motto:

A blog célja, hogy eligazítson a TEREMTÉS vagy EVOLÚCIÓ kérdésben, rámutatva arra, hogy miközben az egyetlen őssejtből való evolúciós leszármazás és fajátalakulás csupán egy társadalomra erőltetett tudományos hipotézis, addig a Biblia kijelentései a történelmi világpróféciák, az emberi jellemábrázolás és erkölcsi alapvető irányadó mértékek tekintetében abszolút pontosak, időtállóak és az emberiség jövőjére vonatkozóan megbízhatóan iránymutatóak. Részletesen foglalkozik a bibliai kereszténység alaptanításaival, eligazítást ad a tekintetben, hogy mik azok a téves tanítások, amelyek a különböző egyházakhoz kapcsolódnak és amik eltorzítják az Istentől sugalmazott Szentírás valódi mondanivalóját, aminek következtében a Krisztusban való hitgyakorlás által elnyerhető üdvösség útja az átlagember számára nehezen vagy szinte alig megismerhető.

2015. szeptember 1., kedd

Személy-e a Szent szellem?


A szent szellem vajon egy különálló személy?
„a Szentlélek maga Isten... egy személy, egy lény tudattal, érzésekkel, akarattal.”
„A Szentlélek egy létező személy, aki azért jött, hogy Jézus Krisztus igazi követőiben éljen,”
„a Szentlélek személy, nem csupán személytelen erő... A Szentírás Istennek tartja a Szentlelket.”
„Néhány szekta helytelenül azt tanítja, hogy a Szentlélek valamilyen személytelen isteni megnyilvánulás, de a Biblia szerint valódi személy, ahogy az Atya és a Fiú is az.”
„...  a Szent Szellem: Isten. … a Szent Szellem valóságos személy, és nem csak Istennek befolyást vagy hatást gyakorló ereje. „
„A Szentlélek Istent a Biblia, élő személyként mutatja be. „
„...az Egyház hitében a Szentháromság harmadik személye, aki egylényegű az Atyával és a Fiúval, személyi különbözőségük az egy Isten fogalmát nem bontja meg.Az I. konstantinápolyi zsin. dogmaként hirdette a ~ istenségét és egylényegűségét, s elítélte azokat, akik csak isteni erő megnyilvánulásának tartották...”
„A Szentháromság harmadik személye, velük együtt az oszthatatlan isteni természet birtokosa. „
„... a Szentlélek külön isteni személy, ugyanaz az imádat és hódolat illeti meg, ami az Atyát és a Fiút. Nem az Atya és a Fiú „mellett” imádandó és dicsőítendő, hanem az Atyával és a Fiúval „együtt”. Ez a tétel kifejezi a Szentlélek személyes jellegét, hiszen csak egy személy imádható, ...”
„A Szentlélek örökkévaló isteni Személy … A Szentlélek tehát öröktől fogva létező, örökkévaló isteni Személy.”
www.garainyh.hu/.../Evangelikus%20lelkeszek%20igehirdetesei
„Az egy Isten Atyának, Fiúnak és Szentléleknek jelenti ki magát a Szentírásban.”
Vajon alátámasztja a Biblia ezeket az egyházi nézeteket?
Hasonlítsuk össze: "Most pedig az Isten elhelyezte a tagokat a testben egyenként mindeniket, a mint akarta." (1Kor 12:18)
"De mindezeket egy és ugyanaz a Lélek cselekszi, osztogatván mindenkinek külön, a mint akarja." (1Kor 12:11)
Nincs két külön akarat, hanem a Lélek mögött az Isten akarata van:
Az Atya lelke /eredetiben szelleme/
A Szent Lélek száll te reád, és a Magasságosnak ereje árnyékoz meg téged;” (Luk 1:35)
Mert nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a ti Atyátoknak Lelke az, aki szól tibennetek.” (Máté 10:20)
"az Isten kijelentette az ő Lelke által: mert a Lélek mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit is... az Isten dolgait sem ismeri senki, hanemha az Istennek Lelke." (1Kor 2:10-11)
És láték a királyi szék és a négy lelkes állat között és a Vének között egy Bárányt állani, mint egy megölöttet, hét szarva és hét szeme vala, ami az Istennek hét Lelke, amely elküldetett az egész földre.” (Jel 5:6; vö. 1Pét 1:12; 1Ján 5:7)
Erről ismerjük meg, hogy benne maradunk és ő mibennünk; mert a maga Lelkéből adott minekünk.” (1Ján 4:13)
És aki az ő parancsolatait megtartja, az Ő benne marad és Ő is abban; és abból ismerjük meg, hogy bennünk marad, abból a Lélekből, amelyet nekünk adott.” (1Ján 3:24)
Boldogok [vagytok], ha Krisztus nevéért gyaláznak titeket; mert megnyugszik rajtatok a dicsőségnek és az Istennek Lelke, [amit] amazok káromolnak ugyan, de ti dicsőítitek azt.” (1Pét 4:14)
az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Lélek által, ki adatott nékünk.” (Róm 5:5)
És mi vagyunk néki bizonyságai ezen beszédek felől, és a Szent Lélek is, kit Isten adott azoknak, a kik néki engednek." (Apcsel 5:32; vö. 10:44-45; 11:15)
"Ama vígasztaló pedig, a Szent Lélek, a kit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, a miket mondottam néktek." (Ján 14:26; vö.15:28, 16:7,13; Apcsel 4:8,31)
Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad a ti mennyei Atyátok Szent Lelket azoknak, akik tőle kérik.” (Luk 11:13)
Mi pedig nem e világnak lelkét vettük, hanem az Istenből való Lelket; hogy megismerjük azokat, a miket Isten ajándékozott nékünk. Ezeket prédikáljuk is, nem oly beszédekkel, melyekre emberi bölcseség tanít, hanem a melyekre a Szent Lélek tanít; lelkiekhez lelkieket szabván.” (1Kor 2:12-13)
Azért tudtotokra adom néktek, hogy senki, a ki Istennek Lelke által szól, nem mondja Jézust átkozottnak; és senki sem mondhatja Úrnak Jézust, hanem csak a Szent Lélek által.” (1Kor 12:3)
Krisztus is Isten szellemével volt felkenve:
Az Úr Isten lelke van én rajtam azért, mert fölkent engem az Úr, hogy a szegényeknek örömöt mondjak; elküldött, hogy bekössem a megtört szívűeket, hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást, és a megkötözötteknek megoldást.” (Ézs 61:1)
A názáreti Jézust, mint kené fel őt az Isten Szent Lélekkel és hatalommal, ki széjjeljárt jót tévén és meggyógyítván mindeneket, kik az ördög hatalma alatt voltak; mert az Isten vala ő vele.” (Apcsel 10:38)
És leszálla ő reá a Szent Lélek testi ábrázatban mint egy galamb, és szózat lőn mennyből, ezt mondván: Te vagy amaz én szerelmes Fiam, te benned gyönyörködöm!” (Luk 3:22)
A felvigyázók felkenése:
Viseljetek gondot azért magatokra és az egész nyájra, melyben a Szent Lélek titeket vigyázókká tett, az Isten anyaszentegyházának legeltetésére, melyet tulajdon vérével /a Fia a tulajdon vére/ szerzett.” (Apcsel 20:28)
Magyarázat: Isten [szent szelleme] tette őket felvigyázókká abban az anyaszentegyházban, amelyet a Fia (vö. 2Pét 1:17) kiontott vére által szerzett. Lásd, hogy Isten szerezte:
Ezért így szól az Úr Isten: Ímé, Sionban egy követ tettem le, egy próbakövet, drága szegletkövet, erős alappal, a ki benne hisz, az nem fut!” (Ézsa 28:16; vö. Máté 21:42)
A Fiú lelke /eredetiben szelleme/
Mert tudom, hogy ez nekem üdvösségemre lesz a ti könyörgésetek által és a Jézus Krisztus Lelkének segedelme által,” (Fil 1:19)
Minthogy pedig fiak vagytok, kibocsátotta az Isten az ő Fiának Lelkét a ti szíveitekbe, ki ezt kiáltja: Abba, Atya!” (Gal 4:6)
Nyomozódván, hogy mely vagy milyen időre jelenté [azt] ki a Krisztusnak ő bennük levő Lelke, aki eleve bizonyságot tett a Krisztus szenvedéseiről és az azok után való dicsőségről.” (1Pét 1:11)
A szellem mondja, de mögötte Krisztus van:
Aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön velem, amint én is győztem és ültem az én Atyámmal az ő királyi székében. Akinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek.” (Jel 3:21-22)
Aki győz, az fehér ruhákba öltözik; és nem törlöm ki annak nevét az élet könyvéből, és vallást teszek annak nevéről az én Atyám előtt és az ő angyalai előtt. Akinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek.” (Jel 3:5-6)
És uralkodik rajtuk vasvesszővel, mint a fazekas edényei széttöretnek; amiképpen én is vettem az én Atyámtól: És adom annak a hajnalcsillagot. Akinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek.” (Jel 2:27-29)
Egyértelműen mondja, hogy a parancsolatokat Krisztus adta a szent szellem által, tehát a szellem nem független Krisztustól, nem önálló lény:
"Mind a napig, melyen fölviteték, minekutána parancsolatokat adott a Szent Lélek által az apostoloknak, kiket választott vala magának." (Apcsel 1:2)
Mikor azért azok szolgálának az Úrnak és bőjtölének, monda a Szent Lélek: Válaszszátok el nékem Barnabást és Saulust a munkára, a melyre én őket elhívtam.” (Apcsel 13:2)
Ki hívta el Pált, ha nem Isten Krisztus által: (vö. Apcsel 9:15; Róma 1:1; Gal 1:15) Tehát a szent szellem mögött Isten és a Krisztus van:
Monda pedig néki az Úr: Eredj el, mert ő nékem választott edényem, hogy hordozza az én nevemet a pogányok és királyok, és Izráel fiai előtt. Mert én megmutatom néki, mennyit kell néki az én nevemért szenvedni.” (Apcsel 9:15-16)
"Monda pedig az Úr látás által éjszaka Pálnak: Ne félj, hanem szólj és ne hallgass: Mert én veled (vö. Máté 28:20) vagyok és senki sem támad reád, hogy néked ártson; mert nékem sok népem van ebben a városban." (Apcsel 18:9-10)
"Monda pedig a Lélek Filepnek: Járulj oda és csatlakozzál ehhez a szekérhez!" (Apcsel 8:29; vö. 10:19; 11:12; 13:2; 15:28; 16:6; 20:23)
,,, eltiltatának a Szent Lélektől, hogy az ígét Ázsiában hirdessék,...nem ereszté őket a Lélek. (Apcsel 16:6,7)
...szorongatá a lélek Pált, és bizonyságot tőn a zsidóknak.” (Apcsel 18:5)
És most ímé én a Lélektől kényszerítve megyek Jeruzsálembe, nem tudván, mik következnek ott én reám.” (Apcsel 20:22)
Az Atya és a Fiú lelke /eredetiben szelleme/
A szellem az Atyáé is, de ugyanúgy a Fiúé is egyben, nem egy tőlük független önálló gondolkozású lény, aki ráadásul még egyenrangú Isten is lenne az Atyával meg a Fiúval.
De ti nem vagytok testben, hanem lélekben, ha ugyan az Isten Lelke lakik bennetek. Akiben pedig nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé.” (Róm 8:9) Ugyanarról a szellemről van szó mindkét esetben.
A szent szellem inspirálásáról van szó, amely munkálkodik a hívőben:
Jelek és csodák ereje által, az Isten Lelkének ereje által; úgyannyira, hogy én Jeruzsálemtől és környékétől fogva Illyriáig betöltöttem a Krisztus evangéliumát.” (Róm 15:19)
Mi pedig nem e világnak lelkét vettük, hanem az Istenből való Lelket; hogy megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nekünk.” (1Kor 2:12)
Vagyis amikor a szellem hatása alatt van az ember, akkor hatol be igazán az isteni igazságok mélységeibe, hiszen azokba emberi ésszel nem lehet behatolni, hanem Isten azért adja a szellemét, hogy az ő igazságaiba elmélyedjünk.
Érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten Lelkének dolgait: mert bolondságok neki; meg sem értheti, mivelhogy lelkiképpen ítéltetnek meg.” (1Kor 2:14)
Ilyenek voltatok pedig némelyek, de megmosattattatok, de megszenteltettetek, de megigazíttattatok az Úr Jézusnak nevében és a mi Istenünk Lelke által.” (1Kor 6:11)
Aki azért megveti [ezeket], nem embert vet meg, hanem az Istent, aki Szent Lelkét is közlé velünk.” (1Thess 4:8)
A szent szellem megvetése /lásd Anániás esetét/ Istennek /az Atyának/ a megvetésével azonos, annak az Istennek a megvetésével, Akitől származik a szent szellem [és nem mert a szent szellem önmaga is egy /önálló, személyes lény/ Isten lenne]:
Monda pedig Péter: Anániás, miért foglalta el a Sátán a te szívedet, hogy megcsald a Szent Lelket, és a mezőnek árából félre tégy? Nemde megmaradva néked maradt volna meg, és eladva a te hatalmadban volt? Miért hogy ezt a dolgot cselekedted szívedben? Nem embereknek hazudtál, hanem Istennek.” (Apcsel 5:3-4)
a ti Atyátoknak Lelke az, aki szól tibennetek.” (Máté 10:20)
[Ezt a szellemet csalta meg Anániás. Egyébként ha pl. behelyettesítjük a szent szellemet a császár adószedőjével, akkor aki megcsalja az adószedőt, az azért csalja meg a császárt, mert az adószedő a császár, vagy mert az adószedő a császárnak az adószedője?! Ugyanígy, nem azért hazudott Istennek Anániás, mert a szent szellem az Isten, hanem mert a szent szellem az Isten szelleme, miként az adószedő a császár adószedője! Ha mégsem világos, akkor a 2Kor 4:4 esete forog fenn!]
A szellem egy inspiráló erő a hívők életében:
"...kiknek jó bizonyságuk van, kik Szent Lélekkel és bölcseséggel teljesek," (Apcsel 6:3, 10; 13:9; Róma 9:1)
"Hanem vesztek erőt, minekutána a Szent Lélek eljő reátok: és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samariában és a földnek mind végső határáig." (Apcsel 1:8; Vö. Luk 9:1; 24:49; Róma 15:13; 1Kor 12:28; Efét 3:16,20; 2Pét 1:3) "Bölcsesség és az erők" (Máté 13:54; 14:2) A szellem ereje volt Márián (Luk 1:35)
És megtelének mindnyájan Szent Lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, a mint a Lélek adta nékik szólniok.” (Apcsel 2:4; vö. 2:38)
A Róma 8:26-27-ben: "Hasonlóképpen a szellem is segítségére siet gyengeségünknek; mert hogy mi az, amiért imádkoznunk kellene — mert hogy imádkoznunk kell —, azt nem tudjuk, de a szellem maga emel szót érdekünkben ki nem mondott sóhajtásokkal. /a szellem esedezik mi értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal./"
Azonos ezzel: "Mert a Szent Lélek azon órában megtanít titeket, mit kell mondanotok." (Luk 12:12; vö. 2:25-26) Tehát a szent szellem hatása alatt az ember nem a saját kútfőjéből merít, hanem mintegy transzban van, Isten szelleme irányítja a gondolatait.
De mikor átadnak titeket, ne aggodalmaskodjatok, mi módon vagy mit szóljatok; mert megadatik nektek abban az órában, mit mondjatok.” (Máté 10:19)
Ti pedig szeretteim, épülvén a ti szentséges hitetekben, imádkozván Szent Lélek által. (Jud 1:20)
Hogy van hát? Imádkozom a lélekkel, de imádkozom az értelemmel is; énekelek a lélekkel, de énekelek az értelemmel is.” (1Kor 14:15)
Kivéve, hogy a Szent Lélek városonként bizonyságot tesz, mondván, hogy én reám fogság és nyomorúság következik.„ (Csel. 20,22-23)
Mert az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szent Lélek által való öröm.” (Róma 14:17)
A reménységnek Istene pedig töltsön be titeket minden örömmel és békességgel a hivésben, hogy bővölködjetek a reménységben a Szent Lélek ereje /inspiráló hatása, hatalma/ által.” (Róma 15:13)
Mert lehetetlen dolog, hogy a kik egyszer megvilágosíttattak, megízlelvén a mennyei ajándékot, és részeseivé lettek a Szent Léleknek, És megízlelték az Istennek jó beszédét és a jövendő világnak erőit,” (Zsid 6:4-5)
Isten szelleme a prófétákat is inspirálta:
Mert [én] szólottam a prófétákhoz; én sokasítottam meg a látásokat, és [én] szólottam hasonlatokban a próféták által.” (Hós 12:10)
Atyámfiai, férfiak, szükség volt betelni annak az írásnak, melyet megjövendölt a Szent Lélek Dávid szája által Júdás felől, ki vezetőjük lőn azoknak, a kik megfogták Jézust.” (Apcsel 1:16; vö. Zsolt 41:10)
Jól szólott a Szent Lélek Ésaiás próféta által a mi atyáinknak, mondván:” (Apcsel 28:25)
Amint szólott az ő szent prófétáinak szája által, kik eleitől fogva voltak.” (Luk 1:70)
Annakokáért a mint a Szent Lélek mondja: Ma, ha az ő szavát halljátok,” (Zsid 3:7; vö. 10:15; Zsolt 95:7-11)
És hallék az égből szózatot, amely ezt mondja vala nekem: Írd meg: Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg mostantól fogva. Bizony, azt mondja a Lélek, mert megnyugosznak az ő fáradságuktól, és az ő cselekedeteik követik őket.” (Jel 14:13)
A szellem működése Krisztus dicsőítésére vezet:
"Mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, a miket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti néktek. Az engem dicsőít majd, mert az enyémből vesz, és megjelenti néktek" (Ján 16:13-14; vö. 11:4; Luk 4:15)
Kézrátétel által adták tovább a szent szellemet:
Mikor pedig látta Simon, hogy az apostolok kézrátétele által adatik a Szent Lélek, megkínálá őket pénzzel, Mondván: Adjátok nékem is ezt a hatalmat, /nem gondolta, hogy ez egy önálló személy lenne/ hogy valakire vetem kezeimet, Szent Lelket vegyen.” (Apcsel 8:18-19; vö. 19:6)
Lásd még, hogy ezt a hatalmat, képességet nem személynek gondolták:
És mikor bement vala a templomba, hozzámenének a főpapok és a nép vénei, amint tanít vala, mondván: Micsoda hatalommal cselekszed ezeket? és ki adta neked ezt a hatalmat?” (Máté 21:23)
[Válasz: A názáreti Jézust, mint kené fel őt az Isten Szent Lélekkel és hatalommal,” (Apcsel 10:38)]
És előszólítván tizenkét tanítványát, hatalmat ada nekik a tisztátalan lelkek felett, hogy kiűzzék azokat, és gyógyítsanak minden betegséget és minden erőtelenséget.” (Máté 10:1)
És mikor ezt mondta, rájuk lehelle, és monda nékik: Vegyetek Szent Lelket: A kiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsáttatnak azoknak; a kikéit megtartjátok, megtartatnak.” (Ján 20:22-23)
Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek;” (Ján 1:12)
Mert nem kaptatok szolgaság lelkét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak Lelkét kaptátok, a ki által kiáltjuk: Abbá, Atyám!” (Róma 8:15)
Mert nem félelemnek lelkét adott nékünk az Isten; hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét. (2Tim 1:7)
Minthogy pedig fiak vagytok, kibocsátotta az Isten az ő Fiának Lelkét a ti szíveitekbe, ki ezt kiáltja: Abba, Atya!” (Gal 4:6)
A világban lévő szellem sem egy külön álló személy, hanem egy negatív erő, amely mögött a Sátán van:
Melyekben jártatok egykor e világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama lélek szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik;” (Eféz 2:2; vö. Jel 13:2)
Ezzel ellentétes az Isten szelleme, ami ugyancsak nem különálló személy:
Hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk, kik nem test szerint járunk, hanem Lélek szerint.” (Róma 8:4)
Annak pedig, aki véghetetlen bőséggel mindeneket megcselekedhetik, feljebb hogynem mint kérjük vagy elgondoljuk, a mi bennünk munkálkodó erő szerint,” (Eféz 3:20)
A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szent Lélek által.” (2Tim 1:14)
És aki az ő parancsolatait megtartja, az Ő benne marad és Ő is abban; és abból ismerjük meg, hogy bennünk marad, abból a Lélekből, amelyet nekünk adott.” (1Ján 3:24)
A szent szellem káromlása kárhozatra vezet:
Azt mondom azért néktek: Minden bűn és káromlás megbocsáttatik az embereknek; de a Lélek káromlása nem bocsáttatik meg az embereknek. Még a ki az ember Fia ellen szól, annak is megbocsáttatik; de a ki a Szent Lélek ellen szól, annak sem ezen, sem a más világon meg nem bocsáttatik.” (Máté 12:31-32)
De a ki a Szent Lélek ellen szól káromlást, [Mát. 12,31. 32. Luk. 12,10.] nem nyer bocsánatot soha, hanem örök kárhozatra méltó; Mivelhogy ezt mondják vala: Tisztátalan lélek van benne.” (Márk 3:29-30)
A szent szellem megszemélyesítése engedetlenségre, az imádat megosztására, hamis imádatra vezet:
Mert nem szabad imádnod más istent; mert az Úr, akinek neve féltőn szerető, féltőn szerető Isten ő.” (2Móz 34:14)
Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem... Ne imádd és ne tiszteld azokat; mert én, az Úr a te Istened, féltőn-szerető Isten vagyok,” (2Móz 20:3, 5)
Így szól az Úr, Izraelnek királya és megváltója, a seregeknek Ura: Én vagyok az első, én az utolsó, és rajtam kívül nincsen Isten.” (Ézsa 44:6)
Monda neki Jézus: Ne illess engem; mert nem mentem még fel az én Atyámhoz; hanem menj az én atyámfiaihoz és mondd nekik: Felmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, és az én Istenemhez, és a ti Istenetekhez.” (Ján 20:17)
De eljő az óra, és az most vagyon, amikor az igazi imádók lélekben, és igazságban imádják az Atyát: mert az Atya is ilyeneket keres, az ő imádóiul. Az Isten lélek: és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják.” (Ján 4:23-24)
Aki győz, örökségül nyer mindent; és annak Istene leszek, és az fiam lesz nekem.” (Jel 21:7)
Jézus sem mondta sehol, hogy Istene lesz bárkinek is, sem a szent szellem, ami nem egy különálló személy, mint a fenti bibliai idézetekből láthattuk. Hanem Jehova Istennek és Jézus Krisztusnak szent szelleme az, amely által ők a hatalmukat, erejüket, szeretetüket kinyilvánítják, amellyel a teremtést létrehozták, fenntartják, és amellyel az őket szerető teremtmények szívében és elméjében és rajtuk keresztül munkálkodnak.
Ez a szent szellem tartja fenn a mindenséget, az Atyának és a Krisztusnak dicsőségére:
és az Isten Lelke lebeg vala a vizek felett. És monda Isten: Legyen világosság: és lőn világosság.” (1Móz 1:2-3)
Kibocsátod a te lelkedet, megújulnak, és újjá teszed a földnek színét.” (Zsolt 104:30)
aki hatalma szavával fenntartja a mindenséget,” (Zsid 1:4)
Az egyedül bölcs Istennek a Jézus Krisztus által dicsőség mindörökké. Ámen.” (Róma 16:27)
És templomot nem láttam abban: mert az Úr, a mindenható Isten annak temploma, és a Bárány. És a városnak nincs szüksége a napra, sem a holdra, hogy világítsanak benne; mert az Isten dicsősége megvilágosította azt, és annak szövétneke a Bárány. (Jel 21:22-23) 

Nincsenek megjegyzések: