motto:

A blog célja, hogy eligazítson a TEREMTÉS vagy EVOLÚCIÓ kérdésben, rámutatva arra, hogy miközben az egyetlen őssejtből való evolúciós leszármazás és fajátalakulás csupán egy társadalomra erőltetett tudományos hipotézis, addig a Biblia kijelentései a történelmi világpróféciák, az emberi jellemábrázolás és erkölcsi alapvető irányadó mértékek tekintetében abszolút pontosak, időtállóak és az emberiség jövőjére vonatkozóan megbízhatóan iránymutatóak. Részletesen foglalkozik a bibliai kereszténység alaptanításaival, eligazítást ad a tekintetben, hogy mik azok a téves tanítások, amelyek a különböző egyházakhoz kapcsolódnak és amik eltorzítják az Istentől sugalmazott Szentírás valódi mondanivalóját, aminek következtében a Krisztusban való hitgyakorlás által elnyerhető üdvösség útja az átlagember számára nehezen vagy szinte alig megismerhető.

2017. október 2., hétfő

Van egy perce Jehova Tanúira?

Elnézést, van egy perce Jehova Tanúira?

2017. augusztus 22. 16:13 Írta: Gacsályi Sára /feketével idézve/. Forrás lent.
Megjegyzéseim kék színnel olvashatók, a bibliaidézetek piros színnel, mint eddig is.

++++++++++++++

Jehova Tanúi lehetnek ugyan jóhiszeműek, de a legszelídebb keresztény tanításokat /a keresztény tanítások egységes egészet képeznek, egy parancsolat megrontása az egésznek megrontását jelenti – vö. Jak 2:10 -, de ugyanez az alapelv volt érvényben a mózesi törvény idejében is – vö. Jak 2:11 -, tehát ha valaki a legszelídebb keresztény tanításokat emlegeti, ezzel csak azt mutatja, hogy laikus, felkészületlen az illető. Van némi halvány fogalma a keresztény hit és tanítás mibenlétéről, és ezt nevezi „legszelídebb tanításoknak”, de a tanítások szerteágazó összefüggéseiről nem sok. Arról nem is lehet, mivel kívülről, laikusként csak egy szakértői véleménytől távol álló, könnyed eszmefuttatásra telhet bárki igyekezetéből.

Ehhez kapcsolódóan említésre méltó, hogy él hazánkban egy muszlim vallási szakértő, akinek több előadása is fent van a YouTubon, amelyek némelyikében kihangsúlyozza, hogy több évtizedes kutatás és több száz könyv áttanulmányozása áll mögötte, ami nyilvánvalóan súlyt ad a szavainak, tehát szaktekintélynek mondható muszlim témában. Ennek alapján állítja, hogy a muszlim vallás igen komoly veszélyforrásoknak a melegágya!

A dolognak az érdekessége az, hogy bármilyen témáról is legyen szó, a hozzászólások 99%-a laikusoktól származik, akiknek a felkészültsége abból a tudásanyagból fakad, amennyi kutatásra szánt erőfeszítést belefektettek az adott témába. Magyarul, a túlbuzgó laikusok tudálékosai osztják az észt, de igen nagy vehemenciával. Legyen szó iszlámról vagy kereszténységről, vagy bármi másról. Mari néni fánkdagasztás közben, Pista bácsi meg gereblyézés közben küldi hozzászólását az adott témához, amihez ugyan nem ért, csak kb. olyan szinten, mint minden magyar ember a focihoz.

Aminek az a lényege, hogy a magyar focista csak azért nem fut edzésen 65 métert, mert 60 métert fizetnek meg neki, azért kap havonta milliókat, tehát szinte a semmiért. És azért is ölnek a felsőbb szakértők a közpénzből százmilliókat sohasem telt házas, gyengén látogatott futball stadionokra, mert ők is a szakértelemnek a csúcsán villognak. Magukat keresztényeknek vallván annak a bibliai tanításnak a felszínéig sem jutva el, mely szerint: „... a test gyakorlásának kevés haszna van; de a kegyesség mindenre hasznos, meglévén benne a jelenvaló és a jövő életnek ígérete.” (1Tim 4:8) Így aztán a stadionok szépülnek, míg pl. a Lehel-téri, sűrűn látogatott Metrólejáró plafonja rohad, a kórházak szakadt állapotairól nem is beszélve. De térjünk vissza az alaptémához...

kifordítva formálják a fiatalok gondolatait /ennek megállapításához tisztában kellene lenni azzal az abszolút mércével, amelyhez mérten a kifordítás és a nem kifordítás mérhetően megállapítható, de ezen értekezés írója nem eszerint állapítja meg a kifordítás mértékét, hanem a saját szemszögéből, amely annyit is ér, amennyi laikusságból az táplálkozik/, hogy a félelem és bűntudat eszközével maguk és hitük mellett tartsák őket. /Teljesen szubjektív amit mond, ráadásul a negatív kritikája olyan felszínes minőséget üt meg, hogy ugyanennek az ellenkezőjét is elmondhatná akár, ha pl. nem ott viszketne neki, hanem 30 cm-el arrébb, ahol jobban éri a nap kellemesen simogató melegsége./

Járdasziget, gurulós kiskocsi, két naphosszat beszélő ember – nem, ezúttal nem a kedvesen csevegő nyugdíjasokról van szó, hanem egy szervezetről. A szervezetről, ami világszerte több mint nyolcmillió tagot számlál, aminek hívei kereszténynek vallják magukat /nem csak vallják, de tesznek is érte valamit, hiszen az egész életük ebben a krisztusi önátadásban telik, legalábbis több igyekezet van bennük, mint azon templomlátogatókban, akiknek a templomi padon ücsörgése egyben a krisztusi önátadás maximumát is jelenti/, a békességet hirdetik és elhatárolódnak a háborúktól. /Ennek a fontosságát azért nem ártana felfognia annak a világnak, amelynek a békés időszakai olyan ritkák voltak a történelemben, mint az a bizonyos fehér holló!/ A szervezetről, aminek követői nem hisznek a szentháromságban /a próféták és az apostolok sem hittek benne, mivelhogy egyetlen halhatatlan isteni természetű Lényt ismertek, nem pedig aki halandóként az életét áldozta az emberiségért/, nem ünneplik a karácsonyt /az apostolok sem ünnepelték!/, és még akkor is istentelen dolognak tartják a vérátömlesztést, ha életet lehetne vele menteni. /Megint nincs tisztában azzal, amiről beszél, mivelhogy létezik evilági élet és létezik az örök élet, amely utóbbit Jancsi és Juliska véradása nem tud pozitívan befolyásolni, de negatívan igen, mivel Isten törvényét a vérről nem ismeri, de nem is érdekli, hogy az hogyan szól!/

Elnézést, van egy perce gondolkodni Jehova Tanúiról? /Na itt van a laikus szakértelem sekélyes kifinomultsága, amely egy percben hozza meg véleményét arról, amiről csak akkor tudna szakértői véleményt mondani, ha nem kekszrágcsálás közben tenné egy instant tea felhörpintése mellett. Ilyen alapon pl. a szülész-nőgyógyász szakmáról is lehetne véleményt mondania bárkinek, aki meg tudja különböztetni a szülész-nőgyógyászt pl. a tetőfedőtől. Ugyanez itt is./

Vallásukat hitük szerint Jézus alapította (hiszen keresztények) /talán azt nem kéne bizonygatni, hogy a keresztény vallást/egyházat Krisztus alapította/, közösségük újkori szerveződése pedig Charles Taze Russell nevéhez köthető /Pál apostol nevéhez is köthető nem egy gyülekezet alapítása, de ettől még nem ő lett azon közösségeknek az egyszemélyes vezetője, mint pl. a római katolikusoknak az éppen szentatyának titulált római pápa, vagy a Hit Gyülekezetben Németh Sándor, aki a saját maga által alapított egyháznak a zsírján élősködő, démoni erőktől inspirált hivatásos hanyatt döntögetője! A hanyatt esés a Bibliában az isteni ítéletet szimbolizálja - vö. Ézsa 28:13; 1Sám 4:18; Zsolt 35:4. Az Isten szentsége arcra borulásra készteti az embert, nem hanyatt esésre. vö. 3Móz 9:24; 1Kir 18:39; Máté 26:39; 1Kor 14:25/. Russell modern reformátorként a Bibliát tanulmányozva úgy találta, hogy sok egyház eltért az eredeti tanoktól /ha így látta, jól látta, ez előre meg is lett jövendölve – lásd:

„Valának pedig hamis próféták is a nép között, amiképpen ti köztetek is lesznek hamis tanítók, akik veszedelmes eretnekségeket fognak becsempészni, és az Urat, aki megváltotta őket, megtagadván, önmagukra hirtelen való veszedelmet hoznak.” (2Pét 2:1),

így kiadványokban hirdette megváltó ismereteit (ezek az első Őrtorony füzetek) /ezek nem az ő saját megváltó ismeretei voltak, hanem törekedett a Biblia megváltó ismereteit közvetíteni, az akkori megértéshez mérten/. Az amerikai mozgalom célul tűzte ki, hogy az első századbeli gyülekezetek életét élhessék – ahogyan élik ma is Jehova igaz Tanúi. /Ennél jobb célt el sem lehet képzelni!/ Ennek keretien belül…
  • Vallják, hogy a szentháromságnak nincs biblikus alapja, de hiszik, hogy Jézus 1914 óta királya Isten égi Királyságának. /A szent szellemnek nincsen szelleme, mint van az Atyának és a Fiúnak, és nem ül az Atya mellett az égi trónon, mint a Fiú. És nincs párbeszédben se az Atyával, se a Fiúval, mint ők ketten egymással – vö. Ján 12:28. Jézus a jeleket a világ végének idejéről összekapcsolta a nemzetek egymás ellen indított háborújával, ez az első világháború volt, 1914-ben. Vö. Mát 24:7; Jel 12:7-10/
  • Vallják, hogy az emberek megkülönböztetése nem helyes, de hiszik, hogy csak 144 000-en fognak égi életre feltámadni. /Az Isten sem személyválogató, mégis csak azok kedvesek Néki, akik őt félik és igazságot cselekszenek. Vö. Apcsel 10:34/
  • Vallják, hogy ha valaki meghal, mindenképp megszűnik létezni, de hiszik, hogy aki a feltámadás után Isten elvárásainak megfelelően él, visszakaphatja életét. /Amíg nem kapja vissza az életét, addig mindenképpen megszűnik létezni, tehát nincsen halhatatlan lelke, hanem visszatér a porba, ahonnét vétetett. Vö. 1Móz 3:19/
  • Vallják, hogy tisztelik az állami vezetést, mégsem vállalnak közösséget semmilyen politikai nézettel vagy vallási közösséggel. /Ebben Jézus mutatta a legkitűnőbb példát, még jó hogy őt követik, nem pedig a mindenkori jelennek élő politika rendszereket, vagy teológus-filozófusoktól hemzsegő egyházakat./
  • Vallják magukról, hogy „tanításaikat és vallásgyakorlataikat a Biblia nyers, magyarázatok nélküli szövegére alapozzák, nem döntik el előre, hogy mit akarnak látni benne” (Jason D. BeDuhn), de egy olyan bibliafordítást használnak legtöbbször, amitől a Magyar Bibliatársulat hivatalos közleményben elhatárolódott. /Attól nem határolódtak el, hogy Isten JHVH nevét kitöröljék a fordításaikból, úgy hogy megérik a pénzüket, majd az Isten megfizet nekik az elhatárolódásaik szerint. Vö. Mal 3:16/
Mindezek mellett, még mindig nem az ellentmondásokkal tarkított világnézetük /a világnézetüket a Bibliából vették, ha pedig valakinek az ellentmondásos, akkor ezzel a saját laikusságára üti rá a pecsétet/ ébreszt kétségeket /hogy laikusokban ki/mi milyen kétségeket ébreszt annak nincs jelentősége, ahányan vannak, annyiféle a kétségük/, hiszen a legtöbb vallásban találhatunk nehezen összefésülhető gondolatokat /hogy a laikusok miben mit találnak, amit nehezen tudnak összefésülni, ez eleve a laikusságukból adódik/, hanem térítési munkájuk és nevelési módszereik a problémásak. /Attól függ, honnan nézzük. A világi nevelési módszerek meg annyira problémamentesek, hogy az Isten el fogja törölni azokat! Vagy a tükör hitvány, vagy aki abba néz bele. És aki belenéz a Biblia tükrébe, és nem látja meg benne a saját, önerőből kimunkált bűnös hitványságát, az össze fog töretni – ha nem tesz ellene! Vö. Jakab 1:22-25/

Hitük tanítása szerint ugyanis az „utolsó napokban” élünk, vagyis a mostani világ vége közel, így az ige hirdetése sürgős és fontos feladat. /Pontosan! Vö. Mát 24:14/ Ebből adódik, hogy szervezetük jelenleg 119 485 gyülekezetben, 8 340 982 lelket számlálva, 240 országban és egyéb területi egységen neveli hitükre a gyermekeket és fiatalokat, valamint igyekszik megtéríteni mindenkit, aki nem velük ért egyet. /Ez volt az apostoli célkitűzés is az I. században./

Ennek következményei pedig sokkal inkább szóra és bírálatra érdemesek /ahhoz érteni kellene a témához, hogy ezt valaki a Biblia fényében megítélhesse. Emberi szempont szerint meg megítélni, az egyenlő az önző emberi szempont szerinti megítéléssel, abból aztán meg fergetegesen sok van, mint fűszál a réten/ mintsem a bibliaértelmezésük /azt nyilván nem firtatja, mivel annyit konyít hozzá, mint cukrász a konnektorhoz/. Hogy miért is lehet olykor igen kártékony nevelési módszerük és térítési munkájuk? /Attól függ, a kártékonyságot mihez méri? Az Istennek is meg van a maga mércéje, hogy a kártékonyságot mihez méri! És mi van akkor, ha a cikkíró mércéje a kártékony az Isten szemében, és nem azoké, akiket kritizál?! Vö. Jak 3:13-18/

Leginkább a keresztény értékek köntösébe bújtatott, személyes pszichés fejlődést gátló, elnyomó nézetek jóhiszemű terjesztése miatt. /Itt aztán van a csomagban hideg-meleg-langyos kritika profi amatőrizmussal fűszerezve, de Krisztust is szidták korának zsidó vallásvezetői, akiknek a józan tárgyilagossága és istenfélelme addig sem ért fel, hogy meg tudják különböztetni a kijáratot a bejárattól./

Jehova Tanúi elméletileg keresztény gyülekezetek, amik keresztény értékekkel operálva, keresztény nézeteket közvetítenek /keresztény értékek közvetítéséhez nincs szükség keresztény értékekkel való operálásra, önmagának mond ellent a szöveg megfogalmazója/. A gyülekezetük gyermekei és fiataljai számára tartott hirdetőmunkákban azonban helyenként azt láthatjuk /a helyenként való meglátás feltételezi a pontos látásmódot, de a cikkíró látásmódja nem a Biblián alapszik, innentől kezdve nincsen jelentősége a látásmódjának/, hogy a legszelídebb keresztény tanításokat /nincsenek szelíd és/vagy vad tanítások a Bibliában, egységes tanítás van/ kifordítva formálják a fiatalok gondolatait, hogy a félelem és bűntudat eszközével /teljesen szubjektív látásmódból fogalmazott kritika/ maguk és hitük mellett tartsák őket. /Inkább Isten mellett!/

Ebben a kisgyerekeknek szóló videóban például láthatjuk, hogyan sulykolják egy óvodásba, hogy a Mindenható miatta „nagyon szomorú”, /bizony volt eset, hogy az Isten szomorú volt az ember gonoszságai miatt, pl. 1Móz 6:6; Zsolt 78:40/ és hogy „Jehova Isten nagyon szeret, amikor engedelmeskedsz neki”. Mi sem tehetne jobbat egy négyéves pszichés fejlődésének, mint tudni, hogy az Ő viselkedésétől függ a Mindenség Urának kedve /akik Istent megszomorították, nyilván nem tanulták meg gyerekkorukban, hogy a tetteik következményeképpen az Istent megszomoríthatják, azért is tették meg! Vö. Eféz 4:30/, vagy hogy még a szeretet forrása is csak érdem alapján oszt szeretetéből /Isten a bűnösöket is megkínálja a szeretetével, de ha erre nem jól reagálnak, Neki ellene állnak, azokat megismertetni fogja a haragjával! vö. Róma 5:8; 2:3-8/.

Gyermeknevelési elveiket azok az egykori tagok is jócskán bírálják /mitől lenne hiteles az a forrás, amelynek célja nem a Krisztus munkájának a végzése, hanem a szünet nélkül való önigazolás és vádolás?! Vö. Apcsel 1:8; Mát 24:48-51/, akiket az egyház tanításait követő szülők neveltek. „A Jehova Tanúi gyerekek gyakran szenvednek pszichés stressztől, depressziótól és kisebbrendűségi komplexusos személyiségtől amiatt, ahogyan nevelték őket” – olvasható az ex-jw.com oldalon. /Az idézett oldal >felhasználása< eleve eldönti, hogy a cikkíró milyen kritikával azonosul, különben idézhetett volna más oldalról is, de neki ez tetszett. Jézusnak is voltak vádlói, pedig őbenne bűn nem találtatott. Vö. Luk 23:2; Ján 7:47; 1Pét 2:22/ Számos kutatás bizonyította a múlt század közepe óta, hogy Jehova Tanúi közt arányosan magasabb a pszichés betegségek előfordulása, mint más felekezetek tagjai között (a témában készült kutatások olvashatóak bővebben ittitt és itt is) /Pszichés betegségük azoknak van, akik föladják a hitüket és elfordulnak Istentől és az örök élet reménységétől, de hát ezt maguknak okozzák, és nem a Jehova tanúi okozzák nekik! Vö. Zsid 10:26-31/.

Különösen érdekes bírálatot ad a témában Dr. Jerry Bergman pszichológus, egykori Jehova Tanúja. /Érdekes lehet, de attól az még nem biztos, hogy tárgyilagos/. Bergman megtapasztalhatta a szervezet tanításának hatását az emberi oldalon hívő tagként és szakmabeli pszichológusként egyaránt, ugyanis hittársai lelki ápolását is vállalta. Tapasztalatait jól összegzi a bírálat, amivel Jehova Tanúinak szervezetét illette: „az emberiség XXI. századi tragédiája”. /Ha ezzel tisztában volt, miért lett Jehova tanúja? Ha meg nem volt tisztában, és úgy lett Jehova tanúja, mi a garancia arra, hogy utólag hiteles a kritikája? Az nem tragédia számára, hogy milliók bálványozzák Máriát, vagy vallják, hogy a halhatatlan Isten meghalt és feltámadott? Meg hogy Isten Ádámot majomszerű lényből formálta, meg még száz és ezer tévtanítás? Csak a Jehova tanúi tragédia, de a többiek tévelygése az szóra sem érdemes? Aztán ne hogy ő legyen a tragédia tárgya, amikor Isten a saját, emberi és szakmabeli tárgyilagosságának a fonáksága miatt netán megítéli!/

Mindemellett fontos látni, hogy gyermeknevelésüket mélyen áthatja a jóhiszeműség, az illem és szabálykövetés igénye. /Az isteni szabálykövetés igénye, mert nem mindegy, hogy az milyen!/ Meggyőződésem, hogy a szülők, akik ilyen videókat nézetnek gyermekeikkel őszintén szeretik utódaikat, és gyermekeik számára a legjobbat akarva terelik őket Jehova Tanúihoz. /Ez a dicséret ellentétben van az eddigi szapulásokkal, tehát saját magának mond ellent./

Meggyőződésem /nincs meggyőződve semmiről, csak felületes véleményt mond, ez az eddigiekből világosan kiderül/, hogy a híveik nagy része jó ember, aki valóban törekszik a világot is jobb hellyé tenni. /Az előbb még ezt hozta: „az emberiség XXI. századi tragédiája”. Most akkor el kellene dönteni, hogy piros vagy kék az ég?/. Szeretnék, hogy a szeretet legyen mindenek felett; szeretnék, ha valóban mindenki olyan életre jutna, amilyet nekik ígérnek. Szeretnék, ha szeretnénk őket, Istenüket és egymást is. Összetartanak, segítik egymást, példamutató erejű közösségeket építenek (amiknek „felhígulását”szigorúan ellenőrzik). /Most melyik felekezetről beszél? Egyszer szapul, máskor ajnároz, ez a laikusság jellemző tulajdonsága, hogy érzelmileg olyan képlékeny, mint a sós margarin a kakaós kalácson./

Meggyőződésem /egy perces meggyőződés/, hogy jó dolgok alapján indulnak el, csak tanításaik értéke hatalmas csorbát szenved valahol /talán itt: „példamutató erejű közösségeket építenek”/ egy kanyarban a szeretetet és a szabálykövetést összekötő úton. /Nem inkább a cikkíró kritikája szenved csorbát az isteni és az emberi mérték szétválasztó képessége hiányosságának ide-oda dülöngélő kanyarjában?!/

Toleranciát, szeretetet és erőszakmentes életet hirdetnek, amit átvéve igyekezhetünk elfogadóak, szeretetteljesek és türelmesek lenni velük is anélkül, hogy józan gondolkodásunkat /na, itt bukik el minden emberi az istenivel szemben, hogy a „józan gondolkodást” többre tartja az Isten kinyilatkoztatásánál, hogy maga döntse el, hogy mi neki a jó és mi neki a rossz. Minden emberi gonoszság, gyűlölet, háború és kizsákmányolás az ember „józan gondolkodásának” a következménye, hiszen ahány ember létezik, annyiféleképpen értelmezik a „józan gondolkodást”, Ami pl. az Észak-koreai rakétaembernek „józan gondolkodás”, az a világ legtöbb országa vezetőjének és népének nem az, úgy hogy a „józan gondolkodás” hangsúlyozásával el lehet menni a sóhivatalba. Az esti TV Híradókban is hemzsegnek a „józan gondolkodást” a maguk módján kivitelező öntörvényű másokon átgázolók!

Az Isten gondolkodása és kinyilatkoztatása az örök mérce! Aki nem ezt hangsúlyozza, az dilettáns a javából, csak még idáig a „józan gondolkodása” nem jutott el/ félretéve elfogadnánk hitnézeteiket vagy nevelési tanácsaikat. /Ez a különbség, hogy a Jehova tanúi a hitnézeteiket és nevelési tanácsaikat Istentől veszik, a Biblia alapján, a világi emberek meg mennek a saját eszük után és aszerint is ítélnek. A cikkíró cikke pontosan ezt tükrözi vissza, az emberi bölcsességet, amiről ezt mondja az Isten igéje:

„ Hol a bölcs? hol az írástudó? hol e világnak vitázója? Nemde nem bolondsággá tette-e Isten e világnak bölcsességét? Mert minekutána az Isten bölcsességében nem ismerte meg a világ a bölcsesség által az Istent, tetszék az Istennek, hogy az igehirdetés bolondsága által tartsa meg a hívőket.” (1Kor 1:20-21)Nincsenek megjegyzések: