motto:

A blog célja, hogy eligazítson a TEREMTÉS vagy EVOLÚCIÓ kérdésben, rámutatva arra, hogy miközben az egyetlen őssejtből való evolúciós leszármazás és fajátalakulás csupán egy társadalomra erőltetett tudományos hipotézis, addig a Biblia kijelentései a történelmi világpróféciák, az emberi jellemábrázolás és erkölcsi alapvető irányadó mértékek tekintetében abszolút pontosak, időtállóak és az emberiség jövőjére vonatkozóan megbízhatóan iránymutatóak. Részletesen foglalkozik a bibliai kereszténység alaptanításaival, eligazítást ad a tekintetben, hogy mik azok a téves tanítások, amelyek a különböző egyházakhoz kapcsolódnak és amik eltorzítják az Istentől sugalmazott Szentírás valódi mondanivalóját, aminek következtében a Krisztusban való hitgyakorlás által elnyerhető üdvösség útja az átlagember számára nehezen vagy szinte alig megismerhető.

2011. december 19., hétfő

Genetikai információ

AZ INFORMÁCIÓ S Z E M É L Y E S EREDETE


KÖNYVOSZLOP A NAPTÓL A FÖLDIG

Közel 100 milliárd gigabájt adat 2010-ben. A nagy számokhoz szokott informatikai üzletágban is megdöbbentőnek számít az IDC megbízható alapokra támaszkodó piackutató előrejelzése: 2010-ben 988 milliárd gigabájt digitális információ keletkezik. Ez a hatalmas, folyamatosan növekvő információtömeg azért jöhet létre, mert egyre gazdagabbak nem csak a médiatartalmak, hanem a felhasználók által létrehozott információk is, amelyeket a világ 1,6 milliárd internetes felhasználója is állandóan táplál.

Az IDC – amely a világ egyik legnagyobb informatikai adattároló cégének, az EMC Corporationnak a megbízásából végezte a felmérést, most első alkalommal jelezte a világon létrejövő és másolásra kerülő digitális információ mennyiségét, és azt, hogy ez magánemberektől vagy cégektől SZÁRMAZIK-E. A tanulmányból kiderül, hogy a világon egy adott évben mennyi információ keletkezik és kerül másolásra. Előrejelzi a 2010-es év teljes „digitális univerzumát”, és azonosítja az adattömeg növekedésében részt vevő egyes információtipusokat és földrajzi helyeket.

DIGITÁLIS UNIVERZUM

2006-ban 161 exabájt digitális információt hoztunk létre és másoltunk át, tovább folytatva a példa nélküli információnövekedés időszakát. Ez a digitális univerzum mintegy hárommilliószor akkora, mint az összes könyvben leírt információ – vagyis 12 könyvoszlopként képzelhető el, melyek mindegyike 150 millió kilométer hosszú: a könyvoszlop a Földtől a Napig érne. Az IDC szerint a 2010-ben létrehozott és lemásolt információ mennyisége hatszor ekkora, 988 exabájt lesz, 57 százalékos éves összesített növekedési arány mellett.” (NÉPSZAVA, 2007. április 26.)

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

Mivel a fenti példa világos bizonyítékkal szolgál arra vonatkozóan, hogy digitális információ nem keletkezik önmagától, hanem személyes (intelligens) eredete van (lásd - cégek, ill. magánemberek), mit kell hogy gondoljunk a biológiai információ eredetéről? Néhány tudós idevonatkozó nyilatkozata rávilágít a lényegre:

Sagan Carl, amerikai csillagász: „Egyetlen egy sejt anyi infromációt tartalmaz, mint 10 millió könyv.” [Carl Sagan, Encyclopedia Britannica.1974]

Dembski William Albert (sz. 1960), amerikai matematikus, filozófus: „A természetes folyamatok képesek komplex, már létező információt átadni, de azok nem képesek információt létrehozni. Tehát a bonyolult információ létezése feltételez egy értelmes erőforrást. Mivel a genetikai információ ilyen jellegű, ezért létezik annak bizonyos értelmes oka. Ez annak a bizonyítéka, hogy a hátterében bizonyos intelligencia van.” [Dembski W., Intelligent Design as a Theory Information, 1997]

Werner Gitt német informatikus, Fizikai és Technológiai Intézet igazgatója: „A gyakorlat azt mutatta, hogy az információ keletkezéséhez szükség van egy elme kreativitására és megfelelő akaratra… Egyetlen természeti törvény, folyamat vagy eset sem létezik, amely által az anyagból információ keletkezne.” [Werner Gitt, Kezdetben volt az információ, Evangéliumi Kiadó, 2004]

Meyer Stephen (sz. 1958) amerikai filozófus, az intelligenstervezés-mozgalom egyik alapítója:

A 19-ik században a tudósok két alapvető kategóriát ismertek – az anyagot és az energiát. A 20-ik században megismerték a harmadikat, az információt. Amikor elemezzük a biológiai információt, akkor erősödik annak megértése, hogy a DNS molekula az elmének, a Magasabb Intelligenciának reális bizonyítéka. Azt csak az intelligens tervezés alapján lehet megmagyarázni… Az információ keletkezésének természetes okai ismeretlenek. Azt nem lehet megmagyarázni materialista világnézet alapján – ez nem természetes kiválasztódás, nem önszervezési folyamat, és nem a véletlen műve. 
 
Mi csak egyetlen olyan forrást ismerünk, amely képes információt létrehozni – az elmét. Az, hogy a DNS információt tartalmaz, arra a következésre juthatunk, hogy az egy tervezés eredménye, és a történelmi tudományok nézete szerint ez a következtetés logikus és természetes.
A sejt tanulmányozása alapján, amely információval telített rendszert képez, megérthetjük, hogy ilyen rendszer létrehozásában döntő szerepe volt az elmének… Erősödik annak a megértése, hogy a DNS molekula egy olyan bizonyíték, mely alapján elfogadhatjuk a Magasabb Intelligencia létezését.”

Az önszerveződés hívei azt, ami nem szorul magyarázatra, képesek megmagyarázni… Nem a rend keletkezése igényel magyarázatot, hanem az információ keletkezése.

Az, hogy a DNS-ben tárolt információ szükségszerűen az élővilág intelligens teremtőjére utal, nemcsak azzal magyarázható, hogy az (a DNS-ben tárolt információ) a számítógépes programokra és az emberi nyelvre hasonlít… A DNS ugyan olyan tulajdonsággal, információs tartalommal rendelkezik, mint a számítógépes programok és a természetes nyelven leírt szövegek, melyek az elme produktumai.” [Meyer St. The Return of the God Hypothesis, Seattle, Discovery Institute Center for the Renewal of Science and Culture, 1998.]


 Rosevear David, kémikus: (A genetikai információ eredete)
A nukleinsavak (DNS, RNS, mRNS, tRNS) hordozzák az organizmus genetikai információit, amelyeknek alapján alkotóelemeinek szervezett rendje kialakul. Mint ahogyan a rövid és hosszú jelek adott sorrendjét a morze-kód alkalmazásával le lehet fordítani, a sejtben található nukleinsavak láncán a négy bázis meghatározott sorrendje a különféle enzimek (proteinek) gyártásához szükséges információkat tárolja. A sorrendnek pontosnak kell lennie, és ehhez tervre van szükség. A kód információkat tárol. Ez intelligenciát feltételez. A nukleinsavak nem jöhettek létre véletlenül.

Az élőlényekben rejlő információ a Teremtő létezésének legvitathatatlanabb bizonyítéka. Norbert Wiener, a kibernetika és az információelmélet atyja szerint az információ nem anyagi természetű dolog, annak ellenére sem, hogy anyagi természetű eszközök közvetítik. "Az információ az információ, nem anyag és nem energia. Egyetlen materialista szemléletű gondolkodásmód sem élheti túl a mai időket, ha ezt figyelmen kívül hagyja."

Az információelmélet szerint "információ csak intelligens forrásból eredő adatközlésből származhat. A genetikai információ egy Logoszt feltételez.

A másolási mechanizmus meglehetősen emlékeztet a morzejelekre, amelyekről senki sem feltételezi, hogy véletlenszerűen jöttek létre. Ahogyan a távirat is rövid és hosszú jelek tervszerűen elrendezett sorozatából és egy univerzális megfejtési kódból áll, a protein szintézisében is nukleotidok rendezett szekvenciája és egy másolási kód vesz részt. Az anyag (nukleotidok és aminosavak) mellett az információ is szerepet játszik a folyamatban.

Shannon és Weaver információelmélete szerint információ létrehozásához intelligenciával rendelkező forrásból származó adatátvitelre van szükség. A számítógépes programok intelligens programozót feltételeznek. A genetikai anyagban lévő információ egyszerűen nem jöhetett létre a véletlenszerűség által irányított természetes kiválasztódás útján. Ezért a genetikai információ döntő bizonyítékot jelent arra nézve, hogy az élőlényeket Valaki teremtette.” [David Rosevear Teremtéstudomány, A Biblia igazságának megerősítése, MKKA, 1997]

Viland Karl, amerikai biológus, 1978-ben alapította a Creation (később), Ex Nihilo) folyóiratot:  "A DNS-ben tárolt információ olyan, mint recept, vagy utasítások sorozata bizonyos tárgyak előállítására... Az egysejtű szervezet nem tartalmaz "utasításokat" a szem, fül, vér, agy, bőr stb. felépítésére. Ahhoz, hogy az ember a protozoa utódja legyen, léteznie kell egy mechanizmusnak,mely képes új információt előállítani. Az evolucionisták a természetes kiválasztódást úgy magasztalják, mintha az egy teremtő istenség lenne. A valóság pedig az, hogy a természetes kiválasztódás önmagában csak megszabadulni képes az információtól. Ezért azok számára, akik hisznek az evolúcióban, csak egy lehetőség marad, a genetikai másolási hibák - a mutáció... De a mutáció csak az információ elvesztéséhez vagy degradálásához vezethet. A megfigyelések azt bizonyítják, hogy egy rendszerben a mutációk egyáltalán nem képesek új információt létrehozni." 

"... a természetes kiválasztódás csak a már a génekben tárolt információra képes hatni, de nem képes új információt létrehozni." [Stones and Bones, Powerfull evidence against evolution, CSF, 1994]
Szathmáry Eörs biológus, egyetemi tanár nyilatkozata elgondolkodtató: „ Az élet keletkezése mindmáig megoldatlan kérdés. Még senkinek sem sikerült élettelenből élőt csinálnia, mint ahogyan egy teljes "evolúciós forgatókönyv" összeállítása sem sikerült még. 

Egy ilyen "forgatókönyvnek" el kellene mondani, hogy az anyag szerveződésének mi volt az a valószínű útja, melynek során A-tól a Z-ig eljutott. Ennek a "forgatókönyvnek" néhány feltételt ki kell elégítenie: kémiailag, és az evolúciós mechanizmusok szerint meggyőzőnek kell lenni, továbbá az egésznek eléggé valószínűnek kell lennie. 

Ilyen "forgatókönyvünk" nincs. Ismerjük ennek egyes fejezeteit, de az egész könyv nincsen a kezünkben. Az alapproblémát az jelenti, hogy az első evolúciós egységek nem keletkezhettek evolúciós módon, hiszen azoknak akkor még nem voltak meg az ahhoz szükséges tulajdonságaik...

Azt lehet megfigyelni, hogy az evolúcióbiológusok többsége a metafizikai kérdésektől szabály szerint irtózik, és ezeket úgy tekinti, mint olyasfajta gondolatoknak a becsempészését, amelyek a kutatási programjukat csak zavarossá teszik és aláássák...

Ha viszont a mai fizikát nézzük, akkor látjuk, hogy a vezető elméleti fizikusok jó része igenis hagyja magát érinteni a metafizikai problémáktól. Kutatásaikból arra a következtetésre jutottak, hogy - ugyan nagyon abszrakt, nagyon filozófiai síkon - a metafizikum majdhogynem szükségszerű.” (Szathmáry Eörs - Beszélgetés)

Werner Gitt véleményével egyet kell hogy értsünk:
Ha az evolúcióelmélet igaz, akkor nem lehet a teremtéstörténet is igaz. Ha viszont a teremtéstörténet igaz, akkor az evolúcióelmélet a világtörténelem egyik alapvető, és ezért legpusztítóbb tévedése. Az evolúcióelméletről saját szakterületem, az informatika, szilárd alaptételei nyomán alkottam a következő ítéletet: ez a modell nemcsak néhány részletében, hanem alapjában is téves. Az élet lényege a sejtekben levő információ. Az információ viszont nem anyagi jelenség, hanem akarat és intelligencia által létrejött szellemi mennyiség. Új információ tehát csakis kreatív gondolati folyamat útján jöhet létre, nem pedig mutáció és szelekció által. A Biblia pontosan ezt írja le sokféle módon, mint pl. a Példabeszédek 3,19-ben: „Az ÚR bölcsességgel vetette meg a Föld alapját, értelemmel erősítette meg az eget. …" (Werner Gitt - Gondolatok)

Borhidi Attila véleményével hasonlóképpen:

"Mialatt elolvastam egy kisebb könyvtárnyi irodalmat az evolúcióról, lépten-nyomon szembekerültem azzal a kérdéssel, hogy mi tekinthető tudománynak, és mi nem. Az a meggyőződés kezdett kialakulni bennem, hogy miközben a tudósok nagy erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy Istent kiszorítsák a tudományból meg a természetből, a tudomány talán még soha sem állt olyan közel ahhoz, hogy Isten létét bebizonyítsa, mint napjainkban. Nem lehetetlen, hogy a tudomány nem fog tudni ellenállni annak a kísértésnek, hogy ezt a saját eszközeivel meg is tegye. 

Örülök annak, hogy neves nagy tudósok − legalább nyugdíjas korban − amikor már nem kell félniük attól, hogy pályázataikat világnézeti alapon elutasítják, nem látnak gondolati konfliktust a tudomány magas szintű művelése és az istenhit között. " [A NÖVÉNYVILÁG EVOLÚCIÓJA ÉS A DARWINI FEJLŐDÉSELMÉLET - Borhidi Attila biológus, az MTA rendes tagja, PTE Növényrendszertani és Geobotanikai Tanszék; MAGYAR TUDOMÁNY (2009/12)]
VÉGKÖVETKEZTETÉS

Akik hiszik és vallják az ember alkotta személyes eredetű digitális univerzumot - hiszen a szemünk előtt zajlik – (lásd: KÖNYVOSZLOP A NAPTÓL A FÖLDIG. NÉPSZAVA, 2007. április 26.), azoknak hinniük és vallaniuk kell az Isten teremtette személyes eredetű biológiai univerzumot is, hiszen mindkettő ugyanazon szellemi mennyiségnek, az információnak köszönheti létét, amely magától nem keletkezik.


információ magától nem keletkezik

Mindazonáltal találkozhatunk itt teljességgel megmagyarázhatatlan hozzáállású véleményekkel is, leginkább az evolucionisták részéről:

Thomas Nagel professzor: "Nem arról van csak szó, hogy nem hiszek Istenben, és természetesen remélem, hogy nincs Isten! Nem akarom, hogy Isten legyen; nem akarom, hogy a világegyetem ilyen legyen." (The Last Word [Az utolsó szó], New York, Oxford University Press, 1977, 130. oldal.)

Paul Davies professzor: "Feltételezem, hogy Isten nem lépett közbe, hogy létrehozza az életet. Nem akarom hogy így legyen." (Third Way [A harmadik út], July 1999, 20. oldal.)

KRISZTUS NYILATKOZATA


Egy nemes ember távoli országba utazott, hogy királyi méltóságot szerezzen magának, s úgy térjen vissza. Hívatta tíz szolgáját, átadott nekik tíz minát, és azt mondta nekik: Kereskedjetek, amíg vissza nem jövök.

Polgártársai azonban gyűlölték őt, ezért küldöttséget menesztettek utána, és azt üzenték: Nem akarjuk, hogy ez uralkodjék felettünk.

Amikor pedig megszerezte a királyi méltóságot és visszatért, magához hívatta azokat a szolgákat, akiknek a pénzt adta, hogy megtudja: ki hogyan kereskedett.

Megjelent az első, és azt mondta: Uram, minád tíz minát nyert. Az erre így szólt: Jól van, jó szolgám, mivel hű voltál a kevésen, legyen hatalmad tíz város fölött.

Aztán jött a második, és jelentette: Uram, minád öt minát nyert.Ehhez pedig így szólt: Uralkodj te is öt városon.

Megérkezett a harmadik is, aki így beszélt: Uram, itt a minád. Egy kendőbe kötve őriztem. Féltem ugyanis tőled, mivel könyörtelen ember vagy: azt is behajtod, amit nem fektettél be, és learatod azt is, amit nem vetettél el.

Ekkor az így szólt hozzá: A saját szavaid alapján ítéllek meg, gonosz szolga! Tudtad, hogy én könyörtelen ember vagyok, behajtom azt is, amit nem fektettem be, és learatom azt is, amit nem vetettem el?

Miért nem tetted hát a pénzemet a pénzváltók asztalára, hogy amikor megjövök, kamatostul kapjam meg.

Az ott állóknak pedig ezt mondta: Vegyétek el tőle a minát, és adjátok annak, akinek tíz minája van.

Mire ezt mondták neki: Uram, annak tíz minája van!

De ő így válaszolt: Mondom nektek, hogy akinek van, annak adatik, akinek pedig nincs, attól még az is elvétetik, amije van.
 
Ellenségeimet pedig, akik nem akarták, hogy királlyá legyek felettük, hozzátok ide, és vágjátok le itt előttem.” (Lukács evangélium 19:12-27)

EGY SZEMÉLYES KÉRDÉS

Vajon Ön is az isteni teremtést és uralkodást elutasítók népes táborához tartozik? Ha nem, akkor mi akadálya van annak, hogy teljes életvitelével állást foglaljon ebben a rendkívül nagy horderejű kérdésben?!
Nincsenek megjegyzések: