motto:

A blog célja, hogy eligazítson a TEREMTÉS vagy EVOLÚCIÓ kérdésben, rámutatva arra, hogy miközben az egyetlen őssejtből való evolúciós leszármazás és fajátalakulás csupán egy társadalomra erőltetett tudományos hipotézis, addig a Biblia kijelentései a történelmi világpróféciák, az emberi jellemábrázolás és erkölcsi alapvető irányadó mértékek tekintetében abszolút pontosak, időtállóak és az emberiség jövőjére vonatkozóan megbízhatóan iránymutatóak. Részletesen foglalkozik a bibliai kereszténység alaptanításaival, eligazítást ad a tekintetben, hogy mik azok a téves tanítások, amelyek a különböző egyházakhoz kapcsolódnak és amik eltorzítják az Istentől sugalmazott Szentírás valódi mondanivalóját, aminek következtében a Krisztusban való hitgyakorlás által elnyerhető üdvösség útja az átlagember számára nehezen vagy szinte alig megismerhető.

2011. május 23., hétfő

Kicsoda a mi Istenünk?

Kicsoda a zsidók és a keresztények Istene, 
a mi Istenünk?
Ellenőrizzük le, mit mond az ÓSZ és USZ, kicsoda a mi Istenünk? (Magyar Biblia Tanács fordításában)

A teljes Szentírás (ÓSZ=héber és USZ=görög Iratok) kinyilatkoztatása/tanítása szerint égnek és földnek, minden igaz hívőnek (ősatyák, zsidók, prozeliták, az Ur Krisztus, apostolai és tanítványai/követői) JHVH (Jahve/Jehova) AZ ISTENE, és nem Jézus Krisztus, nem a szent szellem, hanem csak és kizárólag AZ ATYA egyedül!!! Lásd a következő igehelyeket:
 
Az ÓSZ-ben:

„Áldott az ÚR, Sémnek Istene!” (1Móz. 9:26)
Istened leszek” (1Móz 17:7)
Istenük leszek.” (1Móz. 17:8)
„hadd eskesselek meg az ÚRra, az ég és föld Istenére” (1Móz. 24:3)
„a ti atyáitok Istene küldött engem hozzátok,” (2Móz.3:13)
„Az ÚR, atyáitok Istene, Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákób Istene „ (2Móz. 3:15)
„én, az ÚR, a te Istened” (2Móz. 20:5)
„Az ÚR, a mi Istenünk, „(5Móz. 1:6)
„Halld meg, Izráel: Az ÚR a mi Istenünk, egyedül az ÚR!” (5Móz. 6:4)
„az ÚR, a te Istened, „ (5Móz. 6:15)
„Mert az ÚR, a te Istened emésztő tűz, féltőn szerető Isten! „ (5Móz. 4:24)
„ a ti Istenetek, az ÚR az Isten” (Józs. 2:11)
Istened az én Istenem.” (Ruth 1:16)
„az ÚRtól, Izráel Istenétől,” (Ruth 2:12)
„az ÚR, a menny Istene” (Ezsdr. 1:2)
„Izráel Istenének, az ÚRnak a házát! Ő az Isten Jeruzsálemben” (Ezsd. 1:3)
„ szent az ÚR, a mi Istenünk!” (Zsolt. 99:9)
„Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el?” (Zsolt. 22:2)
„örömöm telik az ÚRban, víg örömre indít Istenem” (Ézsa. 61:10)
„URam, te vagy a mi atyánk,” (Ézsa. 63:16)
„te vagy, URam, a mi Istenünk!” (Jer. 3:21-25)
„ én Istenetek leszek, ti pedig az én népem lesztek” (Jer. 7:23)
„ Az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek” (Ezék. 11:20)
„ én népem lesznek, én pedig Istenük leszek - így szól az én URam, az ÚR” (Ezék 14:11)
Istenük leszek, ők pedig népem lesznek. „ (Ezék. 37:27)
„a menny Istene „ (Dán. 2:44)
„ a ti Istenetek az istenek Istene” (Dán. 2:47)
„Dániel Istenét! Ő az élő Isten” (Dán. 6:27)
„A mi Urunk, Istenünk „ (Dán. 9:9)
Istenünknek, az Úrnak” (Dán. 9:10)
„n, az ÚR, vagyok a te Istened Egyiptom óta.” (Hós. 13:4)
„én, az ÚR, vagyok a ti Istenetek,” (Jóel 2:27)
„én, az ÚR, vagyok a ti Istenetek” (Ámos 9:15)
„ Az URat, a menny Istenét félem,” (Jón. 1:9)
„Jónás imádkozott Istenéhez, az ÚRhoz a hal gyomrában.” (Jón. 2:2)
„mi az ÚRnak, a mi Istenünknek nevében járunk mindörökké.” (Mik. 4:5)
„URam, ősidőktől fogva te vagy az én szent Istenem! „ (Hab. 1:12)
„gondot visel róluk Istenük, az ÚR,” (Zofóniás 2:7)
Istenük, az ÚR;” (Hagg. 1:12)
„az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek,” (Zak. 8:8)
„az ÚR, Izráel Istene „ (Mal. 2:16) 

Az USZ-ben:

„Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet!” ( Máté 4:7)
„Az Urat, a te Istenedet imádd, „ (Máté 4:10)
„Szeresd az Urat, a te Istenedet” (Máté 22:37)
„ az Úr, a mi Istenünk, egy Úr, „ (Márk 12:29)
„Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem?” (Márk 15:34)
„és az én lelkem ujjong Isten, az én Megtartóm előtt,” (Luk. 1:47)
„Felmegyek az én Atyámhoz, és a ti Atyátokhoz, az én Istenemhez, és a ti Istenetekhez.” (Ján. 20:17)
„ akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk.” (Csel. 2:39)
„ úgy szolgálok atyáim Istenének,” (Csel. 24:14)
„ hálát adok az én Istenemnek Jézus Krisztus által „ (Róma 1:8)
„ békesség Istentől, a mi Atyánktól” (1Kor. 1:3)
„az Úr Jézus Krisztus nevében és a mi Istenünk Lelke által.” (1Kor. 6:11)
„nekünk mégis egyetlen Istenünk az Atya, „ (1Kor. 8:6)
Istenük leszek, és ők az én népem lesznek” (2Kor. 6:16)
„a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atyja” (Eféz. 1:17)
„a mi Istenünktől bátorságot kaptunk „ (1Thes. 2:2)
„megörvendeztettek minket a mi Istenünk előtt,”(1Thes. 3:9)
„a mi Istenünk és Atyánk színe előtt, „ (1Thes. 3:13)
„a mi Istenünk tegyen titeket méltóvá az elhívásra, „(2Thes. 1:11)
„a mi megtartó Istenünknek, és Krisztus Jézusnak, „ (1Tim. 1:1)
„Ez jó és kedves a mi üdvözítő Istenünk színe előtt,” (1Tim. 2:3)
„a mi üdvözítő Istenünk” (Tit. 1:3)
„Kegyelem és békesség Istentől, a mi Atyánktól és a Krisztus Jézustól, a mi Üdvözítőnktől” (Tit. 1:4)
„ a mi üdvözítő Istenünk” (Tit. 2:10)
„megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és emberszeretete,” (Tit. 3:4)
„békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.” (Filemon 1:2)
„Hálát adok az én Istenemnek, „ (Fil. 1:3)
Istenük leszek, ők pedig az én népemmé lesznek.” (Zsid. 8:10)
„ nem szégyelli az Isten, hogy őt Istenüknek nevezzék, „ (Zsid. 11:16)
„Mert a mi Istenünk emésztő tűz.”( Zsid. 12:29)
Istenünk és Üdvözítőnk, Jézus Krisztus „ (2Pét. 1:1)
„az Istennek és a mi Urunknak, Jézusnak „ (2Pét. 1:2)
„ akik a mi Istenünk kegyelmét kicsapongásra használják, és a mi egyedüli uralkodónkat és Urunkat, Jézus Krisztust megtagadják.” (Judás 1:4)
„ az Isten, az ő Atyja előtt: „ (Jel. 1:6)
„felírom rá az én Istenem nevét, és az én Istenem városának, az új Jeruzsálemnek a nevét, amely a mennyből száll alá az én Istenemtől, és az én új nevemet.” (Jel. 3:12)
„papokká tetted őket a mi Istenünknek, „ (Jel. 5:10)
„meg nem jelöljük a mi Istenünk szolgáit”(Jel. 7:3)
„Az üdvösség a mi Istenünké, aki a trónuson ül, és a Bárányé!” (Jel. 7:10)
„a hatalom és az erő a mi Istenünké örökkön-örökké. Ámen.”” (Jel. 7:12)
„Most lett a mi Istenünké az üdvösség, az erő és a királyság, a hatalom pedig az ő Krisztusáé„ (Jel. 12:10)
„Halleluja, az üdvösség, a dicsőség és a hatalom a mi Istenünké,” (Jel. 19:1)
„ „Dícsérjétek Istenünket, ti szolgái mindnyájan, „ (Jel. 19:5)
„Halleluja, mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a Mindenható! „ (Jel. 19:6)
„Aki győz, örökölni fogja mindezt, és Istene leszek annak, az pedig fiam lesz.” (Jel. 21:7)
Vajon ezek az idézetek azt mutatják, hogy Jézus Krisztus lenne a mi Istenünk? Nem inkább az egyértelmű, hogy nem Jézus Krisztus a mi Istenünk! Olyannyira egyértelmű, hogy ehhez kétség sem férhet!


Jézus kit jelölt meg az ő, a követői és a zsidók Istenének?

„meg van írva: Az Urat, a te
Istenedet imádd, „ (Mt 4,10)
„Én Istenem, én
Istenem, miért hagytál el engemet?”(Mt 27,46)
„ az Úr, a mi
Istenünk, egy Úr, „ (Márk 12:29)
„ Felmegyek az én Atyámhoz, és a ti Atyátokhoz, az én
Istenemhez, és a ti Istenetekhez.” (Jn. 20:17)
„Aki győz, azt oszloppá teszem az én
Istenem templomában, és onnan nem kerül ki többé, felírom rá az én Istenem nevét, és az én Istenem városának, az új Jeruzsálemnek a nevét, amely a mennyből száll alá az én Istenemtől, és az én új nevemet. „ (Jel. 3:12)
 
Mit mondott Jánosról az angyal Zakariásnak?

„Izráel fiai közül sokakat megtérít az Úrhoz (JHVH-hoz), az ő
Istenükhöz„ (Luk. 1:16).
 
Mózes szerint ki volt Ábrahám, Izsák, Jákob Istene - ahogy azt Jézus idézte?

„az Urat (JHVH-t) Ábrahám
Istenének, Izsák Istenének és Jákób Istenének mondta.”(Luk. 20:37)

Péter kit jelölt meg a zsidók és a keresztények Istenének?

„ akiket csak elhív magának az Úr, (JHVH) a mi
Istenünk.” (Csel. 2:39) vö.: Jóel 2:32 (Protf. 3:5)
„Ábrahám, Izsák és Jákób
Istene, a mi atyáink Istene megdicsőítette Fiát, Jézust, „ (Csel. 3:13)
„Maga Mózes mondta: Prófétát támaszt nektek testvéreitek közül az Úr (JHVH), a ti
Istenetek,” (Csel. 3:22)
„A mi atyáink
Istene feltámasztotta Jézust, „ (Csel. 5:30).
 
Pál szerint kicsoda a mi és az ő Istene?

„hálát adok az én
Istenemnek Jézus Krisztus által „ (Róma 1:8).
„Ti viszont a Krisztuséi vagytok, Krisztus pedig
Istené.” (1Kor. 3:23)
„nekünk mégis egyetlen
Istenünk az Atya, akitől van a mindenség, mi is őérte, és egyetlen Urunk a Jézus Krisztus” (1Kor. 8:6).
„az Úr Jézus Krisztus nevében és a mi
Istenünk Lelke által.” (1Kor. 6:11)
„Az Úr Jézus
Istene és Atyja, aki áldott örökké,” (2Kor. 11:31)
„a mi Urunk Jézus Krisztus
Istene, a dicsőség Atyja „ (Eféz. 1:17)
„ a mi
Istenünk és Atyánk színe előtt” (1Thes 3,13)
„a mi
Istenünk és az Úr Jézus Krisztus kegyelméből.” (2Thes 1:12)
„a mi megtartó
Istenünknek, és Krisztus Jézusnak, „ (1Tim. 1:1)
„ezért kent fel téged az Isten, a te
Istened „ (Zsid. 1:9).
 
János kit nevezett meg Krisztus és a mi Istenünknek?

„ az Isten, az ő Atyja előtt:” (Jel. 1:6)

„királysággá és papokká tetted őket a mi Istenünknek”(Jel. 5:10).
„Most lett a mi
Istenünké az üdvösség, az erő és a királyság, a hatalom pedig az ő Krisztusáé„ (Jel. 12:10)
„ „Halleluja, az üdvösség, a dicsőség és a hatalom a mi
Istenünké” (Jel. 19:1)
„az Isten és a Bárány trónusából ered.” (Jel. 22:1)
 
A nagy sokaság a mi Istenünk alatt kit értett?

„Az üdvösség a mi
Istenünké, aki a trónuson ül, és a Bárányé!” (Jel. 7:10)
 
Isten maga kit azonosít Istenként?

„ahogyan az Isten mondta: „Közöttük fogok lakni és járni,
Istenük leszek, és ők az én népem lesznek. „ (2Kor. 6:16)
„Aki győz, örökölni fogja mindezt, és
Istene leszek annak, az pedig fiam lesz. „ (Jel. 21:7)

Jézus azonosítja Istent:

„Hanem szeressétek ellenségeiteket, és jól tegyetek, és adjatok kölcsönt, semmit érte nem várván; és a ti jutalmatok sok lesz, és ama magasságos [üpszisztú] fiai lesztek: mert ő jóltévő a háládatlanokkal és gonoszokkal.” (Lukács 6:35)

A Biblia azonosítja Istent:

Itt Istenre olyan jelzőt alkalmaz, amit a Biblia Jézus Krisztusra vagy a szent szellemre Szentlélekre) soha sehol. Magasságosnak nevezi. A görög szó (hüpszisztosz), jelentése: legmagasabb, Legfelsőbb, Magasságos.

Vajon a Magasságos Isten három személyben létezik, Atya-Fiú-Szentlélek, akik egy ugyanazon Istenek lennének? Ha ez igaz lenne, akkor mindháromnak hüpszisztosznak is kellene lennie – ha közöttük semmi különbség nincsen. Ugyanakkor mindháromuknak a mi Istenünknek is kellene lenniük. De fentebb láttuk, hogy nem Jézus Krisztus a mi Istenünk, és nem is a szent szellem.

Éppen ezért, amit a szentháromság dogmája megfogalmaz, enyhén szólva hamis:

"Az egyetemes keresztény hit pedig ez: az egy Istent a háromságban, a háromságot pedig az egységben tiszteljük; s ne keverjük össze a személyeket, se a lényeget szét ne válasszuk. Más személy ugyanis az Atya, más a Fiú, más a Szentlélek: de egy az Atya, a Fiú és a Szentlélek istensége, egyenlő  a dicsőségük, egyformán örök a fenségük. Mert amiképpen a keresztény igazság arra késztet, hogy mindegyik személyt külön-külön Istennek s Úrnak valljuk, ugyanúgy az egyetemes keresztény hit nem engedi, hogy három Istenről vagy Úrról beszéljünk. Ebben a háromságban pedig nincs elsőbb és későbbi, nincs nagyobb és kisebb, hanem mind a három személy egyformán örökkévaló és egymással egyenlő: s ezért - ahogy előbb már mondtuk - a háromságot minden esetben az egységben, az egységet pedig a háromságban kell tisztelnünk." (Konkordia Könyv, Evangélikus Egyetemes Sajtóosztály, Budapest, 1957. 10, 12-13. old.)

(Jézus Krisztus) Valóságos Isten, aki az emberiség megváltásáért hozzánk hasonló emberi testet öltött magára.” (Baptista Hitvallás)

Mivel nem Jézus Krisztus a Magasságos, Legfelségesebb Isten, a fenti baptista hitvallás értelmezhetetlen. Nincs még egy valóságos Isten az Atyán kívül, a Fiú pedig nem azonos a hüpszisztosz – Magasságos, Legfelségesebb Istennel. 

A Lukács 1:32-ben az angyal azt mondta Máriának, hogy fiút fog szülni, akinek a nevét Jézusnak kell neveznie, aki a Magasságos Fiának neveztetik, és az Úr Isten neki adja a Dávidnak trónját.

Ha Jézus Krisztus (mint Isten) azonos lenne azzal az Istennel, akinek a Fia, akkor saját magának a Fia lenne, mint hüpszisztosz Isten, ő maga lenne a Legfelsőbb, Magasságos Isten, (mivelhogy ”egyenlő  a dicsőségük, egyformán örök a fenségük„), és ez esetben az Úr Isten saját magának adná a Dávid trónját, sőt, saját (Magasságos) ereje árnyékozta volna be Máriát. (vö. Lukács 1:35) Továbbá akkor Jézus Krisztus ugyanúgy a mi Istenünk lenne, mint az Atya. Ez a szentháromság dogmája szerint ez így is van (mivel „mind a három személy egyformán örökkévaló és egymással egyenlő”.).

Csakhogy nem Jézus Krisztus a Magasságos Isten, nem Jézus Krisztus a mi Istenünk, és az Úr Isten nem is saját magának adta a Dávid trónját. Nem beszélve róla, hogy a Lukács 1:76-ban bemerítő János a Magasságos prófétájának van nevezve, márpedig ő soha nem volt Jézus Krisztusnak a prófétája. Hanem Annak az Istennek, Aki a Jézus Krisztusnak is az Istene, és nyilván nem saját magának! (vö. 1Kor 11:3) Ha viszont Jézus Krisztus is Magasságos Isten lenne (mivelhogy állítólag „egy az Atya, a Fiú és a Szentlélek istensége,”), akkor ugyanúgy a ő prófétája lenne János, mint ahogy nem az.

Ennélfogva a szentháromság dogmája nem bizonyul bibliai tanításnak, hanem egy olyan tanításnak, aminek a fenntartásához szánt szándékkal keresnek olyan idézeteket, amikkel ugyanannak az Istennek állítják be az Atyát és a Fiút és a szent szellemet, de ami azt világosan cáfolja, azokat direkt kikerülik és nem veszik figyelembe. Például, hogy még a gonosz szellemek által (gyötört emberek) sem azonosították soha Jézus Krisztus a Magasságos Istennel, hanem a Fiával! (vö. Márk 5:7; Lukács 8:28; Csel 16:17)

Amikor bibliaírók a Magasságos Istenre gondoltak, azalatt soha nem értették Jézus Krisztust. (vö. Csel 7:48; 17:24; 1Mózes 14:20; Zsolt 56:3; 83:19; Hóseás 11:7)

Ezért semmiképpen nem mondható bibliai tanításnak a szentháromság-egy Isten teóriája, hanem csupán egy emberi filozófiának, amit a bibliai kinyilatkoztatástól elhajlott egyház talált ki annak idején, és a hozzájuk tartozók tartanak fönn mind a mai napig!

Kissé merészen azt lehetne mondani, hogy Isten nem nyilatkoztatta ki a Szentháromságot. A Szentírás beszél az Atyáról, a Fiúról és a Szentlélekről külön, beszél a köztük levő kapcsolatokról, anélkül, hogy egybefogná a különböző szálakat. De azt a pontot, ahol a teljességgel felfoghatatlan kezdődik, Isten belső életének titkát, a kinyilatkoztatás érintetlenül hagyja, s csupán egy-egy utalást ad.” (Salamon László plébános, Nagyboldogasszony Plébánia, Csongrád, fórum, Vasárnapi prédikációk)

„Ez az alapvető hitvallás, az Isten mint Atya, Fiú és Szentlélek, még Róma idejében, tehát körülbelül a 2. évszázad második felében jött létre.” (Dr. H. Berkhof, Egyháztörténet, 2. kiadás, 43. rész)

A háromság tana az első dogma, amit az egyház teljes öntudatossággal hozott forgalomba azon terjedelmes hitviták alapján, melyek az első három évszázadot betöltötték.” (Dr. H. Schmidth, Herz. Real. Encikl. 16. kötet)

Lásd még:

Három, kettő vagy egy az Isten?

 

Nincsenek megjegyzések: