probléma megoldása, úgy látszik, éppoly távol van, mint valaha." (Hitching, Francis: The Neck of The Giraffe 68.o.)

Az 1966 óta eltelt közel 50 évben az élet véletlen kialakulásának lehetősége az egyre bővülő ismeretek miatt matematikailag még valószínűtlenebbé vált, így Szent-Györgyi Albert professzor orvos, biokémikus megállapítása napjainkban még aktuálisabb, mint 1973-ban: A biológia a valószínűtlenség tudománya.” /Selye: In vivó Akadémia. 1973. Bp. 489-490. o./

Nemrégiben Anthony Flew filozófus a következőképpen indokolta, miért lett teista, miután több mint 50 évig ateista volt: „A DNS biológiai vizsgálata megmutatta – az élet létrejöttéhez szükséges elrendeződések hihetetlen komplexitása által -, hogy valamilyen intelligenciának szerepet kellett játszania.” (Associated Press Report, December 9, 2004)

A tudás robbanásszerű növekedése a legutóbbi időben csak az élettelen anyag és az élőlények közötti szakadék elmélyülését hozta magával. Még a legrégebbi egysejtű élőlények is felfoghatatlan komplexeknek bizonyultak, ezért a biológia legfőbb problémája az, hogy hogyan találhatná meg az egyszerű kezdetet. Hoyle és Chandra Wickramasinghe csillagászok kijelentik: "A legrégibb életformák felfedezett, sziklába zárt kövületei nem tanúskodnak egyszerű kezdetről . . . ezért nincs az evolúciós elméletnek igazi alapja." /Hoyle, Fred and Wckramasinghe, N.C.: Evolution From Space. 8.o./

Ha az elmélet nem működik 0-tól 1-ig, akkor 15-től visszafelé sem működhet 1-ig, ez esetben viszont az egésznek nincsen alapja, amin megálljon, hanem csak az evolúció működőnek beállított épülete alá odaképzelnek egy alapot.

A valóságban úgy tekerik a kerékpárt, hogy hiányzik egy láncszem a láncból, amit az élet keletkezésének hipotézise tart össze. A hipotézisnek azonban reális alapjának kell lennie, de ez minden realitást nélkülöz!

Ennek ellenére széles körben hirdetik valósnak a valótlanságot:

Az evolúcióelmélet erősebb, mint valaha. A világ egészén elfogadják, és még láthatáron sincs semmi olyasmi, ami megrengetné azt.” /Szkeptikus Társaság/ http://wiki.szkeptikus.hu/wiki/CA041

Azonban a népszerűségnek semmi köze ahhoz, hogy a népszerűség tárgya fikció-e vagy valóság. Pl. a dohányosok 90%-a állítja, hogy a dohányzás nem káros az egészségre, ami nyilvánvalóan egy fikció /6 percenként halnak meg miatta világszerte!/, mégis nagyon népszerű.

Említhetnénk még a mértéktelen alkoholfogyasztást, ami ugyancsak széles körben dívik, a világ egészén elfogadják, és még láthatáron sincs semmi olyasmi, ami megrengetné azt. Hogy alkohol hatása alatt hányan ütik szét a családjukat /okoznak közlekedési balesetet, stb./ az senkit nem érdekel. Így valaminek a népszerűsége nem annak hasznosságával függ össze!

Hogy tehát a közvéleménynek beadagolták, hogy az élet bizony hogy létrejött, mégpedig Teremtő nélkül, e kijelentés népszerűségénél csak a valótlansága nagyobb!

Nem véletlen tehát, hogy a törzsfejlődés koncepciós világnézetté nőtte ki magát. Amelyben mindenki egyetért, akinek Csikágóban élő nagybácsikája van. Akire hivatkozni lehet.

A kijózanító valóság azonban az, hogy a tudományos világ minden lehető eszközzel, töménytelen mennyiségű pénzzel, támogatott kutatások során, a világ legjobb laboratóriumaiban, hatalmas intelligens erőfeszítések árán sem tudott nemhogy az élettelenből élőt, de még komolyabb részeredményeket sem felmutatni, ami ilyen sok idő alatt egyértelmű bizonyítéka az evolúciós modell totális csődjének.

Hogy Isten nélkül magyarázzák az élet keletkezését, olyan labirintusba másztak bele, amiből nincs kiút a számukra!

Az evolúció sumáksága

Egy horgászt rajtakapott az ellenőr, hogy számolatlanul rakja a szákjába a gereblyézéssel megakasztott halakat, fajtától, mérettartománytól darabszámtól függetlenül. Amikor rákérdezett, hogy milyen meggondolás alapján teszi ezt, hiszen az Állami jegy és Fogási napló horgászrendjében meghatározott szabályok ezt meghatározzák, az illető azt a választ adta, hogy nem szükségszerű azoknak figyelembevétele, attól függetlenül is felállíthatja a horgász a maga mércéjét a horgászat kivitelezésére vonatkozóan! /?/

Az ellenőrnek leesett az álla ezt hallván, rögtön be is vonta az illető horgászengedélyét, és megtette a feljelentést az illetékes hatóság felé.
Az evolúció mögött felsorakozó tudósok is azt állítják, hogy az életkeletkezés mikéntjétől függetlenül /bárhogyan bárhol is jött az létre/ nekik jogosultságuk van az evolúciót kizárólagosan érvényes tudományos tényként hirdetni, és annak oktatását az oktatási intézményekben teljes mértékben támogatni.

Engedheti-e az állam, hogy polgárai döntsenek arról, hogy hogyan van a világ? Ha van ma kitüntetett tudásforma, akkor az a tudományos tudás. Tanítható-e ezzel ellentétes nézet gyerekek millióinak? Ha így lenne, akkor a társadalom egyik legfontosabb intézménye – a tudás létrehozásáért felelős tudomány – státusza inogna meg.” (Zemplén Gábor Kreácionizmus pro és kontra VILÁGOSSÁG, 2006/6–7.)

Szerintük az evolúció tudományosan hiteles magyarázatot ad az élővilág komplexitásának és sokféleségének kifejlődésére a Föld kialakulását követő négymilliárd év során, tehát Istenre semmi szükség nincsen.

Az evolúcióval kapcsolatban azonban meg kell jegyezni, hogy két részből áll: maga a folyamat, hogy a populációk genetikailag változékonyak/ klasszikus példa a Darwin-pintyek csőrének méret- és formavariálódása egy adott körön belül/, ez az ami bizonyított és megfigyelt tény /mikroevolúció/. A másik az élőlények története, vagyis az első lényből hogyan alakult ki a mai élővilág /makroevolúció = a mikroevolúció nagyobb időléptékben nézve, szélesebb spektrumon/. Az evolúció mint létező folyamat /faji keretek közti variálódás/ az TÉNY, és az hogy az élőlények hogyan alakultak ki evolúciós folyamattal, az az ELMÉLET.

De az elméletet ugyanúgy tényként kezelik, és annak mindennemű kritikáját visszautasítják:

„A Magyar Tudományos Akadémia - hasonlóan 67 ország tudományos akadémiáihoz, köztük az egyik elsőként megszóló Royal Society-hez - elhatárolódik azoktól a tudományon kívüli elképzelésektől... amelyek a darwinizmus tudományosan megalapozott állításait támadják, eltorzítják, illetve áltudományos érvelésekkel kritizálják....

A darwini evolúciós elmélet – ahogy a tudományokban a fejlődést figyelembe véve ez megszokott – nem teljesen lezárt volta ellenére, tudományosan megalapozottnak tekinthető és kellően leírja a fajok keletkezését és átalakulását.” /A Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége - Budapest, 2008. február 26./

Figyeljük meg, hogy nem az élet keletkezésének mikéntjéből magyarázzák az evolúciót /ami alatt a közvéleményben együtt értik a tényt és az elméletet! - és ha már elismerték a mikroevolúciót, már pedig elismerték, akkor a/z evolúciós propaganda hatására/ nagyobb léptékű típusát is elfogadták ezzel együtt/, hanem attól függetlenül. [Azzal összefüggésben nem is magyarázhatják, mivelhogy fogalmuk sincs, hogy az hogyan jött létre!]

Az élet keletkezését az élettelenből /a 15-ös sorozat 1. pontja/ egyszerűen átugorják, gyakorlatilag ugyanazt csinálják, mint a példázatbeli horgász, aki szerint az Állami jegy és Fogási napló horgászrendjében meghatározott szabályoktól függetlenül is felállíthatja a horgász a maga mércéjét a horgászat kivitelezésére vonatkozóan! /?/

Életkeletkezés = genetikai program = mikroevolúció

Itt van azonban az evolúció sumáksága elásva, ugyanis hogy mi hogyan működik, az alapjaiban a génekben van megírva:

"Az élő legfontosabb sajátossága, hogy rendelkezik a földi élet információjának programjával (genetikai program). Ennek legfontosabb következménye, hogy minden élő (faj, egyed) – beleértve a mikroorganizmusokat, növényeket és állatokat, sőt az embert is – a genetikai programja alapján, annak irányításával működik. A Földön élő fajoknak tehát programja van, amit az élet programjának, az élet információjának vagy genetikai programnak nevezünk. A különböző fajok és egyedei genetikai programjukban kisebb vagy nagyobb mértékben különböznek egymástól. Ezeknek az eltérő genetikai programoknak a megnyilvánulása során alakulnak ki a különböző fajok és egyedeik jellegzetes tulajdonságai. Ez a genetikai program szabályozza továbbá a sejtek, a szervezet anyagcseréjét, szaporodását, védekezési mechanizmusait, reakcióit és válaszait a környezeti változásokra, sőt az állatok esetében a magatartást is." /Dr. Heszky László: A földi élet lényege - SzIE Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Genetika és Biotechnológiai Intézet, Gödöllő/

Tehát a fejlődési programot a DNS alkotóelemei, a génjeink határozzák meg. A szervezetben jóformán mindent a gének szabályoznak. A gének a test építészeti tervét képezik. Bizonyos gének vezérlik a csontok erős felépítését és lelassítják a csonttömeg folyamatos csökkenését a kor előrehaladtával. /Stb./

Az evolúció definíciójában is fellelhető a géneknek ez a szerepe:

Új fajok természetes úton való kialakulása, melynek irányát a faj genetikai jellemzői által meghatározott tulajdonságok, valamint az élő és élettelen környezet változásai és ezek szakadatlan egymásra hatása befolyásol.” /Dr. habil. Kőhidai László: Törzsfejlődés – evolúció; SE, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet, Budapest/

A kérdés az, hogy a fajoknak a természetes úton való kialakulását honnét veszik, a génekből, vagy a tapasztalatból?

"...kulcskérdés a változatok keletkezése szempontjából is – honnan jönnek a változatok? Minek köszönhetők a kifejlett egyedek eltérései? Megvannak-e ezek már a magzatban vagy a csírában is, vagy netán később keletkeznek? Ha megvannak, hogyan kerülnek oda, és hogyhogy eleinte még nem látjuk őket? Hogyan lehetséges egyfelől az, hogy a fajok egységesek (más szóval, hogy nem tapasztaljuk, hogy az egyik fajba tartozó egyed egy másik fajba tartozó utódot hozna létre – ami arra utal, hogy a szülő, korabeli kifejezéssel élve, „rá tudja kényszeríteni” a maga tulajdonságait az utódokra), másfelől, mitől lehet az utód mégis eltérő? Min múlik mindez? /Kampis György, 2000, A fajok eredete/ http://members.iif.hu/visontay/ponticulus/rovatok/limes/fajok.html

A Darwinról szóló visszatekintések megadják rá a /tudományos/ választ:
Miután befejezte az egyetemet világ körüli útra indult 22 éves korában, az utat egy hadihajón tette meg. Útja során sok biológiai és őslénytani szempontból érdekes helyre jutott el. Jelentős növényi, állati és őslénytani anyagot gyűjtött össze. Útján szerzett tapasztalatai és az angliai állattenyésztés több százéves múltja alapján megírta leghíresebb könyvét A fajok eredete a természetes kiválogatódás útján, vagy a létrán való küzdelemben előnyhöz jutott fajok fennmaradása (1859)...

A Darwin-féle elmélet értelmében az élővilág fejlődése a természet szakadatlan változásának, átalakulásának természetes következménye. A különböző fajok és a fajokon belül megnyilvánuló változatok létrejötte az illető csoport és az őt körülvevő élő és élettelen környezet kölcsönhatásával magyarázható. Ez nem más, mint az evolúció. Darwin abból a megfigyelésből indult ki, hogy a termesztett növények és a háziállatok körében rendkívül nagy változékonyság és alakgazdagság figyelhető meg. A változatosság alapja az, hogy az ember célszerű munkával a mesterséges kiválasztás útján a céljának leginkább megfelelő alakokat tenyésztette tovább. Máskor meg éppen fordítva, különböző fajokat keresztezett és így egyesítette egyes fajok tulajdonságait. A természetben ennek a céltudatos emberi munkának a megfelelője a természetes kiválogatódás, azok az élőlények, amelyek kevésbé képesek alkalmazkodni az adott körülményekhez, kihalnak. A természetes kiválogatódást nagyon sok tényező befolyásolja. Ezért az élővilágban állandóan folyik a harc a fennmaradásért. Ez bizonyos egyensúlyt teremt, mert nem engedi, hogy egy faj a többiek kárára nagyon elterjedhessen.” /AZ EVOLÚCIÓS ELMÉLET ÉS DARWIN ÉLETE/ http://erettsegi.com/tetelek/biologia/az-evolucios-elmelet-es-darwin-charle-robert-elete/

Kérdezhetné valaki, mi ebben a probléma? Az, hogy a következményből indult ki, és nem az okból! Ugyanis a változatok létrejötte az illető csoport és az őt körülvevő élő és élettelen környezet kölcsönhatásával csak felszínesen magyarázható, mint ahogy egy félpuha gumilabda behorpadása sem következik elsősorban abból, hogy falnak dobták, hanem az anyagából és az anyagának az állapotából.

Ha az anyaga és a felfújt állapota megengedi, akkor falhoz ütődésekor be tud horpadni, de ha az anyaga és a felfújt állapota nem engedi meg, akkor egyáltalán nem tud behorpadni /függetlenül attól, hogy falnak dobták-e vagy sem/!

Ugyanígy a különböző fajok és a fajokon belül megnyilvánuló változatok létrejötte az illető csoport és az őt körülvevő élő és élettelen környezet kölcsönhatásával csak egy felszínes magyarázatot enged meg, de abból eredeztetni nem lehet, mivel az csak egy következmény, de az igazi ok a fajoknak a genetikai felépítése, és a genetikai felépítésből adódó variálódási lehetőség kihasználódása.

A „ne variatúr” reprodukció a sejtszövet minden generációjába be van írva. A genetikai szövegen keresztül tehát egy transzcendentális /tapasztalattól függetlenül létező/ üzenet bomlik ki, s maga a fejlődés sem más, mint e teremtési üzenetnek a metarializálódása. „Kezdetben Isten teremtette a DNS-t” mondhatnók.” /J.Monod – Nobel-díjas tudós – Véletlen és szükségszerűség./

A gumilabda anyaga és állapota = az élőlények genetikai felépítése
és az abból adódó variálódási lehetősége

A gumilabda falhoz ütődése = a természet szakadatlan változásai /létért való küzdelem, mutáció/

A gumilabda behorpadása = az élőlények változékonysága és alakgazdagsága

Ha valaki abból indul ki, hogy a külső hatások okozzák a /kisléptékből eredő nagyléptékű/ változásokat, akkor akár oda is vetemedhet, hogy azt állítsa, eredetileg a gumilabda valaha teniszlabda volt, csak sokat ütődött a falhoz, a teniszlabda meg pingponglabda... aztán ha még sokáig ütődik, lesz belőle focilabda is. Meg akármi...

De ha a labda anyagából és állapotából /a genetikai üzenet programjából/ indul ki, akkor nem fog ilyen blőd kitalációkra vetemedni!

Ugyanígy Darwin /káprázatának bűvöletében/ sem vetemedett volna arra a kitalációra, hogy egyik fajból egy másik fejlődhet ki bizonyos kölcsönhatások eredményeképpen, ha abból indult volna ki, hogy az élőlények genetikai felépítése nekik mit enged meg és őket milyen esetleges változások elérésére szabadítja fel, milyen szintű változásokat enged meg nekik.

Darwin tehát az örökléstani ismeretek szinte teljes hiányában alkotta meg az evolúció elméletét, ami kb. olyan, mint az Állami jegy és Fogási napló horgászrendjében meghatározott szabályok figyelembevétele nélkül felállítani a mércét a horgászat kivitelezésére vonatkozóan! /?/

Sőt, az elmélet odáig vetemedik, hogy a meghatározott szabályokat felülírja az önkényesen felállított mércével.

[Gyakorlatilag szerintük a környezet /a véletlen mutáció és természetes kiválasztódás kombinatív olvasztótégelye/ átírja/átformálja a géneket, ami az élőlények felépítésén lecsapódik, nem pedig a gének formálják az élőlényeket, amelyeken a környezeti hatás lecsapódik.]

Az önkényes evolúciós mérce /a törzsfejlődés hipotézise szerint/ átveszi a gének feletti irányítást, mégpedig olyan szinten, hogy az engedékennyé válik teljesen új fajok létrehozására. Más szóval, a gének úgy szalutálnak, ahogy a mutáció és a természetes kiválasztódás nekik irányt szab.

Elképesztő logika: mintha valakinek nem az arcvonásai köszönnének vissza a tükörben, hanem a tükör döntené el, hogy abban milyen arcvonások látszódjanak.
Vagy hogy idővel a nyeregben bekövetkező változások a lovat olyannyira átalakítják, hogy a ló egy teljesen más fajjá alakul. Ennélfogva az evolúció lényegében a 'farok csóválja a kutyát'-féle mechanizmusra épül.

A sumák horgász /evolúció/ nem hogy betartaná a Hivatalos horgászrendet /genetikai program által rögzítetteket/, hanem egyenesen ő diktálja a horgász szabályokat, ahogy neki tetszik. /Elképesztő logika!/ Az pedig teljesen mindegy, hogy létrehozta-e valaki a szabályrendszert /az élet és a DNS eredete/, vagy magától keletkezett. Az nem tartozik rá!

Ami itt elméleti és gyakorlati szinten összeütközik: egy evoluciós hipotézis /filozófia/, mely szerint a környezeti hatások képesek először kissebb, majd nagyobb léptékű átalakításra, vagyis nem csak variálódásra, hanem új fajok kialakulására, amivel szemben áll mindaz, ami létezik a valóságban, ami megfigyelhető.

Nem véletlenül nevezik tudományos elméletnek az evolúciónak a törzsfejlődésre vonatkozó részét, mivel ezt utólag nem tudják bizonyítani, csak az ebben való hitüket megvallani. [Ha bizonyítani tudnák, akkor az evolúció nem állna két részből: a megfigyelt mikroevolúcióból /tényleges variálódásból/, és a kikövetkeztetett makroevolúcióból /elméleti törzsfejlődés/.]

Az, hogy mégis kész ténynek állítják be az egészet /cakkumpakk=minden egybepakolva/, ez az evolúció szemfényvesztése, mondván, az evolúciós folyamat jelenleg is zajlik. Ám ha ez igaz volna, akkor a Földön mindenhol találkoznánk olyan élőlényekkel is, akik éppen most vannak a fejlődés köztes szakaszában. 

Mivel a Földön egy élőlénynél sem nem figyelhető meg konkrétan a köztes fejlődési szakasz, ebből az következik, hogy a génekben nincsen programozva a törzsfejlődés /hanem csak a variálódási lehetőség/, így az evolúciós elmélet nem több, mint a szándékos istentagadásnak tudományos színbe öltöztetett világméretekben népszerű, és állandó népszerűsítés alatt álló kifejezési formája.

[Egy olyan elmélet, amelynek alárendelik az eredeti genetikai üzenet programját, mialatt a megfigyelhető valóságot megerőszakolják: a látható kis lépések mögé beteszik a nem látható nagyobb lépéseket is – azzal, hogy a közvélemény látását megerőszakolják. A nem látható valótlanságot, mint valóságot láttatják vele.

Pl. ha már a horgászatnál tartunk, részlet egy harcsahorgászattal kapcsolatos videó filmből:

"A szürke harcsa mai alakját, kifinomult érzékszerveit, rejtőzködő életmódját több száz millió év evolúciója alakította tökéletesre." /Koós Ferenc: A harcsázás rejtelmei/ 

Arra persze nem ad választ, hogy amíg idáig eljutott, a tökéletlen állapotában hogyan volt képes túlélni? Meg a denevérek, delfinek hangradar nélkül, a madarak tájékozódási képesség nélkül, stb.. meg az összes élőlény, amíg ki nem fejlődtek tökéletesen életképes állapotukba?!]

Az evolúció hitelessége azonban teljesen megkérdőjelezhető, mivel nincs mögötte az élet keletkezésének a bizonyítása, nincs mögötte a genetikai kód programjából eleve adódó változási lehetőségek mértékének figyelembevétele, hanem vannak teljesen önkényes meghatározások.

Pl. a darwini elmélet egyik nagy vívmányának tartják, hogy kimondja: fajok csak névben léteznek, a gyakorlatban kizárólag egyedekről beszélhetünk. S amint eltűnnek a fajok, eltűnnek a fajhatárok is, minden úgy és olyan mértékben alakul át, ahogyan nekik tetszik, ahogy az elméletük forgatókönyve megkívánja.

A különböző leleteket önkényesen az evolúciót alátámasztandó sorrendbe állítják, hogy így kirajzolódhasson az élővilág szándékuk szerinti múltja, segítségükkel megállapíthatók lehessenek a származási kapcsolatok, a változás iránya. Az evolúciót közvetetten igazolják a különböző típusú élőlények testfelépítésének, életműködésének és embrionális fejlődésének hasonlóságai – pontosabban ahogy beállítják őket.

Theodosius Dobzhansky 1973-ban tett kijelentése, miszerint "a biológiában minden csak az evolúció fényében nyer értelmet" – teljesen lefedi ezt a beállítottságot, és nem hagy kétséget afelől, hogy kifejezetten, szánt szándékkal és direkt az Isten nélküli életutat, és a Tőle független anyagelvű magyarázatokat választották.

Az élőlények millióféle megnyilvánulására ráhúzzák a törzsfejlődés tudományos kényszerzubbonyát, és aki ezt nem veszi be, hanem inkább hisz valamiféle /szerintük/ kaporszakállú istenség teremtésében, arra rögtön rásütik, hogy agymosott valláskárosult.

De nyilván a kreacionizmus némely tévtana is adja a lovat alájuk, mely azt állítja, hogy a teremtés valóban hat 24 órás időszak alatt következett be kb. 6-7000 évvel ezelőtt. Azonban a Biblia ezt nem állítja sehol. A Hetednapi Adventisták híresztelik, hogy a Bibliában a sorszámnevek mindíg 24 órásak, ami teljesen téves, hiszen pl. amikor azt mondja Isten: "Megelevenít minket két nap múlva, a harmadik napon feltámaszt minket, hogy éljünk az ő színe előtt." (Hóseás könyve 6:2) – az sem jelent szó szerinti 24 órát! Ugyanígy nem jelentenek a teremtés napjai sem 24 órát /1., 2., 3. nap, stb./, ez teljes tévedés.

[Tehát a Biblia sehol nem mondja, hogy a Föld csupán néhány ezer éves lenne! Az 1986-ban Magyarországon megjelent Richard E. Leakey – Roger Lewin: Fajunk eredete című könyvének 212. oldalán ezzel kapcsolatban a következőket közli: "A nyelv közvetlen bizonyítéka az írás, legkorábbi nyomai 5 ezer évvel ezelőtti sümér földművelőké." Ez pontosan a bibliai beszámolót támasztja alá, amely szerint Ádám teremtése kb. 4 ezer évvel előzte meg Jézus Krisztus I. századbeli fellépését. Tehát az emberi faj kora mintegy 6 ezer év, és nem a Föld, ill. az univerzum kora.]

Az evolucionisták meg készpénznek veszik, amit mások mondanak a Bibliáról, és ha valaki téves kijelentést mond róla, akkor azt úgy veszik, hogy azt a Biblia mondja. Azonban nagyon sok tévtanítás van forgalomban a Bibliával kapcsolatban, amiért senki ne vegye a róla mondottakat és a benne foglaltakat szentírásnak, mivel maga a Biblia a Szentírás, és nem a számtalan róla mondott közszájon forgó téves magyarázat!

Ha pedig valaki nem jár utána az igazságnak, azt bizony megvezetik, de nagyon. Az evolucionisták különösen, mivel az egész szellemi felépítményük előre meghatározott elkötelezettségen alapul.

Miért tart ki sok kiemelkedő evolucionista amellett, hogy a makroevolúció tény? Richard Lewontin, egy tekintélyes evolucionista nyíltan azt írta, hogy sok tudós azért kész elfogadni nem bizonyított tudományos feltevéseket, mert már elkötelezettek, „elkötelezettei a materializmusnak”. Sokuk még csak az eshetőségén sem hajlandó elgondolkodni annak, hogy létezhet egy intelligens Tervező, mivel Lewontin szavaival élve „nem engedhetjük meg, hogy Isten betegye a lábát az ajtón”. Az egy más kérdés, hogy az Isten válasza ugyanez lesz az ő számukra! (vö. Róma 1:20; 2:4-8)

A sötétségből a világosságra

Láthattuk, hogy az a képzeletbeli csikágói nagybácsi, ami pénzelné az evolúció fényűzését a társadalom berkein belül, nem létezik. Az élet keletkezésének anyagelvű mozzanatai /a misztikus őslevesben, stb./ kb. úgy aránylanak az Élet terjedelmének valódi nagyságához, mint a 300 román lej a 300 ezer amerikai dollárhoz /anélkül, hogy a lejt le akarnám minősíteni, csupán a példa kedvéért./

Hogy pedig az Élet keletkezésének a figyelmen kívül hagyásával, a génekbe írt program megkerülésével, mechanikus okokkal magyarázzák az élőlények pazar sokszínűségét, ez azt mutatja, hogy nem az igazság iránti pártatlan őszinteség vezérli őket, hanem egy előre meghatározott lelki elkötelezettség, aminek mindent alárendelnek. A tudományt különösképpen, hiszen arra hivatkozva állítják fel hadrendjüket, amit a teremtés, az istenhit, és az istenhívők meggyőződése ellen bevetnek.

De azoknak, akiket nem a konok istentagadás vezet, hanem nyitottak befogadni más, magasabb rendű magyarázattal szolgáló igazságokat is, lehetőségük van azonosulni az Isten teremtésének gondolatával, Akinél van az "Életnek forrása" (Zsoltárok 36:10).

Ha tehát az élő anyagot nem az atomok, a természeti erők, és a napsugárzás kölcsönhatása hozta létre, akkor mitől vált élővé? Akárhogy is, úgy vélem, tovább kell lépünk, és el kell fogadnunk, hogy az egyedüli elfogadható magyarázat a teremtés. Tudom, hogy ez nem megengedett egy fizikus számára, vagyis számomra sem, de nem szabad elutasítanunk egy elméletet csak azért, mert nem szeretjük, ha egyszer a tapasztalati bizonyítékok azt támasztják alá.” /H.J. Lipson, (a Manchester Egyetem fizikaprofesszora): „A physicist looks at evolution”, Physics Bulletin, 1980, vol. 31, 138. oldal./
A döntést mindenkinek magának kell meghoznia, annak alapján, aminek utánajárt, amiről meggyőződött, hogy igaz. A Biblia nem vak hitet ajánl senkinek, hogy azt kövessük, hanem hogy teljes egzisztenciánkat vessük latba annak érdekében, hogy a döntésünket annak tudatában hozhassuk meg, hogy a tényekkel és a tét nagyságával tisztában vagyunk.
A tét pedig az igaz imádat és az örök élet! Ez attól függ, hogy az Isten karjaiba, vagy a Sátán karmaiba futunk-e önként és dalolva. Mindazonáltal Isten megtette a magáét, azáltal, hogy a szeretetét ajánlja nékünk, amelyet az Ő Szent Fiában nyilvánított ki számunkra:
"Megjelentetett pedig most a mi Megtartónknak, Jézus Krisztusnak megjelenése által, aki eltörölte a halált, világosságra hozta pedig az életet és halhatatlanságot az evangélium által." (2Timótheus levél 1:10)

[Lásd még: Az evolúció hitelessége itt]

Nincsenek megjegyzések: